Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reklama a marketing kosmetiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reklama a marketing kosmetiky"— Transkript prezentace:

1 Reklama a marketing kosmetiky

2 Reklama nebo marketing?
oznámení, šíření či jiná prezentace šířená komunikačními médii cílem je podpora podnikatelské činnosti Marketing zahrnuje jakékoliv činnosti směřující k optimálnímu prodeji výrobků či služeb zahrnuje i činnosti, které nejsou veřejně prezentovatelné marketing je širší pojem než reklama ře

3 Marketing Tvorba reklamní kampaně Realizace kampaně Prodej zboží
- reklamní materiály - reklamy v tisku - reklama v jiných médiích - mailing - veletrhy a výstavy - podpora formou soutěží - pobídky spolupracujícím subjektům - distribuční pobídky - časový harmonogram kampaně Realizace kampaně Prodej zboží Zpětná vazba, sběr dat z terénu ře

4 Právní vztahy při uvedení výrobku na trh
s konkurencí - povinnost dodržovat pravidla hosp. soutěže se spotřebiteli - poskytovat pravdivé údaje státními orgány - veřejnoprávní regulace reklamy - ÚOHS - ÚOOÚ s reklamními agenturami - obchodně právní odpovědnost s distributory

5 Marketing a právní přepisy
Konkurence (soutěžitelé) obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů Spotřebitelé zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Státní orgány zákon č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání č. 231/2001 Sb., v platném znění zákon č.143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

6 Marketing a právní předpisy
Distributoři a další odběratelé obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. Reklamní agentury

7 Vztahy při uvedení výrobku na trh

8 Obsah vztahů při uvedení výrobku na trh

9 Obsah vztahů se státními orgány

10 Právní režim vztahů

11 Právní režim vztahů se státními orgány

12 Soukromoprávní a veřejnoprávní úprava
Soukromé právo porušení se dovolává subjekt, který se cítí poškozen (formou žalobního návrhu) Veřejné právo porušení kontroluje státní orgán – prostředek uložení sankce formou správního rozhodnutí

13

14 Evropské předpisy Vymezují pouze zásady reklamy a marketingu
Dávají důraz na ochranu zájmů spotřebitelů při reklamních a marketingových aktivitách podnikatelů Ochrana spotřebitele a posílení jeho postavení je jednou z evropských priorit

15 Evropské předpisy Zejména směrnice 1984/450/ES o klamavé a srovnávací reklamě Nová směrnice o nekalých soutěžních praktikách (2005/2/ES) Transponována do českého právního řádu nejpozději do konce roku 2007 Stane-li se tak formou veřejnoprávního předpisu, silně se posílá vliv státních orgánů na podnikatelské aktivity podnikatelů

16 Samosprávná regulace Rada pro reklamu
Etické komise profesních sdružení Sdružení na ochranu spotřebitele

17 Rada pro reklamu Občanské sdružení Vydala vlastní etický kodex
Vyjadřuje se, zda je konkrétní reklama (či kampaň) v souladu s tímto kodexem Stížnost může podat kdokoliv a bude projednána Rozhodnutí nejsou právně vykonatelná Dodržování jejich rozhodnutí souvisí s mírou společenské prestiže této organizace

18 Členové Rady pro reklamu
ARBOmedia.net Praha, spol. s r.o. Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu Asociace komunikačních agentur Asociace pro venkovní reklamu CET 21 spol s r.o. Česká pojišťovna a.s. Česká televize České fórum pro zodpovědnou konzumaci alkoholických nápojů České sdružení pro značkové výrobky Český rozhlas ČEZ, a.s. FTV Prima, spol. s r.o. MEDIA MARKETING SERVICES Nestlé Česko s.r.o. Opavia - LU, a.s. Plzeňský Prazdroj, a.s. Potravinářská komora České republiky Regie Radio Music spol. s r.o. Reklamní společnost McDonald’s SAZKA, a.s. Screenvision Czech, s.r.o. Sdružení výrobců volně prodejných léčivých přípravků T-Mobile Czech Republic a.s. Unie vydavatelů

19 Základní veřejnoprávní úprava reklamy
Zákon o regulaci reklamy Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání upravují náležitosti reklamy postup správních orgánů při kontrole a udělování sankcí

20 Zákon o regulaci reklamy – ZORR
Upravuje reklamu u všech výrobků tři části I. obecná II. zvláštní III. procesní ustanovení

21

22 Zákon o regulaci reklamy
Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podpora poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.

23 Komunikační média Komunikačními médii, který je reklama šířena, se rozumí prostředky umožňující přenášení reklamy, zejména periodický tisk a neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky.

24

25

26 Subjekty ZORR Zadavatel reklamy Zpracovatel reklamy Šiřitel reklamy

27 Subjekty ZORR ZADAVATEL ZPRACOVATEL ŠIŘITEL

28 Odpovědnost za obsah reklamy
Zadavatel reklamy odpovídá zcela za obsah reklamního sdělení, odpovědnosti se zprostí jen tehdy, pokud prokáže že zpracovatel nedodržel jeho pokyny Zpracovatel reklamy odpovídá za obsah reklamního sdělení společně a nerozdílně se zadavatelem, ale odpovědnosti se zprostí, pokud prokáže, že porušení zákona spočívá v údajích, jejichž pravdivost nemohl posoudit Šiřitel reklamy odpovídá za šíření reklamy (zejm. skrytá, podprahová) má povinnost sdělit údaje o osobě, která šíření reklamy objednala

29 Povinnosti jednotlivých subjektů
Zadavatel reklamy uchovávat ukázku každé reklamy (porušení stíháno pokutou) povinnost na výzvu orgánů dozoru sdělit údaje o šiřiteli a o zpracovateli Zpracovatel reklamy sdělit údaje o zadavateli a šiřiteli (nesdělení stíháno pokutou) Šiřitel reklamy sdělit údaje o osobě, která šíření reklamy objednala (nesdělení stíháno pokutou)

30 Co ZORR zakazuje Reklama klamavá
Reklama založená na podprahovém vnímání Reklama skrytá Nevyžádaná reklama Šíření na veřejně přístupných místech mimo provozovnu Reklamu v rozporu s dobrými mravy Reklama podporující chování poškozující zdraví Srovnávací reklama v rozporu se zákonem

31 Reklama založená na podprahovém vnímání
jde o reklamu, která je založena na vnímání prostřednictvím zraku či sluchu, ale mimo rozpoznávací schopnost mozku, její vnímání je nevědomé ověřeno experimentálně v kinech (Coca cola a popcorn) taková reklama je zakázána!

32 Reklama založená na podprahovém vnímání
V rámci pořadu TV NOVA – Peříčko Jiný případ – „Pojďte, pane, budeme si hrát“ – VOLTE MÍR

33 Reklama skrytá Je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu
Není jako reklama označena Typická skrytá reklama je reklama formou nestranných novinových článků

34 Nevyžádaná reklama Vede k výdajům adresáta nebo adresáta obtěžuje
Návštěvy obchodních zástupců Reklama elektronickými prostředky Adresát dal jasně najevo, že si nepřeje, aby byla nevyžádaná reklama šířena Šíření nevyžádané reklamy může souviset i s porušením zákona na ochranu osobních údajů a ochrany soukromí

35 Nevyžádaná reklama Povinnost respektovat vůli adresáta
„Nevhazujte reklamní materiály“ „Zákaz vstupu obchodním zástupcům“ „Zákaz nabízení zboží a služeb“ „Obrázek umístěný na dveřích zákazníka, z kterého je zřejmé, že si nepřeje přijímat obchodní zástupce, ani reklamní materiály jakoukoliv formou“.

36 Nevyžádaná reklama formou elektronické komunikace
Elektronický kontakt musí být získán od svého zákazníka Prokazatelný souhlas zákazníka s použitím elektronického kontaktu pro šíření obchodního sdělení Možnost odmítnout souhlas s takovýmto využitím Zákon č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti – značné sankce

37 Novela zákona č. 480/2004 Sb., (216/2006 Sb.)
podmínka prokazatelného souhlasu je při dodržení určitých náležitostí prominuta Mám-li elektronickou adresu zákazníka v souvislosti s prodejem výrobků lze zasílat obchodní sdělení bez prokazatelného souhlasu Lze použít pouze k nabídce svých vlastních výrobků Podmínka jednoduchého odmítnutí a identifikace odesílatele musí být zachována

38 Reklama v rozporu s dobrými mravy
Zákaz diskriminace Zákaz napadání politického přesvědčení Do této kategorie spadají všechny typy reklam, které jsou považovány za společensky nepřijatelné Rádio na doživotí – Kájínek,

39 Dobré mravy Šiřitel reklamy musí okamžitě sdělit adresátovi, že je nositelem reklamního či obchodní sdělení Nelze se vetřít do přízně adresáta lstí, tím, že předstírám, že jsem někdo jiný než obchodní zástupce Vyloučena je agrese Jakékoliv nestandardní chování zástupce šiřitele bude považováno za jednání v rozporu s dobrými mravy

40 Může podle ZORR postupovat i konkurence?
V zásadě nemůže Řízení se odehrává mezi státním orgánem a odpovědným subjektem Konkurence může podat tzv. podnět na zahájení správního řízení Podávání podnětů - oblíbený způsob jak znepříjemnit konkurenci život

41 Podnět na zahájení řízení
Adresovat správnímu orgánu Uvést rozpor se zákonem Připojit příslušné dokumenty Doporučujeme podnět, co nejlépe propracovat Správní orgán je povinen odpovědět podateli, jak s podnětem naložil.

42 Podnět na zahájení řízení
Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu. Sdělení správní orgán nezasílá, postupuje-li vůči tomu, kdo podal podnět, podle § 46 odst. 1 nebo § 47 odst. 1 (řízení o žádosti).

43

44 Příslušnost státních orgánů
Pro řízení o porušení ZORR je příslušný RRTV (pro jakoukoliv reklamu v TV a rozhlase) SÚKL pro jakoukoliv lékovou reklamu (s výjimkou RRTV) MZd u zdravotní péče UOOU u nevyžádané reklamy šířené elektronickou formou U ostatní reklamy krajské živnostenské úřady

45 Dozor nad dodržováním zákona
Různé orgány pro různé výrobky Pro kosmetické prostředky – krajské živnostenské úřady

46 Pravomoci správního orgánu
Dozorová činnost – zákon o státní kontrole Činnost rozhodovací Právo realizovat zvláštní opatření

47 Dozorová činnost Dozorová činnost je obecný dohled nad dodržováním právních předpisů, aniž existuje podezření z jejich porušení Výslovně uvedeno, že při výkonu dozoru se dozorový orgán řídí částí třetí zákona o státní kontrole

48 Práva kontrolujících orgánů
Kontrolní pracovníci mají právo vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných osob, pokud souvisí s předmětem kontroly; nedotknutelnost obydlí je zaručena požadovat předložení originálních dokladů a dalších písemností ve stanovených lhůtách, dokonce i zdrojové kódy programů požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech

49 Práva kontrolujících orgánů
Zajišťovat doklady (zajištění dokladů musí být písemně potvrzeno) Ukládat pořádkové pokuty Používat telekomunikační prostředky kontrolovaných osob

50 Povinnosti kontrolujících orgánů
Kontrolní pracovníci mají povinnost Oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly, předložit pověření k jejímu provedení a prokázat se doklady Zjistit skutečný stav věci Zajistit ochranu dokladů převzatých od kontrolovaných a neprodleně je vrátit Zachovávat mlčenlivost Pořizovat o průběhu a výsledcích kontroly protokol

51 Povinnosti kontrolovaných osob
Kontrolované osoby jsou povinny poskytovat potřebnou součinnost a umožnit řádný průběh kontroly Poskytnout materiální a technické zabezpečení pro průběh kontroly

52 Protokol o kontrole O kontrolním zjištění se pořizuje protokol
Označení kontrolního orgánu a zúčastněných kontrolních pracovníků, označení kontrolované osoby, místo a čas, předmět, doklady, o které se opírá kontrolní zjištění Popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a odkaz na porušená ustanovení

53 Protokol o kontrole Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné odůvodněné námitky ve lhůtě nejméně 5 dnů O námitkách rozhoduje nejprve kontrolní pracovník, pokud jim plně nevyhoví, musí je postoupit vedoucímu kontrolního orgánu Proti rozhodnutí o námitkách není přípustný opravný prostředek

54 Pořádková pokuta Pořádková pokuta za neposkytnutou součinnost – až Kč Lze uložit i opakovaně, až do celkové výše Kč

55 Důsledek kontroly Pokud jsou zjištěny nedostatky, které nejsou v působnosti kontrolujícího orgánu, postoupí se zjištění kompetentnímu orgánu Pokud jsou zjištěny nedostatky, které odůvodňují zahájení správního řízení pro porušení zákona, zahájí správní orgán správní řízení

56 Zvláštní opatření Právo pozastavit nezákonnou reklamu
Orgán dozoru může nařídit odstranění nebo ukončení reklamy, která je v rozporu se zákonem, a určit k tomu přiměřenou lhůtu. (výsledek řízení) Pro tento postup se nevyžaduje vznik skutečné ztráty ani zavinění zadavatele Toto ustanovení nezakládá oprávnění k zavedení systému předběžné kontroly!

57 Zvláštní opatření Stejné komunikační médium
Právo pozastavit nezákonnou reklamu Rozhodnutí o pozastavení se vhodným způsobem zveřejní, pokud by v důsledku šíření mohl být ohrožen život nebo zdraví osob U reklamy na HLP, která byla pravomocně shledána klamavou, je dozorový orgán oprávněn nařídit zadavateli nebo zpracovateli zveřejnění opravného prohlášení Stejné komunikační médium Na náklady toho, komu orgán dozoru zveřejnění nařídil

58 Sankce Pořádková pokuta Správní delikty
Kč za neposkytnutí součinnosti I opakovaně, souhrn ale nepřevýší Kč Správní delikty U fyzické osoby je porušení zákona přestupkem Za přestupek i za jiný správní delikt je možno uložit pokutu až Kč

59 Sankce Fyzická osoba podnikající a právnické osoby postaveny na stejnou úroveň Pokutu do lze uložit v blokovém řízení Je-li porušení spolehlivě zjištěno Nestačí domluva Obviněný z deliktu je ochoten zaplatit Nelze se odvolat V zákoně je zvláštní úprava blokového řízení u jiných správních deliktů (přestupky mají obecnou)

60 Zánik trestnosti Ještě k deliktům (neplatí pro přestupky!)
Odpovědnost zaniká, pokud delikvent prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které by bylo možné požadovat, aby porušení zabránil Při výměře pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu spáchání a následkům, k okolnostem deliktu Odpovědnost zaniká, pokud řízení nebylo zahájeno do 1 roku od okamžiku, kdy se o deliktu dozvěděl příslušný orgán, nejpozději však do 3 let od okamžiku, kdy k němu došlo

61 Opravné prostředky Proti rozhodnutí o sankci a proti zvláštnímu opatření se nedá odvolat – rovnou správní žaloba Správní žaloba má odkladný účinek

62 Sponzorování Sponzorování je v ZORR vymezeno jako poskytnutí příspěvku s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb či jiné výkony sponzora. Upravuje ZORR Platí stejná pravidla jako pro reklamu Snaha o odlišení sponzorování a daru

63 Darování a sponzorování
Hranice sponzorování - darování je tenká, sponzor však za svůj příspěvek vždy něco dostane Je uveden jako sponzor Je uvedena ochranná známka sponzora, atp. Dar – skutečný dar - není reklamou Darování je upraveno jen v občanském zákoníku a nikdy k němu nedochází při obchodních vztazích. Za dar dárce NIC nedostane, může však dar věnovat na konkrétní účely. Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Dary ve výše uvedeném smyslu lze odečíst od základu daně.

64 Smlouva o sponzorování
uzavřená podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku Předmět smlouvy Sponzor se zavazuje poskytnout Sponzorovanému částku 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc Korun českých), dále jen „Příspěvek“, při splnění podmínek dle článku III. této smlouvy. Sponzorovaný tento příspěvek přijímá a zavazuje se umístit logo Sponzora na svých propagačních materiálech spolu s textem „Piluka, a.s., Generální sponzor našeho ústavu.“

65 Darovací smlouva Darovací smlouva
 uzavřená podle § 628 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník Předmět smlouvy Dárce se zavazuje poskytnout Obdarovanému peněžní částku ve výši……………………,- Kč (slovy ……………), dále jen „Dar“, ve smyslu § 628 a následujících zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění, při splnění podmínek dle článku IV. této smlouvy.  Obdarovaný prohlašuje, že tento dar do svého vlastnictví přijímá.

66 Reklama na potraviny (1) Reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl zejména a) pokud jde o charakteristiku potravin, jejich vlastností, složení, množství, trvanlivost, původ nebo vznik a způsob zpracování nebo výroby, b) pokud jde o přisuzování účinků nebo vlastností, které potravina nevykazuje, c) vyvoláním dojmu, že potraviny vykazují zvláštní charakteristické vlastnosti, když ve skutečnosti tyto vlastnosti mají všechny podobné potraviny, d) přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat; to však nesmí bránit u potravin pro zvláštní lékařské účely uvádění informací nebo doporučení určených výhradně osobám kvalifikovaným v oboru lékařství, výživy nebo farmacie; rovněž tak u minerální vody nesmí tato omezení bránit uvádění údajů o tom, že minerální voda podporuje nebo usnadňuje určité životní funkce lidského organismu, e) doporučováním potraviny s odvoláním na nekonkrétní klinické studie.

67 Reklama na potraviny (2) Reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy". (3) Reklama na potravinu pro zvláštní výživu musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text "potravina pro zvláštní výživu".

68 Doplněk stravy Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách § 2 písm j.:
Doplňky stravy jsou potraviny určené k přímé spotřebě, které se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem a které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav

69 Jak se bude vyvíjet aplikace ZORR?
Státní orgány se budou „učit“ jak aplikovat ZORR s cílem omezit nežádoucí reklamu (násilnou, vulgární, poškozující zdraví) Zvýšení tlaku z ES na etiku reklamy a její soulad s evropskými předpisy a standardy Zvýší se počet podnětů, to jak od konkurence, tak od spotřebitelů Ustanovení budou vykládána spíše extenzivně

70 Doporučení reklama na doplňky stravy je momentálně z pohledu ZORR nejkoliznější u tzv. léčebné kosmetiky může reklama navozovat dojem, že kosmetika má léčebné vlastnosti a daný přípravek je lék pozor na skrytou reklamu (PR články, apod.) stále je porušováno obecné pravidlo, že každá reklama musí být pravdivá a že spotřebitel má právo na objektivní a korektní informace o užitné hodnotě výrobku

71 Nekalá soutěž

72 Co je právo nekalé soutěž
Jedná se o soukromé právo upravené v obchodním zákoníku Zásad hospodářské soutěže se může dovolávat - soutěžitel cítící se poškozen konkurencí - spotřebitel - sdružení spotřebitelů či soutěžitelů Vždy a pouze formou žaloby k soudu Ustanovení nekalé soutěže jsou velmi široká Jedná se o tzv. soudcovské právo, neboť jeho vlastní obsah je tvořen soudní judikaturou

73 Co je generální klauzule?
Domácí vězení uložené generálovi vojsk Ustanovení, které se uplatňuje povinně ve všech obchodních smlouvách Zásadní hospodářská strategie pojmenovaná po významném českém politikovi a ekonomovi Obecné ustanovení zakazující nekalou soutěž

74 Generální klauzule Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž je zakázána!

75 Generální klauzule Veškeré případy, které nemůžeme podřadit pod zvláštní skutkové podstaty „Nekupujte své ženě k svátku květiny, kupte jí náš nový parfém“ Nepřiměřené lákání zákazníka Jedinečný výrobek na trhu Kupujte pouze náš originál! Spolupracujeme s ČLK! Citové vydírání.

76 Generální klauzule Podporující chování poškozující zdraví
Zneužívání dětí a mladistvých Garance klinických studií, které neexistují. Propagovat vlastnost přípravku, která je nezbytnou podmínkou pro uvedení přípravku na trh Již 10 let bez nežádoucích účinků! Nekupujte levné výrobky, kupujte naší kvalitu! Předstírá návaznost své činnosti na činnost jiného soutěžitele.

77 Generální klauzule Stížnost:
Zadavatel: Procter & Gamble – Rakona, s.r.o., Ottova 402, Rakovník Stěžovatel: soukromá osoba ze Zbirohu Médium: TV Stížnost: Stížnost směřuje proti reklamě na prací prášek TIDE. Na základě reklamní kampaně na prací prášek TIDE, která byla spojena se soutěží, odeslal stěžovatel dne soutěžní SMS. V reklamě byla uvedena informace, že spotřebitel může vyhrát jeden z 15 počítačů (akce trvá do ). Po odeslání soutěžní SMS obdržel obratem odpověď zadavatele, že všechny výhry již byly rozdány.

78 Fidorka - RRTV Spot: 5 – 6 leté děvčátko na přechodu silnice vhodí na kapotu automobilu panenku, čímž uvede do činnosti airbagy, a zmocní se oplatky Fidorka, kterou právě rozbaluje překvapená žena sedící v automobilu na místě spolujezdce. Poté, co oplatku ženě vytrhne, zakousne se do ní a praví: „Je to kulatá křupavá oplatka naplněná moc dobrou náplní. A ještě je celá obalená v čokoládě“. K tomu říká hlas dospělé osoby: „Fidorka – když musíš, tak musíš!“ Poté je ukázána holčička, která po snězení oplatky věnuje péči své poraněné panence, vhozené před tím na kapotu auta

79 Fidorka - RRTV porušuje zákaz vysílání reklam určených osobám do 15 let nebo v nichž vystupují osoby mladší 15 let, pokud podporují chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj (dnes již v ZORR není) obsahuje prvky agresivního chování a chování, které je v rozporu se základními morálními pravidly, komentář „když musíš, tak musíš“ navíc předkládá chování holčičky jako běžné, normální, proti kterému není výhrad

80 Nekalá soutěž 1) klamavá reklama 2) klamavé označení zboží a služeb
3)    vyvolání nebezpečí záměny 4)   parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele 5)    podplácení 6)    zlehčování 7)    srovnávací reklama 8)    porušování obchodního tajemství 9)   ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí

81 Klamavá reklama Klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.

82 Klamavá reklama a nadsázka v reklamě
Vážný „Reklamě nelze ukládati takové meze, aby se stala vůbec nemožnou. Nutno připustiti příkrasy a nadsázky, poněvadž by jinak každá reklama přestala býti působivou, zůstala by nepovšimnuta a nebyla by „reklamou. “ Od reklamy nelze požadovat, aby podávala objektivní, vyčerpávající a zcela střízlivou informaci o výrobcích a službách. Stala by se totiž vědeckým pojednáním nebo návodem k obsluze.

83 Nadsázka v reklamě „S naším čajem prožijete jen chvíle báječné pohody.“ PERESAM pere sám! „Kromě falešných dolarů Vám vytiskneme vše!“

84 Klamavá reklama Zadavatel: Hartmann-RICO,a.s., Masarykovo n. 77,
Veverská Bítýška Stěžovatel: Untraco v.o.s., Porubská 673, Ostrava – Poruba Médium: letáky Stížnost: Stížnost směřuje proti letákům propagujícím inkontinenční vložky MOLIMED. Zadavatel uvádí, že vložky Molimed jsou „jediné prodyšné“. Stěžovatel, dovozce výrobků dánské firmy ABENA, upřesňuje, že jiní výrobci dodávají rovněž prodyšné vložky s lepšími parametry a tvrzení zadavatele vykazuje veškeré znaky nekalé soutěže a klamavé reklamy.

85 Zlehčování (1) Zlehčováním je jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výrobcích nebo výkonech jiného soutěžitele nepravdivé údaje způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu. (2) Zlehčováním je i uvedení a rozšiřování pravdivých údajů o poměrech, výrobcích či výkonech jiného soutěžitele, pokud jsou způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu. Nekalou soutěží však není, byl-li soutěžitel k takovému jednání okolnostmi donucen (oprávněná obrana).

86 Zlehčování v příkladech
Šíření dopisu s textem: „Společnost XY, a.s. nesplácí své závazky.“, „Výrobní závody společnosti XY, a.s. nesplňují hygienické předpisy.“, „Nesnižujte krevní tlak pomocí léků, pomozte pacientovi zhubnout s přípravkem Kiladolů!“

87 Zlehčování v příkladech
„Co jiní investují do reklamy, my dáváme do kvality výrobků…“ Registrace přípravku Attadol je v rozporu se zákonem. Společnost Zdravpharma, a.s. registruje své léčivé přípravky díky dobrým vztahům s místní lékovou autoritou.

88 Zlehčování v příkladech
Navštivte Institut plastické chirurgie! Na vrásky jedině se skalpelem!

89 Zlehčování – oprávněná obrana
lze se bránit svépomocí vůči zlehčování každá obrana má své hranice - „Na mouchu se nejde sekerou“

90 Příklady oprávněné obrany proti zlehčování
“Společnost XY, a.s nesplácí své závazky.“ nelze se bránit „Management ZZ, a.s. okrádá své akcionáře a společnost již měla být dávno v konkurzu.“

91 Parazitování na pověsti
Parazitováním je využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.

92 Parazitování na pověsti
Francouzská praxe Spor společností Parfums Nugaro (žalobce) a Jean-Jacques Viviere (žalovaný) – shodné prvky na flakóncích s parfémem, shodné prvky také v kampani Soud 1. Instance konstatoval, že pozorný spotřebitel nemůže výrobky zaměnit, ale odvolací soud rozhodl, že o nekalou soutěž jde, neboť žalovaný napodobil tvůrčí úsilí žalobce a sám tak ušetřil Žalobce musel všechny flakónky zničit

93 Parazitování na pověsti - příklady
Farmaceutická společnost uvedla lék „COGITO“ – na povzbuzení mozkové činnosti, konkurence přišla s „ERGOSUM“ - nejde si o vyvolání záměny, ale jde o parazitování… Panenka Barbie

94 Parazitování na pověsti - příklady
Možné také napodobení vnějších rysů úspěšné marketingové akce (pokud by nešlo o vyvolání nebezpečí záměny) – pro parazitování nemusí ani dojít k záměně, ani nemusí hrozit! Podání inzerátu (nebo reklamního materiálu) jménem úspěšného výrobce a vystupování jeho jménem za účelem zisku (což je ovšem také podvod)

95 Klamavé označení zboží a služeb
Klamavým označením zboží a služeb je každé označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, obalech, obchodních písemnostech apod. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo.Podání inzerátu (nebo reklamního materiálu) jménem úspěšného výrobce a vystupování jeho jménem za účelem zisku (což je ovšem také podvod)

96 Klamavé označení zboží a služeb
Klamavým označením je i takové nesprávné označení zboží nebo služeb, k němuž je připojen dodatek sloužící k odlišení od pravého původu, jako výrazy "druh", "typ", "způsob" a označení je přesto způsobilé vyvolat o původu nebo povaze zboží či služeb mylnou domněnku. Klamavým označením není uvedení názvu, který se v hospodářském styku již všeobecně vžil jako údaj sloužící k označování druhu nebo jakosti zboží, ledaže by k němu byl připojen dodatek způsobilý klamat o původu, jako například "pravý", "původní" apod.

97 Klamavé označení zboží a služeb
Champagne Žatecký chmel Vodka vyráběná v Německu s názvem Gorbačovka Ementálský sýr vyrobený v Praze Pravý Ementálský sýr vyrobený v Praze Viněta s nápisem „printed in Italy“

98 Vyvolávání nebezpečí záměny
Vyvolání nebezpečí záměny je: užití firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku užívaného již po právu jiným soutěžitelem, užití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů podniku, které v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné (např. i označení obalů, tiskopisů, katalogů, reklamních prostředků), napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů, ledaže by šlo o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která od něho lze požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil, pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo výkony jiného soutěžitele.

99 Vyvolávání nebezpečí záměny
Pro posouzení nebezpečí zaměnitelnosti je klíčový celkový dojem a je třeba klást důraz zejména na shodné prvky, nikoliv na ty odlišné! K záměně nemusí dojí, postačí její nebezpečí! Nutno posuzovat podle průměrného spotřebitele, a nutno brát ohled na to, že v daném okamžiku takový spotřebitel nebude mít před sebou materiály obou soutěžitelů, ale jen jeden.

100 Srovnávací reklama Srovnávací reklamou je jakákoliv reklama, která výslovně nebo i nepřímo identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby nabízené jiným soutěžitelem.

101 Znaky ve srovnávací reklamě
Srovnávací reklama je přípustná, jen pokud a) není klamavá, b) srovnává jen zboží nebo služby uspokojující stejné potřeby nebo určené ke stejnému účelu, c) objektivně srovnává jen takové znaky daného zboží nebo služeb, které jsou pro ně podstatné, relevantní, ověřitelné a representativní; zpravidla musí být srovnání ve více znacích, mezi něž může patřit i cena; jen výjimečně lze připustit srovnání v jediném znaku, splňuje-li takové srovnání v plné míře všechny uvedené podmínky,

102 Znaky ve srovnávací reklamě
d) nevede k vyvolání nebezpečí záměny na trhu mezi tím, jehož výrobky nebo služby reklama podporuje, a soutěžitelem nebo mezi jejich podniky, zbožím nebo službami, ochrannými známkami, firmami nebo jinými zvláštními označeními, která se pro jednoho nebo druhého z nich stala příznačnými, e) nezlehčuje nepravdivými údaji podnik, zboží nebo služby soutěžitele ani jeho ochranné známky, firmu či jiná zvláštní označení, která se stala pro něj příznačnými, ani jeho činnost, poměry či jiné okolnosti, jež se jej týkají, f) se vztahuje u výrobků, pro které má soutěžitel oprávnění užívat chráněné označení původu, vždy jenom na výrobky se stejným označením původu,

103 Znaky ve srovnávací reklamě
g) nevede k nepoctivému těžení z dobré pověsti spjaté s ochrannou známkou soutěžitele, jeho firmou či jinými zvláštními označeními, která se pro něj stala příznačnými, anebo z dobré pověsti spjaté s označením původu konkurenčního zboží, a h) nenabízí zboží nebo služby jako napodobení nebo reprodukci zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou nebo obchodním jménem nebo firmou.

104 Jaká jsou největší rizika z nekalé soutěže?
nařízení předběžného opatření medializace neznalost věcné problematiky soudy aplikace mýtů (ohrožení veřejného zdraví, morálního vývoje, ochrana před agresivitou) dlouhé čekání na „spravedlnost“ kdo začne, vyhrává, bez ohledu na to, zda je v právu

105 Nařízení předběžného opatření
zastaví či pozastaví reklamní kampaň potřeba zatímní úpravy míra neznalosti soudů způsobí, že lze uložit i nevinnému účinné dnem doručení – odvolání nemá odkládací účinek právo žádat odškodnění

106 Jaký je výsledek takového sporu?
musím unést důkazní břemeno a to zcela (soudy neznají slitování) udělené sankce mohou být obrovské anebo také žádné žaloby z nekalé soutěže jsou některými společnostmi používány jako marketingový nástroj

107

108

109 Děkuji Vám za pozornost
JUDr. Jana Marečková Tato prezentace byla vytvořena výhradně pro vnitřní potřebu členů sdružení Prokos a nesmí být dále šířena ani veřejně prezentována. © JUDr. Jana Marečková, Mgr. Martin Schimmer


Stáhnout ppt "Reklama a marketing kosmetiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google