Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Každý ze svého šuplíčku MAREK NERUD. Úvodem o O čem tato prezentace bude … o o porovnání stavu adiktologických (podle standardů RVKPP, financovaných z.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Každý ze svého šuplíčku MAREK NERUD. Úvodem o O čem tato prezentace bude … o o porovnání stavu adiktologických (podle standardů RVKPP, financovaných z."— Transkript prezentace:

1 Každý ze svého šuplíčku MAREK NERUD

2 Úvodem o O čem tato prezentace bude … o o porovnání stavu adiktologických (podle standardů RVKPP, financovaných z veřejných zdrojů) služeb mezi léty 2002 a 2009; o několik úvah o stavu financování těchto služeb; o … a to vše v Jihočeském kraji, s výhledem do budoucnosti…

3

4

5 Síť služeb mezi 2002 a 2010 (pouze KC a TP) o Změny kvantitativní – růst počtu služeb není nikterak významný nebo zásadní o Změny kvalitativní o Služby odborně způsobilé (certifikace x registrace SS) o Služby průhledněji profilované a specializované – jak vzhledem k uživatelům, tak směrem k zadavatelům o Služby nepochybně lépe dostupné pro uživatele – mj. pokrytí kraje TP

6 Výkonnost služeb IV (pouze KC a TP) 20022003200420052006200720082009 Počet klientů 1 084 1 052 1 207 1 442 1 182 1 495 1 540 1 637 z toho injekčních UD 600 835 879 894 872 1 147 1 200 1 160 z toho se ZD heroin 256 306 122 176 32 41 38 53 z toho se ZD pervitin 432 462 512 600 615 886 1 004 962 z toho se ZD kanabinoidy 123 98 107 108 114 149 152 186 z toho se ZD Subutex 191 272 235 184 Průměrný věk klienta **** 21,5 22,4 23,8 25,1 25,8 25,7 28,0 Počet neuživatelů, kteří využili služeb programu 324 493 356 304 250 381 310 359 počet kontaktů 14 325 11 173 17 456 18 973 22 253 počet prvních kontaktů 750 642 799 764 765 počet výměn 7 801 7 340 9 799 10 900 10 954 počet vyměněných JIS 124 723 140 965 124 723 227 872 240 114

7 Financování adiktologické služby I  Tyto služby: TP, KC, AL (NNO), následná péče, substituce (NNO)  Z přehledu jsou vyjmuty TK a PL (míra spolufinancování krajem malá, pod 5%, došlo by k výraznému zkreslení). Jsou to služby s celostátní působností… dle našeho přesvědčení dohled nad touto sítí služeb náleží garantovi, který dohlédne (na potřebnost, efektivitu aj.). Nicméně kraj je podporuje (za rok 2002 0,2 mil.Kč, 2006 - 0,6 mil., 2009 - 0,75, 2010 - 0,45)  V podstatě zaznamenáváme vývoj od vzniku kraje (2002), s vrcholy (2009) po současnost

8 Financování adiktologické služby II Financování adiktologických služeb v JčK (mimo PL a TK) 2002200620092010 JčK 1 491 0004 039 5005 200 0004 448 893 obce 270 0001 199 0001 195 398 odhad 1 300 000 RVKPP 974 0004 171 0004 988 0004 059 000 MPSV 2 112 9781 759 400 IP cca 0,5 mil.Kč 3 813 000 IP cca 3,2 mil.Kč 3 862 000 MZ 540 000789 000865 000448 800 Typ služeb Rozpočet kraje (v Kč, 2009) PP škol a školských zařízení 510 000 PP NNO, příp. jiných subjektů 1 046 980 Primární prevence celkem 1 556 980 Terénní programy 862 439 Kontaktní centra 2 937 561 Harm reduction celkem 3 800 000 Ambulantní léčba NNO 350 000 Substituční léčba 350 000 Ostatní ambulantní AT 0 Lůžková AT/medicínská léčba LN, ČD 600 000 Terapeutické komunity 550 000 Služby NNO ve vězení 0 Léčba celkem 1 850 000 Následná péče 700 000 Záchytné stanice 2 000 000 Informace/výzkum/koordinace* 114 075 Ostatní* 0 CELKEM 2009 10 021 055

9 Financování adiktologické služby III Výdaje JčK na protidrogovou politiku (granty) 2002200620092010 granty celkem1 843 0006 000 0008 230 0005 900 000 granty PP152 0001 058 8202 280 0001 001 107 granty - služby1 691 0004 639 5005 950 000 *4 898 893 ostatní*434 000301 6800* (konference) Financování adiktologických služeb v JčK (mimo PL a TK) 2002200620092010 samospráva 1 761 0005 239 0006 395 0005 749 000 stát 3 626 9786 719 4009 666 0008 369 800

10 Financování adiktologické služby IV

11 Financování adiktologické služby V

12 Financování adiktologické služby VI o V podstatě dlouhodobě zachován poměr mezi státem a samosprávou (cca 60/40%) o A tím se dostáváme k avizovaným šuplíčkům  o Je-li tedy oprávněný argument, který zazněl nejen v souvislosti s II. memorandem poskytovatelů služeb (tedy 1 Kč investovaná do drogových služeb ušetří 6 Kč) o Tedy pouze v roce 2009 ušetřily samosprávy Jihočeského kraje JINÝM veřejným rozpočtům 38 mil.Kč (nejsou započítány výdaje na PP!!!) o JENŽE!!!

13 Šuplíčky  Jenže… v tomto případě nejdou výdaje z mého šuplíčku do něj zpátky – v ušetřených výdajích v budoucnosti!!!  Výdaje samospráv šetří v první řadě šuplíčky:  Zdravotnictví (prevence šíření infekcí, včasná intervence, která je lacinější než léčba rozvinutých nemocí – včetně ZP!!!)  Spravedlnosti (výdaje soudní systém, vězeňství)  Vnitra (Policie…)  Sociální systém (dávky, invalidní důchody, jiné soc. služby – ústavy pro alkoholiky, toxikomany

14 Šuplíčky 2  Pohled samospráv je v tomto vcelku jednotný. Chápou, že tyto problémy se řešit musí (jako celá řada jiných). Ale: Konkrétní výsledky těchto výdajů občané/voliči na ulici neuvidí(na rozdíl od nového chodníku). Málokdo si totiž umí spočítat, že i obcím nerepresivní řešení této problematiky ušetří výdaje (třeba MěPo mají více prostoru se věnovat jiným záležitostem veřejného pořádku), lepší celkové klima v obci, méně excesů v soužití apod… Je dost složité vysvětlovat občanům (i politikům), aby si představili, jak by to tady vypadalo, kdyby tyto služby nebyly;  Co chybí, není ani tak jasné vyjádření v zákoně, kolik mají obce přispívat, ale spíše jednoznačná a průhledná záruka hlavního hospodáře, který vládne všemi šuplíčky (tudíž mu v tomto konkrétním případě výdaj z jednoho či dvou přinese zmiňovaný šestinásobný užitek v budoucnu);  Samosprávy by nepochybně byly mnohem ochotnější se spolupodílet na financování systému, který zlepšuje život jejich občanům, kdyby byla dána jasná, průhledná a dohodnutá pravidla na základě partnerského přístupu… ne všechny a ne hned, ale většina ANO

15 Šuplíčky 3  A to znamená:  Přehlednost v odpovědnosti (regionální*celostátní spádovost) za konkrétní služby;  Zajištění dlouhodobého, strategického výhledu ve financování konkrétních služeb v konkrétním místě, závazek „hospodáře“;  Respektování vůle samospráv v odborně přijatelných mantinelech…

16 Šuplíčky 4 .. A to znamená:  Víceleté financování – nebo alespoň včasné (předvídatelnost objemu spolufinancování)  Síť služeb adiktologických (potvrzení potřebnosti služeb)  SÍŤ SLUŽEB ZDRAVOTNICKÝCH (ambulantní léčba vč. substituce)  Protože jejich postupný úbytek nás nutí vydávat finanční prostředky na klasickou, lege artis léčbu (ambulace, substituce);  A navyšovat i další výdaje na sociální služby, které jsou nucené z důvodu neochoty zdravotníků je suplovat, tedy si nepříliš efektivně platíme v kontaktních službách terapeuty (včetně nákladného vzdělání apod…)

17 Šuplíčky – závěrem 1  Současný stav v principu není špatný, vícezdrojové financování je efektivní a více odpovědných hráčů zaručí stabilitu, ALE:  Finanční prostředky chodí pozdě (tím je na management naloženo zbytečně mnoho starostí s „úvěrováním“ služby, které jim ale nikdo nezaplatí…)  Není jistota z roku na rok (jak potom chceme strategicky plánovat? A jak to můžeme chtít od služeb?)  Jak služby, tak ale samosprávy se dostanou do neřešitelné situace, když se o neposkytnutí podpory dozví až v průběhu roku (chybí dostatečný manévrovací prostor na získání jiných financí, ale i na ukončení provozu – výpovědi z nájmů, odstupné apod…)

18 Šuplíčky – závěrem 2  Pokud nebude stát chtít vydat řádově dvojnásobek financí na služby (při zachování stávající dostupnosti) a jejich koordinaci (či kontrolu), budeme se muset spokojit s vícezdrojovým financováním…  Tento model je v současné době plně funkční a může být (tedy měl by být) plně využit jeho potenciál;  Základem je partnerství a pružnost.

19 Šuplíčky 3  Jak to praktikujeme:  Jihočeský kraj má popsanou a dohodnutou síť služeb  Do všech dotačních programů podporujeme pouze služby, které odpovídají síti…  Snažíme se v dotačních řízeních prosadit přístup „každá služba z naší sítě je součástí té vaší“… (to je ostatně podstatný argument pro spolufinancování místními samosprávami – tam platí opačný přístup – když už naši službu podporují z vlády, tak je to pro nás známka potřebnosti – výše podpory nebývá to nejpodstatnější);  Naše dotační řízení je poslední v řadě, protože chceme reagovat na případné výpadky nebo výkyvy na centrální úrovni a umíme dorovnat (do jisté míry) disproporce mezi dotacemi pro konkrétní subjekty (což nejen současný model financování RVKPP přináší). Ne mechanicky, ale na základě potřeb, nikoli papírové podoby žádosti…  A vyjednáváme s obcemi, přesvědčujeme je… (což je dlouhodobě výhodnější strategie, než befél – ovšem nevylučuji, že jinde to může být jinak)

20 Šuplíčky 4  Cestu do budoucna usnadní:  Víceleté financování služeb  Stanovení sítí služeb  ZAPOJENÍ veřejného zdravotního pojištění o systému  NEVIDÍME TO PESIMISTICKY, POKUD STÁT UKÁŽE CESTU…

21 Shrnutí závěrem; financování Služby financované přímo z veřejných zdrojů (RVKPP jako garant): obtíže s financemi, služby ale fungují – jeden hlavní garant, více partnerů S HLASEM, plánování služeb na základě potřeb X Služby financované ze zdravotního pojištění (garant prostě není): obtíže s financemi, garant jeden – ZP, plánování a zjišťování potřeb neexistuje!!! což je důvod jejich tristního stavu… Viz AT poradny –– ještě přežívají z minulosti. Jak odcházejí psychiatři do důchodu (a to není vtip!), mění se struktura péče psychiatrické podle zaměření nástupce. ZP sice údajně dávají přednost těm, kdo „zajistí“, tedy slíbí AT složku poskytovaných služeb, tedy v celkovém psychiatrickém úvazku, ale dále nijak nezkoumají, zda a jak ji poskytují – zda mají vzdělání atp. – je to čistě formální záležitost… Kontrola neexistuje, pravidla financování, měření efektivity…

22 A ještě… o Podrobnější informace ohledně realizace protidrogové politiky Jihočeského kraje v jednotlivých oblastech jsou zveřejněny na webových stránkách kraje, cesta: o http://www.kraj-jihocesky.czhttp://www.kraj-jihocesky.cz o Krajský úřad o Odbor sociálních věcí a zdravotnictví o Informace k drogové problematice v Jč kraji o Přímý odkaz: o http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=346&par[lang]=CS http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=346&par[lang]=CS

23 Děkuji za pozornost Mgr. Marek Nerud


Stáhnout ppt "Každý ze svého šuplíčku MAREK NERUD. Úvodem o O čem tato prezentace bude … o o porovnání stavu adiktologických (podle standardů RVKPP, financovaných z."

Podobné prezentace


Reklamy Google