Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU"— Transkript prezentace:

1

2 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

3 Střední škola technická Žďár nad Sázavou
Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání. Certifikaci úspěšně obhájila při dozorových auditech v letech 2009 a V listopadu 2011 bude svůj systém managementu kvality obhajovat při recertifikačním auditu.

4 Několik slov z historie
Střední škola technická ve Žďáře nad Sázavou je škola s bohatou tradicí. Během téměř 60 let své existence připravila v různých formách studia více jak kvalifikovaných odborníků ve 30 různých oborech studia pro celou řadu firem ve Žďáře nad Sázavou i širokém okolí.

5 Vzdělávací nabídka Škola se dlouhodobě koncepčně zaměřuje na výuku strojírenských, metalurgických a elektrotechnických oborů. Nabízí vzdělání v těchto oborech. Studijní obory: Technik modelových zařízení Mechanik strojů a zařízení Mechanik seřizovač Mechanik elektrotechnik Učební obory: Modelář Strojní mechanik Nástrojař Obráběč kovů Elektrikář

6 Vzdělávací nabídka Škola se koncepčně zaměřuje také na další vzdělávání, pro které organizuje celou řadu vzdělávacích programů. Nabízí následující formy vzdělávání: Dálkové studium ve studijních oborech: Provozní technika Provozní elektrotechnika Dálkové studium v učebních oborech: Strojní mechanik Obráběč kovů Elektrikář Vzdělávací programy pro zvýšení kvalifikace: Elektrikář Mechatronika CNC obrábění

7 Obsah přípravy ve studijních oborech
Protože studium je ukončeno maturitní zkouškou, mají studijní obory vyšší podíl teoretické všeobecně vzdělávací i odborné přípravy. Výuka ve všeobecně vzdělávacích předmětech je zaměřena na úspěšné zvládnutí tzv. „státní maturity“, probíhá obdobným způsobem, jako na jiných středních školách. Odborná teoretická výuka se zaměřuje na odbor-né učivo příslušného oboru vzdělání. Její součástí je programování technických zařízení, mechatronika a zpracování technické doku-mentace s pomocí výpočetní techniky. Odborný výcvik je zaměřen na praktické využití teoretických poznatků a získání potřebných dovedností.

8 Obsah přípravy v učebních oborech
Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou, ve které absolventi prokazují požadované odborné vědomosti a dovednosti. Proto ve výuce převažuje odborná teoretická a praktická příprava. Výuka ve všeobecně vzdělávacích předmětech vytváří podmínky potřebné k úspěšnému zařa-zení absolventa do praktického života. Odborná teoretická výuka se především zaměřuje na odborné učivo příslušného oboru včetně základů programování, mechatroniky a zpracování technické dokumentace s pomocí výpočetní techniky. Odborný výcvik je rozhodující součástí přípravy, zaměřuje se na praktické využití teoretických poznatků a získání potřebných dovedností.

9 Vzdělávací koncepce školy
Obsah školních vzdělávacích programů byl zpracován na základě poznatků z vývoje jednotlivých profesí v nejvýznamnějších firmách v regionu. Vzdělávací koncepce vychází ze společného obsahu přípravy v 1. ročníku, který umožňuje prostupnost mezi studijními a učebními obory. Žákům, kteří splní dané podmínky, umožňuje získat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Pokud některý žák ve studijním oboru nestačí tempu výuky, má možnost bez potíží přestoupit do méně náročného učebního oboru obdobného zaměření. Žáci, kteří dosahují při studiu v učebním oboru velmi dobré výsledky, mohou naopak přestoupit do studijního oboru.

10 Prostupnost vzdělávací nabídky
STUDIJNÍ OBOR UČEBNÍ OBOR Mechanik strojů a zařízení Mechanik seřizovač Mechanik elektrotechnik Technik modelových zařízení Strojní mechanik Nástrojař Modelář Elektrikář Obráběč kovů

11 Mechatronika – obor budoucnosti
Mechatronika je nejprogresivněji se rozvíjející obor v zemích Evropské unie. Propojuje vědomosti a dovednosti z elektroniky, elektrotechniky, mechaniky, pneumatiky, hydrauliky, senzoriky, informačních technologií, automatizovaného řízení a robotiky.

12 Mechatronika – obor budoucnosti
Mechatronika se na naší škole v největším rozsahu vyučuje ve studijním oboru mechanik elektrotechnik a v učebním oboru elektrikář, dále pak ve studijních oborech mechanik strojů a zařízení, mechanik seřizovač a v učebních oborech strojní mechanik a nástrojař. Základní poznatky získají také žáci v ostatních oborech vzdělání vyučovaných na škole.

13 Mechatronika – obor budoucnosti
Absolventi podle zvolených oborů studia odcházejí z naší školy s potřebnými znalostmi z elektrotechniky, pneumatiky, hydrauliky, programování PLC automatů, počítačového konstruování a automatizovaného řízení. Absolventi elektrotechnických oborů mají navíc možnost získat osvědčení o zkoušce dle §5 vyhl. 50/1978 Sb., o odborné způsobilost v elektrotechnice.

14 Informace o projektu OP VK Mechatronika
Název projektu: IMPLEMENTACE MECHATRONIKY DO VÝUKY TECHNICKÝCH OBORŮ NA SŠT ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Hlavní cíl projektu: Vytvořit personální, organizační a materiálně technické podmínky k aplikaci základů mechatroniky do výuky technických oborů podle potřeb jednotlivých profesí a požadavků trhu práce. Rozpočet projektu a schválená výše dotace: Kč Období realizace: až

15 Informace o projektu OP VK Mechatronika
Plánované výstupy projektu: výukové moduly pro mechatroniku, tj. pneumatiku, hydrauliku a programování PLC automatů učební texty ve variantách pro učební a studijní obory v provedení pro tisk a pro e-learning soubory výukových prací, metodické příručky pro učitele ověřovací otázky (e-learningová databáze otázek a soubory testů) metodická příručka k zadávání a vyhodnocování žákovských prací vyhodnocení znalostí žáků při odborné praxi ve firmách

16 Informace o projektu OP VK Mechatronika
výstavba učebny ICT pro výuku mechatroniky rozšíření vybavení pracoviště mechatroniky o 2 panely zvýšení kvalifikace učitelů odborných předmětů praktická realizace výuky na lince zapůjčené firmou HETTICH ČR, k.s. Vytvořené výukové materiály jsou předávány k připomínkování partnerským školám, tj. VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a SŠT Jihlava. Odborný tým projektu připomínky konzultuje a závěry z konzultací zapracovává do vytvořených dokumentů jako změny. Výsledné dokumenty pilotně ověřuje a vyhodnocuje.

17 Informace o projektu OP VK Mechatronika
Vzdělávací moduly mechatroniky Tekutinové mechanismy Pneumatika 1, Pneumatika 2 (navrhování obvodů na PC), Elektropneumatika Hydraulika, Elektrohydraulika Servotechnika a proporcionální technika Programování PLC automatů Řízení pneumatických a hydraulických obvodů PLC automatem Řízení a regulace Měřící technika Roboty a manipulátory

18 Informace o projektu OP VK Mechatronika
Přínos projektu Mechatronika pro odborné vzdělávání na škole Realizací projektu získává vzdělávací nabídka školy nový, moderní charakter. Programově řízené systémy se ve stále větší míře používají ve všech profesích. Má-li škola dobře připravit absolventy pro praktický život, musí učivo mechatroniky zařadit do vzdělávacích programů v rozsahu, který odpovídá potřebám jednotlivých oborů vzdělání. Projekt Mechatronika je v tomto směru velice účinným nástrojem, který kromě inovovaného obsahu vzdělávání umožňuje zajistit výuku s pomocí učebních textů, zadání výukových prací, metodiky a dalších didaktických prostředků včetně potřebného technického vybavení.

19 Programování a obsluha CNC obráběcích strojů
Na programování a obsluhu CNC obráběcích strojů je zaměřen především studijní obor mechanik seřizovač a částečně učební obor obráběč kovů a studijní obor technik modelových zařízení. Na škole je základní výuka programování prováděna v řídícím systému MTS, na kterou navazují systémy SINUMERIK, FANUC a HEIDENHAIN.

20 Programování a obsluha CNC obráběcích strojů
Absolventi nacházejí uplatnění v obsluze, údržbě a programování všech typů číslicově řízených obráběcích strojů, center, linek a jejich příslušenství prostřednictvím komplexních řídících systémů nebo programovatelných automatů.

21 Odborné vzdělávání a výpočetní technika
Kvalitní odborné vzdělávání není možné bez dokonalého ovládání výpočetní techniky. V odborné přípravě je věnována značná část výuky zpracování technické dokumentace a především programování, obsluze a seřizování různých technická zařízení typických pro zvolený obor vzdělání. Škola je vybavena výpočetní technikou i potřebným softwarem.

22 Odborné vzdělávání a výpočetní technika
S výpočetní technikou se žáci setkávají nejen v teoretickém vyučování, ale také v odborném výcviku. Ve strojírenských oborech ji využívají především při výuce programování a mechatroniky. V elektrotechnických oborech je využití počítačů rozšířeno o automatizační techniku. Počítačovou učebnu mají také k dispozici žáci ubytovaní na domově mládeže.

23 Děkujeme vám za pozornost

24

25


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU"

Podobné prezentace


Reklamy Google