Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Venkovská turistika a certifikace Ing. Marie Stříbrná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Venkovská turistika a certifikace Ing. Marie Stříbrná."— Transkript prezentace:

1 1 Venkovská turistika a certifikace Ing. Marie Stříbrná

2 2 Obsah přednášky n Význam venkovské turistiky pro rozvoj venkova (co umožňuje cestovní ruch obecně a jak prospívá venkovu) n Formy venkovské turistiky ve vazbě na zemědělství ( agroturistika, ekoagroturistika) n Ostatní formy venkovské turistiky n Certifikace

3 3 Co umožňuje cestovní ruch na venkově n Podporuje kulturní a ekonomické změny a zejména novou výstavbu n Vytváří pracovní příležitosti a tak stabilizuje venkovské obyvatelstvo n Umožňuje vznik pozitivních partnerských vztahů mezi veřejným a soukromým sektorem n Přináší do obcí a malých měst potřebný rozvojový kapitál

4 4 Typické projevy venkovské turistiky n Ohleduplný vztah k přírodě a krajině n Decentralizované ubytování s omezenou kapacitou n Komorní, téměř rodinné zázemí n Pochopení pro individuální aktivity návštěvníků a turistů n Zázemí v horských a podhorských oblastech (symbióza se zemědělstvím = originální nabídka služeb cestovního ruchu)

5 5 Definice agroturistiky a ekoagroturistiky n Agroturistika: specifická forma venkovské turistiky ò bezprostřední vztah k využívání přírody a krajiny venkova ò přímý vztah k zemědělským pracím nebo usedlostem (budovám) se zemědělskou funkcí ò je provozována podnikateli v zemědělské prvovýrobě (zákon č.105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů), kteří jsou zapsáni na obecním úřadě, jako vedlejší doplňková činnost sloužící k získání dodatečných finančních prostředků, s tím že zemědělská činnost je dominantní. n Ekoagroturistika: specifická forma venkovské turistiky ò ekologické farmy - organické zemědělství (ostatní - stejné podmínky)

6 6 Ostatní formy venkovské turistiky n Ekoturistika ò je založená na ohleduplném chování ubytovatelů a hostů k přírodě ò ubytovatelé jsou v zásadě ochránci přírody ò klientela - požaduje pobyt v atraktivní, neporušené přírodní lokalitě ò ubytovatel i host respektují zákony a pravidla ochrany přírody n Produkt lze realizovat plošně, nejlépe se mu však daří v CHKO, biosférických oblastech nebo v národních parcích v malých ubytovacích zařízeních, které v těchto lokalitách podnikají, resp. se nacházejí v jejich bezprostřední blízkosti

7 7 Formy venkovské turistiky vázané na doprovodné programy n Stezky dědictví n Prázdniny na venkově n Vinné stezky n Cykloturistika a hipoturistika n Vodní turistika a pěší turistika n Pronájem chat a chalup ap.

8 8 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu n Venkovská turistika a její formy ve vazbě na udržitelný rozvoj cestovního ruchu ò Ekonomická stránka ò Sociální stránka ò Ekologická stránka

9 9 Vztahy ve venkovské turistice

10 10 Typy služeb venkovské turistiky

11 11 Typy ubytovacích zařízení ve venkovské turistice n Kategorie ubytování v soukromí (pronájem místností, bytů, rodinných domů, rekreačních objektů - chalup, chat, srubů ap.) - ubytování ve stavbách, které neodpovídají kategoriím ubytovacích zařízení dle vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu n Kategorie: hotel, penzión (vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu) ò hotel - hromadné ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji určenými k přechodnému ubytování ò penzión - hromadné ubytovací zařízení s minimálně 5 pokoji určenými k přechodnému ubytování - poskytované služby srovnatelné s hotelem ò penzión i hotel mohou být součástí objektu, který slouží jinému účelu

12 12 Proč preferuje venkovská turistika ubytování v soukromí ? n Typický charakter venkovské turistiky ò decentralizované ubytování s omezenou kapacitou ò komorní, téměř rodinné zázemí ò pochopení pro individuální aktivity turistů ò ohleduplný vztah k přírodě a krajině n Těmto podmínkám plně vyhovuje právě kategorie ubytování v soukromí n Z kategorie hromadných ubytovacích zařízení je pak nejvhodnější kategorie penzión

13 13 Certifikace ubytovacích zařízení Počet ubytovacích zařízení ve venkovské turistice a jejich lůžková kapacita n Kvalifikovaný odhad - ca 700 až 1000 objektů s kapacitou ca 7000 až 10000 lůžek ( odhad z katalogů vydávaných zejména ECEATem a kraji; poslední sčítání ČSÚ bylo v roce 2000) n Průměrná doba pobytu - 5 dnů n Převážně se jedná o ubytování v soukromí nebo v penzionech n Zhruba jen 1/3 ubytovacích zařízení je certifikována

14 14 Proč certifikovat ubytovací zařízení ? n Doporučené standardy nevypovídají jen o potřebném vybavení a službách v ubytovacích zařízeních, ale sledují i podmínky jejich konkurenceschopnosti n Certifikát je důležitou informací pro zákazníka o kvalitě služeb, které ubytovací zařízení poskytuje n Certifikace ubytovacího zařízení je v současnosti i podmínkou pro získání dotací z veřejných zdrojů (např. SPPCR, Strukturální fondy apod.)

15 15 SROP Podopatření 4.2.2 - Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu Podpora projektů zaměřených na: n rekonstrukci a obnovu památek regionálního významu pro potřeby CR včetně nezbytné doprovodné infrastruktury (kulturní, technické i průmyslové památky) n rekonstrukci a obnovu objektů a budov pro potřeby CR (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení) n rozvoj místních či regionálních informačních systémů CR n rozvoj a obnovu turistických stezek, cyklostezek, cyklotras, hipostezek a naučných stezek včetně doplňkového zařízení v obcích n rozvoj vybavení a zařízení turistických středisek, zejména z hlediska občanské vybavenosti v oblasti sportu a rekreace, infrastruktura rekreační plavby n výstavbu či obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit podmiňujících rozvoj CR v dané lokalitě či regionu

16 16 SROP Podopatření 4.2.2 - Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu Kritéria přijatelnosti projektu n Projekt se zaměřuje na ucelený produkt (nebo produkty) CR a podpořená zařízení jsou certifikovaná, nebo projekt obsahuje závazek její následné certifikace, pakliže taková certifikace pro daná zařízení existuje n Projekt se týká infrastruktury regionálního a místního významu - celkové uznatelné náklady nepřesahují hranici 3 mil. EURO

17 17 LEADER ČR Program je určen: n venkovským regionům a jejich organizačním strukturám n místním subjektům (realizátorům venkovských projektů) Specifické cíle: n nové formy zlepšení kvality života ve venkovských oblastech n nové formy posílení místního ekonomického prostředí a tvorby pracovních míst n nové formy zhodnocení místních přírodních a kulturních zdrojů

18 18 LEADER ČR Nové formy zhodnocení místních přírodních a kulturních zdrojů n Rozvoj venkovské turistiky ê zlepšování podmínek pro ubytování, stravování a zkvalitňování gastronomických služeb dle místních tradic a zvyklostí ê podpora destinačního managementu ve venkovských regionech v oblasti komplexní revitalizace venkovského prostoru ê sladění ekonomického a sociálního rozvoje se zájmy ochrany přírody a krajiny ê využívání potenciálu venkova ve prospěch nabídky ekologicky šetrných forem turistických produktů a služeb, efektivní zhodnocování historického a kulturního dědictví venkova

19 19 LEADER ČR Příjemci podpory (žadatelé): n podnikatelské subjekty (zaregistrovaná hlavní nebo vedlejší činnost v oblasti zemědělské nebo lesnické prvovýroby) - fyzické i právnické osoby se sídlem i provozovnou v obci do 10 tis. obyvatel n neziskové organizace n obce, svazky obcí

20 20 LEADR ČR Forma a výše podpory ( systémová investiční dotace ) n Projekty neziskových subjektů: ê max. 80% prostředku ze státního rozpočtu ê min. 20% vlastních prostředků ê přijatelné náklady na 1 projekt: 100 tis. až 5 mil. Kč n Projekty ziskových subjektů: ê max. 50 % prostředků ze státního rozpočtu ê min. 50 % vlastních prostředků ê přijatelné náklady na 1 projekt: 100 tis. až 5 mil. Kč

21 21 Kdo provádí certifikaci ? n Ubytování v soukromí - Svaz venkovské turistiky nebo Evropské centrum pro eko agro turistiku (ECEAT CZ) n Hromadná ubytovací zařízení kategorie hotel nebo penzion - Národní federace hotelů a restaurací ČR nebo Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu (HO.RE.KA) n Hromadná ubytovací zařízení kategorie kempy a chatové osady - Kempy a chatové osady ČR Živnostenské společenstvo n Hromadná ubytovací zařízení kategorie ubytovna - Klub českých turistů

22 22 Je certifikace důležitá ? n Certifikace je důležitá, protože è informuje zákazníka o kvalitě poskytovaných služeb è svědčí o tom, že kvalita služeb je kontrolována n Výhody certifikace è podnikatel má snažší přístup k veřejným podporám è certifikované objekty jsou přednostně propagovány ČCCR na výstavách a veletrzích cestovního ruchu doma a v zahraničí


Stáhnout ppt "1 Venkovská turistika a certifikace Ing. Marie Stříbrná."

Podobné prezentace


Reklamy Google