Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový Občanský zákonník Od

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový Občanský zákonník Od"— Transkript prezentace:

1 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014
Obchodní smluvy Nový Občanský zákonník Od

2 Status Quo.... Odstránění právního dualizmu
z Obchodního zákonníku (513/1991 Sb.) se stal Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) – upravuje jen korporátní právo Oblast práva smluvního je jenom v NOZ (89/2012 Sb.) NOZ obsahuje specifikcé smlouvy, které jsou relevantní pro výkon podnikatelské činnosti

3 NOZ pro podnikatele... Hlava II Závazky z právních jednání
Díl 2 přenechání věci k užití jinému Pododdíl 3 ( § ) Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužicího na podnikání Pododíl 4 ( § ) Zvláštní ustanovení o podnikatelskem pronájmu věcí movitých

4 Hlava II Závazky z právních jednání Díl 4 Závazky ze schovacích smluv Oddíl 1 Úschova Pododdíll 2 Úschova cenného papíru (§ )

5 Hlava II Závazky z právních jednání
Díl 5 Závazky ze smluv příkazního typu (§ 2430 – 2520) Oddíl 1 Příkaz Oddíl 2 Zprostředkování Oddíl 3 Komise Oddíl 4 Zasílatelství Oddíl 5 Obchodní zastoupení

6 Hlava II Závazky z právních jednání
Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu (§ ) Oddíl 1 Účet Oddíl 2 Jednorázový vklad Oddíl 3 Akreditív Oddíl 4 Inkaso

7 Hlava II Závazky z právních jednání
Díl 15 Závazky z odvážnych smluv (§ ) Oddíl 1 Obecná ustanovení Oddíl 2 Pojištění Oddíl 3 Sázka, hra, los

8 Hlava II Závazky z právních jednání
Díl 2 Přenechání věci k užití jinému Pododdíl 3

9 Nájem prostoru sloužicího na podnikání
Doposud – nájem „nebytového prostoru“ Od je relevantní, zda-li bude najímaný prostor sloužit na výkon podnikatelské činnosti Ustanovení § NOZ je budou aplikovat na nájemní smlouvy, jejichž předmětem je prostor sloužíci na výkon podnikání

10 Předmětem nájmu je prostor nebo místnost
Nesmí sloužit na bydlení!!! (pak by šlo o nájem bytu, domu) Rozhodující je, jestli je účel (způsob užívání) prostoru bydlení čí provozování podnikatelské činnosti

11 Prostor sloužíci na podnikání
„vystavěná nebo jinak vybudovaná část nemovitosti, která má podle ujednání stran sloužit podnikání, zejména výkonu či provozu živnosti maloobchodní, restaurační, hospodské (včetně tzv. rychlého občerstvení, kaváren, čajoven), nebo roznáškové, hotelové, nebo výkonu živnosti řemeslnické, jiné činnosti výrobní nebo skladovací nebo poskytování služeb, bez ohledu na to, zda při tom bude docházet ke styku s veřejností či nikoli“

12 Důvodová zpráva dále uvádí, že podnikání bude zcela jistě sloužit i místnost, ve které se provozují tzv. svobodná povolání, umělecká tvorba, ale i lékařské či zubařské činnosti, přičemž nevylučuje, že pod tento pojem lze podřadit i prodejní místa (pulty, stánky). podnikáním se rozumí činnost ve smyslu § 420 NOZ

13 Účel nájmu § 2304 Nájemce nemá právo provozovat jinou činnost nebo změnit způsob či podmínky jejího výkonu, než jak to vyplývá z účelu nájmu nebo z jiného ujednání stran.....

14 Právo na označení prostoru
§ 2305 Nájemce může nemovitou věc, kde se nalézá prostor sloužící podnikání, opatřit se souhlasem pronajímatele v přiměřeném rozsahu štíty, návěstími a podobnými znameními.....

15 Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání
§ 2307 Nájemce může s předchozím souhlasem pronajímatele převést nájem v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti, jíž prostor slouží; souhlas pronajímatele i smlouva o převodu nájmu vyžadují písemnou formu.

16 Skončení nájmu Uplynutím ujednadné doby nebo § 2308
Nájem na dobu určitou může nájemce vypovědět i před uplynutím ujednané doby, a) ztratí-li způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu je prostor sloužící podnikání určen, b) přestane-li být najatý prostor z objektivních důvodů způsobilý k výkonu činnosti, k němuž byl určen, a pronajímatel nezajistí nájemci odpovídající náhradní prostor, nebo c) porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci.

17 Právo pronajímatele na výpověď
§ 2309 Jedná-li se o nájem na dobu určitou, má pronajímatel právo nájem vypovědět i před uplynutím ujednané doby, a) má-li být prostor sloužící podnikání odstraněn, tak, že to brání dalšímu užívání prostoru (pronajímatel o tom neveděl v dobé uzavřetí smlouvy) b) porušuje-li nájemce hrubě své povinnosti vůči pronajímateli,

18 Náležitosti výpovědi § 2310
(1) Ve výpovědi musí být uveden její důvod; výpověď, v níž není uveden její důvod, je neplatná. (2) Výpovědní doba je tříměsíční.

19 Náhrada za převzetí zákaznické základny
§ 2315 Skončí-li nájem výpovědí ze strany pronajímatele, má nájemce právo na náhradu za výhodu pronajímatele, nebo nového nájemce, kterou získali převzetím zákaznické základny vybudované vypovězeným nájemcem. Nájemce toto právo nemá, byl-li z nájmu vypovězen pro hrubé porušení svých povinností.

20 Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých
Díl 2 Přenechání věci k užití jinému Pododdíl 4

21 Základní ustanovení § 2316 ods. 1
Nájemní smlouvou se pronajímatel, který je podnikatelem a jehož podnikání spočívá v pronajímání věcí, zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání movité věci a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

22 Kontrola kvality a funkčnosti
§ 2317 Pronajímatel se při předání věci nájemci přesvědčí, že věc je v dobrém stavu, předvede nájemci, že věc je funkční, pokud je to obvyklé, a seznámí nájemce s pravidly pro zacházení s věcí nebo mu pro to předá pokyny v písemné formě.

23 PRONAJÍMATEL NÁJEMCE PODNIKATEL Věc s vadou
Právo na poskytnutí jiné věci Právo na snížení nájemného Věc s vadou

24 Práva a povinnosti nájemce
Oznámit poškození, ztrátu nebo zničení věci bez zbytečného odkladu (§ 2319 ods. 1) Platit nájemné ( § 2319 ods. 2) Nájemce neodpovídá za opotřebení věci způsobené řádným užíváním ( § 2319 ods. 3)

25 Skončení nájmu § 2320 Nájemce má právo nájem kdykoli vypovědět.
Výpovědní doba je desetidenní.

26 Hlava II Závazky z právních jednání
Díl 5 Závazky ze smluv příkazního typu

27 Oddíl 1 – Příkaz Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce. příkazce příkaznik

28 Příkaz v podnikání Obstarává-li někdo určité záležitosti jako podnikatel, (příkazník je podnikatel) má povinnost, byl-li o obstarání takové záležitosti požádán, dát druhé straně (t.j. příkazcovi) bez zbytečného odkladu výslovně najevo, zda na sebe obstarání záležitosti bere nebo ne; (t.j. jestli obstaraní zrealizuje) jinak nahradí škodu tím způsobenou.

29 Jak vykonat příkaz? poctivě pečlivě podle svých schopností;
použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce

30 Nesprávný příkaz Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.

31 Příkazník provede příkaz osobně.
Jinak Svěří-li provedení příkazu jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám

32 Náhrada škody § 2437 ods. 1 Příkazce nahradí příkazníkovi i tu škodu, která mu vznikla v souvislosti s plněním příkazu. Bezplatné obstaraní příkazu § 2437 ods. 2 Zavázal-li se příkazník provést příkaz bezplatně, nahradí mu příkazce škodu, kterou příkazník utrpěl při plnění příkazu náhodou. Příkazníkovi však nenáleží více, než by mu bylo náleželo jako obvyklá odměna, která byla ujednána.

33 Odměna Příkazce poskytne příkazníkovi odměnu, byla-li ujednána nebo je-li obvyklá, zejména vzhledem k příkazcovu podnikání. Příkazce poskytne odměnu, i když výsledek nenastal, ledaže byl nezdar způsoben tím, že příkazník porušil své povinnosti

34 Výpověď Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.  Vypoví-li příkazník příkaz před obstaráním záležitosti, kterou byl zvlášť pověřen, nebo s jejímž obstaráním začal podle všeobecného pověření, nahradí škodu z toho vzešlou podle obecných ustanovení. Výpověď příkazník náhrada škody

35 Odvolání Příkazce může příkaz odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka. Odvolání příkazce náklady náhrada škody

36 Zánik Závazek z příkazu zaniká smrtí příkazce i smrtí příkazníka. To platí i tehdy, zanikne-li právnická osoba, aniž má právního nástupce. Povinnost příkazníka při zániku příkazu Při zániku příkazu odvoláním, výpovědí, anebo smrtí zařídí příkazník vše, co nesnese odkladu, dokud příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli.

37 Univerzální formula příkazu
Ustanovení o příkazu se použijí přiměřeně i na případy, kdy má někdo podle smlouvy nebo podle jiných ustanovení zákona povinnost zařídit záležitost na účet jiného.

38 Zprostředkování Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi.

39 Komise Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem určitou záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu odměnu.

40 Zasílatelství Zasílatelskou smlouvou se zasílatel zavazuje příkazci obstarat mu vlastním jménem a na jeho účet přepravu zásilky z určitého místa do jiného určitého místa, případně i obstarat nebo provést úkony s přepravou související, a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli odměnu.

41 Obchodní zastoupení Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě vyvíjet pro zastoupeného činnost směřující k uzavírání určitého druhu obchodů zastoupeným nebo k ujednání obchodů jménem zastoupeného a na jeho účet a zastoupený se zavazuje platit obchodnímu zástupci provizi. Smlouva o obchodním zastoupení vyžaduje písemnou formu.

42 Rozhodné území Není-li ujednáno, kde má obchodní zástupce vyvíjet činnost, platí za ujednané území Česká republika; je-li obchodním zástupcem zahraniční osoba, platí za ujednané území stát, kde má obchodní zástupce sídlo v době uzavření smlouvy.

43 Výhradní obchodní zastoupení
Bylo-li ujednáno výhradní obchodní zastoupení, nemá zastoupený právo na rozhodném území nebo pro určený okruh osob využívat jiného obchodního zástupce; Zastoupený má právo uzavírat obchody, na které se vztahuje výhradní obchodní zastoupení, i bez součinnosti obchodního zástupce. V takovém případě však obchodnímu zástupci vzniká právo na provizi, jako by tyto obchody byly uzavřeny s jeho součinností.

44 Nevýhradní obchodní zastoupení
Nevyplývá-li ze smlouvy, že je obchodní zastoupení výhradní, může zastoupený pověřit i jinou osobu stejným obchodním zastoupením, jaké ujednal s obchodním zástupcem, a obchodní zástupce může vykonávat činnost, ke které se zavázal vůči zastoupenému, i pro jiné osoby, popřípadě uzavírat obchody, jež jsou předmětem obchodního zastoupení, i na vlastní účet nebo účet jiné osoby.

45 KONEC


Stáhnout ppt "Nový Občanský zákonník Od"

Podobné prezentace


Reklamy Google