Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Existuje spravedlnost?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Existuje spravedlnost?"— Transkript prezentace:

1 Existuje spravedlnost?
Poselství o dni soudu Existuje spravedlnost?

2

3 CZ verze

4

5 Skutky 17,31 „Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě
soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.” Cz bible

6 2 Kor 5,10 „Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným
stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.“

7 Kazatel 11,9 „Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody
ve svém jinošství a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud.“ Cz verze

8

9 Římanům 14,12 „Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.“ CZ verze

10 Daniel 7,9 „Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý.
Jeho oblek byl bílý…, jeho stolec – plameny ohně,…“

11 Daniel 7,10 „…tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců
stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy.“

12 Daniel 7,13 „Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky
přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému…“

13 1 Jan 2,1 „…máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.“

14 Daniel 7,10 „…Zasedl soud a byly otevřeny knihy.“

15 Malachiáš 3,16 „Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali;
Hospodin to pozoroval a slyšel…“

16 Malachiáš 3,16 „…A byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch,
kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno.“

17 Žalm 139,1.3.16 „Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. …všechny moje cesty
jsou ti známy. ...všechno bylo zapsáno v tvé knize.“

18 1 Kor 4,5 „...On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě,
a zjeví záměry srdcí...“

19

20 Nový biblický slovník „Soud neznamená pouze nestranné a objektivní
R.P. Martin „Soud neznamená pouze nestranné a objektivní posouzení dobrého a zlého, ale spíše rázné zakročení proti zlu. Soud je úzce spjatý s myšlenkou Božího charakteru, jenž se vyznačuje milosrdenstvím, láskyplností, spravedlností, pravdou atd. Jedná se o pojem Božího milosrdenství v dějinách, v lidském živote a zkušenostech. Boží soud tedy muže přinést vysvobození spravedlivým i záhubu svévolníkům.”

21

22 Skutky 4,12 „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména,
zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ Cz verze

23 Kazatel 12,13-14 „Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj
a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.“ Zapracovat do obrázku, místo daneho obrázku…

24

25 CZ verze Zjevení Božího plánu

26 2 Moj 20,1 „Bůh vyhlásil všechna tato přikázání“

27 Cizineckou policii…cz letiště…???

28

29 Matouš 7,21 „Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království
nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“ CZ verze

30 CZ verze Pozvání i varování

31 Zjevení 14,6 „Tu jsem viděl jiného anděla,
jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.“

32 Zjevení 14, 7 „Volal mocným hlasem: ‚Bojte se Boha a vzdejte mu čest,
neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.‘ “

33 Zjevení 14,8 „Padl, padl veliký Babylón…“

34 Zjevení 14,9-10 „…Kdo kleká před šelmou a před její sochou,
kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení…“

35 Zjevení 14,14-15 „A viděl jsem, hle, bílý
oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp. Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku:…“

36 Zjevení 14,15 „…Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně
a úroda země dozrála.“

37

38 CZ verze

39 Daniel 8,14 „…Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech
dojde svatyně spravedlnosti.“ CZ verze

40 Ezechiel 4,6 „…ukládám ti za každý rok jeden den.“ CZ verze

41 Výnos o navrácení z Babylóna
2 300 let 467 před Kr po Kr. Výnos o navrácení z Babylóna a obnově Jeruzaléma Daniel 9, 25

42

43 Biblické fáze prorockého údobí 2 300 let
2300 490 let 1810 let 457 34 1844 7 let 27 n.l. 31 n.l. 34 n.l. 3,5 roku 3,5 roku Daniel 9, 24-27

44 Daniel 9,24 „Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu…“ CZ verze

45 Biblické fáze prorockého údobí 2 300 let
2300 490 let 1810 let 457 34 1844 7 let 27 n.l. 31 n.l. 34 n.l. 3,5 roku 3,5 roku Daniel 9, 24-27

46 Svatyňový stánek

47

48

49

50 Den smíření a očištění

51

52 3 Moj 16,30 „V tento den za vás (velekněz) vykoná smírčí obřady
a očistí vás ode všech vašich hříchů. Budete před Hospodinem čisti.“

53 Židům 8,1-2 „…máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu
v nebesích jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin, a nikoli člověk.“

54 Židům 9,11-12 „Ale když přišel Kristus, velekněz... jednou provždy
dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení.“ Jiný podtext, bible s paprskem…, symbol

55 Židům 9, 24 „Vždyť Kristus nevešel do svatyně,
kterou lidské ruce udělaly jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří.“

56 Židům 7,25 „...přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho
přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.“

57 Matouš 10,32 „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi,
k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;“ bible

58 Matouš 10,33 „kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu
před svým Otcem v nebi.“

59 1 Jan 1,7 „…krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.“

60 1 Petr 4,17 „Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího…“

61 Zjevení 3,5 „Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem
a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.“

62 Davinciho obraz…???večeře páně – jde o jidáše…

63 Izajáš 64,5 „Zasazuješ se o toho, kdo s radostí
koná spravedlnost, o ty, kdo na tebe pamatují na tvých cestách…“ CZ verze

64

65

66 Zjevení 22,12 „Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou;
odplatím každému podle toho, jak jednal.“

67


Stáhnout ppt "Existuje spravedlnost?"

Podobné prezentace


Reklamy Google