Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vědecká činnost v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem v roce 2011 Ing. Martin Zeman vedoucí odboru vědy a výzkumu Krajské zdravotní, a.s. Ústí nad Labem,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vědecká činnost v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem v roce 2011 Ing. Martin Zeman vedoucí odboru vědy a výzkumu Krajské zdravotní, a.s. Ústí nad Labem,"— Transkript prezentace:

1 Vědecká činnost v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem v roce 2011 Ing. Martin Zeman vedoucí odboru vědy a výzkumu Krajské zdravotní, a.s. Ústí nad Labem, 27. března 2012

2 Osnova 1.Přehled projektů z oblasti vědy a vzdělávání v roce 2011 2.Konference na podporu VaV 3.Lidské zdroje 4.Spolupracující instituce 5.Novinky a plány roku 2012

3 Rok 2011 – „naše“ projekty OP VK Dvě projektové žádosti do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Lidské zdroje pro neurovědní výzkum v Královéhradeckém a Ústeckém kraji Rozvoj partnerství institucí při vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků Žádná ze žádosti nebyla přijata k financování

4 Rok 2011 – další projekty OP VK Dvě nové projektové žádosti do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), kde figurujeme jako partneři: Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizace vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech Inovace a modernizace vzdělávání a odborné praxe VOŠ Obě žádosti byly doporučeny k financování

5 Rok 2011 – další projekty OP VK Dva projekty z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), kde figurujeme jako partneři a jsou v realizaci: Vzdělávací síť hemofilických center Vzdělávací síť iktových center

6 Rok 2011 – IgA MZ ČR V roce 2011 byly realizovány v KZ následující granty IGA: 1.Projekt NS10478-3/2009: Použití zobrazení difuzních tenzorů v předoperačním plánování a intraoperační neuronavigaci 2.Projekt NS9824-4/2008: Detekce klinicky němých nestabilních plátů pomocí optické koherentní tomografie u nemocných s akutními koronárními syndromy a posouzení účinnosti současné doporučené terapie na stabilizaci těchto plátů a zhodnocení rizika recidivy akutních koronárních sy 3.Projekt NT12193-5/2011: Difúzní velkobuněčný a folikulární lymfom – analýza vlivu prognostických faktorů a léčebných postupů na osud nemocných

7 Rok 2011 – IgA MZ ČR V roce 2011 byly podány projektové žádosti na následující granty IGA: 1.Projekt NT/13903: Zpřesnění lokalizace a možného šíření karcinomu prostaty užitím kombinace nových vyšetřovacích technik magnetické rezonance (MUDr. Marek Broul) 2.Projekt NT/13904: Změny frakční anizotropie, průměrné difuzivity a volumetrických hodnot u pacientů s normotenzním hydrocefalem (doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.) 3.Projekt NT/13883: Korelace parametrů multimodální monitorace sekundárního poranění mozku a jeho léčby u pacientů s kraniocerebrálním poraněním a subarachnoidálním krvácením (doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.) 4.Projekt NT/13879: Riziko hemoragické transformace ischemického ložiska při časném ošetření symptomatické hemodynamicky významné stenózy karotidy (doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.) 5.Projekt NT/13623: Národní program hodnocení kvality péče o diabetické děti (doc. MUDr. Zdeněk Šumník, CSc., (Pediatrická klinika UK 2. LF a FN v Motole, MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. (KZ)) Žádná ze žádosti nebyla přijata k financování

8 Rok 2011 – projekt příhraniční spolupráce Projekt: Podpora příhraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, zvyšování kvalifikace a odborné spolupráce (akronym Network II. / Netzwerk II.) Výzva: Program Cíle 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Projekt byl 6.9.2011 schválen Monitorovacím výborem Programu Cíl 3. Lead partnerem projektu je Bildungswerk der Sachsischen Wirtschaft GmbH - Management Akademie Sachsen. Partnerem projektu na české straně je kromě KZ ještě ústecká Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická. Partnery na německé straně hranic jsou Technische Universität Dresden a Städtisches Krankenhaus Dresden Neustadt.

9 Rok 2011 – konference na podporu VaV 1.Druhý ročník konference Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích Spolu s Technologickým centrem AV ČR a ÚZS UJEP Zaměření na rámcové programy EU, priority Health, eHealth Vzniká nová tradice 2.První ročník Výroční vědecké konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

10 3D Full HD, videokonference, přenosy Oddělení multimediálních služeb KZ, a.s. v roce 2011 zajistilo celkem 9 interaktivních přímých přenosů z operačních sálů do učeben CVDV, 3 interaktivní přenosy ve Full HD kvalitě, realizovalo připojení ke 4 odborným lékařským mezinárodním videokonferencím a podílelo se na realizaci 5 mezikontinentálních přímých přenosů ve 3D Full HD technologii (byly to vůbec první mezikontinentální přímé přenosy touto technologií na světě). Přenosy se uskutečnily z Centra robotické chirurgie, kde zdrojem signálu byl chirurgický robot daVinci S HD. Prezentace výsledků výše uvedených aktivit byla prezentována na českých i mezinárodních akcích světového významu (konference TERENA Praha, konference sdružení CESNET Praha, APRICOT / APAN – Hongkong, ITU Telecom World – Ženeva).

11 Rok 2011 – lidské zdroje Dva lékaři získali titul Ph.D. Řada lékařů i nelékařů pokračuje v doktorském studiu Noví lékaři i nelékaři se do studia hlásí Při konkurzech na primáře je zohledňována vědecká kompetence uchazečů nebo požadována vědecká hodnost Zvýšilo ze zapojení zdravotníků do výuky a přípravy nové fakulty UJEP

12 Rok 2011 – spolupracující instituce 1.Ústav zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2.Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR 3.3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 4.Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze 5.CESNET 6.Technologické centrum Akademie věd ČR 7.MEDTEL 8.Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze 9.Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze

13 Rok 2011 – spolupráce Spolupráce s partnery nám přinesla mj.: Využíváme spolupráci při statistickém zpracování biomedicínských dat (dr. Hrach, dr. Skorkovský) Významně narostlo množství zpracovatelů závěrečných kvalifikačních prací (především magisterských), kteří svá témata ladí s potřebami KZ a projekty v KZ realizují Budujeme centrum biomedicínského inženýrství Společné konference, společné projekty

14 Rok 2011 – shrnutí 1.Úspěšnost při získávání veřejné podpory VaV je nadále nízká 2.Rozšiřuje a prohlubuje se spolupráce s partnerskou sítí spolupracujících institucí 3.Pořádáme konference na podporu vědeckovýzkumné činnosti pracovníků KZ 4.Potýkáme se s omezením veřejné podpory pro nevýzkumné organizace

15 Rok 2012 - novinky 1.Lékaři KZ s vědeckou hodností mohou získat 15. platovou třídu 2.Projekt Biomedicínského centra (KZ a UJEP) 3.Odbor biomedicínského inženýrství KZ 4.Vznikla Fakulta zdravotnických studií UJEP

16 Biomedicínské centrum Cílem projektu je vytvoření společného centra, plnícího roli vzdělávacího zařízení, výzkumné instituce a zdravotnického zařízení, zastřešujícího subjekty, sídlící v Ústeckém kraji a zabývající se biomedicínským výzkumem, vysokoškolským vzděláváním a špičkovou zdravotní péčí. Biomedicínské centrum se má stát partnerem renomovaných univerzitních a vědeckovýzkumných institucí tuzemských i zahraničních, schopným řešit vědeckovýzkumné úkoly na základě získaných výzkumných grantů, klinických studií, z dalších veřejných prostředků i na komerčním principu.

17 Biomedicínské centrum V první etapě bude Biomedicínské centrum zejména zpřístupňovat, propagovat, podporovat a spoluorganizovat odborné aktivity na poli vědy a výzkumu Krajské zdravotní, a.s., Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a jejich partnerských institucí.

18 Služby pro vědu a výzkum V KZ si klademe za cíl především maximálně rozšířit servis pro vědecky pracující zdravotníky. Příprava a monitoring projektů, vyhledávání finančních zdrojů Podpora publikační a kongresové činnosti Servis matematiků, bioinženýrů, informačních profesionálů, ekonomů, projektových manažerů, PR a organizačních pracovníků

19 Rok 2012 – konference na podporu VaV 1.Třetí ročník konference Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích Spolu s Technologickým centrem AV ČR a ÚZS UJEP Zaměření na rámcové programy EU, priority Health, eHealth 2.Druhý ročník Výroční vědecké konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

20 Rok 2012 - plány 1.Znovupodávání projektů na budování infrastruktury univerzitní nemocnice, příprava nových projektů 2.Nová výzva IgA MZ ČR – předpoklad květen 2012 3.Hledání cest k získání maximální veřejné podpory na vědu a výzkum 4.Internetové stránky konferencí, sborníky 5.Vědecký časopis KZ 6.Zvýšení motivace k vědeckovýzkumné činnosti zaměstnanců KZ 7.Společná pracoviště se spolupracujícími institucemi v MNUL 8.Prohloubení spolupráce s FZS UJEP a dalšími partnery

21 Těšíme se na další spolupráci s Vámi v roce 2012


Stáhnout ppt "Vědecká činnost v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem v roce 2011 Ing. Martin Zeman vedoucí odboru vědy a výzkumu Krajské zdravotní, a.s. Ústí nad Labem,"

Podobné prezentace


Reklamy Google