Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poselství o dni soudu Existuje spravedlnost?.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poselství o dni soudu Existuje spravedlnost?."— Transkript prezentace:

1 Poselství o dni soudu Existuje spravedlnost?

2

3

4

5 Skutky 17,31 „Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.” „Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.”

6 2 Kor 5,10 „Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.“ „Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.“

7 Kazatel 11,9 „Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinošství a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud.“ „Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinošství a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud.“

8

9 Římanům 14,12 „Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.“ „Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.“

10 „Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý…, jeho stolec – plameny ohně,…“ „Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý…, jeho stolec – plameny ohně,…“ Daniel 7,9

11 „…tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy.“ „…tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy.“ Daniel 7,10

12 Daniel 7,13 „Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému…“ „Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému…“

13 1 Jan 2,1 „…máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.“ „…máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.“

14 Daniel 7,10 „…Zasedl soud a byly otevřeny knihy.“ „…Zasedl soud a byly otevřeny knihy.“

15 Malachiáš 3,16 „Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali; Hospodin to pozoroval a slyšel…“ „Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali; Hospodin to pozoroval a slyšel…“

16 Malachiáš 3,16 „…A byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno.“ „…A byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno.“

17 Žalm 139,1.3.16 „Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. …všechny moje cesty jsou ti známy....všechno bylo zapsáno v tvé knize.“ „Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. …všechny moje cesty jsou ti známy....všechno bylo zapsáno v tvé knize.“

18 1 Kor 4,5 „...On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí...“ „...On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí...“

19

20 Nový biblický slovník „Soud neznamená pouze nestranné a objektivní posouzení dobrého a zlého, ale spíše rázné zakročení proti zlu. Soud je úzce spjatý s myšlenkou Božího charakteru, jenž se vyznačuje milosrdenstvím, láskyplností, spravedlností, pravdou atd. Jedná se o pojem Božího milosrdenství v dějinách, v lidském živote a zkušenostech. Boží soud tedy muže přinést vysvobození spravedlivým i záhubu svévolníkům.” „Soud neznamená pouze nestranné a objektivní posouzení dobrého a zlého, ale spíše rázné zakročení proti zlu. Soud je úzce spjatý s myšlenkou Božího charakteru, jenž se vyznačuje milosrdenstvím, láskyplností, spravedlností, pravdou atd. Jedná se o pojem Božího milosrdenství v dějinách, v lidském živote a zkušenostech. Boží soud tedy muže přinést vysvobození spravedlivým i záhubu svévolníkům.” R.P. Martin

21

22 Skutky 4,12 „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“

23 Kazatel 12,13-14 „Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.“ „Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.“

24

25 Zjevení Božího plánu

26 2 Moj 20,1 „Bůh vyhlásil všechna tato přikázání“ „Bůh vyhlásil všechna tato přikázání“

27

28

29 Matouš 7,21 „Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“ „Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“

30 Pozvání i varování

31 Zjevení 14,6 „Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.“ „Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.“

32 Zjevení 14, 7 „Volal mocným hlasem: ‚Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.‘ “ „Volal mocným hlasem: ‚Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.‘ “

33 Zjevení 14,8 „Padl, padl veliký Babylón…“ „Padl, padl veliký Babylón…“

34 Zjevení 14,9-10 „…Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení…“ „…Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení…“

35 Zjevení 14,14-15 „A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp. Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku:…“ „A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp. Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku:…“

36 Zjevení 14,15 „…Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála.“ „…Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála.“

37

38

39 Daniel 8,14 „…Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“ „…Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“

40 Ezechiel 4,6 „…ukládám ti za každý rok jeden den.“ „…ukládám ti za každý rok jeden den.“

41 2 300 let 467 před Kr. 1844 po Kr. Výnos o navrácení z Babylóna a obnově Jeruzaléma Daniel 9, 25 467 před Kr. 1844 po Kr. Výnos o navrácení z Babylóna a obnově Jeruzaléma Daniel 9, 25

42

43 Biblické fáze prorockého údobí 2 300 let 2300 490 let1810 let 457341844 7 let 3,5 roku 31 n.l.34 n.l.27 n.l. Daniel 9, 24-27

44 Daniel 9,24 „Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu…“ „Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu…“

45 Biblické fáze prorockého údobí 2 300 let 2300 490 let1810 let 457341844 7 let 3,5 roku 31 n.l.34 n.l.27 n.l. Daniel 9, 24-27

46 Svatyňový stánek

47

48

49

50 Den smíření a očištění

51

52 3 Moj 16,30 „V tento den za vás (velekněz) vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů. Budete před Hospodinem čisti.“ „V tento den za vás (velekněz) vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů. Budete před Hospodinem čisti.“

53 Židům 8,1-2 „…máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu v nebesích jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin, a nikoli člověk.“ „…máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu v nebesích jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin, a nikoli člověk.“

54 Židům 9,11-12 „Ale když přišel Kristus, velekněz... jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení.“ „Ale když přišel Kristus, velekněz... jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení.“

55 Židům 9, 24 „Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělaly jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří.“ „Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělaly jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří.“

56 Židům 7,25 „...přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.“ „...přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.“

57 Matouš 10, 32 „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;“ „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;“

58 Matouš 10, 33 „kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.“ „kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.“

59 1 Jan 1,7 „…krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.“ „…krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.“

60 1 Petr 4,17 „Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího…“ „Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího…“

61 Zjevení 3,5 „Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.“ „Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.“

62

63 Izajáš 64,5 „Zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spravedlnost, o ty, kdo na tebe pamatují na tvých cestách…“ „Zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spravedlnost, o ty, kdo na tebe pamatují na tvých cestách…“

64

65

66 Zjevení 22,12 „Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.“ „Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.“

67


Stáhnout ppt "Poselství o dni soudu Existuje spravedlnost?."

Podobné prezentace


Reklamy Google