Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce pedagogické práce školského zařízení Dům dětí a mládeže Luhačovice příspěvková organizace www.ddmluhacovice.cz ddmluh@zlinedu.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce pedagogické práce školského zařízení Dům dětí a mládeže Luhačovice příspěvková organizace www.ddmluhacovice.cz ddmluh@zlinedu.cz."— Transkript prezentace:

1 Koncepce pedagogické práce školského zařízení Dům dětí a mládeže Luhačovice příspěvková organizace

2 Dům dětí a mládeže Luhačovice je výchovně vzdělávací zařízení přístupné všem bez rozdílu věku

3 Poslání Dům dětí a mládeže Luhačovice poskytuje účastníkům činnosti zaměřené na různé oblasti, umožňuje získat vědomosti a dovednosti mimo organizovanou školní výuku. Pedagogové volného času naučí jedince dobře a kvalitně využívat svůj volný čas, chápat jej jako významnou životní hodnotu. Seznámí ho s širokou škálou volnočasových aktivit. Ve výchovně vzdělávací činnosti organizace spolupracuje s rodiči, školami a jinými podobně zaměřenými subjekty.

4 Vize Otevřené zařízení pro všechny bez rozdílu věku
Vize Otevřené zařízení pro všechny bez rozdílu věku. Spolupůsobení vedle rodiny a školy na formování osobnosti mladých lidí. Poskytnutí prostoru kolektivním i individuálním činnostem v příjemném prostředí.

5 Strategické cíle Globální cíle Spolupracovat v týmu na tvorbě ŠVP
Hledat další finanční zdroje Pokračovat ve spolupráci se školami- návaznost ŠVP, preventivní programy, environmentální výchova,výchova ke zdravému životnímu stylu, … Vyhledávat DVPP – programy pro mládež Najít vhodné a zajímavé programy pro mládež Systematicky sdružovat poznatky jako podklad pro evaluaci Zaměřit se na akce většího rozsahu Zachovat pestrou nabídku na vysoké úrovni Vést účastníky k seberealizaci a sebepoznávání, objevování vlastních schopností a jejich rozvíjení ve všech oblastech činnosti Globální cíle vyjádřeny ve formě dopadů ( příspěvek ke kurikulární reformě, vliv na volbu povolání, participaci, mobilitu….větší sociální a profesní flexibilita)

6 Náš záměr- specifické cíle - vyjádřeny ve formě výsledků ( zlepšení schopností účastníků činnosti, snazší zapojení do života, … ) Rozvíjet schopnosti a dovednosti především vlastní činností dětí, žáků a studentů, jejich interakcí s okolím ( vnější podněty ) a získávanou vlastní zkušeností Rozvíjet schopnosti být ve společnosti ostatních lidí a kamarádů, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, tolerovat se, vnímat a přijímat základní hodnoty a pravidla v tomto společenství uznávané Osvojit si dovednosti důležité k  podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytvářet si zdravé životní návyky a postoje Rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě ( uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebeúcty, sebedůvěry ) získané přímými zážitky z činnosti, vycházející částečně z individuální volby, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a komunikovat Činnost chápat a zaměřovat ve prospěch rozvoje individuálních předpokladů i sociálních vztahů jednotlivých dětí a mladých lidí a tím současně odpovídat na naléhavou společenskou potřebu dneška. Naučit se odlišit pasivní trávení volného času od aktivního

7 Naší snahou je podílet se na rozvíjení:
1.     hodnot a postojů ( afektivní cíle) 2.     produktivní činnosti a praktických dovedností ( psychomotorické cíle) 3.     poznatků a porozumění ( kognitivní cíle ) Co to přinese účastníkům: vytvoření základu tvořivého postoje k sobě, svým vrstevníkům i ostatním lidem. rozvíjení a využívání vlastních schopností možnost kompenzace neúspěchů ve škole a také může být určitým návodem a stimulem jak se vyrovnat s neúspěchy a naučit se tyto „prohry“ přijímat a vyrovnat se s nimi.

8 Vycházíme z tradice dlouholeté důvěry a obliby veřejnosti v kvalitní výchovně vzdělávací práci našeho zařízení

9 V oblasti výchovy a vzdělávání působíme na:
Děti, žáky, studenty Dospělé Rodiče s dětmi Pedagogické pracovníky

10 A. Děti, žáci, studenti Vzdělávat a vychovávat v souladu s jeho přirozenými potřebami Rozvíjet samostatné myšlení a tvořivost Získávat poznatky, dovednosti navozovat sociální kontakty Podporovat rozvoj celoživotních zájmů Rozvíjet tvořivost Učit reálně zhodnotit vlastní potřeby a možnosti Naučit se relaxovat

11 B. Dospělí Realizovat jejich zájmy a potřeby
Rozvíjet v rámci zájmových činností tvořivost Naučit se účinně relaxovat

12 C. Rodiče s dětmi Účast a zapojení rodičů a rodinných příslušníků do programů Společně strávené chvíle Zapojení rodičů do zájmového vzdělávání: vedoucí zájmových kroužků, spoluorganizátoři akcí Napomáhat rodičům k vhodnému působení na dítě ve volném čase

13 D. Pedagogičtí pracovníci
Spolupráce pedagogů Doplnit a zvyšovat kvalifikaci Zvýšit kvalitu vzdělávacího procesu, účast na tvorbě ŠVP vzdělávat se v nejrůznějších trendech a oborech – celoživotní vzdělávání Ovlivňovat pedagogické pracovníky ke spoluúčasti při programech pro školy a zařízení Spolupracovat s rodinou Podílet se na přípravě, realizaci a široké nabídce aktivit Vedení praxe budoucích pedagogů

14 Formy zájmového vzdělávání Operační cíle jsou vyjádřeny ve formě výstupů ( počty a kvalita kurzů, kroužků, táborů, akcí ...)

15 Zájmové kroužky

16 Příležitostné akce pro veřejnost

17 Akce s tradicí

18 Výukové programy pro školy zaměřené na prožitek

19 Příměstské tábory

20 Pobytové tábory

21 Víkendové akce

22 Zahraniční tábory

23 Soutěže, vystoupení

24 Akce „ na klíč “

25 Školní vzdělávací program
Cílem programu je v podnětném a přátelském prostředí nabízet činnosti zaměřené na různé oblasti. Vzděláváme a vychováváme v souladu s přirozenými potřebami o získávání poznatků, dovedností, navozování sociálních kontaktů Zájmová činnost je založena na přímých zážitcích z činnosti, vycházející částečně z vlastní volby, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se a komunikovat. Připravovat strukturu činností tak, aby byly zastoupeny činnosti řízené i spontánní Programy koncipovat tak, aby posilovaly přirozenou touhu po poznávání a porozumění Podílet se na utváření žádoucích rysů osobnosti Rozvíjet tvořivost, rozvoj talentů, objevovat předpoklady jedinců Vytvářet a utužovat sociální vztahy a vazby Ovlivňovat zdravý životní styl Ovlivnit jednotlivce i skupiny při výběru prostředí, ve kterých lze trávit volný čas

26 V jakých podmínkách? V podnětném prostředí
Členité spektrum prostor od jednoduše vybavených k plně funkčním. Rozhodující je účel činnosti – počítačová klubovna, keramická a výtvarná dílna, automodelářská pracovna, oddechová a herní klubovna s herními kouty, klubovny k pohybovým aktivitám, kuchyňka.

27 Vzhledem ke komplexnímu působení DDM navazuje na předškolní i školní výuku a dále u každého účastníka rozvíjí zejména tyto kompetence: Kompetence k učení   Komunikativní kompetence  Sociální a personální kompetence  Občanské kompetence  Kompetence k trávení volného času  Pracovní kompetence  Kompetence řešení problémů  Kompetence k podpoře zdraví

28 Při realizaci zájmového vzdělávání respektujeme požadavky na volný čas
Požadavek ovlivňování volného času – nabídka nových atraktivních činností zabraňuje stereotypnosti Požadavek dobrovolnosti- činnosti jsou přiměřené věku účastníků a účastníci je vykonávají na základě vzbuzeného zájmu a motivace Požadavek zajímavosti a zájmovosti- činnosti jsou plánovány tak, aby byly dostatečně pestré a atraktivní Požadavek aktivity – činnosti jsou voleny tak, aby v nich mohli být přiměřeně úspěšní všichni účastníci Požadavek citlivosti a citovosti – je dbáno na to, aby všechny činnosti přinášely účastníkům kladné emoce a to nejen z činnosti samé a následného ocenění – pochvala, ale také radost z objevování a překonávání překážek Požadavek seberealizace – neboť činností ( jejím produktem je radost ) nachází účastník sám sebe, zvláště je-li kladně hodnocen a prostřednictvím činnosti ve skupině si vytváří žádoucí sociální kontakty

29 Současný stav Spolupráce týmu Práce na kvalitním ŠVP
Důraz klademe na kvalitu všech činností Zaměstnanci se vzdělávají v souladu s plánem DVPP Zapojením do projektů vylepšujeme vybavení organizace Nabídce odpovídají funkčně i účelově vybavené klubovny Hledáme činnosti a aktivity, do kterých se zapojí zejména mládež a rodiny s dětmi

30 Koncepce organizace – analýza SWOT
Silné stránky Důraz na prožitek Poskytování zájmového vzdělávání všem věkovým kategoriím - dostatek příležitostí k uplatnění vlastní aktivity a iniciativy Zastoupení mužů i žen v pedagogickém sboru Zájem o vzdělávání a profesní růst Zvyšující se úroveň vybavení organizace Příjemné prostředí a zahrada Spolupráce se školou, organizacemi a subjekty ve městě Slabé stránky Většina externích zaměstnanců nemá pedagogické vzdělání Vysoký počet dětí na jednoho pedagoga Nízký počet zaměstnanců – přetížení pedagogů Nízké normativy znemožňují vyplácení platu externím zam. a odměňování int. pracovníků Výběr DVPP je ovlivněný výší vlastních zdrojů Důsledkem stáří budovy - vysoké náklady na energie

31 Příležitosti Ohrožení
Vstřícnost zřizovatele Prezentace činnosti organizace – galerie Přestěhování zařízení do jiné budovy s nižšími náklady na energii Kreativita a pružnost pedagogů - konkurenční výhoda Využití spolupráce při realizaci programů k upevnění pozice DDM Pružnost a týmová spolupráce při realizaci projektů – Podprogram Podpora vzdělávání a seberealizace pedagogů Ohrožení Měnící se legislativa Snižování normativů, úvazků Nadměrné nároky na pedagogy Odchod zaměstnanců za výhodnější prací Zájmové kroužky organizované školami i organizacemi bez úplaty Snižování demografické křivky Zvyšující se náklady na cokoliv


Stáhnout ppt "Koncepce pedagogické práce školského zařízení Dům dětí a mládeže Luhačovice příspěvková organizace www.ddmluhacovice.cz ddmluh@zlinedu.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google