Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO STUDIA CHEMIE. Chemie je přírodní věda, která zkoumá strukturu látek, jejich vlastnosti a reakce, zjišťuje jejich vliv na životní prostředí, zkoumá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO STUDIA CHEMIE. Chemie je přírodní věda, která zkoumá strukturu látek, jejich vlastnosti a reakce, zjišťuje jejich vliv na životní prostředí, zkoumá."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO STUDIA CHEMIE

2 Chemie je přírodní věda, která zkoumá strukturu látek, jejich vlastnosti a reakce, zjišťuje jejich vliv na životní prostředí, zkoumá nové zdroje surovin (např. bioplyn), řeší problém likvidace chemických látek

3 Obory chemie 1. chemie obecná –obecné zákonitosti společné pro ostatní chem. disciplíny (stavbu látek, složení látek a průběhy chemických dějů) 2. anorganická chemie – sloučeniny všech prvků PSP, kromě některých sloučenin uhlíku 3. organická chemie – všechny sloučeniny uhlíku (kromě CO 2, CO, H 2 CO 3 a uhličitanů), patří sem sloučeniny uhlíku s H, O, N, P, Ca, S Obory příbuzné (chemie fyzikální, analytická - kvalitativní a kvantitativní rozbory, jaderná, biochemie, geochemie, makromolekulární chemie, agrochemie…)

4 Základní chemické pojmy Látka -hmota složená z atomů, molekul nebo iontů, má určité skupenství a charakteristické vlastnosti v celém svém objemu a)skupenství látek: - pevné (solid) H 2 O (s) - kapalné (liquid) H 2 O (l) - plynné (gas) H 2 O (g) - plazma skupenství závisí na t t, t v a hustotě b) vlastnosti: fyzikální a chemické

5 ATOM Základní stavební nejmenší částice hmoty

6 Skládá se z: Jádra Obalu

7

8 Stavba atomu částice Rel. hmotnostnábojtvoří Proton p nukleony 1 +1jádro Neutron n 1 nemájádro Elektron e 0obal

9 Atom je elektroneutrální částice (bez náboje) Obsahuje: stejný počet protonů a elektronů !!! Na neutronech nezáleží – bez náboje !!!

10 Počet protonů v jádře atomu udává protonové číslo Z Zároveň protonové číslo udává počet elektronů v obalu atomu Dále existuje nukleonové (hmotnostní číslo) A, které udává počet protonů a neutronů v jádře atomu O A=16 Z= 8

11 Nuklidy – atomy se stejným počtem atomů i neutronů (stejné Z a A) Izotopy – atomy prvků, které mají stejné protonové číslo, ale různé hmotnostní číslo = soubor nuklidů příklad: H H H - liší se počtem neutronů - hydrogenium H, deuterium D (těžká voda), tritium T (radioaktivní vodík) -výjimečně se používají značky D, T pro izotopy, přestože se jedná o stejný prvek 1 1 3 1 2 1

12 Prvky – látky složené z atomů se stejným Z -směs izotopů vyskytujích se v přírodě (hmotnostní číslo je průměr hmotn.č. těchto izotopů) Sloučeniny -látky tvořené atomy dvou a více prvků Elektroneutrální atom – má stejný počet protonů a elektronů

13 ION - IONTY Je částice s kladným nebo záporným nábojem Pokud jsou kladné, pak jsou to Pokud jsou záporné, pak jsou to kationty anionty Všechno závisí na elektronech !!! Jádro zůstává nedotčeno Sn +2 N -3

14 příklad: Cu +, Cu 2+ Z =29, počet elektronů ? Cl - Z=17, počet elektronů ?

15 Elektronegativita – schopnost atomu přitahovat elektrony (vznik iontů) Oxidační číslo – náboj prvku v chem. vazbě sloučeniny (ox.č. volných prvků je 0) -elektronegativnější prvek elektrony přitáhne a mění se na anion (počet protonů se nemění!) -nabývá kladných i záporných hodnot - H 2 O →H + + OH - (elektr. H = 2,2; O= 3,5)

16 Molekula – skupina dvou nebo více atomů spojených chemickými vazbami, je elektroneutrální, zapisuje se pomocí vzorců (které vyjadřují počet atomů daného prvku) a) jednoprvkové H 2, O 2, O 3 b) z více prvků H 2 O, H 2 SO 4

17 Relativní atomová hmotnost A r - číslo bezrozměrné - v tabulkách jako hmotnostní číslo A - kolikrát je hmotnost atomu větší než 1/12 hmotnosti atomu uhlíku 12 C ( 1,66.10 -27 kg) nebo než atom vodíku Relativní molekulová hmotnost M r - číslo bezrozměrné - součet A r všech prvků v molekule př. M r : HCl = 1 + 35 = 36 (NH 4 ) 2 SO 4 = 2(14+4) + 32 + 4.16 = 132


Stáhnout ppt "ÚVOD DO STUDIA CHEMIE. Chemie je přírodní věda, která zkoumá strukturu látek, jejich vlastnosti a reakce, zjišťuje jejich vliv na životní prostředí, zkoumá."

Podobné prezentace


Reklamy Google