Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skutečná pravda o smrti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skutečná pravda o smrti"— Transkript prezentace:

1 Skutečná pravda o smrti
Jozef Bajusz Skutečná pravda o smrti Co se děje pět minut po smrti ?

2 Co se děje po smrti ? „Poslední nepřítel“ Ročně umírá 40 milionů lidí
Každé čtyři vteřiny pět lidí Co se děje po smrti ?

3 Smrt = nejistota „Nyní přichází tajemství.“ Henry von Bičow
„Já jdu mimo tělo. Jestli to bude život nebo nicota (nevědomost) nevím.“ Sokrates

4 Na hřbitově v Richmond ve Virginii
„Zastav se příteli To co jsi ty nyní - byl jsem i já To co jsem já nyní - budeš i ty Připrav se, abys mne mohl následovat.“ „Nechci tě následovat, dokud nevím, kam jsi šel.“

5 Co se stalo s našimi milými zemřelými?
Nebe - peklo - očistec Převtělování Svět duchů Blaženost - ‚nirvána‘ - rozplynutí spiritismus Vědomí žije někde jinde dál. Je to pravda???

6 Spiritismus a okultismus podávají dvě tvrzení o smrti (I) 1) Spiritismus tvrdí: Mrtví nejsou mrtví.
„Základním principem spiritismu je, že lidské bytosti přežijí tělesnou smrt a že můžeme někdy, za ne plně objasněných okolností, komunikovat s těmi, kteří od nás odešli.“ J.A. Hill„Spiritismus, dějiny fenoména“, str.25

7 Spiritismus a okultismus podávají dvě tvrzení o smrti (II) 2) Spiritismus tvrdí Mrtví se stýkají s živými. „Na hřbitově není smrt. Já se často bavím s mrtvými. Nemám žádnou pochybnost o tom, že lidé žijí po smrti dále, protože často s nimi hovořím.“ Oliver Lodge

8 Příběh biskupa Pike z Kanady

9 „Řeknou vám: ’Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají. Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Na živé se má ptát mrtvých?“ Izajáš 8,19 „K zákonu a svědectví! Což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře?“ Izajáš 8,20 Bible = zdroj světla

10 Hlavní pojmy k pochopení smrti: SMRTELNÝ - to, co onemocní, umírá a podléhá zkáze. Člověk je smrtelný. NESMRTELNÝ - to, co nepodléhá nemoci ani smrti. Jedině Bůh je nesmrtelný.

11 Má člověk nesmrtelnou duši?
„On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.“ Timoteovi 6,16

12 Bible používá slovo „duše“ více než 1700 krát, ale nikdy aby ji popsala jako nesmrtelnou.
„Zemře ta duše, která zhřeší.“ Ez 18,4

13 Historie rozdělení člověka
Platon, řecký filozof jako první rozdělil lidskou přirozenost do oddělených kategorií. Svatý Augustin a jiní křesťanští myslitelé ji potvrdili. René Descartes definitivně rozdělil člověka na duši a tělo. Bible naopak chápe člověka jako nedělitelný celek.

14 Jaká je jeho první lež v Bibli?
„Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.“ Jan 8,44 Jaká je jeho první lež v Bibli?

15 „A Hospodin Bůh člověku přikázal: ’Z každého stromu zahrady smíš jíst
„A Hospodin Bůh člověku přikázal: ’Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.‘ “ Mojžíšova 2,16.17 „Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: ’Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?‘ Žena hadovi odvětila: ’Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘ Had ženu ujišťoval: ’Nikoli, nepropadnete smrti.‘ “ Mojžíšova 3,1-4

16 Ďáblova lež: Ale ano, můžete zemřít, ale když zemřete, ve skutečnosti vlastně mrtví nebudete. Vy pouze přeletíte někam jinam. Nevěřte proto Bohu, když říká, že duše, která hřeší, zemře.

17 Bible vysvětluje smrt takto:
Duch = jej dal ! Bible vysvětluje smrt takto: „A prach se vrátí do země, kde byl, a Duch se vrátí k Bohu, který jej dal.“ Kazatel 12,7 Tělo = učinil

18 Princip života - život - energie
Co dal Bůh? „I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.“ Mojžíšova 2,7 To je život

19 Princip života - život - energie
Co je smrt? Princip života - život - energie Smrt je chod pozpátku: „Prach jsi a v prach se navrátíš.“1.Moj 3,19 „A prach se vrátí do země, kde byl, a Duch se vrátí k Bohu, který jej dal.“Kazatel 12,7 Hmota - materiál

20 Bohu neodchází moje - JÁ
Bůh nedal do mne - MNE Bohu neodchází moje - JÁ

21 Co je duch? V běžné mluvě mají následující slova stejný význam: DUŠE = DUCH Pro Bibli mají následující slova stejný význam: DUCH = DECH

22 „Skryješ-li tvář, propadají děsu, odejmeš-li jejich ducha, hynou, v prach se navracejí.“ Žalm 104,29
„Ale pokud budu dýchat, dokud Boží dech bude v mých chřípích.“ Job 27,3

23 Po smrti již není vědomí. Po smrti již není citový život.
„Živí totiž vědí, že zemrou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje. Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.“ Kazatel 9,5.6.10 Po smrti již není vědomí. Po smrti již není citový život.

24 Mrtví nejsou v nebi s Bohem
„Bratří, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben; jeho hrob tu máme až dodnes. David nevstoupil na nebe, ale sám říká: ’Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici. ‘ “ Skutky 2,29.34 Mrtví nejsou v nebi s Bohem

25 Mrtví neví nic o svých dětech - o rodině
„Neví, jsou-li jeho synové ve cti, není mu známo, jsou-li v nevážnosti.“ Job 14,21 Mrtví neví nic o svých dětech - o rodině

26 Mrtví nezpívají písně v nebi
„Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.“ Žalm 115,17 Jak vysvětluje problém smrti Ježíš?

27 Smrt = spánek. Spánek je stav nevědomí. Ze spánku je probuzení.
„To pověděl a dodal: ’Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit.‘ Učedníci mu řekli: ’Pane, spí-li, uzdraví se.‘ Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo: ’Lazar umřel.‘ Řekla mu Marta: ’Vím, že vstane při vzkříšení poslední den.‘ Ježíš jí řekl: ’Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.‘ Když to řekl, zvolal mocným hlasem: ’Lazare, pojď ven!‘ “Jan 11, Smrt = spánek. Spánek je stav nevědomí. Ze spánku je probuzení.

28 Jsou v nebi - nebo v hrobech?
„Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou…“ Jan 5,28.29 Jsou v nebi - nebo v hrobech?

29 Až po vzkříšení uvidí Boha
„Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem.“ Žalm 17,15 Až po vzkříšení uvidí Boha

30 Naděje je ve vzkříšení a ne v posmrtném životě.
„Nechceme vás nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. ... Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.“ Tesalonickým 4,16 Naděje je ve vzkříšení a ne v posmrtném životě.

31 Biblická zaslíbení o životě po smrti Bible učí, že existuje život po smrti a nikoliv ve smrti. Velké zaslíbení a velká naděje Bible v pohledu na věčný život tkví ve vzkříšení při druhém příchodu Ježíšově.

32 Když existuje posmrtný život = vzkříšení ztrácí logický důvod.
„Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí tedy obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.“ Korintským 15,51-53 Když existuje posmrtný život = vzkříšení ztrácí logický důvod.

33 Bez vzkříšení i věřící jsou ztraceni !
„Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kteří zemřeli v Kristu.“ Korintským 15,16-18 Bez vzkříšení i věřící jsou ztraceni !

34 V nebi s Ježíšem budu až po jeho příchodu.
„V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“ Jan 14,2.3

35 Odplata je ne po smrti, ale po 2.příchodu Ježíše.
„Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“ Matouš 16,27 „Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.“ Zjevení 22,12 Odplata je ne po smrti, ale po 2.příchodu Ježíše.

36 A co lotr na kříži? „A řekl: ’Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.‘ Ježíš mu odpověděl: ’Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.‘ “ ’Amen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji.‘ “ Lukáš 23,42.43 „Ježíš jí řekl: Nedotýkej se mne, dokud jsem nevstoupil k Otci.“ Jan 20,17

37 A co knížka R.Moodyho -“Život po životě“ ?
„Pokračující porucha mozkových funkcí během umírání má jisté zákonitosti na různých úrovních a systémech mozku. Je pravděpodobné, že to společné, co se vyskytuje ve vyprávění nemocných, odráží do určité míry tyto obecné zákonitosti. Nezapomínejte: nemocní, kteří se upamatovávají na proces umírání, zažili „kyslíkový hlad“, který přináší nahromadění toxických látek, což v počátečních stádiích vyvolává zvláštní stav euforie: pocit lehkosti těla, zřetelnost představ. Podobné stavy mohou nastat i při narkóze.“ Anomal 2/91/12

38 „Duchovní zkušenosti“ = biochemické pozadí!
1/ stále ještě fungující mozek 2/ HYPOXIE - snížené množství kyslíku ve tkáních - experiment v Berlíně 3/ podráždění ústředního nervového systému = halucinace 4/ Opiáty endorfín a eukefalín

39 „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít
„Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ Jan 11,25

40 „Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. ...sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; ... potom my živí...budeme spolu s nimi ... A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte.“ 1.Tes 4,13-18.

41

42 Prázdniny, které trvají tisíc let
Nejdelší dovolená Prázdniny, které trvají tisíc let

43 Také ty můžeš prožít nejkrásnější den týdne s Ježíšem
KDY: v sobotu 3.března zahájení v 9.30 hod. KDE: Aula pedagogické fakulty ul. Jungmannova PLZEŇ Program: * Písničky pro radost * Diskuze: "Reinkarnace v Bibli" * Přednáška: "Cesta povýšení"


Stáhnout ppt "Skutečná pravda o smrti"

Podobné prezentace


Reklamy Google