Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání zaměstnanců FHS 9. 9. 2011 Studijní blok – 1. část Libor Marek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání zaměstnanců FHS 9. 9. 2011 Studijní blok – 1. část Libor Marek."— Transkript prezentace:

1 Setkání zaměstnanců FHS 9. 9. 2011 Studijní blok – 1. část Libor Marek

2 Obsah 1.Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně 2.Směrnice FHS doplňující SZŘ UTB 3.ECTS Label a karty předmětů 4.Propagace studijních oborů

3 Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně Účinnost nového SZŘ UTB: od 1. září 2011 SZŘ UTB Smysl změn: Dlouhodobý záměr UTB na období 2011–15Dlouhodobý záměr UTB na období 2011–15: → výuka na úrovni mezinárodních standardů vysokoškolského vzdělávání → moderní formy a metody vzdělávání → internacionalizace

4 Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně Vybrané změny SZŘ UTB: umožňuje zavedení „elektronického indexu“ zpřesňuje podmínky pro zveřejnění závěrečných prací zpřesňuje podmínky pro zápis předmětů a jejich návaznost umožňuje studentovi nahlédnout do písemné části zápočtu nebo zkoušky kodifikuje nové způsoby výuky …

5 Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně Výkaz o studiu Článek 10 Ověřování studijních výsledků (4) Údaje o všech studijních výsledcích jsou povinně evidovány současně na dvou místech: v IS/STAG a zkouškovém katalogu, který je archivován na příslušném ústavu. Výkaz o studiu může být veden ve formě listinného tiskopisu (dále jen „index“) nebo výpisu z IS/STAG úředně potvrzeného studijním oddělením fakulty nebo UTB. Forma výkazu o studiu je stanovena ve vnitřní normě fakulty nebo UTB.

6 Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně Výkaz o studiu Článek 11 Zápočet a klasifikovaný zápočet (7) Udělení zápočtu zapíše vyučující, případně garant určený ředitelem ústavu, slovem „započteno“ („passed“) do zkouškového katalogu a připojí datum konání zápočtu a svůj podpis. Zároveň udělení zápočtu vloží do IS/STAG. Termíny pro zápis zápočtu do IS/STAG jsou specifikovány ve vnitřní normě fakulty nebo UTB. Zkouškové katalogy jsou archivovány na příslušném ústavu. Článek 12 Zkouška (8) Výsledek zkoušky (stupeň ECTS a slovní vyjádření klasifikace) zapíše zkoušející do zkouškového katalogu, uvede datum konání zkoušky nebo její poslední části a připojí svůj podpis. Zároveň výsledek zkoušky vloží do IS/STAG. Termíny pro zápis výsledku zkoušky do IS/STAG jsou specifikovány ve vnitřní normě fakulty nebo UTB. Zkouškové katalogy jsou archivovány na příslušném ústavu.

7 Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně Zpřístupnění závěrečných prací Článek 27 Diplomová nebo bakalářská práce (9) Diplomové a bakalářské práce budou v souladu s § 47b odst. 2 zákona zveřejněny k nahlížení veřejnosti pět pracovních dnů před konáním obhajoby na sekretariátu ústavu, na kterém se má konat obhajoba práce, a to v hodinách určených vedoucím zaměstnancem ústavu. Osoba, která nahlíží do závěrečné práce, musí být poučena o tom, že získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. (10) Všechny diplomové a bakalářské práce včetně posudků vedoucího a oponenta nebo oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby jsou evidovány a zpřístupněny v Digitální knihovně závěrečných prací DSpace UTB v souladu se zvláštními předpisy.

8 Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně Podmínky pro zápis předmětů Článek 19 Podmínky pro zápis předmětů (1)Z hlediska tvorby studijního plánu jednotlivého studenta se předměty uvedené ve studijním plánu studijního programu člení na: a) Předměty bez jakýchkoliv povinných návazností na ostatní předměty či jiných omezení b) Předměty, jejichž zakončení je podmíněno předchozím absolvováním podmiňujících předmětů. c) Předměty, jejichž zápis je podmíněn předchozím zakončením jiného předmětu. d) Předměty vylučující, jejichž zápisem student ztrácí právo zapsat si daný předmět. e) Předměty vyhrazené jen pro určitou specifickou skupinu studentů f) Předměty nahrazované, které jsou ve studijním plánu oboru nahrazeny jinými předměty ( předměty náhradní ).

9 Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně Nahlížení do opravené písemné práce Článek 11 Zápočet a klasifikovaný zápočet (9) Student má právo nahlédnout do opravené písemné práce do 30 dnů od data zapsání výsledku zápočtu či klasifikovaného zápočtu do IS/STAG, pokud je písemná práce součástí zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu. Článek 12 Zkouška (13) Student má právo nahlédnout do opravené písemné práce do 30 dnů od data zapsání výsledku zkoušky do IS/STAG, pokud je písemná práce součástí zkoušky.

10 Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně Způsoby výuky a její zabezpečení Článek 7 Způsoby výuky a její zabezpečení (1) Způsoby výuky jsou zejména přednášky, semináře, ateliéry, projekty, cvičení, e-learning, workshopy, různé typy řízených konzultací, odborné praxe a exkurze.

11 Směrnice FHS doplňující SZŘ UTB Návaznost na SZŘ UTB Účinnost směrnice: od 1. září 2011 SD/05/2011SD/05/2011 Zásadní změny: Výkaz o studiu Termíny zkoušek

12 Směrnice FHS doplňující SZŘ UTB Výkaz o studiu Článek 10 Ad odst. (4) SZŘ UTB: Výkaz o studiu je v souladu s § 57 odst. 3 zákona o vysokých školách veden ve formě úředně potvrzeného výpisu z IS/STAG, který studentovi na základě jeho žádosti vydá studijní oddělení FHS a který obsahuje přehled o dosažených studijních výsledcích. ________________________________________________________________ Úspora času a peněz Údaje o studijních výsledcích jsou povinně evidovány v IS/STAG a zkouškovém katalogu (viz SZŘ UTB) Pečlivá evidence výsledků (zodpovědnost vyučujících) Včasné zapsání studijních výsledků do IS/STAG (7 – 4 – 3)

13 Směrnice FHS doplňující SZŘ UTB Termíny zkoušek Článek 12 Zkouška Ad odst. (4) SZŘ UTB: Student má možnost vykonat zkoušku v řádném a jednom opravném termínu, tj. celkem ve dvou termínech. Řádné i opravné termíny zkoušek stanoví zkoušející a studenti se na ně přihlašují prostřednictvím IS/STAG. Řádný termín zkoušky lze absolvovat nejpozději do konce řádného zkouškového období; pokud se student řádného termínu nezúčastní, tento termín mu propadá. Opravného termínu se lze zúčastnit i v řádném zkouškovém období. _________________________________________________________________ Sjednocení počtu termínů (z, klz, zk) Úprava se opírá o analýzy četnosti 3. termínů na FHS Úprava reaguje na vývoj v dané oblasti (v ČR i v zahraničí) Úprava se týká studentů zapsaných na FHS

14 ECTS Label a karty předmětů Současný stav UTB je držitelem certifikátu Diploma Supplement Label DS LabelDS Label (2009–2013) Cíl Získání certifikátu ECTS Label www.bologna.msmt.cz www.naep.cz Závaznost Dlouhodobý záměr UTB na období 2011–15 Dlouhodobý záměr FHS na období 2011–15

15 ECTS Label a karty předmětů Prestižní ocenění Získají ho vysoké školy, které se důsledně řídí principy internacionalizace evropského vysokého školství podle zásad Boloňské deklarace Držitelé ECTS Label v ČR VŠE v Praze (2009) VUT v Brně (2009) MU v Brně (2010)

16 ECTS Label a karty předmětů Kritéria pro získání certifikátu Information Package/Course Catalogue v anglickém jazyce a snadno dostupný na webové stránce instituce Správná implementace kreditního systému ve všech bakalářských a magisterských programech Správné užití ECTS v mobilitě studentů ____________________________________________________ Nepřesnosti a chyby mohou mít za následek vyřazení žádosti o ECTS Label na národní úrovni (NAEP), popř. na evropské úrovni (EACEA)NAEPEACEA

17 ECTS Label a karty předmětů Ekonomický přínos Zásady a pravidla financování VVŠ 2012 (3. pracovní verze ze dne 28. března 2011): Ukazatel K - kvalita a výkon (původně VKM, B3) (30 % normativní části rozpočtu vysokých škol)  Mezinárodní mobilita a internacionalizace: Navýšení výsledků získaných na základě váženého průměru pobytů studentů vyjíždějících do zahraničí a studentů přijíždějících ze zahraničí v rámci mobilitních programů – školám, které mají k datu výpočtu platný ECTS Label – X %.

18 ECTS Label a karty předmětů Karty předmětů Odpovědnost garanta předmětu Aktuální a přesné informace o předmětu (včetně karet předmětů SZZ) Aktualizovaná dokumentace – nejpozději v 1. týdnu výuky Konkrétní údaje (např. neodkazovat prostřednictvím kódu na jiný předmět bez uvedení konkrétní informace) Anglická verze karty (shoda s českou verzí – i po aktualizaci) Případné chyby/chybné texty v IS/STAG zdokumentovat (print, scan) a zaslat pracovníkům Oddělení informačních systémů CVT (ředitelka: Mgr. Monika Hrabáková)CVT

19 Propagace studijních oborů Propagační film (CZ, EN) Propagace studijních oborů FHS Pedagogické a tvůrčí aktivity Oficiální i neoficiální akce Neformální studentské prostředí Profil FHS na Facebooku Alternativní způsob komunikace se studenty a s veřejností (zájemci o studium) Neformální platforma pro výměnu zkušeností studentů Interaktivní prostředí FB → rychlé zpřístupnění fotografií a videí z oficiálních i neoficiálních akcí Štítek „facebook“ na webu fakulty (Aktuality)

20 Propagace studijních oborů

21 H H Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Setkání zaměstnanců FHS 9. 9. 2011 Studijní blok – 1. část Libor Marek."

Podobné prezentace


Reklamy Google