Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Certifikace třetí stranou a certifikační značky v regulované a neregulované oblasti Pavel Vaněk, ITC Zlín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Certifikace třetí stranou a certifikační značky v regulované a neregulované oblasti Pavel Vaněk, ITC Zlín."— Transkript prezentace:

1 1 Certifikace třetí stranou a certifikační značky v regulované a neregulované oblasti Pavel Vaněk, ITC Zlín

2 2 Certifikace je definována jako –činnost autorizované osoby v rozsahu technického předpisu (certifikace v regulované oblasti) –činnost autorizované osoby v rozsahu technického předpisu (certifikace v regulované oblasti) Získání certifikátu je zpravidla nezbytnou podmínkou legálního uvedení výrobku na trh EU a ČR –činnost (příslušně) akreditované osoby na žádost klienta (certifikace v neregulované oblasti) –činnost (příslušně) akreditované osoby na žádost klienta (certifikace v neregulované oblasti) Získání certifikátu není podmínkou uvedení na trh, avšak jeho držitel touto cestou dokládá svým obchodním partnerům informaci o provedeném nezávislém ověření   konstrukce nebo složení výrobku,   jeho standardní nebo vyšší kvality,   schopnosti dodržovat požadované parametry v dlouhodobém horizontu,   aplikovaného systému managementu (vztah ke kvalitě, životnímu prostředí, bezpečnosti pracovníků, dodavatelů nebo spotřebitelů) Certifikáty ve smyslu § 10 zákona 22/1997 Sb.

3 3 Certifikát může vydat v obecném případě: 1. 1.Jakákoliv fyzická / právnická osoba tuzemská nebo zahraniční 2. 2.Akreditovaný certifikační orgán 3. 3.Certifikační orgán akreditovaný mezinárodně uznávanou institucí (EA, IAF) 4. 4. Autorizovaná osoba 5. 5. Notifikovaná osoba Rozdělení certifikátů podle certifikující organizace

4 4 Certifikát může vydat 1. 1.Jakákoliv fyzická / právnická osoba tuzemská nebo zahraniční (např. Václav Havel, Josef Novák mladší nebo První česká certifikační s.r.o., ale i sám výrobce na vlastní výrobek) Kompetentnost vydavatele certifikátu není zpravidla prověřována. Důvěra v certifikát (uznávání) je v podstatě dána osobní znalostí technických a morálních kvalit certifikující osoby. Pro účely státní správy, veřejné zakázky nebo podporu z veřejných zdrojů tento certifikát obvykle nepostačuje. Tato certifikace není certifikací podle zákona 22/1997 Sb. Rozdělení certifikátů podle certifikující organizace

5 5 Certifikát může vydat 2. 2.Akreditovaný certifikační orgán Nezávislost, nestrannost a kompetentnost vydavatele certifikátu z hlediska technického i personálního je prověřena jeho akreditací. Akreditaci provádí nezávislá třetí osoba (zpravidla Národní akreditační orgán) Uznávání certifikátu je dáno uznáváním akreditující organizace, důvěrou v její schopnost prověřit kompetentnost certifikačního orgánu Na certifikátu je zpravidla uvedeno kromě loga vydávajícího certifikačního orgánu i logo organizace, která jej akreditovala Rozdělení certifikátů podle certifikující organizace

6 6 Certifikát může vydat 3. 3.Certifikační orgán akreditovaný mezinárodně uznávanou institucí (EA, IAF) EA = European Co-operation for Accreditation IAF= International Accreditation Forum Certifikát je nezpochybnitelný v zemích členů EA nebo IAF, kteří se zavázali smluvně k používání stejných akreditačních norem a pravidel a k vzájemnému uznávání akreditací Na certifikátu může být uvedeno vedle loga akreditačního orgánu i logo příslušné mezinárodní federace. Rozdělení certifikátů podle certifikující organizace

7 7 Certifikát může vydat 4. 4.Autorizovaná osoba (ČR kompetence) 5. 5.Notifikovaná osoba (EU kompetence) Kompetentnost prověřuje ten, kdo dává pověření (autorizaci) - ÚNMZ. Podkladem pro autorizaci je akreditace (v ČR, nikoliv v EU) Certifikát je nezpochybnitelný v rozsahu působnosti autorizace. Autorizace však může být odebrána. ÚNMZ autorizované osoby po posouzení notifikuje v Bruselu Notifikovanými osobami mohou být i osoby mimo EU na základě dohod o vzájemném uznávání MRA mezi Evropskou Komisí a příslušnou nečlenskou zemí (Švýcarsko, USA) Rozdělení certifikátů podle certifikující organizace

8 8 Notifikační proces v České republice Český národní akreditační orgán Česká notifikační autorita Evropská Komise MRA dohoda ITC laboratoř Certifikační orgán Subdodavatel N ČIA ÚNMZ (1) (2) (3) (N) (4) (5a) (5b) (6) NB 1023 (Bez zpětné vazby)

9 9 1. 1.Certifikáty zabývající se systémy řízení 2. 2.Certifikáty zabývající se výrobky a) a)Certifikát typu Potvrzuje shodu konstrukce, materiálu a výsledných vlastností výrobku s požadavky technické specifikace (zpravidla normy nebo technického předpisu). Vydává se na základě počáteční zkoušky typu ITT, informuje o dosažitelné úrovni vlastností a jakosti, avšak nikoliv o jejich dodržování. ITT ► ► ► CERTIFIKÁT TYPU b) b)Certifikát výrobku Je založen na počáteční zkoušce typu ITT, doplněné o prověrku schopnosti výrobce udržet stálou úroveň jakosti a periodickou kontrolu vlastností výrobku certifikačním orgánem pro výrobky. ITT + Počáteční inspekce výroby + Systém kontrol jakosti výrobku ► ► ► CERTIFIKÁT VÝROBKU Rozdělení certifikátů podle certifikačních postupů

10 10 1. 1.REGISTRACI certifikovaných výrobků jsou povinny provádět a zveřejňovat všechny certifikační orgány akreditované podle norem EN 45011 (COV), EN 45012 (COSJ) a jejich národních paralel. 2. 2.CERTIFIKAČNÍ ZNAČKU uděluje certifikační orgán zpravidla na základě licenční smlouvy. Držitel certifikátu dostává možnost jednoduchou grafickou formou informovat veřejnost, že se podrobil certifikaci. a) a)Certifikační značky systémů managementu jakosti, EMS, HACCP aj. se aplikují v dokumentaci, propagaci, inzerci - nikoliv na výrobku !! Umístění na výrobku by bylo zavádějící, neboť tento výrobek nebyl podroben komplexnímu přezkoumání. b) b)Certifikační značky kvality vydávané COV jsou primárně určeny k umístění na výrobek a spotřebitelský obal, kde informují o provedené CERTIFIKACI VÝROBKU a garantují dodržování jeho kvality. Registrace certifikovaných výrobků, značky, licence  

11 11  Povinné certifikace nejsou u některých postupů (Modulů) posuzování shody legislativou vyžadovány. U Modulu A (a Modulů 3 a 4 u CPD) se neuplatní certifikáty autorizovaných ani notifikovaných osob.  Prostor zůstává pro výstupy akreditovaného certifikačního orgánu pro výrobky COV:   certifikáty typu (omezený význam)   certifikáty výrobku (hlavní nástroj)   certifikační značky kvality (pro nadstandard) Dobrovolná certifikace výrobků v regulované oblasti

12 12   Kde se uplatní:   Při nabídce inovačních produktů odběratelům   Při kontrolách orgánů dozoru nad trhem (zejména v zahraničí)   Na veletrzích a výstavách nových výrobků (nejkratší certifikace)   V kombinaci s certifikáty managementu jakosti a HACCP   Kde není vhodný: Jako garance trvalé úrovně jakosti při jednání s odběrateli Pro informaci konečných spotřebitelů v maloobchodě Při výrobě pod privátní značkou Dobrovolná certifikace výrobků CERTIFIKÁT TYPU

13 13   Kde se uplatní:   Všude tam, kde je vhodný certifikát typu (ITT je součástí)   Jako garance trvalé úrovně jakosti a bezpečnosti při jednáních s odběrateli   Důkaz spolehlivosti při dodávkách do obchodních řetězců   Jako záruka udržení dobrého jména privátní značky   Při exportu do vyspělých států   Kde není vhodný: Pro informaci konečných spotřebitelů v maloobchodě Dobrovolná certifikace výrobků CERTIFIKÁT VÝROBKU

14 14   Kde se uplatní:   Všude tam, kde je vhodný certifikát výrobku   Pro informaci konečných spotřebitelů v maloobchodě (toto je primární účel certifikační značky kvality)   Pro výrobky s nadstandardními vlastnostmi, které je vhodné zdůraznit   Kde není vhodná: Pro výrobky splňující pouze minimální požadavky bezpečnosti a obvyklé jakosti Na nebalené výrobky Dobrovolná certifikace výrobků ZNAČKA KVALITY

15 15   V regulované oblasti:   Použití značky je mandatorní   Značka dokladuje splnění legislativních požadavků   Za značení je odpovědný výrobce   Značka může nést povinnou informaci   V neregulované oblasti:   Licenci/koncesi uděluje certifikační orgán   Zpravidla informuje o mimořádných vlastnostech   Značka je primárně určena konečnému spotřebiteli   Cílem je podpora trhu s výrobkem Certifikační značky v regulované a neregulované oblasti

16 16 Mandatorní značky v regulované oblasti Značky shody 1023

17 17 Mandatorní značky v regulované oblasti Značení energetické účinnosti dle 92/75/EEC Sušička prádlaSvětelný zdroj Chladnička/mraznička Hluk Třída

18 18 Mandatorní značky v regulované oblasti Další značky Značení zaručované hladiny emisí hluku Znak uvádějící třídu RTTE Výrobky ke styku s potravinami

19 19 Certifikační značky vydávané třetí stranou Příklady dobrovolného značení

20 20 Certifikační značka kvality –Certifikační značka vhodná – – pro snadné rozlišení kvalitních výrobků spotřebitelem – – pro zdůraznění specifických předností výrobku – – je určena k umístění na každý obal výrobku – – je legálním prostředkem odlišení od nekvalitních produktů konkurence –Pravidla pro vydávání licence mají respektovat požadavky normy ISO 17030 –Pravidla pro vydávání licence mají respektovat požadavky normy ISO 17030 „Conformity assessment - General requirements for third-party marks of conformity“ Vysoce tučné tradiční máslo Pozor - loga a značky informující o provedené certifikaci systémů managementu ISO 9001, BRC nebo HACCP nesmí být aplikovány na výrobky, které neprošly výrobkovou certifikací (čl. 3.7. ČSN EN 45012 a ISO Guide 62)

21 21 Norma ČSN ISO/IEC 17030 Požadavky na značky shody třetí strany –Značka shody třetí strany - – – má být zákonnými prostředky chráněná – – musí existovat pravidla pro vydání a používání značky – – musí být přijata opatření k zamezení nedorozumění – – je subjektem monitorování správného použití – – její vydavatel musí sledovat stížnosti na značené výrobky a zajišťovat opatření k nápravě – – její provedení má identifikovat vydávající instituci – – má mít doplňkové informace, zabezpečující srozumitelnost významu značky – – umísťuje se na všech výrobcích nebo obalech Vysoce tučné tradiční máslo

22 22 Norma ČSN ISO/IEC 17030 Požadavky na značky shody třetí strany Fáze vydávání značek shody třetí strany: 1. 1. Stanovení charakteristik předmětu a výrobního systému 2. 2. Přezkoumání úrovně splnění charakteristik (Počáteční přezkoušení typu, Audit systému řízení výroby) 3. 3. Rozhodnutí o splnění/nesplnění požadavků 4. 4. Poskytnutí licence, koncese nebo jiného oprávnění k použití značky 5. 5. Dozor hodnotící trvalou shodu výrobku s požadavky 6. 6. Pravidla použití značky musí být veřejně dostupná 7. 7. Musí být stanovena maximální lhůta používání značky po změně norem či jiných aplikovaných předpisů 8. 8. Vydavatel musí udržovat a aktualizovat seznam vydaných licencí a na požádání jej zpřístupnit Vysoce tučné tradiční máslo

23 23 Pilíře certifikačního systému pro značku shody vydávanou třetí stranou: zkoušení legislativních požadavků zkoušení dodatečných požadavků prověření systému řízení jakosti vydání certifikátu a koncese kontrola stability jakosti

24 24 Příklad značky: ITC certifikovaná kvalita Cíl značky - získání důvěry trhu, zvláště spotřebitelů a konečných uživatelů ve výrobky se značkou ITC : 1. jednoduchý způsob poskytnutí informace o úrovni bezpečnosti a kvality výrobků všem zainteresovaným subjektům; 2. podpora spolupráce a komunikace mezi klienty a dodavateli za účelem získání konkurenceschopných výrobků s vysokou úrovní bezpečnosti a kvality; 3. zvýšení úrovně image a podpora tržního prosazení kvalitních výrobků na úkor produktů splňujících pouze minimální legální požadavky; 4. informace o úspěšném posouzení shody výrobku se specifikovanými legislativními a technickými požadavky. 5. garance trvalého dodržování bezpečnosti a kvality u výrobků opatřených značkou ITC

25 25 Příklad mezinárodní značky : Bezpečné hračky – Safe toys Cíl značky : 1.Ochrana zdraví uživatelů hraček - dětí - cestou komplexního a dlouhodobého systému eliminace rizik spojených s používáním hračky 2.Poskytnutí rychlé a jednoznačné informace o zvýšené úrovni bezpečnosti hračky spotřebitelům 3.Vybudování bariéry proti distribuci hraček, které občas nebo i trvale nesplňují základní bezpečnostní požadavky

26 26 Příklad značky: Bezpečné hračky – Safe toys Pro koho je značka určena : 1.Pro koncové spotřebitele, kteří chtějí svým dětem koupit hračku se zárukou zvýšené úrovně bezpečnosti 2.Pro výrobce, kteří chtějí touto cestou sdělit odběratelům (distributoři) a uživatelům (spotřebitelé), že věnují zvýšené bezpečnosti hraček trvalou péči 3.Pro distributory, kteří touto cestou: –prověří spolehlivost svých dodavatelů –nabízejí hračky vyšší kategorie bezpečnosti –zaručují vysokou bezpečnost i u hraček z dovozu (3. země) 4.Pro zvýšení důvěry trhu a/nebo kontrolních orgánů v hračky opatřené značkou

27 27 Aspekty značky shody CE a dobrovolné značky kvality Značení Značení minimální požadavky Bezpečnost rozšířené požadavky určuje výrobce Věková kategorie určuje expert psycholog prototyp Počáteční zkoušky prototyp+sériová hračka nehodnotí se Systém jakosti QMS kontrola systému žádné Následné kontroly pravidelné registr neexistuje Registr výrobků veřejně přístupný není chráněnou značkou Ochrana značky chráněný vzor v EU výrobce (i bez třetí strany) Vydavatel určený certifikační orgán +

28 28 www.scov.cz


Stáhnout ppt "1 Certifikace třetí stranou a certifikační značky v regulované a neregulované oblasti Pavel Vaněk, ITC Zlín."

Podobné prezentace


Reklamy Google