Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajský úřad Jihočeského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajský úřad Jihočeského kraje"— Transkript prezentace:

1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajský úřad Jihočeského kraje
Konkrétní příklad financování specifických sociálních služeb, praxe, výhledy Mgr. Marek Nerud Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajský úřad Jihočeského kraje

2 Anotace: Sociální služby pro uživatele drog jsou v ČR jako specifická forma pomoci a ochrany společnosti financovány od druhé poloviny 90. let minulého století. Hlavním přispěvatelem byla od počátku Mezirezortní protidrogová komise (nyní RVKPP), v relativně menším objemu se podílely další centrální orgány státní správy (ministerstva). Se vznikem krajů a především nabytím účinnosti zákona o sociálních službách (č.108/2006 Sb.) se okolnosti financování (a obecně provozování těchto služeb) začaly zprvu vcelku nenápadně, poté relativně dramaticky měnit. Současný stav a vyhlídky financování tohoto typu služeb (tj. konkrétní sociální služby zaměřené na vybranou cílovou skupinu), které se zároveň nemohou ucházet o finanční prostředky z fondů EU jsou tématem tohoto příspěvku.

3 ČÁST JEDNA: PRAXE A/ SLUŽBY - Obsahem tohoto příspěvku jsou sociální služby, určené uživatelům drog, tedy nikoli všechny myslitelné sociální služby daného druhu, ale pouze tyto, specificky zaměřené. 1/ Za takové služby se dají považovat (tj. z těch, které vymezuje zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách): ·        §37 sociální poradenství (míněno odborné, nicméně tuto službu v podstatě podle standardů RVKPP musí poskytovat kontaktní centra), ·        § 59 kontaktní centra, ·        §64 služby následné péče (podle současného stavu zákona pouze terénní a ambulantní), ·        §68 terapeutické komunity (kam se pro účely posouzení podle zákona zahrnují i pobytové služby následné péče – doléčování), ·        §69 terénní programy Tyto služby nemají zpracované své tzv.druhové standardy, řídí se jedním dokumentem, nazvaným Standardy kvality sociálních služeb (MPSV 2002). Ty jsou členěny na standardy procedurální, personální a provozní. Dále pak zákonem o sociálních službách. Podmínkou pro přidělení dotace (MPSV) je registrace služby. Z tohoto určení je třeba vycházet při zpracovávání koncepčních dokumentů v oblasti sociálních služeb, především střednědobých plánů rozvoje SS.

4 2/ Oproti tomu v oblasti protidrogové politiky, při plánování služeb pro uživatele drog, nebo osoby drogami ohrožené, se vychází z klasifikace, zavedené RVKPP (MPK), potažmo ze Standardů odborné způsobilosti (2003). Systém udělování certifikací byl spuštěn v r.2006, zařízení jsou krom Speciálního standardu se řídit i Obecným standarde. Pro žádost o dotaci ze státního rozpočtu je certifikace odborné způsobilosti služby povinná (RVKPP), MPSV ji pro účely svého dotačního řízení nevyžaduje, MZ se zavedením této povinnosti počítá u dotací na r.2009: 1. Detoxifikace (je nutný statut zdrav.zařízení) 2. Terénní programy (není nutný statut zdrav.zařízení) 3. Kontaktní a poradenské služby (není nutný statut zdrav.zařízení) 4. Ambulantní léčba (je nutný statut zdrav.zařízení) 5. Stacionární programy ((je žádoucí statut zdrav.zařízení, zahrnuje i doléčovací programy pobytové /denní, noční stacionáře) 6. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba (je nutný statut zdrav.zařízení) 7. Rezidenční péče v terapeutických komunitách (není nutný statut zdrav.zařízení, mimo případu, je-li tento program poskytován jako samostatné oddělení/ pobočka zdrav.zařízení ) 8. Ambulantní doléčovací programy (není nutný statut zdrav.zařízení) 9. Substituční léčba (je nutný statut zdrav.zařízení) 10/ Pro pořádek ještě uveďme služby primární prevence (standardy od r.2006, systém certifikací v průběhu r.2007, pro žadatele na RVKPP, MŠMT pro rok 2008 již certifikace odborné způsobilosti povinná.

5 SLUŽBY - Stručně shrnuto:
Za službu, zaměřenou na osoby užívající drogy nebo na drogách závislé, která splňuje nejvyšší možné požadavky na splnění jakési svojí kvality (formálně doložitelné) můžeme považovat službu, která: ·        Naplňuje znaky zákona o sociálních službách §       Řídí se Standardy kvality sociálních služeb (MPSV 2002) §       Je jako sociální služba registrována §       (a proběhla u ní úspěšně inspekce kvality) ·        Zároveň je popsána ve Standardech odborné způsobilosti (RVKPP 2003) §       Řídí se jimi §       Je podle nich certifikována … a k tomu všemu splňuje další podmínky poskytovatelů dotací nižší než centrální úrovně (kraje, magistráty, obce), leckdy jdoucí nad rámec těchto požadavků z centrální úrovně

6 B/ FINANCE: Dotace RVKPP může být poskytnuta pouze na podporu následujících typů služeb a projektů v oblasti protidrogové politiky: ·                    primární prevence, tj. projektů specifické dlouhodobé primární protidrogové prevence, ·                    kontaktní a poradenské služby, ·                    terénní programy, ·                    ambulantní léčba, ·                    substituční léčba, ·                    detoxifikace, ·                    stacionární programy; ·                    rezidenční péče v terapeutických komunitách, ·                    ambulantní doléčovací programy, ·                    služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě, …A DALŠÍ

7 Dotace ministerstva zdravotnictví může být poskytnuta pouze na podporu následujících typů služeb a projektů v oblasti protidrogové politiky. Přednostně budou financovány ty projekty, které naplní priority vyhlášené pro rok 2008, jimiž jsou: ·                    Detoxifikační léčba ·                    Substituční léčba ·                    Ústavní léčba závislých osob ·                    AT ordinace, ambulantní léčba závislých osob ·                    Kontaktní centra, terénní programy, a denní stacionáře, omezeně, dle množství dostupných schválených finančních prostředků ve SR kapitoly 335 MZ v kalendářním roce. V roce 2008 nebudou podpořeny žádosti o dotace pro doléčovací programy, terapeutické komunity pro uživatele drog. Podpora dále nebude realizována u programů primární prevence. Dotace ministerstva práce a sociálních věcí Zaměření podpory, účel dotace 1. Dotace ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje, tj. bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou součástí plánů rozvoje sociálních služeb krajů. 2. Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části III, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách

8 FINANCE - Stručně shrnuto:
DOTACE CENTRÁLNÍ ÚROVEŇ (v rámci Národní protidrogové strategie) RRVKPP, MZ, MPPSV, Ministerstvo spravedlnosti (programy protidrogové ve vězeňství)   DOTACE KRAJSKÁ ÚROVEŇ (konkrétně Jčk) Krajská protidrogová strategie Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje Další (příklad JčK – Program rozvoje kraje, Akční plány pro jednotlivá léta)   MÍSTNÍ ÚROVEŇ Místní protidrogová strategie (je-li), Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce/ regionu (KPSS) (je-li), Další (příspěvky soc.zdrav.komise, dary a další…jsou-li) Dotace/ projekty EU - NEJSOU URČENY NA SLUŽBY PRO TUTO CÍLOVOU SKUPINU, NELZE ŽÁDAT Další granty (komunitární programy, Norské fondy apod…) - V OMEZENÉ MÍŘE, ZPRAVIDLA NIKOLI NA PROVOZ (investice, vznik nových programů apod.) Další možnosti získání financí (VELMI OMEZENÉ PRO TYTO SLUŽBY): Sponzoří Dary občanů Nadace apod.

9 ČÁST DRUHÁ: VÝHLEDY Praktické otázky kolem financování tohoto druhů služeb, příležitosti a překážky: PŘEKÁŽKY: ·        mnohdy nekompatibilita jednotlivých systémů poskytování dotací (o.p.s. nemohou ze státních prostředků čerpat prostředky na jeden projekt z více státních zdrojů – proč zrovna a pouze o.p.s.?) ·        někde se uznatelné i neuznatelné náklady dublují, takže v praxi je třeba na jednu položku (třeba mzdy, čerpat z více zdrojů – ale nikdy nevíte, KOLIK dostanete v součtu) ·        naopak některé náklady jsou neuznatelné téměř všude (pokuty apod. – ale jak neplatit pokuty třeba správě sociálního zabezpečení, když dotace přijdou pozdě a organizace je nikoli faktický dlužník na odvodech, vám nikdo neřekne) ·        minimálně dva systémy v ČR financují totéž (sociální služby určené uživatelům drog) – RVKPP (ta financuje i ostatní služby – třeba zdravotnické, primární prevenci, vzdělávání apod.) a MPSV (financuje i ostatní sociální služby, tedy nejen určené uživatelům drog). Zdá se, že se nejsou schopni dohodnout a systém není příliš průhledný.

10 PŘÍLEŽITOSTI: Síťování služeb (potřeby * možnosti a naopak) Zdokonalovaná koordinace (více informací směrem k centrální úrovni zezdola, na úrovni partnerství, nikoli subordinace / naopak pochopitelně také) Spolupráce podporovatelů na místní (regionální úrovni/ obce a kraj, případně další regiony) – sdružování prostředků i argumentů vůči centrální úrovni Sdružování organizací – profesionální asociace MÍT NEUSTÁLE NA PAMĚTI VÝCHODISKA Abychom se dostali k praktickému závěru, musíme se shodnout na východiscích, k jejichž obhájení nám nestačí citovat z koncepčních materiálů vyšší úrovně, ale musíme si na ně odpovědět (odpovídat) sami.

11 VÝCHODISKA (některá možná, co vypadají logicky):
TYTO SLUŽBY JSOU POTŘEBNÉ – PROČ? Existuje „drogový problém“, který někoho ohrožuje. Uživatele nebo ještě více nás ostatní? TYTO SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY KOMU A PROČ? Uživatelům drog (pak je to prevence zdravotní pro nás, zlepšení jeho životní situace nebo odstranění sociálního vyloučení pro něho?) Nebo je to kombinace obého? JAK MAJÍ BÝT TYTO SLUŽBY POSKYTOVÁNY? Měly by mít tyto služby nějak garantovanou kvalitu (což úzce souvisí s efektivitou), nebo mohou mít nějakou specifickou podobu podle toho, kdo a kde je poskytuje? TYTO SLUŽBY MUSÍ BÝT DOSTUPNÉ – A JAK TO ZAŘÍDIT? Co je míněno dostupností služeb, a jak navrhnout optimální model, aniž bychom byli vázáni v samotných počátcích svázáni historií a ohledy na finance? TYTO SLUŽBY MUSÍ BÝT EFEKTIVNÍ – A JAK TO ZAŘÍDIT Kde je měřítko reálné efektivity a jaká je cena za život, nebo alespoň za ten z našeho pohledu nekvalitní (u klienta čili uživatele). A jak si ceníme to samé u nás a našich blízkých? TYTO SLUŽBY MUSÍ BÝT NĚJAK FINANCOVANÉ Toto je obecně otázka zodpovědnosti správců (republika, kraj, regiony, obce) TYTO SLUŽBY MUSÍ BÝT FINANCOVATELNÉ Toto je otázka zodpovědnosti všech (včetně poskytovatelů služeb).

12 Úroveň republiková / centrální
Současná praxe / stav v této oblasti s úkoly do budoucnosti (rok oblast protidrogové politiky)    Úroveň republiková / centrální §       Řešena otázka odbornosti služeb (zavedení standardů) §       Řešena (byť s ohledem na neexistující odpověď na otázku dostupnosti) otázka financování služeb §       Výhledově bude řešena otázka sítě služeb na národní úrovni (AP 2007 – 2009) ·        Úroveň krajská §       Řešena otázka odbornosti služeb (víceméně převzatý funkční a osvědčený model centrální) §       Řešena (byť s ohledem na možnosti krajského rozpočtu) otázka financování služeb §       Řešena otázka sítě služeb na krajské úrovni (Minimální síť služeb) ·        Úroveň místní §       otázka odbornosti služeb §       otázka financování služeb §       otázka sítě služeb ( v tomto případě spíše otázka dostupnosti a potřebnosti jednotlivých vytipovaných služeb)

13 děkuji Mgr.Marek Nerud nerud@kraj-jihocesky.cz
protidrogový koordinátor vedoucí oddělení prevence a humanitních činností odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚ Jihočeského kraje


Stáhnout ppt "Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajský úřad Jihočeského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google