Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cesta, která končí smrtí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cesta, která končí smrtí"— Transkript prezentace:

1 Cesta, která končí smrtí
Nebe, peklo nebo nic?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Zjevení 1,18 „Jsem ten živý; byl jsem mrtev - a hle,
živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“

18 1 Kor 15,16-18 „Neboť není-li vzkříšení z mrtvých,
nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu.“

19

20 1 Moj 2,17 „Z každého stromu zahrady smíš jíst.
Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“

21

22 1 Moj 3,4 „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den,
kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“

23 1 Moj 3,22.23 „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé.
Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky. Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.“

24 1 Moj 3,18.19 „V potu své tváře budeš jíst chléb,
dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“

25 1 Moj 2,7 „I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu
v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.“

26 Tělo (prach) + Boží „dech života“ = živý tvor (živá duše)

27 živý člověk odnětí Božího „dechu života“ = mrtvý člověk

28 Kazatel 12,7 „A prach se vrátí do země, kde byl,
a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.“

29 Job 27,3 „Ale dokud budu dýchat, dokud Boží dech bude v mých chřípích.“

30 Žalm 146,3.4 „Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není.
Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány.“

31 Kazatel 9,5.6 „Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic
a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly.“

32 Člověk byl stvořen Bohem
Život závisí na spojení s dárcem života. Odloučení od Boha znamená smrt Smrt vylučuje jakékoliv vědomí (ducha)

33 Jób 4,10. 12. 13 „Zemře-li muž, rozpadne se. … kam se poděl?
Člověk ulehne a nepovstane…. neprocitne, ze spánku se neprobudí. Kéž bys mě skryl v podsvětí a schoval mě, než pomine tvůj hněv, stanovil mi lhůtu a pamatoval na mě.“

34 Žalm 115,17 „Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch,
kdo sestupují v říši ticha.“

35 Žalm 13,4 „Shlédni, Hospodine, Bože můj, a odpověz mi!
Rozjasni mé oči, ať neusnu spánkem smrti.“

36 Daniel 121,2 „Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou;
jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.“

37 2 Sam 7,12 „Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům…“

38

39 Jan 11,11. 12. 14. 15 „ ‚Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit.‘
Učedníci mu řekli: ‚Pane, spí-li, uzdraví se.‘ Tehdy jim Ježíš řekl: ‚Lazar umřel.‘ “

40 Jan 11,21.23.24 „ ‚Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel.‘
Ježíš jí odpověděl: ‚Tvůj bratr vstane.‘ ‚Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.‘ “

41 Jan 11,25 „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne,
i kdyby umřel, bude žít.“

42 1 Tes 4,13 „Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti
o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.“

43 1 Tes 4,16 „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice,
sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.“

44 1 Kor 15,51.52 „Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme,
ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.“

45 1 Korintským 15,53 „Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost
a smrtelné nesmrtelnost.“

46 1 Kor 15,54.55 „A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost
a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: `Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství?“

47 Jan 5,28. 29 „Nedivte se tomu, neboť přichází hodina,
kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.“

48 NEBE nebo PEKLO

49 Zjevení 22,12 „Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou;
odplatím každému podle toho, jak jednal.“

50 1 Tes 4,17 „Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi
uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“

51

52 Lukáš 23,42. 43 „Ježíši, pamatuj na mne,
až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl: ‚Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji‘.“

53

54 Jan 20,17 „…dosud jsem nevystoupil k Otci.“

55

56


Stáhnout ppt "Cesta, která končí smrtí"

Podobné prezentace


Reklamy Google