Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sobota je více než víkend

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sobota je více než víkend"— Transkript prezentace:

1 Sobota je více než víkend
Význam dne odpočinku

2

3 Cecha pracujiciho…

4

5 Zjevení 14,7 „...Bojte se Boha a vzdejte mu čest… poklekněte před tím,
kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

6

7 1 Moj 2,2 „Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne
přestal konat veškeré své dílo.“ Cz verze

8

9

10

11 Význam soboty 4. den 3. den 5. den Bez JK 2. den 7. den 6. den 1. den

12 Cz verze

13 1 Moj 1,27 „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho,
aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ CZ bible, nebo siluety…

14 1 Moj 2,3 „A Bůh požehnal a posvětil sedmý den,
neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“

15 1 Moj 1,22 „…Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích.
Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“ Cz verze

16

17 1 Moj 1,28 „…Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji…” Cz verze

18

19

20

21

22

23 2 Moj 16,4 „Hospodin řekl Mojžíšovi: ‚Já vám sešlu chléb
jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují…‘ “

24 2 Moj 16,6 „Mojžíš a Áron řekli všem Izraelcům: ‚Večer poznáte,
že vás z egyptské země vyvedl Hospodin.‘ “

25

26 2 Moj 16,23.25-26 „Toto praví Hospodin: Zítra je slavnost odpočinutí,
Hospodinův svatý den odpočinku... Mojžíš pak řekl: ,...Šest dní budete sbírat, ale sedmý den je den odpočinku. Ten den nebude nic padat.‘ “

27

28 2. Moj 19,5.6 „Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým.“

29 2. Moj 20,8-10 „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci…“

30 2. Moj 20,10-11 „…ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.“

31

32 Jozue 6,16 „Když obcházeli po sedmé, zatroubili kněží na polnice
a Jozue lidu nařídil: ‚Strhněte válečný pokřik, neboť vám Hospodin město vydal.‘ “

33

34 3 Moj 25,3-4 „Šest let budeš osívat své pole,
šest let budeš prořezávat svou vinici a shromažďovat z ní úrodu, ale sedmého roku bude mít země rok odpočinutí, slavnost odpočinutí, odpočinutí Hospodinovo. Nebudeš osívat své pole ani prořezávat svou vinici.“

35 5 Moj 15,1 „Každého sedmého roku budeš slavit léto promíjení dluhu.“
Cz verze, nebo vnitřek bible

36

37 Lukáš 4, 18-19 „Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal,
abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.“ Cz verze

38 Lukáš 4, 21 „...Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“
CZ bible viz 33

39 Marek 2,27-28 „...Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk
pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.“ Bible cz

40 Jan 19,30 „…řekl: ,Dokonáno jest.‘ A nakloniv hlavu skonal.“

41

42 Zjevení 1,10-11 „Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně,
a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice: ,Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím...‘ “

43

44 2 Moj 19,5 „Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat
mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.“

45

46 Izajáš 58,13-14 „Jestliže v den odpočinku upustíš od svých
pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu…“

47 Židům 4, 9-10 „Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek
teprve před sebou. Neboť ten, kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého.“ Cz verze

48

49 Izajáš 56,6-7 „...Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali
den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí... Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy,“

50 Ezechiel 20,20 „Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením
mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.“

51 je Pán Ježíš Kristus sám.“
Na úpatí hory citace Luděk Rejchrt „Naše skutečná sobota je Pán Ježíš Kristus sám.“ Řehoř Veliký

52 Cz verze, vymyslet…

53

54 Požehnání soboty


Stáhnout ppt "Sobota je více než víkend"

Podobné prezentace


Reklamy Google