Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Trh kapitálu Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Trh kapitálu Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Trh kapitálu Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

2 Definice kapitálu a trhu kapitálu  Hned na začátku ztotožníme kapitál a kapitálové statky.  K tomu, aby bylo možno vyrábět kapitálové statky, je třeba, aby se uvolnila část činitelů z výroby spotřebních statků.  Výroba kapitálových statků je spojena s omezováním přítomné spotřeby.  Zapojování kapitálu do výroby má však za následek růst objemu výroby a tím větší spotřebu v následujících obdobích.

3 Definice kapitálu a trhu kapitálu  Tato situace je označována jako nepřímé metody výroby používající kapitálové statky. Spotřeba (na obyvatele) čas (logický) země B země A t t + x Nepřímé metody výroby používající kapitálové statky

4 Definice kapitálu a trhu kapitálu  Kapitálové statky se v procesu výroby nespotřebovávají najednou = pouze se opotřebovávají, takže se jejich hodnota nepřenáší do nových výrobků najednou, ale postupně formou odpisů, neboli amortizace.  Kapitálové statky ztrácejí svou funkčnost na základě :  Doby, po kterou jsou využívány  Rozvoje vědy a techniky = vyšší produktivita nových kapitálových statků

5 Definice kapitálu a trhu kapitálu  Nelze přesně zjistit, jaká část původní ceny kapitálového statku byla skutečně přenesena do vyrobeného produktu, proto se amortizace stanovuje na základě účetního předpisu.  Odpisy představují významnou součást výrobních nákladů a významným způsobem ovlivňují velikost zisku.  Odpisy představují významný zdroj prostředků na nákup nových kapitálových statků, které mají nahradit již opotřebené kapitálové statky.

6 Definice kapitálu a trhu kapitálu  Tento zdroj prostředků nazýváme obnovovací (restituční) investice (I R ).  Jestli lze z částky, kterou jsme získali amortizací, koupit nový kapitálový statek s vyšší produktivitou, potom mohou být obnovovací investice současně i zdrojem rozšiřování výroby.  Hlavní podmínkou rozšiřování výroby je zvětšování existující zásoby kapitálových statků, tzv. čistých (netto) investic (I N ).

7 Definice kapitálu a trhu kapitálu  Celkový vklad nových kapitálových statků do výroby, tzv. hrubé (brutto) investice (I B ) se dělí na dvě složky: obnovovací a čisté investice.  Kapitál je významným výrobním faktorem, ovlivňujícím růst celkové produktivity a společenského bohatství.  Dále budeme vycházet z klasické teorie kapitálu, která využívá nabídku a poptávku jako hlavní nástroje. I B = I R + I N

8 Trh kapitálu (klasické pojetí)  Pokud se firma rozhodne pořizovat nové kapitálové statky, musí mít k dispozici dostatečné množství finančních prostředků.  Ty může získat z :  Vlastních zdrojů (amortizace, nerozdělené zisky)  Cizích zdrojů (půjčky)

9 Trh kapitálu (klasické pojetí)  Nabídka na trhu kapitálu – nabídku tvoří úspory ekonomických subjektů.  Na trhu kapitálu dostávají úspory domácností (běžné i termínované vklady, pojistné, atd.) podobu kapitálu nabízeného podnikům.  Poptávka po kapitálu – je dána potřebou financovat nákup investičních statků.  Na trhu kapitálu se střetává nabídka úspor (domácnosti) s poptávkou po těchto úsporách (firmy).  Cena, která se stanovuje na trhu kapitálu, je úroková míra (i r ), která plní funkci tzv. vyčišťující ceny, tj. uvádí do souladu nabídku s poptávkou.

10 Nabídka na trhu kapitálu – tvorba úspor  Úspory – představují tu část disponibilního důchodu domácností, která nebyla vydána na spotřebu; byla přeměněna na nabídku úvěrových prostředků na trhu kapitálu.  Předpokládáme, že domácnosti dávají přednost spotřebě a odmítají čekat = vlastnost „netrpělivost“ (impatience) resp. časová preference.  Domácnosti jsou ochotny se vzdát přítomné spotřeby a vytvářet úspory jen za předpokladu, že jim to zajistí zvýšení jejich budoucí spotřeby.

11 Nabídka na trhu kapitálu – tvorba úspor  Odměnou za čekání a vzdání se přítomné spotřeby je pro domácnosti vložená částka (S 0 ), která se jim v budoucnosti vrátí zvýšená o určitý přírůstek.  Tento přírůstek označujeme jako výnos z uspořené částky.  Nejčastější podoba tohoto výnosu je úrok z vkladu, či obligace nebo dividendy z akcie, resp. kapitálového výnosu vyplývajícího z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou cenného papíru.  Domácnosti však zpravidla nezajímá absolutní výše úroku z uspořené částky. Zajímá je tzv. úroková míra.

12 Nabídka na trhu kapitálu – tvorba úspor  Úroková míra (i r ) - je dána poměrem úroku z uspořené částky za určité časové období (zpravidla 1 rok) k této uspořené částce.  S 1 je částka, kterou získáme za prodej úspor ve výši S 0 na trhu kapitálu na dobu jednoho roku, neboli:  ΔS = S 1 – S 0 je úrok neboli výnos ze zapůjčené částky.  Obě položky jsou měřeny v peněžních jednotkách dané měny.  Úroková míra se zpravidla vyjadřuje v procentech p. a. (za jeden rok). i r = ( S / S 1 ) · 100 i r = ( (S 1 – S 0 ) / S 1 ) · 100

13 Nabídka na trhu kapitálu – tvorba úspor  Při dané úrokové míře se budoucí hodnota (S 1 ) dnešní částky (S 0 ) po uplynutí jednoho roku bude rovnat :  Obecně je možné budoucí hodnotu dnešní částky po uplynutí n let (S n ) – za předpokladu, že se úroková míra nezmění – vyjádřit následovně :  Kde (1 + i r ) n je tzv. úročitel, který nám říká, kolikrát se zvýší počáteční vklad za n let při dané úrokové míře.  FV – budoucí hodnota dnes zapůjčené částky S 0 po uplynutí n let – za předpokladu, že se úroková míra nemění a že i úroky za jednotlivé roky budou vyplaceny v n-tém roce. S 1 = ( 1 + i r ) · S 0 FV = ( 1 + i r ) n · S 0

14 Nabídka na trhu kapitálu – tvorba úspor  Současná hodnota (PV) částky S n, kterou dostaneme po n letech (za výše uvedených předpokladů), se potom bude při konstantní úrokové míře rovnat :  Kde 1/(1 + i r ) n je tzv. odúročitel neboli diskont, který vyjadřuje, kolikrát nižší je současná hodnota částky S n, kterou získáme na konci n-tého roku při konstantní úrokové míře i r PV = S n / ( 1 + i r ) n

15 Nabídka na trhu kapitálu – tvorba úspor  Za předpokladu, že neexistuje riziko, rozhodují se domácnosti o úsporách při daných časových preferencích na základě úrokové míry.  Z krátkodobého hlediska je velikost úspor daná.  Z dlouhodobého hlediska vede růst úrokové míry k růstu úspor.  To znamená, že úspory jsou rostoucí funkcí úrokové míry a jsou určeny na základě časové preference.

16 Graf – Nabídka na trhu kapitálu (krátkodobé hledisko) Kzásoba K irir S SR

17 Graf – Nabídka na trhu kapitálu (dlouhodobé hledisko) irir zásoba K S4S4 S3S3 S2S2 S1S1 K1K1 K2K2 K3K3 K4K4 S LR

18 Poptávka na trhu kapitálu  Poptávka po kapitálu - představuje poptávku firem po dočasně volných úvěrových prostředcích, které si firmy hodlají vypůjčit na investice do kapitálových statků.  V podmínkách dokonalé konkurence je firma v rovnováze, pokud se MC na faktor rovnají MRP tohoto faktoru.  Při rozhodování o investicích tedy firmy porovnávají MC na kapitál, které jsou v podmínkách dokonalé konkurence rovny úroku při dané tržní úrokové míře, s MRP kapitálu.

19 Poptávka na trhu kapitálu  Míra výnosu z kapitálu je tedy v dokonale konkurenčních podmínkách bez rizika a nejistoty rovna tržní úrokové míře.  Bude-li úrok, tedy náklad spojený s pořízením další dodatečné jednotky kapitálu nižší, než příjem z mezního produktu kapitálu, budou firmy nakupovat další jednotky kapitálu a rozšiřovat výrobu až do okamžiku, kdy se obě veličiny vyrovnají.  Poptávka po kapitálu je tedy určena příjmem z mezního produktu kapitálu a je závislá na výši úrokové míry (s růstem úrokové míry klesá poptávka po kapitálu a naopak).

20 Graf - Poptávka na trhu kapitálu irir zásoba K D  Poptávka po kapitálu je klesající funkcí úrokové míry a je determinována na základě příjmu z mezního produktu kapitálu.

21 Rovnováha na trhu kapitálu  Krátkodobé hledisko :  Průsečík křivky poptávky po kapitálu a křivky nabídky po kapitálu (krátkodobé hledisko) představuje bod krátkodobé rovnováhy, ve kterém je při dané nabídce kapitálu a při dané funkci poptávky po kapitálu určena krátkodobá rovnovážná úroková míra i rE(SR), která vyrovná nabídku s poptávkou a vytvoří krátkodobou rovnováhu na trhu kapitálu.

22 Určení rovnovážné úrokové míry (krátkodobé hledisko) irir zásoba K i rE(SR) K E(SR) S SR E D

23 Rovnováha na trhu kapitálu  Dlouhodobé hledisko:  Z dlouhodobého hlediska se předpokládá, že se mohou domácnosti rozhodnout, že budou nabízet větší úspory, když úroková míra vzroste.  Nabídka na trhu kapitálu je tedy rostoucí funkcí úrokové míry.  Křivka nabídky po kapitálu (dlouhodobé hledisko) má kladnou směrnici, protože s růstem úrokové míry roste ochota domácností vytvářet úspory.  Průsečík křivek D a dlouhodobé křivky S LR určuje výši dlouhodobé rovnovážné úrokové míry i rE(LR) a rovnovážnou úroveň zásoby kapitálu K E(LR)

24 Určení rovnovážné úrokové míry (dlouhodobé hledisko) irir zásoba K i rE(LR) K E(LR) E D S LR

25 Rovnováha na trhu kapitálu  Rovnovážná úroková míra i rE(LR) vyrovnává úspory a investice.  Při dané technologii podněcuje takovou poptávku po kapitálu, která odpovídá zásobě kapitálu vytvořené v předcházejícím období z krátkodobého hlediska, resp. vyčerpá všechny úspory, ke kterým tato úroková míra podnítila domácnosti v dlouhém období.  Přebytek úspor vede k poklesu úrokové míry, která má za následek pokles úspor a růst poptávky po kapitálu.  Nedostatek úspor – opačný efekt

26 Rovnováha na trhu kapitálu  Z toho vyplývá, že úroková míra plní funkci tržní ceny, která vyrovnává nabídku a poptávku a její pohyby vedou k nastolování rovnováhy na trhu kapitálu.  Úroková míra plní dvě významné funkce:  Vede domácnosti k tomu, aby obětovaly současnou spotřebu a zvyšovaly zásobu kapitálu.  Podněcuje firmy k vyhledávání co nejefektivnějších investičních příležitostí.

27 Výnosy z kapitálu  Při rozhodování o tom, zda vůbec investovat, či kam nejlépe investovat, firmy potřebují nějaké měřítko výnosu z kapitálu.  Míra výnosu z kapitálu – udává čistý výnos v peněžních jednotkách za 1 rok z každé peněžní jednotky investovaného kapitálu (v % za rok).  Odhad potencionálních měr výnosu z investičního projektu = vypočítají se náklady spojené s nákupem kapitálových statků, pak firma odhadne roční čisté výnosy a vydělí je vypočtenými náklady. Ze všech uvažovaných investičních příležitostí volí potom tu, která je spojena s nejvyšší mírou výnosu z kapitálu.

28 Výnosy z kapitálu  V hospodářství, kde neexistuje riziko ani monopoly (náš výchozí předpoklad) platí, že se míra výnosu z kapitálu rovná tržní úrokové míře.  Výnosy z kapitálu mohou mít různé formy :  Nájemné – firma vlastní kapitálové statky, které pronajímá  Zisk – nejčastější forma výnosu z kapitálu  Míra zisku vypočítaná jako poměr zisku k zásobě kapitálu může převyšovat (i v podmínkách rovnováhy) úrokovou míru z řady příčin.  Příčiny:  Existence monopolu  Zavádění technických inovací  Riziko

29 Výnosy z kapitálu  Problematika výpočtu míry výnosu z kapitálu je komplikovaná, statky setrvávají ve výrobním procesu po delší časové období.  Výnos ve stávajícím roce má pro firmu větší význam než výnosy očekávané v pozdějších letech.  Proto je důležité zjistit, jaká je současná hodnota celého toku budoucích výnosů z daného kapitálového statku.

30 Výnosy z kapitálu  PV = současná hodnota celého toku očekávaných budoucích výnosů  N i = čistý roční výnos z daného kapitálového statku v i-tém roce jeho životnosti, která je n let  i r = roční úroková míra, o níž předpokládáme, že se nemění.  Firma zvolí tu příležitost pro investování, která je spojena s nejvyšší současnou hodnotou očekávaného toku budoucích výnosů. PV = ( N 1 / (1 + i r )) + ( N 2 / (1 + i r ) 2 ) +... + ( N n / (1 + i r ) n )

31 Trhy kapitálových statků  Přeměna finančních prostředků v reálnou investici, neboli nákup nových kapitálových statků se děje na trzích kapitálových statků.  Formování nabídky na těchto trzích je analogické trhům spotřebních statků.  Poptávka však není určena na základě teorie mezního užitku, ale na základě principu míry výnosu z kapitálu.  Maximální cena, kterou jsou poptávající firmy ochotny zaplatit za kapitálový statek, je dána na základě současné hodnoty očekávaného toku budoucích čistých výnosů z tohoto kapitálového statku.

32 Trhy kapitálových statků  Za předpokladu, že se prosazuje zákon klesajících výnosů, platí, že s růstem množství kapitálových statků zapojených do výroby klesají výnosy z každé další dodatečné jednotky, a tedy i cena, kterou jsou poptávající firmy při dané úrokové míře a při daných cenách vyráběných produktů a služeb ochotny za tento kapitálový statek zaplatit.  Rovnovážná cena je nastolena na základě vzájemného působení nabídky a poptávky analogicky jako na trzích spotřebních statků.


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Trh kapitálu Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google