Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prázdniny, které trvají tisíc let

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prázdniny, které trvají tisíc let"— Transkript prezentace:

1 Prázdniny, které trvají tisíc let
Jozef Bajusz Nejdelší dovolená Prázdniny, které trvají tisíc let

2 Dovolená, ale... Máš svůj sen?

3 Kde je ta nejkrásnější země?

4

5 „A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl: Hle, všecko tvořím nové. A řekl: Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.‘ “ Zjevení 21,1.3-5

6 To je nejkrásnější dovolená. To je touha všech lidských srdcí.
John Lennon snil o nebi na zemi dříve, než zemřel v kaluži své krve na chodníku v NY. „Představ si,…Představ si, jak všichni lidé žijí na takovém světě. Můžeš říct, že jsem snílek. Ale nejsem sám. Doufám, že se jednoho dne k nám připojíš…“ Antonin Dvořák - symfonie č.9. „Novosvětská“ -Largo „Jdu domů, jdu domů, Pane, já jdu domů.“

7

8 „. stali jsme se podívanou světu, andělům i lidem. “. 1
„... stali jsme se podívanou světu, andělům i lidem .“ Korintským 4,9b

9 Podle poselství Bible žijeme v době konce.
„A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.“ Matouš 24,14 Podle poselství Bible žijeme v době konce.

10 Deset scénářů konce světa
1. Teroristická vydírání prostřednictvím nukleární nebo biologické hrozby 2. Ohrožení epidemiemi 3. Zvětšující se ozónová díra 4. Nedostatek kyslíku 5. Meteority 6. Genetické inženýrství 7. Náboženští extrémisté 8. Sociální úpadek, etnické čistky 9. Přemnožení lidí 10. Hladomor v důsledku nedostatku vody

11 Druhý příchod Ježíše Krista -
Zapomenutý jedenáctý scénář! Druhý příchod Ježíše Krista - naděje lidstva!

12 Události v času konce: 1. Návrat Ježíše Krista
„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“ Jan 14,1-3 1. Návrat Ježíše Krista

13 2. Spravedliví mrtví vzkříšeni
„Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.“ Tesalonickým 4,16 2. Spravedliví mrtví vzkříšeni

14 NAŠE IDENTITA (TOTOŽNOST) SE SMRTÍ NEZTRÁCÍ Bůh náš celý život, naši podstatu uchoval v nebeské paměti. To je naše pravá identita. V okamžiku vzkříšení nám Bůh vrátí zpět naši podstatu v nesmrtelném těle. Naše identita zůstane zachovaná, ostatní lidé nás znovu poznají podle naší povahy a podstaty.

15 „Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých
„Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat.“ Izajáš 35,5.6

16 3. Žijící spravedliví proměněni a
„Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.“ Korintským 15,51.52 3. Žijící spravedliví proměněni a

17 3. Proměněni a vzati vzhůru
„… potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“ Tesalonickým 4,17 3. Proměněni a vzati vzhůru

18 „A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem .“ Tesalonickým 2,8 „A vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba daleko od Pána a slávy jeho moci.“ Tesalonickým 1,7-9 4. Smrt bezbožných

19 5. Země je opuštěná a prázdná
„Viděl jsem zemi, a hle, je pustá a prázdná, nebesa jsou beze světla. Viděl jsem hory, a hle, třesou se, všechny pahorky se otřásají. Viděl jsem, a hle, nikde žádný člověk, i všechno nebeské ptactvo odletělo. Viděl jsem, a hle, sad je pouští, všechna města v něm jsou podvrácena Hospodinem, jeho planoucím hněvem. Toto praví Hospodin: Celá země bude zpustošená, ale neskončím s ní docela.“ Jeremjáš 4,23-27 „Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma.“ Mojžíšova 1,2 5. Země je opuštěná a prázdná

20 Země je pustá a prázdná = stav před stvořením

21 „Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.“ Zjevení 20,1-4 6. Ďábel je svázán

22 TISÍCILETÉ KRÁLOVSTVÍ (Zjevení 20,1-9)
čas konce 1000 let 1. 2. věčnost... vzkříšení vzkříšení Návrat Ježíše Spravedliví mrtví vzkříšeni Žijící svatí vzati vzhůru Smrt bezbožných Země opuštěná Satan svázán

23 BIBLE Mámo, řekni, co to máš, jakou knížku v rukách máš, černej obal s křížem v dlaních schováváš. Řekni proč s ní chodíš spát, chci to tajemství tvé znát, dospělá jsem, už nemusíš se bát. Zákon dnů, co kolem nás dával svět a dával čas, bible skrývá to, co měl by nosit den. Zanechá ti v duši pláč, proč to všechno je a nač, pomáhá, když na dně zmírá touhy sen.

24 Staré listy otvírám, čtu si slova, vždyť je znám, kdo to napsal, mámo řekni, kdo to psal. Ten nás musel dobře znát, život žil snad tisíckrát, zas ji schovej, mámo, každej by se smál. Zákon dnů, co kolem nás dával svět a dával čas, bible skrývá to, co měl by nosit den. Zanechá ti v duši pláč, proč to všechno je a nač, pomáhá, když na dně zmírá touhy sen.

25 Milénium = let z latinského mille = 1000 annus = rok 20. kap. knihy Zjevení odděluje „vzkříšení k životu“ od „vzkříšení k soudu“ obdobím 1000 let.

26 Seznámení se s principy Boží vlády ve vesmíru.
Co se odehrává během 1000 let? „To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.“ Zjevení 20,6 Seznámení se s principy Boží vlády ve vesmíru.

27 Bůh umožní nahlédnout do svých soudů a rozhodnutí.
„Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou a ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.“ Zjevení 20,4 Bůh umožní nahlédnout do svých soudů a rozhodnutí.

28 „Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět
„Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Tím spíše věci všedního života!“ Korintským 6,2.3

29 TISÍCILETÉ KRÁLOVSTVÍ (Zjevení 20,1-9)
Čas konce 1000 let 1. 2. Věčnost... vzkříšení vzkříšení Návrat Ježíše Spravedlivý v nebi Spravedliví mrtví vzkříšeni Bezbožní zůstávají mrtví Žijící svatí vzati vzhůru Satan svázán řetězem okolností Smrt bezbožných Země opuštěná Země v klidu Satan svázán

30 1. Satan je rozvázán Co se odehraje během krátkého času?
„Na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.“ „Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře…“ Zjevení 20,3 1. Satan je rozvázán

31 2. Vzkříšení bezbožných mrtvých
„Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší.“ Zjevení 20,5 2. Vzkříšení bezbožných mrtvých

32 Ježíš mluvil o dvojím vzkříšení
„Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.“ Jan 5,28.29

33 3. Sestoupí Ježíš s vykoupenými
„A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi.“ Zjevení 21,2.3 3. Sestoupí Ježíš s vykoupenými

34 „Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.“ Zjevení 20,7-9 4. Konečné vyhlazení zla

35 „Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách… Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera.To je druhá smrt: hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.“ Zjev 20, 11-15 Vzkříšeni pro smrt?

36 Ne každý kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim prohlásím: „Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.“ Matouš 7,21-23

37 Jak dlouho hoří věčný oheň?
„A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků“ Zjevení 20,10 „Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně Juda 6.7.“ Jonáš byl v břiše velké ryby věčně Jonáš 2,7. „…zanítím v jeho branách oheň a ten pozře jeruzalemské paláce a neuhasne .“ Jeremiáš 17,27

38 „. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je
„...Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.“ „Týmž slovem jsou udržována nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm, Bůh je ponechal do dne soudu a záhuby bezbožných lidí.“ Petrův 3,10 „…v něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem…“ Petr 3,12 5. Boží oheň očistí zemi

39 6.Nové podmínky k životu - Bůh stvoří nové prostředí
„Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.“ Petrova 3,13 „Ten, který seděl na trůnu, řekl: ’Hle, všecko tvořím nové.‘ A řekl: ’Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá. ‘ “ Zjevení 21,5 6.Nové podmínky k životu - Bůh stvoří nové prostředí

40 Bible začíná a končí rájem!

41 TISÍCILETÉ KRÁLOVSTVÍ (Zjevení 20,1-9)
Čas konce 1000 let Věčnost... 1. 2 1.fáze soudu 3.fáze soudu vzkříšení 2.fáze soudu vzkříšení Ježíš, svatí a město sestoupí Návrat Ježíše Spravedlivý v nebi Spravedliví mrtví vzkříšeni Bezbožní mrtví vzkříšeni Bezbožní zůstávají mrtví Žijící svatí vzati vzhůru Satan rozvázán Poslední ortel Satan svázán řetězem okolností Smrt bezbožných Satan a hříšníci vyhlazeni Země opuštěná Země v klidu Očištění a obnovení země Satan svázán

42 Ježíš tě miluje. Také tebe chce zachránit. Záleží jen na tobě.

43 Záleží na tom, čemu věřím?
Následující téma: Milost a zákon Záleží na tom, čemu věřím?


Stáhnout ppt "Prázdniny, které trvají tisíc let"

Podobné prezentace


Reklamy Google