Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový občanský zákoník: Dopady na reklamu Ivan David 11.12.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový občanský zákoník: Dopady na reklamu Ivan David 11.12.2013."— Transkript prezentace:

1 Nový občanský zákoník: Dopady na reklamu Ivan David 11.12.2013

2 I. REKLAMA = NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY?  Dle NOZ je návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou) nově i neadresný projev vůle (veřejná nabídka).  = nabídkou je právní jednání splňující následující znaky (§ 1732 odst. 1 NOZ) : směřuje k uzavření smlouvy; obsahuje podstatné náležitosti smlouvy (tak, aby smlouva mohla být uzavřena jednoduchým a nepodmíněným přijetím nabídky); a je zřejmá vůle navrhovatele být vázán smlouvou.  Má se za to, že reklama, katalog či vystavení zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit (§ 1732 odst. 2): obsahuje-li návrh dodat zboží nebo poskytnout službu; je určená cena; je učiněno při podnikatelské činnosti. 11.12.2013 Hlavní koncepční změna v pohledu na reklamu

3 I. REKLAMA = NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY? Možné kritické výtky:  Dosud spíše opačný přístup českých soudů (např. rozsudky Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 33/2007, resp. sp. zn. 3 Cmo 187/2007):  podstatou reklamy je nadsázka, tedy principiálně není myšlena jako závazné sdělení = reklama dosud chápána tak, že zpravidla není návrhem na uzavření smlouvy, není-li prokázán opak.  Přístup evropské legislativy i judikatury při posuzování „průměrného spotřebitele“ jde také spíše opačným směrem :  ESD klade na spotřebitele větší nároky: má jít o spotřebitele přiměřeně pozorného, opatrného a informovaného.  I dle ust. § 3 odst. 2 písm. c) NOZ nikdo nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých. 11.12.2013

4 I. REKLAMA = NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY?  Reklama, která nespadá do definice nabídky, má povahu (§ 1733 NOZ): Důsledky pro praxi? Je-li reklama považována za (veřejnou) nabídku, pak: odvolání nabídky musí být uveřejněno před jejím přijetím + způsobem, kterým byla nabídka zveřejněna (§ 1781 NOZ; obdobně u veřejného příslibu § 2885 NOZ); povinnost všem, kdo zareagují, oznámit, zda byla, nebo nebyla uzavřena smlouva = jinak uzavřena se všemi! (§ 1784 odst. 2 NOZ). Jak předejít u případů, které jsou na hraně? – vhodný disclaimer, např.: „Všechny uvedené údaje mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ani veřejný příslib.“ 11.12.2013 veřejného příslibu (§ 2884 – § 2889 NOZ), obsahuje-li alespoň slib plnění za určitý výkon nebo výsledek; jinak jde pouze o výzvu k podávání nabídek.

5 I. REKLAMA = NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY? 11.12.2013 Jde od 1. 1. 2014 o (závaznou) nabídku?

6 I. REKLAMA = NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY? 11.12.2013 Jde od 1. 1. 2014 o (závaznou) nabídku?

7 I. REKLAMA = NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY? 11.12.2013 Jde od 1. 1. 2014 o (závaznou) nabídku?

8 II. REKLAMA A NEKALÁ SOUTĚŽ  V zásadě je v úpravě nekalé soutěže vše při starém.  Nekalou soutěží je nadále (§ 2976 NOZ): Jednání v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jinému soutěžiteli nebo zákazníkovi,  Nová skutková podstata dotěrné obtěžování (§ 2986 NOZ) : Sdělování údajů o soutěžiteli, jeho výrobcích či službách s využitím e-mailu, faxu, telefonu nebo podobného prostředku, kdy si příjemce toto sdělování zjevně nepřeje, nebo odesílat znemožňuje svojí identifikaci. = už je v podstatě pokryto současnou úpravou zákazu spamování (viz např. § 7 zák. č. 480/2004 Sb.) 11.12.2013 Co je nového v nekalé soutěži ve vztahu k reklamě?

9 II. REKLAMA A NEKALÁ SOUTĚŽ  Oproti současnosti odstraněn výslovný zákaz podvodných katalogových nabídek (§ 46 odst. 5 současného Obchodního zákoníku).  Změny ve formulacích některých skutkových podstat NK, např.:  Srovnávací reklama (§ 2980 NOZ):  dle současného znění § 50a odst. 2 písm. c) musí reklama objektivně srovnávat jeden nebo více základních znaků daného zboží nebo služeb, které jsou pro ně důležité, ověřitelné a charakteristické, mezi nimiž může být i cena.  dle nového znění § 2980 odst. 2 písm. c) musí reklama srovnávat objektivně jednu nebo více podstatných, důležitých, ověřitelných a příznačných vlastností zboží nebo služeb včetně ceny. Je tedy cena nově povinnou součástí každé srovnávací reklamy? 11.12.2013

10 IV. REKLAMA A OCHRANA SPOTŘEBITELE  Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele zůstává plně zachován (vč. zákazu klamavých obchodních praktik a agresivních obchodních praktik).  V NOZ ještě větší důraz na poctivost a pravdivost reklamy ve vztahu ke spotřebiteli, např.: je-li na obalu zboží nebo v reklamě uvedena „záruční doba“ = stejné, jako kdyby byla záruka za jakost sjednána ve smlouvě (§ 2113 NOZ), smlouva musí vždy obsahovat údaje sdělené spotřebiteli před jejím uzavřením (tj. vč. údajů uvedených v reklamě); tyto údaje lze změnit jen se spotřebitelovým souhlasem, jinak platí pro obsah smlouvy údaj pro spotřebitele příznivější (§ 1822 odst. 1 NOZ) 11.12.2013 Co zůstává stejné a co se mění u ochrany spotřebitele?

11 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! 11.12.2013


Stáhnout ppt "Nový občanský zákoník: Dopady na reklamu Ivan David 11.12.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google