Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sobota je více ne ž víkend Význam dne odpočinku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sobota je více ne ž víkend Význam dne odpočinku."— Transkript prezentace:

1 Sobota je více ne ž víkend Význam dne odpočinku

2

3

4

5 Zjevení 14,7 „...Bojte se Boha a vzdejte mu čest… poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ „...Bojte se Boha a vzdejte mu čest… poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

6

7 1 Moj 2,2 „Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.“ „Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.“

8

9

10

11 Význam soboty 1. den 2. den 3. den 5. den 6. den 4. den 7. den

12

13 1 Moj 1,27 „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“

14 1 Moj 2,3 „A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“ „A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“

15 1 Moj 1,22 „…Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“ „…Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“

16

17 1 Moj 1,28 „…Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji…” „…Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji…”

18

19

20

21

22

23 2 Moj 16,4 „Hospodin řekl Mojžíšovi: ‚Já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují…‘ “ „Hospodin řekl Mojžíšovi: ‚Já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují…‘ “

24 2 Moj 16,6 „Mojžíš a Áron řekli všem Izraelcům: ‚Večer poznáte, že vás z egyptské země vyvedl Hospodin.‘ “ „Mojžíš a Áron řekli všem Izraelcům: ‚Večer poznáte, že vás z egyptské země vyvedl Hospodin.‘ “

25

26 2 Moj 16,23.25-26 „Toto praví Hospodin: Zítra je slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku... Mojžíš pak řekl:,...Šest dní budete sbírat, ale sedmý den je den odpočinku. Ten den nebude nic padat.‘ “ „Toto praví Hospodin: Zítra je slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku... Mojžíš pak řekl:,...Šest dní budete sbírat, ale sedmý den je den odpočinku. Ten den nebude nic padat.‘ “

27

28 2. Moj 19,5.6 „Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým.“ „Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým.“

29 2. Moj 20,8-10 „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci…“ „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci…“

30 2. Moj 20,10-11 „…ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.“ „…ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.“

31

32 Jozue 6,16 „Když obcházeli po sedmé, zatroubili kněží na polnice a Jozue lidu nařídil: ‚Strhněte válečný pokřik, neboť vám Hospodin město vydal.‘ “ „Když obcházeli po sedmé, zatroubili kněží na polnice a Jozue lidu nařídil: ‚Strhněte válečný pokřik, neboť vám Hospodin město vydal.‘ “

33

34 „Šest let budeš osívat své pole, šest let budeš prořezávat svou vinici a shromažďovat z ní úrodu, ale sedmého roku bude mít země rok odpočinutí, slavnost odpočinutí, odpočinutí Hospodinovo. Nebudeš osívat své pole ani prořezávat svou vinici.“ „Šest let budeš osívat své pole, šest let budeš prořezávat svou vinici a shromažďovat z ní úrodu, ale sedmého roku bude mít země rok odpočinutí, slavnost odpočinutí, odpočinutí Hospodinovo. Nebudeš osívat své pole ani prořezávat svou vinici.“ 3 Moj 25,3-4

35 5 Moj 15,1 „Každého sedmého roku budeš slavit léto promíjení dluhu.“ „Každého sedmého roku budeš slavit léto promíjení dluhu.“

36

37 Lukáš 4, 18-19 „Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.“ „Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.“

38 „...Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ „...Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Lukáš 4, 21

39 Marek 2,27-28 „...Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.“ „...Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.“

40 Jan 19,30 „…řekl:,Dokonáno jest.‘ A nakloniv hlavu skonal.“ „…řekl:,Dokonáno jest.‘ A nakloniv hlavu skonal.“

41

42 Zjevení 1,10-11 „Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice:,Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím...‘ “

43

44 2 Moj 19,5 „Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.“ „Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.“

45

46 Izajáš 58,13-14 „Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu…“ „Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu…“

47 Židům 4, 9-10 „Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť ten, kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého.“ „Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť ten, kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého.“

48

49 Izajáš 56,6-7 „...Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí... Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy,“ „...Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí... Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy,“

50 Ezechiel 20,20 „Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.“ „Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.“

51 „Naše skutečná sobota je Pán Ježíš Kristus sám.“ Řehoř Veliký Na úpatí hory Luděk Rejchrt citace

52

53

54 Požehnání soboty


Stáhnout ppt "Sobota je více ne ž víkend Význam dne odpočinku."

Podobné prezentace


Reklamy Google