Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU ADAPTABILNÍ ŠKOLY POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 STŘEDNÍ ŠKOLA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU ADAPTABILNÍ ŠKOLY POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 STŘEDNÍ ŠKOLA."— Transkript prezentace:

1

2 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

3 INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU ADAPTABILNÍ ŠKOLY POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

4 Od 1. 9. 2006 je výuka na naší škole organizována podle projektu kraje Vysočina Adaptabilní školy – počáteční vzdělávání. Realizace projektu přináší významné změny v obsahu a organizaci výuky. Výuka společného odborného základu Obsah vzdělávání v 1. ročníku má univerzální charakter a je zaměřen na to, aby žáci měli možnost získat širší přehled o strojírenských, metalurgických a elektrotechnických oborech a tím získat čas a dostatek informací pro definitivní rozhodnutí o své budoucí profesní orientaci. ORGANIZACE VÝUKY V 1. ROČNÍKU STUDIA

5 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Obsah výuky umožňuje úplnou vzájemnou prostupnost mezi učebními a studijními obory i mezi různými obory studia. Při koncipování výuky společného odborného základu se vycházelo z učebních dokumentů jednotlivých oborů studia. Do prvního ročníku bylo soustředěno nejen učivo, které bylo v jednotlivých oborech zařazeno v různých obdobích studia (např. strojní obrábění), ale také učivo, jehož znalost je pro jednotlivé profese důležitá (např. elektrotechnika, zpracování dřeva a nekovových materiálů). ORGANIZACE VÝUKY V 1. ROČNÍKU STUDIA

6 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Učivo odborného výcviku a technologie v 1. ročníku je složeno z postupně absolvovaných modulů: •ruční zpracování kovů •provádění základních zámečnických a montážní prací •ruční zpracování dřeva a plastů •provádění základních elektromontážních prací •moduly strojního obrábění • vrtání • soustružení • frézování ORGANIZACE VÝUKY V 1. ROČNÍKU STUDIA

7 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žák je přijat ke studiu určitého konkrétního oboru a tuto volbu škola plně respektuje. Během 1. ročníku však má možnost posoudit, zda jeho volba byla správná a v případě zájmu bude mít možnost bez problémů přestoupit do jiného oboru. Od 2. ročníku se studium již specializuje podle konkrétního odborného zaměření. ORGANIZACE VÝUKY V 1. ROČNÍKU STUDIA

8 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

9 REALIZACE PROJEKTU ADAPTABILNÍ ŠKOLY – POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nejvýznamnější aktivitou projektu je výuka společného základu odborných vědomostí v 1. ročníku. Naše škola začala tento záměr realizovat od 1. 9. 2006 ve všech studijních a učebních oborech, které v 1. ročníku vyučuje. V organizaci i v obsahu výuky došlo k výrazným změnám. Aby bylo možné výsledky výchovně vzdělávací práce objektivně vyhodnotit a předcházet případným problémům, je nutné provádět průběžná hodnocení dosažených výsledků.

10 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU REALIZACE PROJEKTU ADAPTABILNÍ ŠKOLY – POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aby hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce mělo s ohledem na příliš krátkou dobu od začátku školního roku potřebnou vypovídající hodnotu, bylo rozhodnuto získat požadované informace dvěma způsoby : 1. Hodnocení jednotlivých žáků provedené pedagogickými pracovníky 2. Získání názorů na dosavadní průběh studia od žáků 1. ročníku a od jejich rodičů

11 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU REALIZACE PROJEKTU ADAPTABILNÍ ŠKOLY – POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.Hodnocení žáků provedené pedagogickými pracovníky : Výuka společného oborového základu zcela mění charakter přípravy v 1. ročníku studia. Proto je nutné podrobně vyhodnocovat, do jaké míry výchovně vzdělávací práce naplňuje stanovené cíle. Hodnocení žáků prováděli společně třídní učitelé a učitelé odborného výcviku. V průběhu 1. pololetí školního roku byla provedena ve třech termínech – říjen, prosinec a leden. Výsledky byly projednány na pedagogických radách a na třídních schůzkách s rodiči.

12 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU REALIZACE PROJEKTU ADAPTABILNÍ ŠKOLY – POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2. Názory žáků 1. ročníkuna dosavadní průběh studia : 2. Názory žáků 1. ročníku na dosavadní průběh studia : Pro hodnocení byly zpracovány dotazníky, ve kterých se žáci anonymně vyjadřovali k dosavadnímu průběhu studia. Dotazníky byly žákům předány dne 18. 10. 2006. Při posuzování získaných údajů je nutné brát v úvahu : • v otázkách nebyly zjišťovány důvody, proč má žák určitý názor na dosavadní průběh studia • odpovědi zaměřené na oblibu předmětů jsou značně ovlivněny zkušenostmi ze základní školy

13 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

14

15

16

17

18 Celkový počet žáků 1. ročníku154 Počet dotazovaných žáků celkem137 • v učebních oborech44 • ve studijních oborech93 • ve strojírenských oborech75 • v metalurgických oborech24 • v elektrotechnických oborech38 VYHODNOCENÍ NÁZORŮ ŽÁKŮ

19 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 OBLIBA VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Činitelů, na základě kterých označují žáci předmět za oblíbený nebo neoblíbený je celá řada. Oblibu předmětů proto není možné jednoduše srovnávat s prací vyučujících, což vyplývá i z celkové spokojenosti žáků s dosavadním průběhem studia a s jeho celkovou náročností. Při podrobném prostudování výsledků se nabízí závěr, že žákům příliš nevyhovují předměty, ve kterých jsou kladeny nároky na logické myšlení, představivost a schopnost zařadit získané poznatky do souvislostí.

30 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

31

32 PRŮZKUM PROVEDENÝ V PROSINCI 2007 Dne 12. 12. 2006 byl proveden v pořadí již druhý průzkum mezi žáky 1. ročníku. Jeho cílem bylo zjistit názory žáků na studium na naší škole a jeho dosavadní průběh. Pro žáky byly připraveny dotazníky, ve kterých se anonymně vyjadřovali k problematice studia a výuky. Celkově se průzkumu zúčastnilo 136 žáků. Další anonymní průzkum byl proveden dne 14. 12. 2006 mezi rodiči žáků 1. ročníku s podobnými cíli, které sledoval průzkum mezi žáky. Této akce se zúčastnilo 93 rodičů.

33 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU NÁZORY ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU

34 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU NÁZORY ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU

35 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU NÁZORY ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU

36 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU NÁZORY ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU

37 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU NÁZORY ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU

38 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU NÁZORY ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU

39 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU NÁZORY ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU

40 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU NÁZORY ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU

41 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU NÁZORY ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU

42 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU POROVNÁNÍ NÁZORŮ ŽÁKŮ A RODIČŮ

43 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU POROVNÁNÍ NÁZORŮ ŽÁKŮ A RODIČŮ

44 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU POROVNÁNÍ NÁZORŮ ŽÁKŮ A RODIČŮ

45 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU POROVNÁNÍ NÁZORŮ ŽÁKŮ A RODIČŮ

46 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU POROVNÁNÍ NÁZORŮ ŽÁKŮ A RODIČŮ

47 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ZÁVĚRY PROVEDENÉHO PRŮZKUMU Cílem hodnocení žáků pedagogickými pracovníky a průzkumu provedeného mezi žáky bylo posoudit dosavadní výsledky výchovně vzdělávací práce školy při nové organizaci výuky 1. ročníku podle projektu Adaptabilní školy – počáteční vzdělávání. Dalším úkolem bylo získat informace o žácích, kteří mohou mít při studiu různé prospěchové nebo kázeňské problémy. Můžeme konstatovat, že názory pedagogických pracovníků i žáků se většinou shodují a vzájemně doplňují.

48 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ZÁVĚRY PROVEDENÉHO PRŮZKUMU Převážná většina žáků má ke studiu kladný přístup, studium splňuje jejich představy, jeho náročnost je přiměřená a většina žáků se s požadavky dokáže vyrovnat. Údaje o prospěchu a o počtech žáků, kteří mají studijní problémy, je nutné považovat s ohledem na krátkou dobu od začátku školního roku pouze za orientační. Většina žáků zastává názor, že rozšířená výuka odborného základu má pro ně zřejmě přínos.

49 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ZÁVĚRY PROVEDENÉHO PRŮZKUMU Kladně lze hodnotit i vztahy v jednotlivých třídních kolektivech i skutečnost, že pouze malý počet žáků negativně ovlivňuje spolužáky. Rovněž počet žáků, kteří vyžadují individuální přístup nebo podrobnější sledování je poměrně malý. Celkově můžeme konstatovat, že dosavadní výsledky výchovně vzdělávací práce školy v 1. ročníku odpovídají stanoveným cílům a jsou vytvořeny předpoklady k úspěšnému průběhu studia všech žáků 1. ročníku.

50 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE ŽÁKŮ 4. ROČNÍKU Jedním z cílů projektu kraje Vysočina Adaptabilní školy – počáteční vzdělávání bylo zavedení souvislé odborné praxe žáků posledních ročníků na provozních pracovištích firem. Naše škola, která se aktivně podílela na přípravě tohoto projektu, připisuje odborné praxi velký význam. Žáci mají v reálných podmínkách možnost ověřit si úroveň svých vědomostí a dovedností. Dále se mohou přesvědčit o vývoji svého oboru i o možnostech praktického uplatnění po skončení studia.

51 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE ŽÁKŮ 4. ROČNÍKU Hlavní zásady pro organizaci odborné praxe lze ve stručnosti charakterizovat takto : • výběr firem, které mají o žáky zájem a jsou připraveny pro souvislou odbornou praxi vytvořit odpovídající podmínky • poučení žáků o organizaci souvislé odborné praxe • zpracování zadání pro praxi – informace o dosud získaných vědomostí a dovedností žáků a požadavky na odborné zaměření praxe (v souladu s podmínkami a možnostmi příslušné firmy)

52 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE ŽÁKŮ 4. ROČNÍKU • stanovení instruktorů na pracovištích firem a pracovníků školy, kteří budou s instruktory spolupracovat a pravidelně žáky navštěvovat za účelem získání poznatků o průběhu praxe • zjištění poznatků o praxi formou dotazníků zadaných žákům a pracovníkům firem, kteří s žáky pracovali (instruktoři, mistři, vedoucí provozů) • denní záznamy žáků o prováděné práci, hodnocení jejich výsledků a další poznatky, závěrečné vyhodnocení souvislé odborné praxe ze strany žáků

53 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE ŽÁKŮ 4. ROČNÍKU Počty názorů dle odevzdaných dotazníků : rok 2005žáci 46hodnocení firem 44 rok 2006žáci 73hodnocení firem 73 rok 2007 žáci 63hodnocení firem 63 celkem žáci 182hodnocení firem 180 Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že názory uvedené v dotaznících mají potřebnou vypovídací hodnotu a je možné si z nich vytvořit nejen názor na souvislou odbornou praxi, ale i na úroveň výchovně vzdělávací práce školy v letech 2005 až 2007.

54 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

55

56

57

58

59

60

61

62

63 SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE ŽÁKŮ 4. ROČNÍKU S výsledky provozní praxe a s hodnocením našich žáků ze strany firem můžeme být spokojeni. Důležité je i to, že přínos praxe zdůrazňují i žáci. Je zřejmé, že záměr zařadit souvislou praxi ve firmách byl správný a pro naše žáky užitečný. Změna prostředí prospěla především těm, kteří ke studiu nepřistupovali příliš zodpovědně a v reálné praxi byli postaveni do úplně odlišné situace, než na kterou byli zvyklí ze školy. Můžeme konstatovat, že naši žáci se s požadavky souvislé odborné praxe ve firmách úspěšně vyrovnali.

64 DĚKUJEME ZA POZORNOST STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

65


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU ADAPTABILNÍ ŠKOLY POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 STŘEDNÍ ŠKOLA."

Podobné prezentace


Reklamy Google