Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU."— Transkript prezentace:

1 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

2 VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Při vzdělávání dospělých vychází naše škola z Programů profesního vzdělávání dospělých, které vyhlásil kraj Vysočina. Ty reagují na skutečnost, že oproti vyspělým zemím je v ČR zapojeno do dalšího vzdělávání nižší procento dospělých občanů. Našim cílem je vytvářet podmínky pro profesní růst jednotlivců a tím zvýšit jejich flexibilitu a mobilitu v procesu aplikace nových technologických poznatků, moderních metod řízení a organizace práce. Našim hlavním cílem je vytvořit komplexní vzdělávací programy zaměřené na další vzdělávání občanů a jejich profesní růst. STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

3 Z hlediska stability a růstu zaměstnanosti je zapotřebí po dohodě se zaměstnavateli rozšířit kvalifikaci stávajících pracovníků tak, aby byli schopni na požadované úrovni plnit svoje úkoly. Našim cílem je nabízet takové vzdělávací aktivity, které pomohou v předstihu pracovníky připravit na nové kvalifikační požadavky a tím přispět ke změnám struktury kvalifikace pracovní síly v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů. Splnění tohoto záměru umožní především malým a středním podnikům lépe obstát v konkurenčním prostředí. VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

4 Z informací, které jsou k dispozici vyplývá, že v současné době existuje celá řada volných pracovních míst ve strojírenských profesích, jako např. obráběč kovů, nástrojař, strojní kovář a slévač. Na druhé straně existuje celá řada občanů, kteří zaměstnání hledají. Jejich kvalifikační struktura však neodpovídá potřebám trhu práce. Naše škola, která je profesně zaměřena na strojírenské a elektrotechnické obory, významně napomáhá řešit problematiku dalšího vzdělávání dospělých v rámci regionu. V minulých letech získala značné zkušenosti při provádění různých forem rekvalifikací v rámci projektů PYRAMIDA, PROFIN a SPEKTRUM, které byly dotovány z programu PALMIF. VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

5 Od roku 1996, kdy se naše škola zapojila do realizací rekvalifikačních projektů, prošly úspěšně různými vzdělávacími programy následující počty účastníků : rekvalifikační kurzy motivační a řemeslné 198 kurzy svařování 217 kurzy výpočetní techniky 701 kvalifikační zkoušky 12 rekvalifikační studium v učebních oborech 154 celkový počet absolventů rekvalifikačních kurzů1 128 VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

6 SCHÉMAPROCESUVZDĚLÁVÁNÍDOSPĚLÝCH STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Rada pro rozvoj lidských zdrojů STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

7 ZKUŠENOSTI ZE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH : PŘÍPRAVA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ • ověření poptávky a potřeb – nutná spolupráce s firmami nebo úřady práce • zpracování základní nabídky vzdělávacích programů • upřesnění obsahu a rozsahu studia podle potřeb konkrétních firem (popř. úřadů práce) a podle úrovně vstupních znalostí účastníků studia • projednání spolupráce s firmami při vlastní realizaci vzdělávacího programu – praxe na pracovištích firmy, zapojení odborných pracovníků do lektorské činnosti STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

8 RIZIKA SPOJENÁ S REALIZACÍ • malý zájem mnoha nezaměstnaných o vzdělávání – je nutná spolupráce s úřadem práce při výběru vhodných uchazečů • nevyjasnění požadavků na absolventy vzdělávacích programů ze strany některých firem – požadavek na co nejkratší dobu studia, vysoké požadavky na znalosti absolventů, neochota vytvořit podmínky pro studium, požadavek na co nejnižší finanční náklady • chybějící koncepce vzdělávání zaměstnanců u některých firem, nepředvídatelné změny názorů na zaměření, obsah a rozsah vzdělávání ZKUŠENOSTI ZE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH : STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

9 rekvalifikační kurzy slévač – formíř a strojní kovář pro firmu ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou • výběr vhodných zájemců o rekvalifikaci z řad vlastních zaměstnanců • zájem firmy o průběh a výsledky studia • vytvoření optimálních podmínek pro realizaci • zapojení odborných pracovníků firmy do lektorské činnosti • rekvalifikační studium v učebním oboru elektrikář • zájem účastníků o získání potřebných vědomostí a dovedností • velmi dobrá spolupráce se zaměstnavateli účastníků studia ZKUŠENOSTI ZE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH : PŘÍKLADY ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÝCH PROGRAMŮ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

10 • kurzy programování a obsluhy CNC obráběcích strojů • výběr vhodných zájemců o rekvalifikaci ze strany úřadu práce • zájem úřadu práce o průběh a výsledky studia zájem účastníků o získání potřebných vědomostí a dovedností • zájem účastníků o získání potřebných vědomostí a dovedností • pilotní ověření vzdělávacího kurzu „Seřizovač CNC strojů“ pro firmu VALEO ZKUŠENOSTI ZE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH : PŘÍKLADY ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÝCH PROGRAMŮ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

11 Program pravidelných setkání zástupců firem s rodiči nově přijatých žáků a s pracovníky školy Program pravidelných setkání zástupců firem s rodiči nově přijatých žáků a s pracovníky školy • Informace o počtech přijatých žáků podle oborů a o zájmu firem o jednotlivé obory • Organizace výuky v 1. ročníku podle projektu Adaptabilní školy – počáteční vzdělávání a možnosti, které z ní vyplývají pro spolupráci firem, školy, rodičů a žáků • Vyhodnocení souvislé praxe žáků ve firmách a dohodnutí podmínek pro příští školní rok SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

12 •Informace o programech pro vzdělávání dospělých a nabídky vzdělávacích kurzů pro vzdělávání zaměstnanců firem •pro zaměstnance firem Řídící systémy a obsluha CNC obráběcích strojů Názory firem na práci poradního sboru •Prohlídka pracovišť školy a pracoviště pro výuku CNC obrábění •Individuální pohovory s rodiči nově přijatých žáků ve vyhrazených místnostech SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

13 SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI Zájem firem o nově přijaté žáky podle oborů v roce 2006 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

14 Souvislá odborná praxe v závěrečném ročníku studia Naše škola ve spolupráci s nejvýznamnějšími firmami v regionu organizuje souvislou praxi žáků 4. ročníků studijních oborů již 2 roky. Výsledná hodnocení školy, firem i samotných žáků jednoznačně hovoří pro tento způsob přípravy, neboť žáci před ukončením studia mají možnost poznat reálné pracovní prostředí i vývoj profesí, pro které se připravují. Hodnocení firem je pro školu důležité pro posouzení úrovně budoucích absolventů a jejich uplatnitelnosti na trhu práce. SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

15 VYHODNOCENÍ SOUVISLÉ ODBORNÉ PRAXE STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

16 VYHODNOCENÍ SOUVISLÉ ODBORNÉ PRAXE STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

17 VYHODNOCENÍ SOUVISLÉ ODBORNÉ PRAXE STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

18 Náměty k projednání další spolupráce : • projednání možnosti spolupráce firem, školy, rodičů a žáků v průběhu 1. ročníku studia • názor firem na nový způsob organizace výuky v 1. ročníku • posoudit možnost spolupráce firem a školy při organizaci souvislé odborné praxe u žáků učebních a studijních oborů (obory studia, počet míst ve firmě, náměty na organizaci souvislé odborné praxe apod.) SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

19 Obsah práce poradního sboru Cílem poradního sboru je prohloubení spolupráce naší školy s firmami při počátečním i dalším vzdělávání v technických oborech. Podstatou spolupráce je každoročně minimálně dvakrát ročně (duben – po přijímacím řízení, říjen nebo listopad – před náborem nových žáků) svolat schůzku zástupců školy a firem, na které je možné si vzájemně vyměnit názory na obsah výchovně vzdělávací práce školy a dohodnout se na další spolupráci včetně spolupráce s žáky a jejich rodiči. SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

20 Na schůzkách navrhujeme následující body programu : • informace školy o výsledcích výchovně vzdělávací práce a o plánovaných záměrech • vzdělávací nabídka školy v počátečním i dalším vzdělávání • odborná praxe žáků školy na pracovištích firem • informace o vývoji zájmu veřejnosti o jednotlivé obory studia • názory zástupců firem na obsah a kvalitu výchovně vzdělávací práce školy a náměty na její zlepšení • informace o potřebě profesí v jednotlivých firmách a o způsobu případné motivace žáků SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

21 • informace o potřebě profesí v jednotlivých firmách a o způsobu případné motivace žáků • podrobnější informace firem o obsahu jednotlivých profesí, pracovních a platových podmínkách, o perspektivě rozvoje profese ve firmě i celé firmy apod. • projednání společného postupu při získávání žáků ke studiu v technických učebních a studijních oborech • požadavky firem na vzdělávání svých zaměstnanců (rekvalifikace, zvyšování kvalifikace apod.) SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

22 • nabídka možností spolupráce firem se školou (exkurze žáků a pracovníků, odborné stáže pracovníků, prezentace špičkových výrobků firmy, poskytnutí lektorů škole pro odborné vzdělávání pracovníků i žáků), pomoc škole při pořizování vybavení apod. Vytvoření poradního sboru v žádném případě neomezí individuální spolupráci školy s jednotlivými firmami. Naopak, lepší vzájemná informovanost přispěje k jejímu rozšíření. Podrobné informace od firem naší škole umožní lépe informovat rodiče a žáky základních škol o možnostech uplatnění jednotlivých oborů studia ve firmách. SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S FIRMAMI STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

23 Řídící systémy a obsluha CNC obráběcích strojů. Řídící systémy a obsluha CNC obráběcích strojů. PROGRAMY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Program je určen pro zaměstnance, kteří si potřebují zvýšit kvalifikaci v oblasti programování a obsluhy CNC obráběcí techniky. Od uchazečů o vzdělávací program se vyžadují základní znalosti obrábění na konvenčních obráběcích strojích včetně použití obráběcích nástrojů a stanovení optimálních řezných podmínek, základní znalosti technologie zpracování a obrábění kovů a základní znalosti práce s výpočetní technikou. Vzdělávací program umožní uchazečům doplnit profesní znalosti a získat nové vědomosti a dovednosti v programování a obsluze CNC obráběcí techniky podle konkrétních potřeb zaměstnavatele. Program je určen pro zaměstnance, kteří si potřebují zvýšit kvalifikaci v oblasti programování a obsluhy CNC obráběcí techniky. Od uchazečů o vzdělávací program se vyžadují základní znalosti obrábění na konvenčních obráběcích strojích včetně použití obráběcích nástrojů a stanovení optimálních řezných podmínek, základní znalosti technologie zpracování a obrábění kovů a základní znalosti práce s výpočetní technikou. Vzdělávací program umožní uchazečům doplnit profesní znalosti a získat nové vědomosti a dovednosti v programování a obsluze CNC obráběcí techniky podle konkrétních potřeb zaměstnavatele. STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

24 Předpokládaný rozsah programu: 80 hod. Obsahová náplň programu: seznámení s řídícími systémy HEIDENHAIN pro frézování, SINUMERIC pro soustružení a frézování, FANUC 21 TB pro soustružení. Orientační cena kurzu pro jednoho účastníka: 10.000,- Kč Tento vzdělávací program byl pilotně ověřen v červenci 2006, další kurzy mohou probíhat od září 2006. Na pilotní kurz byla poskytnuta dotace z projektu. PROGRAMY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Řídící systémy a obsluha CNC obráběcích strojů. Řídící systémy a obsluha CNC obráběcích strojů. STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

25 V současné době neexistuje možnost pružného zvýšení kvalifikace občanů – vyučení v oboru. Nový školský zákon zrušil rekvalifikační studium, ve kterém mohli zájemci o vyučení získat požadovanou kvalifikaci obvykle za dobu jednoho a půl roku. Nově zavedené distanční studium není možné realizovat, protože MŠMT ČR nevydalo příslušné učební dokumenty, navíc je vyžadováno, aby bylo o rok delší než denní studium. Tento neúnosný stav nás inspiroval k podání projektu, který využívá zákona o uznávání kvalifikace, který vstoupí v platnost od 1. 7. 2006. PŘIPRAVOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

26 V rámci tohoto projektu je plánováno vytvořit nový systém vzdělávání občanů (prozatím těch, kteří jsou alespoň vyučeni), který zahrnuje nové prvky modulárně uspořádaného studia s využitím e-learningového učení, internetu a elektronické komunikace s možností individuální přípravy a konzultací. Studující bude mít možnost zvolit rozsah, obsah a tempo přípravy na základě doporučení školy a úrovně svých vstupních znalostí (druh a obor vzdělání, praktické zkušenost apod.). Úspěšným absolvováním jednotlivých modulů studia získá odbornou kvalifikaci s možností jejího rozšíření na střední vzdělání s výučním listem ve zvoleném oboru studia. PŘIPRAVOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

27 Protože studium je určeno pro občany se středním vzděláním a vyšším, předpokládá se pouze studium odborných předmětů, což umožní přípravu zkrátit až na dobu několika měsíců. V rámci projektu se počítá s přípravou vzdělávacích programů pro obory slévač, obráběč kovů, nástrojař, strojní kovář a elektrikář. Vzdělávací program elektrikář je plánováno pilotně ověřit. Navrhované vzdělávací programy mohou výrazně urychlit vzdělávání zaměstnanců firem. Z toho důvodu je budeme realizovat i v případě, že projekt nebude schválen. PŘIPRAVOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

28 DĚKUJEME ZA POZORNOST STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

29


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU."

Podobné prezentace


Reklamy Google