Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křesťanský pohled na úlohu dětí a rodiny v péči o staré a nemocné rodiče MUDr. VÍT DRÁPAL Nemocnice Milosrdných sestrer sv. Vincence de Paul, KROMĚŘÍŽ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křesťanský pohled na úlohu dětí a rodiny v péči o staré a nemocné rodiče MUDr. VÍT DRÁPAL Nemocnice Milosrdných sestrer sv. Vincence de Paul, KROMĚŘÍŽ."— Transkript prezentace:

1 Křesťanský pohled na úlohu dětí a rodiny v péči o staré a nemocné rodiče MUDr. VÍT DRÁPAL Nemocnice Milosrdných sestrer sv. Vincence de Paul, KROMĚŘÍŽ

2 Bible, Sírachovec 3, 12-13 §Synu, ujmi se svého otce v jeho stáří, nezarmucuj ho, dokud je živ. Pozbývá-li rozumu, ber na něho ohled a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle.

3 Stárnutí populace §Střední délka života se prodlužuje §Stoupá počet nesoběstačných seniorů §Kapacita ambulantních i lůžkových zařízení je nedostatečná §Klesá ochota i schopnost poskytovat péči nejbližšími příbuznými přímo v rodině

4 Křesťanské zásady a tradice §KULTURNĚ HISTORICKÉ ZÁKLADY EVROPSKÉ CIVILIZACE

5 Morální a etické principy křesťanství §Zákony a učení židovského náboženství převzaty do biblických starozákonních knih §Evangelia a další texty Nového zákona §Kristova slova: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky, nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.“ (Matouš 5 - 17)

6 Mezigenerační vztahy v rodině i ve společnosti v bibli §STARÝ ZÁKON§NOVÝ ZÁKON

7 BIBLE - STARÝ ZÁKON §„Cti svého otce i matku,abys byl dlouho živ na zemi,kterou ti dává Hospodin,tvůj Bůh.“ Druhá kniha Mojžíšova (Exodus) Ex 20,12 §„Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.“ Dt 5,16 Pátá kniha Mojžíšova (Deuteronomium) §

8 BIBLE Starý zákon §„Poslouchej otce, on tě zplodil, a matkou nepohrdej, když zestárla.“ §Kniha Přísloví 23,22

9 BIBLE NOVÝ ZÁKON Matoušovo evangelium §Ježíš doporučuje mladému muži: „…cti otce svého i matku svou…“ § (Matouš 19,19)

10 BIBLE - STARÝ ZÁKON SÍRACHOVEC: Úcta k rodičům §„Slyšte mne, děti, svého otce, a jednejte tak, abyste došly spásy. Hospodin určil, aby si děti vážily otce, a zajistil matčino právo nad syny. Kdo ctí otce, dočká se odpuštění svých hříchů, a kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce,dožije se radosti na dětech a v den,kdy se modlí,bude vyslyšen.

11 Sírachovec 3, 1-16 Úcta k rodičům §Kdo si váží otce, bude živ do vysokého věku Kdo poslouchá Hospodina (otce), připraví odpočinek své matce, bude sloužit svým rodičům jako svým pánům. Cti svého otce skutkem i slovem, aby na tebe přišlo jeho požehnání. Otcovo požehnání upevňuje domy dětí, matčino prokletí je vyvrací ze základů.

12 §Nezískávej si vážnost na úkor cti svého otce neboť zneuctění otce ti vážnost nepřinese. Člověk získává vážnost, když je ctěn jeho otec, je-li matka v nevážnosti, je to potupa dětí. Synu, ujmi se svého otce v jeho stáří, nezarmucuj ho, dokud je živ. Pozbývá-li rozumu, ber na něho ohled a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle.

13 Úcta k rodičům Sírachovec 3,1-16 §Milosrdenství k otci ti nebude zapomenuto, budeš mít záštitu proti hříchům. Bude ti to připočteno k dobru v den tvého soužení, tvé hříchy se rozplynou jako jinovatka pod slunečním svitem. Kdo opouští otce, jako by se rouhal Bohu, kdo hněvá svou matku, bude proklet od Hospodina.“

14 Péče o staré a chronicky nemocné §PROFESIONÁLNÍ INSTITUTIONÁLNÍ PÉČE: §Spolupráce zdravotnického a sociálního sektoru §Dostupná a kvalitní síť ambulantních služeb i lůžkových zařízení

15 Péče o seniory v rámci rodiny §Vztahy a soužití mezi generacemi přerušeny §Mladí lidé ochotni k láskyplnému přijetí svých stárnoucích rodičů. §Staří, kteří budou vskutku hodni úcty a lásky mladých.

16 Nezájem a neochota dospělých dětí podílet se na péči o rodiče §Připomenutí etických a morálních zásad naší křesťanské civilizace. §Důslednější uplatňování legislativních norem moderního právního státu, které z těchto principů vycházejí.

17 Zákon o rodině č.94/1963 Sb. ve znění č.210/1998 a 360/1999 §§ 35 Dítě je povinno své rodiče ctít a respektovat.

18 Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. §§ 87 (1) Děti, které jsou schopny samy se živit, jsou povinny zajistit svým rodičům slušnou výživu, jestliže toho potřebují. (2) Každé dítě plní tuto vyživovací povin- nost takovým dílem, jaký odpovídá poměru jeho schopností, možností a majetkových poměrů k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům ostatních dětí.

19 Problematika dlouhodobé péče o narůstající seniorskou populaci §NE !!! §ZJEDNODUŠOVÁNÍ §PAUŠALIZOVÁNÍ §MORALIZOVÁNÍ

20 Dlouhodobá péče o nemocné seniory §Záležitost celospolečenská §Nutnost komplexních přístupů §DOBŘE FUNGUJÍCÍ RODINA ZASLUHUJE VŠESTRANNOU PODPORU

21 §MUDr.Vít Drápal Nemocnice Milosrdných sester sv.Vincence de Paul KROMĚŘÍŽ §A.D. 2002 / 2003


Stáhnout ppt "Křesťanský pohled na úlohu dětí a rodiny v péči o staré a nemocné rodiče MUDr. VÍT DRÁPAL Nemocnice Milosrdných sestrer sv. Vincence de Paul, KROMĚŘÍŽ."

Podobné prezentace


Reklamy Google