Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopad sociální reformy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopad sociální reformy"— Transkript prezentace:

1 Dopad sociální reformy
Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody přehled nejzásadnějších legislativních změn plynoucích z balíčku návrhů změn sociálních zákonů (květen 2011)

2 Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn:
redukce státní podpory při zaměstnávání zdravotně postižených osob oslabení definice vhodného zaměstnání zpřísnění podmínek pro evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP privatizace zprostředkování zaměstnání výplata dávek prostřednictvím nově navržené „karty sociálních systémů“

3 Oblast zaměstnanosti Zaměstnávání zdravotně postižených
ruší se institut chráněné pracovní dílny redukuje se příspěvek na úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo - roční výše max Kč omezuje se podpora zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob – kategorie zdravotně znevýhodněných, tj. i jejich podpora při zaměstnávání, se od ruší Současná výše příspěvku na úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo je maximálně trojnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku - obava ze zhoršení postavení původně chráněných skupin osob.

4 Oblast zaměstnanosti Privatizace v oblasti zprostředkování zaměstnání
nákup zprostředkovatelské činnosti od soukromých agentur práce odměna agentuře: 5000 Kč za každého uchazeče, jemuž zprostředkovává práci Kč za zprostředkování práce na dobu neurčitou setrvá-li uchazeč min 6 měsíců v pracovním poměru na dobu neurčitou ruší se povinnosti zaměstnavatelů hlásit volná pracovní místa na úřady práce Jde o destrukci veřejných služeb v podobě privatizace státní politiky zaměstnanosti. Hlášení volných pracovních míst bude pouze na principu dobrovolnosti - oslabení podpory politiky zaměstnanosti a obava, aby se z ÚP nestala pouze kontaktní místa pro výplatu dávek.

5 Oblast zaměstnanosti Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP
vázáno na zaměstnance na chráněných pracovních místech zavedení finanční spoluúčasti zaměstnavatele úhrada max. 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů celkově max Kč na zaměstnance Stávající úprava dovoluje nahrazovat 100 % mzdových nákladů ve výši max Kč na jednoho zaměstnance - obava ze zhoršení přístupu OZP na trh práce.

6 Oblast zaměstnanosti Průlom do definice vhodného zaměstnání
nově má být pro uchazeče vhodné každé zaměstnání, které odpovídá jeho zdravotnímu stavu bez ohledu na jeho kvalifikaci návrh znamená výrazné zhoršení postavení uchazečů o zaměstnání

7 Oblast zaměstnanosti Nové důvody pro vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání odmítnutí vykonávání veřejných služeb (vyžadováno již po 2 měsících registrace na úřadu práce) ukončí-li zaměstnanec sám nebo dohodou bez vážných důvodů zaměstnání zprostředkované úřadem práce Nově se důvodem pro vyřazení z evidence ÚP stane: i skutečnost, že uchazeč opustil předchozí zaměstnání sám nebo na základě dohody bez vážných důvodů nebo opustil vhodné zaměstnání zprostředkované ÚP z důvodu porušení předpisů zvlášť hrubým způsobem a pokud uchazeč vedený v evidenci ÚP déle jak 2 měsíce, který odmítne vykonávat veřejnou službu v rozsahu max. 20 hodin týdně.

8 Oblast zaměstnanosti Zhoršení podmínek pro přiznání podpory v nezaměstnanosti délka rozhodného období pro posouzení nároku na přiznání podpory v nezaměstnanosti se zkracuje o jeden rok nově musí být výdělečná činnost min. 1 rok během 24 po sobě jdoucích měsíců (doposud během 36 měsíců) – dopadne to např. na absolventy škol

9 Státní sociální podpora
Přehled nejzásadnějších změn: omezení příspěvku na bydlení změna výplaty rodičovského příspěvku nižší rodičovský příspěvek při péči o zdravotně postižené dítě

10 Státní sociální podpora
Omezení příspěvku na bydlení zkrácení délky poskytování příspěvku na maximálně 84 měsíců (s výjimkou handicapovaných osob a osob starších 75 let) obava z nárůstu bezdomovectví Vzhledem ke stávající situace na trhu s byty – vysoké ceny bytu, absence sociálních bytů atd. –mají občané pouze omezenou možnost pro zajištění levnějšího bydlení. Růst cen nájemného, zvyšování cen energie spolu s plánovaným zvyšováním DPH, ke zlepšení této situace rozhodně nepřispěje.

11 Státní sociální podpora
Změna výplaty rodičovského příspěvku celkově rodič může získat max. 220 tisíc Kč při čerpání příspěvku po dobu 3 let částka nižší o Kč délka čerpání je na volbě rodiče zrušeno zvýhodnění pro rodiče pečující o zdravotně postižené dítě Jisté omezení volby příspěvku je dáno výší předchozího příjmu rodiče, neboť příspěvek nesmí být vyšší než jeho peněžitá pomoc v mateřství . Možnost čerpání příspěvku do 4 let věku dítěte je zachována.

12 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Přehled zásadních změn: menší podpora nezaměstnaným osobám přísnější přístup k posuzování movitého majetku nižší dávky osobám hospitalizovaným po celý měsíc

13 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Dávky hmotné nouze pro nezaměstnané výše dávky bude více závislá na aktivitě příjemce, vyšší dávky pouze při pracovní aktivitě to je v protikladu se zrušením nekolidujícího zaměstnání (do konce roku 2010 si příjemce podpory mohl přivydělat Kč měsíčně) Doposud byla částka na živobytí při registraci na úřadu práce navyšováno o 30 %, nově pouze o 10% - zásadní problém je, že od ledna 2011 se zrušila možnost přivýdělku pro osoby evidované na úřadech práce při současném pobírání podpory v nezaměstnanosti (nekolidující zaměstnání). Nezaměstnaný tedy nemůže brát podporu v nezaměstnanosti a mít přitom příjem z výdělečné činnosti

14 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Přísnější přístup k posuzování movitého majetku využití movitého majetku nově vyžadováno již po 3 měsících (dříve po 6 měsících) obava ze snížení mobility (nutnost prodeje auta apod.) Movitý majetek má být osoba povinna využít již po 3 měsících (tj. prodat, pronajmout atd.), dnes je toto vyžadováno až po 6 měsících Do movitého majetku patří např. i osobní auto. Pokud dojde k jeho prodeji, znemožní se dojíždění do práce, neboť z důvodu malé dopravní obslužnosti je to v některých oblastech jediná možnost dopravy

15 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Snížení příspěvku na živobytí při celoměsíční hospitalizaci osoba má být zajištěna pouze na úrovni existenčního minima obava z nedostatku prostředků na udržení bydlení, doplatku na léky apod. 1) Osobám, kterým je po celý měsíc poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení, má být přiznána částka na živobytí pouze ve výši existenčního minima – doposud je zajištěna ochrana na úrovni životního minima. Hospitalizované osoby nemají možnost si jakýmkoli způsobem zvýšit příjem, přiznat jim pouze existenční minimum proto pokládáme za neúměrně tvrdé. Existenční minimum je přitom stanoveno na úrovni určené pouze na přežití osoby (aktuálně Kč měsíčně). I při hospitalizaci musí občané hradit např. náklady na bydlení či jiné osobní náklady.

16 Sociální služby Přehled zásadních změn
zavedení nového systému posuzování stupně závislosti změna způsobu výplaty příspěvku

17 Sociální služby Změna ve způsobu posuzování stupně závislosti
doposud posuzovaná schopnost péče o vlastní osobu a soběstačnost (pomocí 36 úkonů), nově pouze 10 kritérií tykajících se zvládání základních funkcí obava z přesouvání osob do nižších stupňů závislosti Doposud se pro poskytnuti příspěvku posuzuje zvládání 36 úkonů, nově je má nahradit 10 bodů hodnocení. Vzhledem k tomu, že ústředním motivem předložených novel zákonů není zdravotně postižený člověk a jeho postavení ve společnost, ale snížení výdajů ze státního rozpočtu, obáváme se, že tím dojde k vyloučení řady osob z nároku na příspěvek na péči, popř. k přesunutí některých osob do nižší skupiny závislosti a tím i k výplatě nižšího příspěvku na péči.

18 Dávky pro osoby se zdravotním postižením
příspěvek na nákup pomůcek – nově poskytován pouze na pomůcky dražší 24 tisíc Kč zavedena povinná 10% finanční spoluúčast zavedeno posuzování majetku a příjmu při žádosti o příspěvek Příspěvek na zvláštní pomůcky - při pořízení pomůcky s cenou do Kč má nově náležet pouze při příjmu do osminásobku životního minima rodiny. Jinak si postižená osoba má hradit kompenzační pomůcku z vlastních zdrojů – obavy ze snížení dostupnosti kompenzačních pomůcek a tím i zhoršení mobility těchto osob.

19 Výplata podpory v nezaměstnanosti a soc. dávek
Změna způsobu výplaty podpor a dávek dávky nebude možné vyplatit v hotovosti nově pouze formou převodu na účet nebo prostřednictvím karty sociálních systémů povede to ke zhoršení přístupu občanů k prostředkům v odlehlejších oblastech a malých obcích bez bankomatů dojde ke snížení dávek o zaplacené bankovní poplatky Výplata dávek se převádí na úřady práce. Úřadů práce je však několikanásobně méně než obecních úřadů, čímž se pro občany sníží dostupnost a naopak se jim zvýší náklady na dojíždění do vzdálenějších míst. Navíc se oslabí základní poslání Úřadů práce, tj. aktivní vyhledávání zaměstnání a práce s nezaměstnanými. Nově se zavádí KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ , prostřednictvím které budu dávky poskytovány a kterou bude příjemce dávek hradit nákup služeb, zboží atd. V budoucnu má nahradit i stávající kartu ZTP (ZTP-P), kterou zdravotně postižení občané používají např. jako průkaz v hromadné dopravě, při parkování osobního auta apod.

20 Oblast daní a odvodů Přehled vládních opatření
zvýšení daně z přidané hodnoty zvýšení daňového zatížení zaměstnanců veřejná podpora „švarcsystému“ zvýšení zdravotního pojištění hrazeného zaměstnancem o 2 procentní body Realizace návrhů může vést ke snížení příjmů veřejných financí až o dalších 20 mld. Kč Podle ministerstva bude propad příjmů státního rozpočtu asi 7 až 8 mld. Kč. Podle odhadu ČMKOS lze očekávat snížení příjmů až v rozsahu 20 mld. Kč. Návrh je v rozporu s vládním prohlášením, zejména závazku KONSOLIDACE veřejných rozpočtů. Zvýšení odvodu zaměstnance na zdravotní pojištění o 2 procentní body (převod od zaměstnavatele na zaměstnance) spolu s nově zavedenou daňovou úlevou pro OSVČ zvyšuje rozdíl zatížení zaměstnanců ve srovnání s OSVČ.

21 Oblast daní a odvodů Změna podmínek u benefitů - ruší se osvobození od daně a pojistného u: příspěvku na stravování režijních jízdenek ve veřejné osobní dopravě přechodného ubytování zvýhodnění plynoucího z bezúročné půjčky daru při životním a pracovním výročí a za humanitární aktivity Obava z jejich postupné likvidace Nově bude hodnota některých benefitů přičtena k hrubé mzdě a bude podléhat odvodům pojistného a zdanění.

22 Oblast daní a odvodů Změna podmínek při poskytování: odstupného
jednorázových sociálních výpomocí odměn za zlepšovací návrhy a vynálezy U všech se ruší osvobození od odvodu pojistného, což povede k razantnímu zdražení těchto plnění a postupnému omezování jejich poskytování. Odstupné, sociální výpomoc atd. se bude přičítat k základu pro výpočet pojistného.

23 Oblast daní a odvodů Další podpora nepravého podnikání, tzv. „švarcsystému“, bude mít zásadní negativní dopad na veřejné finance: přechod 1 zaměstnance s průměrnou mzdou na švarcsystém znamená snížení příjmu do sociálních systémů o cca 133 tis. Kč/rok a přechod 1% zaměstnanců na švarcsystém = propad příjmu veřejných financí o 5 mld. Kč ročně Podpora švarcsystému se projeví přechodem určité části zaměstnanců na nepravé podnikání. To bude mít markantní dopad na stav veřejných financí. Přechod jednoho zaměstnance na Švarcsystém bude stát státní rozpočet tolik prostředků, které by i s přebytkem snadno pokryly úhradu důchodu důchodce s průměrným příjem. Daňové a odvodové zatížení zaměstnanců, resp. jejich příjmů a uvolnění daňového a odvodového zatížení OSVČ povede k markantní rozdílu mezi konečným příjmem těchto osob a současně se stane pracovní síla zaměstnance pro zaměstnavatele nepoměrně dražší než pracovní síla v podobě OSVČ.

24 Oblast daní a odvodů Bez náhrady se zaměstnavatelům ruší daňové úlevy při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením Zrušení roční slevy na zdravotně postižené zaměstnance až Kč a slevy na těžce zdravotně postiženého zaměstnance až Kč

25 Dopady reformy daní a odvodů
Dopad na nízkopříjmové zaměstnance např: zaměstnanci se mzdou Kč se měsíční odvody zvýší o 631 Kč (200 Kč zdravotní pojištění a 171 Kč zdanění a zpojistnění benefitů, 300 Kč v důsledku zvýšení DPH, naproti tomu se daň z příjmu sníží pouze o 40 Kč) ročně tento zaměstnanec odvede navíc o Kč, tzn. reforma připraví nízkopříjmového zaměstnance o téměř celý čistý měsíční příjem.

26 Dopady reformy daní a odvodů
Dopady na další skupiny zaměstnanců: s průměrnou mzdou zaplatí více o 596 Kč za měsíc 7 153 Kč za rok s dvojnásobkem průměrné mzdy zaplatí více o 821 Kč za měsíc 9 853 Kč za rok

27 Dopady reformy daní a odvodů
Zaměstnanci s dětmi si budou moci měsíčně od daně odpočítat o 150 Kč měsíčně více. Zvýšení DPH bude tak rodinám se zdanitelným příjmem částečně kompenzováno. Na rodiny bez zdanitelných příjmů zvýšení DPH dopadne v plném rozsahu Celkový nárůst zatížení (daně a pojistné) zaměstnanců odhadujeme až na cca 15 mld. Kč.

28 Reformy jsou asociální
Navržené reformy sociálních systému dani a pojistného povedou k sociálnímu vyloučení a nárůstu chudoby - ČMKOS požaduje jejich stažení a přepracování. Již stávající situace rodin s nejnižšími příjmy je značně obtížná. ČMKOS požaduje zvýšení minimální mzdy a částek životního minima, které nebyly již pět let upraveny.


Stáhnout ppt "Dopad sociální reformy"

Podobné prezentace


Reklamy Google