Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU."— Transkript prezentace:

1

2 Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

3 Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání. Certifikaci úspěšně obhájila při dozorových auditech v letech 2009 a 2010. V listopadu 2011 bude svůj systém managementu kvality obhajovat při recertifikačním auditu. Informace o škole

4 Střední škola technická ve Žďáře nad Sázavou je škola s bohatou tradicí. Během téměř 60 let své existence připravila v různých formách studia více jak 9 200 kvalifikovaných odborníků ve 30 různých oborech studia pro celou řadu firem ve Žďáře nad Sázavou i širokém okolí. Několik slov z historie

5 Škola se dlouhodobě koncepčně zaměřuje na výuku strojírenských, metalurgických a elektrotechnických oborů. Nabízí vzdělání v těchto oborech. Vzdělávací nabídka Studijní obory: Technik modelových zařízení Mechanik strojů a zařízení Mechanik seřizovač Mechanik elektrotechnik Učební obory: ModelářStrojní mechanik NástrojařObráběč kovů Elektrikář

6 Škola se koncepčně zaměřuje také na další vzdělávání, pro které organizuje celou řadu vzdělávacích programů. Nabízí následující formy vzdělávání: Vzdělávací nabídka Dálkové studium ve studijních oborech: Provozní technika Provozní elektrotechnika Dálkové studium v učebních oborech: Strojní mechanik Obráběč kovů Elektrikář Vzdělávací programy pro zvýšení kvalifikace: ElektrikářMechatronikaCNC obrábění

7 Protože studium je ukončeno maturitní zkouškou, mají studijní obory vyšší podíl teoretické všeobecně vzdělávací i odborné přípravy. Obsah přípravy ve studijních oborech Výuka ve všeobecně vzdělávacích předmětech je zaměřena na úspěšné zvládnutí tzv. „státní maturity“, probíhá obdobným způsobem, jako na jiných středních školách. Odborná teoretická výuka se zaměřuje na odbor- né učivo příslušného oboru vzdělání. Její součástí je programování technických zařízení, mechatronika a zpracování technické doku- mentace s pomocí výpočetní techniky. Odborný výcvik je zaměřen na praktické využití teoretických poznatků a získání potřebných dovedností.

8 Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou, ve které absolventi prokazují požadované odborné vědomosti a dovednosti. Proto ve výuce převažuje odborná teoretická a praktická příprava. Obsah přípravy v učebních oborech Výuka ve všeobecně vzdělávacích předmětech vytváří podmínky potřebné k úspěšnému zařa- zení absolventa do praktického života. Odborná teoretická výuka se především zaměřuje na odborné učivo příslušného oboru včetně základů programování, mechatroniky a zpracování technické dokumentace s pomocí výpočetní techniky. Odborný výcvik je rozhodující součástí přípravy, zaměřuje se na praktické využití teoretických poznatků a získání potřebných dovedností.

9 Obsah školních vzdělávacích programů byl zpracován na základě poznatků z vývoje jednotlivých profesí v nejvýznamnějších firmách v regionu. Vzdělávací koncepce školy Vzdělávací koncepce vychází ze společného obsahu přípravy v 1. ročníku, který umožňuje prostupnost mezi studijními a učebními obory. Žákům, kteří splní dané podmínky, umožňuje získat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Pokud některý žák ve studijním oboru nestačí tempu výuky, má možnost bez potíží přestoupit do méně náročného učebního oboru obdobného zaměření. Žáci, kteří dosahují při studiu v učebním oboru velmi dobré výsledky, mohou naopak přestoupit do studijního oboru.

10 Prostupnost vzdělávací nabídky STUDIJNÍ OBOR UČEBNÍ OBOR Mechanik strojů a zařízení Mechanik seřizovač Mechanik elektrotechnik Technik modelových zařízení Strojní mechanik Nástrojař Modelář Elektrikář Obráběč kovů

11 Mechatronika je nejprogresivněji se rozvíjející obor v zemích Evropské unie. Propojuje vědomosti a dovednosti z elektroniky, elektrotechniky, mechaniky, pneumatiky, hydrauliky, senzoriky, informačních technologií, automatizovaného řízení a robotiky. Mechatronika – obor budoucnosti

12 Mechatronika se na naší škole v největším rozsahu vyučuje ve studijním oboru mechanik elektrotechnik a v učebním oboru elektrikář, dále pak ve studijních oborech mechanik strojů a zařízení, mechanik seřizovač a v učebních oborech strojní mechanik a nástrojař. Základní poznatky získají také žáci v ostatních oborech vzdělání vyučovaných na škole. Mechatronika – obor budoucnosti

13 Absolventi podle zvolených oborů studia odcházejí z naší školy s potřebnými znalostmi z elektrotechniky, pneumatiky, hydrauliky, programování PLC automatů, počítačového konstruování a automatizovaného řízení. Absolventi elektrotechnických oborů mají navíc možnost získat osvědčení o zkoušce dle §5 vyhl. 50/1978 Sb., o odborné způsobilost v elektrotechnice. Mechatronika – obor budoucnosti

14 Název projektu: IMPLEMENTACE MECHATRONIKY DO VÝUKY TECHNICKÝCH OBORŮ NA SŠT ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Hlavní cíl projektu: Vytvořit personální, organizační a materiálně technické podmínky k aplikaci základů mechatroniky do výuky technických oborů podle potřeb jednotlivých profesí a požadavků trhu práce. Rozpočet projektu a schválená výše dotace: 3 572 412 Kč Období realizace: 1. 11. 2009 až 30. 6. 2012 Informace o projektu OP VK Mechatronika

15 Plánované výstupy projektu: • výukové moduly pro mechatroniku, tj. pneumatiku, hydrauliku a programování PLC automatů • učební texty ve variantách pro učební a studijní obory v provedení pro tisk a pro e-learning • soubory výukových prací, metodické příručky pro učitele • ověřovací otázky (e-learningová databáze otázek a soubory testů) • metodická příručka k zadávání a vyhodnocování žákovských prací • vyhodnocení znalostí žáků při odborné praxi ve firmách Informace o projektu OP VK Mechatronika

16 • výstavba učebny ICT pro výuku mechatroniky • rozšíření vybavení pracoviště mechatroniky o 2 panely • zvýšení kvalifikace učitelů odborných předmětů • praktická realizace výuky na lince zapůjčené firmou HETTICH ČR, k.s. Vytvořené výukové materiály jsou předávány k připomínkování partnerským školám, tj. VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a SŠT Jihlava. Odborný tým projektu připomínky konzultuje a závěry z konzultací zapracovává do vytvořených dokumentů jako změny. Výsledné dokumenty pilotně ověřuje a vyhodnocuje. Informace o projektu OP VK Mechatronika

17 Vzdělávací moduly mechatroniky Tekutinové mechanismy Pneumatika 1, Pneumatika 2 (navrhování obvodů na PC), Elektropneumatika Hydraulika, Elektrohydraulika Servotechnika a proporcionální technika Programování PLC automatů Řízení pneumatických a hydraulických obvodů PLC automatem Řízení a regulace Měřící technika Roboty a manipulátory Informace o projektu OP VK Mechatronika

18 Přínos projektu Mechatronika pro odborné vzdělávání na škole Realizací projektu získává vzdělávací nabídka školy nový, moderní charakter. Programově řízené systémy se ve stále větší míře používají ve všech profesích. Má-li škola dobře připravit absolventy pro praktický život, musí učivo mechatroniky zařadit do vzdělávacích programů v rozsahu, který odpovídá potřebám jednotlivých oborů vzdělání. Projekt Mechatronika je v tomto směru velice účinným nástrojem, který kromě inovovaného obsahu vzdělávání umožňuje zajistit výuku s pomocí učebních textů, zadání výukových prací, metodiky a dalších didaktických prostředků včetně potřebného technického vybavení. Informace o projektu OP VK Mechatronika

19 Na programování a obsluhu CNC obráběcích strojů je zaměřen především studijní obor mechanik seřizovač a částečně učební obor obráběč kovů a studijní obor technik modelových zařízení. Na škole je základní výuka programování prováděna v řídícím systému MTS, na kterou navazují systémy SINUMERIK, FANUC a HEIDENHAIN. Programování a obsluha CNC obráběcích strojů

20 Absolventi nacházejí uplatnění v obsluze, údržbě a programování všech typů číslicově řízených obráběcích strojů, center, linek a jejich příslušenství prostřednictvím komplexních řídících systémů nebo programovatelných automatů. Programování a obsluha CNC obráběcích strojů

21 Kvalitní odborné vzdělávání není možné bez dokonalého ovládání výpočetní techniky. V odborné přípravě je věnována značná část výuky zpracování technické dokumentace a především programování, obsluze a seřizování různých technická zařízení typických pro zvolený obor vzdělání. Škola je vybavena výpočetní technikou i potřebným softwarem. Odborné vzdělávání a výpočetní technika

22 S výpočetní technikou se žáci setkávají nejen v teoretickém vyučování, ale také v odborném výcviku. Ve strojírenských oborech ji využívají především při výuce programování a mechatroniky. V elektrotechnických oborech je využití počítačů rozšířeno o automatizační techniku. Počítačovou učebnu mají také k dispozici žáci ubytovaní na domově mládeže. Odborné vzdělávání a výpočetní technika

23 Děkujeme vám za pozornost

24

25


Stáhnout ppt "Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU."

Podobné prezentace


Reklamy Google