Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gn 1,31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Gn 2,1 Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gn 1,31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Gn 2,1 Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými."— Transkript prezentace:

1

2

3 Gn 1,31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Gn 2,1 Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Gn 2,2 Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.

4 Ex 31,17 V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpočinul a oddechl si.„ Gn 2,3 A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.

5

6

7 Ex 16,4 Hospodin řekl Mojžíšovi: "Já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli. Ex 16,5 Když budou připravovat, co přinesou, ať je toho šestého dne dvakrát tolik, než co nasbírají každodenně."

8 Ex 16,26 Šest dní budete sbírat, ale sedmý den je den odpočinku. Ten den nebude nic padat." Ex 16,27 Když přesto někteří z lidu sedmého dne vyšli, aby sbírali, nic nenašli. Ex 16,28 Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho se budete zpěčovat a nebudete dbát mých příkazů a řádů? Ex 16,29 Hleďte, vždyť Hospodin vám dal den odpočinku.

9

10

11

12

13 Ex 20,2 "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; Ex 20,3 Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

14 Ex 20,4 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Ex 20,5 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.

15 Ex 20,7 Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.

16 Ex 20,8 Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Ex 20,9-11 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 L 4,16 Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma.

34 Mt 5,17 Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Mt 5,18 Amen, pravím vám,: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.

35 L 23,56 Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje. Ale v sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid.

36 Sk 17,2 Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po tři soboty k nim mluvil, vykládal Písmo…

37 Sk 16,13 V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna; posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly.

38

39


Stáhnout ppt "Gn 1,31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Gn 2,1 Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými."

Podobné prezentace


Reklamy Google