Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy přírodních věd. Thompsonův, Rutherfordův, Bohrův.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy přírodních věd. Thompsonův, Rutherfordův, Bohrův."— Transkript prezentace:

1 Základy přírodních věd

2 Thompsonův, Rutherfordův, Bohrův

3 Veškerá hmota se se skládá z částic Základní stavební jednotkou je atom Částice se v látce neustále neuspořádaně pohybují Brownův pohyb

4 Atom (atomos – nedělitelný) Základní stavební částice látek Elektricky neutrální Jádro (protony, neutrony), obal (elektrony) Molekula je částice složená ze dvou a více atomů (př. voda) Ionty elektricky nabité částice atomární velikosti

5 Kationt kladně nabitý iont, více protonů než elektronů Aniont záporně nabitý iont, více elektronů než protonů Prvek - atom nebo látka složená ze stejného druhu atomů (Au, Fe,…) Sloučenina - látka složená ze stejného druhu molekul (H2O, HCl,…) Směs - látka složená z různých atomů a molekul (vzduch)

6 Protonové číslo Počet protonů v jádře (= počet elektronů) Nukleonové číslo Počet částic v jádře atomu (protony + neutrony)

7 Atomy stejného prvku s rozdílným počtem neutronů Rozdílné nukleonové číslo

8 35 17

9 2 2 2 4 2

10 2Na – dva atomy sodíku H 2 O – jedna molekula vody 5O 2 5 molekul kyslíku 8Fe 8 atomů železa Určete počet atomů: C 6 2Au2H 2 SO 4 6214

11 protonové číslo název prvku značka prvku 13 helium C 47 zlato Cu

12 118 prvků, 94 přirozeně Řádky (periody) – prvky vzestupně seřazeny podle protonového čísla Sloupce (skupiny prvků) – prvky se stejným počtem valenčních elektronů (podobné chem. Vlastnosti) Periodický zákon 1869 (Dmitrij Ivanovič Mendělejev) "Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich atomových hmotností. Vlastnosti chemických prvků se pravidelně opakují."

13 Skupiny 1-2 a 13 – 18 Hlavní skupiny, nepřechodné (základní) s- a p-prvky Skupiny 3-12 Vedlejší skupiny, přechodné,vedlejší d-prvky Vyčleněny lanthanoidy a aktinoidy Vnitřně přechodné f-prvky Alkalické kovy Kovy alkalických zemin Lanthanoidy Aktinoidy Chalkogeny Halogeny Vzácné plyny

14

15 V nejvyšších energetických vrstvách (orbitalech) Podílí se na vzniku chemických vazeb Elektronové slupky, podslupky (hladiny, podhladiny) typ orbitalu s,p,d,f Výstavbový princip - orbitaly s nižší energií se zaplňují dříve - 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s,…

16 Valenční elektrony atomů vytvoří vazebný elektronový pár + - + - H H + - + - H2H2 Atomu H chybí do úplného zaplnění elektronové slupky 1 elektron Kovalentní vazba u molekuly H (2 společné elektrony – kovalentní vazba)

17 Valenční elektrony atomů vytvoří vazebný elektronový pár + - + -- - - - - - - + - H O H + - + -- - - - - - - + - H2OH2O Dvě kovalentní vazby

18 Jednoduchá – sdílení jednoho elektronového páru (dvojná, trojná, čtverná, )

19

20 Elektronegativita – schopnost atomu přitáhnout vazebný elektron/y Dělení podle polarity: Nepolární Rozdíl elektronegativit menší než 0,4 Polární Rozdíl elektronegativit 0,4 až 1,7 Iontová (extrémně polární) Rozdíl elektronegativit 1,7 a více

21 Extrémní případ kovalentní vazby Rozdíl elektronegativit větší než 1,7 Atom k sobě přetáhne jeden nebo více elektronů od druhého atomu -> aniont Atom co ztratil elektron/y -> kationt Následně jsou k sobě atomy vázány elektrostatickou silou (částice s opačným nábojem se přitahují)

22 Mezi atomy kovů Všechny atomy sdílí své valenční elektrony navzájem -> Elektronový plyn

23 Vodíkové můstky Van der Waalsovy síly

24 (poměrná atomová hmotnost) Bezrozměrná veličina, značí se Ar Nalezneme v periodické tabulce U přirozeně se vyskytujících prvků je dána poměrným zastoupením izotopů prvku Určena klidovou hmotnostní a atomovou hmotnostní konstantou

25 Relativní hmotnost atomu Ar A r je bezrozměrné číslo udávající, kolikrát je hmotnost atomu větší než hmotnost 1/12 atomu nuklidu 12 C. Relativní molekulová hmotnost Mr Vypočteme ji jako součet relativních atomových hmotností prvků tvořících sloučeninu, které jsou vynásobeny příslušnými stechiometrickými koeficienty Př.: Jaká je relativní atomová hmotnost kyslíku O Jaká je relativní molekulová hmotnost vody

26 Fyzikální veličina, značí se „n“ [mol] Vyjadřuje počet částic v látce (atomy, ionty, molekuly,…) 1 mol obsahuje stejný počet částic jako je obsaženo ve 12g izotopu uhlíku 12 C - tento počet udává: Avogadrova konstanta = 6,022×10 23 mol −1 (značí se N A ) (N – počet částic v látce) Př.: Na světě žije asi 6,1 miliard lidí. Vyjádřete toto číslo jako látkové množství (v molech).

27 Fyzikální veličina udávající hmotnost jednoho molu M m - molární hmotnost [g*mol -1 ] m – hmotnost n – látkové množství

28 Určete molární hmotnost: O 2 NaCl (Chlorid sodný) CaCO 3 (uhličitan vápenatý) Kolik váží: 1mol O 2 2moly kyseliny chlorovodíkové Kolik atomů Fe je obsaženo ve 20 g železa? Kolik molů obsahuje kyselina sírová o hmotnosti 49,05g Jakou hmotnost mají 3moly kyseliny dusičné (HNO 3 )

29 Určete hmotnost 30 milionů atomů kyslíku. Smrtelná dávka KCN je asi 0,08 mmol na 1 kg hmotnosti lidského těla. Jaká hmotnost KCN představuje smrtelné nebezpečí pro osobu vážící 70 kg? (Kyanid draselný) V lidském těle je 65 % kyslíku, 18 % uhlíku, 10 % vodíku. Kterých atomů je v těle nejvíce?

30 V kapce mořské vody je asi 50 miliard atomů zlata. Váží- li 30 kapek mořské vody 1 g, vypočítejte hmotnost zlata v 1 tuně mořské vody. Kapka vody má hmotnost 0,18 g. Na světě žije asi 6 miliard lidí. Kolik molekul vody z této kapky by připadlo každému člověku, kdybychom ji mezi ně rovným dílem rozdělili? Máte k dispozici 2,8 molu jodidu draselného. Jakou má toto látkové množství hmotnost? (KI)

31 Jakému látkovému množství odpovídá 180 g hydroxidu sodného? Jaké je látkové množství 2,38.10 24 molekul amoniaku? Jaká je hmotnost 0,052 molu oxidu dusnatého (NO) ? Pro uskutečnění reakce je třeba 0,75 molu sodíku. Jaká je hmotnost sodíku?

32 Objem jednoho molu látky závisí zejména u plynů na teplotě a tlaku. pro plyny za normální teploty a tlaku (tlak 101325 Pa, teplota 273,15 K) Mají objem 22,4 l/mol (Normální molární objem V m ) Příklady: Jaký objem mají za normálních podmínek 3moly dusíku? Určete látkové množství 10 dm 3 ethenu ( C 2 H 2 ) za normálních podmínek.

33 Fyzikální veličina Značí se ρ (ró) Základní jednotka: kg.m- 3 Jakou hustotu má? Vzduch Voda Kolik váží železná krychle o straně a=10cm? ρ(Fe) = 7,86 g/cm 3 Máme 20g zlata, jaký poloměr bude mít koule z něj odlitá? ρ(Au) = 19,3 g/cm 3

34 Směs – vznikne smícháním dvou a více látek Roztok je homogenní směs jedné nebo více látek rozpuštěná v jiné látce – rozpouštědle Roztoky se nazývají podle podle rozpouštědla Např. vodný roztok chloridu sodného

35 Různorodá směs (heterogenní) lze spatřit složky směsi očima či pod mikroskopem 1. suspenze - Látka kapalná a pevná 2. emulze - Látky kapalné (2 a více) 3. pěna - Látka kapalná a plynná (více plynné látky ) 4. aerosol - mlha nebo dým mlha - látka kapalná a plynná - převaha kapalné látky dým - látka plynná a pevná - převaha plynu

36 Stejnorodá směs (homogenní), roztok je složen z rozpouštědla (voda, ethanol, aj.) a látky rozpustné nelze spatřit složky roztoku očima ani pod mikroskopem 1. podle skupenství plynné - vzduch, zemní plyn,... kapalné - ropa, benzín,... pevné - slitiny kovů, ocel, sklo,... 2. podle rozpouštědla vodný (roztok) acetonový (roztok) lihový (roztok)

37 Hmotnostní zlomek udává poměrné hmotnostní zastoupení látky A v roztoku. m A = hmotnost látky m r = hmotnost rozpouštědla m R = hmotnost roztoku m R = m A + m r Hmotnostní procento (hmot.% = W A. 100) Získáme vynásobením hmotnostního zlomku 100

38 Objemový zlomek udává poměr objemu rozpuštěné látky A k objemu roztoku V A = objem látky A V R - objem roztoku (celého) Objemové procento (obj.% = Wv(A). 100) Získáme vynásobením objemového zlomku 100

39 Kolik gramů chloridu sodného je v 400 g 8%ního roztoku této soli? Kolika procentní roztok vznikne rozpuštěním 40 gramů hydroxidu draselného(KOH) ve 160 gramech vody? Kolik ml 100 % (absolutního) alkoholu potřebujeme na přípravu 2 l 40 % roztoku?


Stáhnout ppt "Základy přírodních věd. Thompsonův, Rutherfordův, Bohrův."

Podobné prezentace


Reklamy Google