Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_16.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_16."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_16 Nájemní smlouva Téma sady:Člověk a právo Obor, ročník:Obchodní akademie, 3. ročník, Ekonomické lyceum, 3. ročník Datum vytvoření:listopad 2013 Anotace: Obecná ustanovení, pronajímatel, nájemce, podnájem, změna vlastnictví, skončení nájmu Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 Obecná ustanovení Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat věc k dočasnému užívání, nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Předmět nájmu věc nemovitá nezuživatelná věc movitá část nemovité věci věc, která má v budoucnu vzniknout, (lze-li ji určit). Je-li pronajatá věc zapsaná do veřejného seznamu, lze zapsat i nájemní právo.

3 Pronajímatel Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu, udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata, zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu. Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření nájemní smlouvy strany věděly a která nebrání užívání věci. Během nájmu pronajímatel nemá právo o své vůli pronajatou věc měnit.

4 Nájemce Je povinen užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu, není-li ujednán, k účelu obvyklému, platit nájemné, provádět po dobu nájmu běžnou údržbu věci. Je oprávněn požadovat slevu při užívání věci s obtížemi, náhradu účelně vynaložených nákladů na opravu, kterou měl provést pronajímatel, vypovědět nájem bez výpovědní doby, je-li zcela užívání znemožněno.

5 Podnájem Souhlasí-li pronajímatel, může nájemce zřídit třetí osobě k věci užívací právo; byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu. Podnájem bez souhlasu pronajímatele – hrubé porušení nájemcových povinností. Užívací právo lze třetí osobě zřídit jen na dobu nájmu věci; k odchylnému ujednání se nepřihlíží. Umožní-li nájemce užívat věc třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby věc užíval sám.

6 Další práva a povinnosti stran Nájemné se platí měsíčně pozadu. Prohlídku věci, jakož i přístup k ní nebo do ní za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci – oznamuje pronajímatel předem v přiměřené době. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení. Nájemce má právo provést změnu věci jen s předchozím souhlasem pronajímatele. Provede-li nájemce změnu věci bez souhlasu pronajímatele, uvede věc do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá.

7 Změna vlastnictví Změní-li se vlastník věci, přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka. Strana nemá právo vypovědět nájem jen proto, že se změnil vlastník věci. Při opačném ujednání má pronajímatel právo nájem vypovědět do tří měsíců poté, co se dozvěděl nebo musel dozvědět, kdo je nájemcem, a nájemce do tří měsíců poté, co se o změně vlastníka dozvěděl. Neplatí u nájmu bytu. Jedná-li se o nemovitou věc, je výpovědní doba tříměsíční. Jedná-li se o movitou věc, je výpovědní doba jednoměsíční.

8 Skončení nájmu Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli věc v místě, kde ji převzal, v takovém stavu, v jakém byla v době, kdy ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení; odevzdáním se rozumí i předání vyklizené nemovité věci. Nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba. Nájem ujednaný na dobu neurčitou skončí výpovědí jednou ze stran.

9 Skončení nájmu Užívá-li nájemce věc i po uplynutí nájemní doby a pronajímatel ho do jednoho měsíce nevyzve, aby mu věc odevzdal, platí, že nájemní smlouva byla znovu uzavřena za podmínek ujednaných původně. Byla-li původně nájemní doba delší než jeden rok, platí, že nyní byla uzavřena na jeden rok; byla-li kratší než jeden rok, platí, že nyní byla uzavřena na tuto dobu. Výpověď nemusí být odůvodněna. Důvod musí být uveden, je-li výpověď nájmu bez výpověd. doby. Pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci, které má nájemce na věci nebo v ní.

10 Nájem – otázky Vyhledejte v zákoně odpovědi na následující otázky: 1.Zanikne-li věc během doby nájmu, jak může nájemce postupovat? 2.Jaká je výpovědní doba u nemovité věci a jaká u movité věci? 3.Lze vypovědět nájem na dobu určitou, popř. za jakých podmínek? odpovědi: otázka č. 1 - § 2226 odstavec (2), otázka č. 2 – § 2222 odstavec (3), otázka č. 3 - § 2229

11 Prameny a literatura Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_16."

Podobné prezentace


Reklamy Google