Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smlouvy se zástupci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smlouvy se zástupci."— Transkript prezentace:

1 Smlouvy se zástupci

2 Smlouvy se zástupci Podstatou podnikatelské činnosti je zastupování zájmů jiného podnikatele Právními úkony, jinou činností Prodejem výrobků Zajištěním možnosti pro uskutečnění obchodu apod.

3 Smlouvy Smlouva mandátní Smlouva komisionářská
Smlouva o zprostředkování Smlouva o obchodním zastoupení

4 Typologie smluv S.mandátní, s.komisionářská a s.o zprostředkování = relativní obchody (v OZ upravena s.příkazní (§§ 724 – 741) s podtypy o zprostředkování věci - § 733 an., o zprostředkování prodeje věci - § 737 an., s. zprostředkovatelská - §§ ) S. o obchodním zastoupení = absolutní obchod

5 Prameny práva Obchodní zákoník
Směrnice 86/653/EHS, o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců

6 Smlouva mandátní - § 566 an. ObZ
Mandatář se zavazuje, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu. 1) Jménem mandanta a 2) na jeho účet = úkony se přičítají mandantu = mandant hradí náklady (viz.dále)

7 Použití smlouvy Advokáti Daňoví poradci
Oblíbená v praxi i u zmocněnců v obchodních záležitostech

8 Podstatné části, forma Strany (mandant + mandatář), závazek uskutečnit činnost – určitá obchodní záležitost, závazek zaplatit úplatu (určitá úplata) Neformální smlouva

9 Způsob výkonu mandátní činnosti
Právní úkon/y Jiná činnost – např. publikace na určitém místě … Na rozdíl od smlouvy o dílo nemusí být u mandátní smlouvy výsledek hmotně zachycen Povinnost odborné péče (§ 567) – mandatář je povinen informovat mandanta o okolnostech, které mohou mít vliv na jeho rozhodování

10 Pokyny mandanta Pokyny a zájmy mandanta jsou základním vodítkem pro výkon činnosti Rozhodující pro výkon činnosti Pokud je mandatář zná nebo musí znát Kdy je možné se odchýlit? 1) Je-li to v naléhavě nezbytné v zájmu mandanta 2) mandatář nemůže obdržet jeho souhlas 3) není-li odchýlení zakázané smlouvou nebo mandantem (pokyn mandanta)

11 Osobní výkon činnosti mandatáře
Obecně není závazek mandatáře osobní povahy, smlouva to ale může stanovit Za jednání substituta odpovídá mandatář jako by jednal sám Mandátář rovněž odpovídá za škodu způsobenou tím, že nevykonal záležitost osobně, ačkoliv tak učinit podle smlouvy měl

12 Podklady Informace + věci – mandant povinen předat, ledaže z povahy vyplývá, že je má zajistit sám mandatář Plná moc – vždy, když zařízení záležitosti záleží v právních úkonech Plná moc může být samostatně, ale i ve smlouvě samotné (není praktické ve vztahu ke třetím osobám) Pokud plná moc nebyla udělena, nelze ji nahradit převzetím závazku jednat jménem mandanta (ani v případě, že třetí osoba o závazku ví)

13 Odpovědnost za škodu na věcech § 570
Věci převzaté od mandanta Věci převzaté pro mandanta (vlastnictvím mandanta) Odpovědnost nevznikne, pokud mandatář nemohl odvrátit škodu ani při vynaložení odborné péče Povinnost pojistit – jen když je dohodnutá ve smlouvě nebo na základě pokynu mandanta Pojištění na vrub mandanta (tzn. mandatáři bude uhrazeno)

14 Úplata Sjednaná úplata (§ 566)
Je-li výkon činnosti předmětem výkonu mandatáře, má se za to, že úplata byla smluvena (§ 566) Úplata obvyklá – v době uzavření smlouvy za činnost obdobnou, kterou mandatář vykonal (§ 571) Úplata určená podle právního předpisu – např. advokáti, patentoví zástupci apod.

15 Vznik nároku na úplatu Pokud činnost řádně vykonal
Bez ohledu na výsledek (nestanoví-li smlouva jinak)

16 Náklady na výkon mandátní činnosti
Mandant je povine uhradit mandatáři náklady, které účelně vynaložil v souvislosti s vyřizováním zálěžitosti Kromě: nákladů, u kterých z povahy vyplývá, že jsou zahrnuty v úplatě (§ 572) Záloha: Pokud mandatář očekává vynaložení značných nákladů (§ 571)

17 Závazky třetí osoby Mandatář neodpovídá za porušení povinnosti třetí osobou, se kterou jedná (pozor – odlišit od substituta) Mandatář se ovšem může v mand. smlouvě za jejich splnění zaručit (§ 573) – není jasné, zda-li odpovídá nebo ručí

18 Ukončení smlouvy Splnění (= zařízení záležitosti) Odstoupení
Výpověď – tuto smlouvu je možné vypovědět, ObZ stanoví pravidla v §§ 574 a 575 pro strany odchylně Smrtí mandatáře F.O. Zánikem mandatáře P.O.

19 Výpověď mandantem Kdykoliv Částečně nebo plně
Výpověď nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní mandatář dověděl nebo mohl dovědět Mandatář musí dále: 1) upozornit mandanta na upozornit na hrozící škodu a opatření, kterými ji lze minimalizovat (vč. následků) 2) nepokračovat dále v činnosti I když byla s.vypovězena, má mandatář právo na úhradu nákladů a přiměřené části odměny za činnost, kterou vykonal do účinnosti výpovědi

20 Výpověď mandatářem Může vypovědět i mandatář
Účinnost výpovědi mandatáře ke konci měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výp.doručena mandantu Mandatář je povinen upozornit na škodu a na opatření k odvrácení Pokud taková opatření nemůže učinit mandant sám, je k jejich provedení mandantář povinen Nárok na úhradu nákladů a na přiměřenou část odměny

21 Použití ustanovení o mandátní smlouvě
Ustanovení ObZ o mandátní smlouvě se použijí obdobně na úpravu vztahu mezi členem orgánu společnosti a společností, není-li uzavřena smlouva o výkonu funkce (§ 66 ObZ) Ustanovení §§ 567 – 575 se použijí v závazkových vztazích přiměřeně, pokud z úpravy v ObZ plyne povinnost zařídit určitou záležitost na účet jiného, ledaže zákon stanoví jinak

22 Smlouva komisionářská
Smlouvou komisionářskou se zavazuje komisionář, že zařídí vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu. Komisionář jedná vlastním jménem, ale na účet komitenta Smlouva neformální

23 Využití smlouvy Burzovní obchody – na burze obchodují mezi sebou členové burzy (nestanoví-li zákon jinak) Burzy – cenných papírů, komoditní … Komisní obchody (např. prodej ojetých motorových vozidel, ale i nové zboží)

24 Podstatné části, forma Strany (komisionář + komitent)
Závazek komisionáře vykonat vlastním jménem určitou záležitost Závazek komitenta za obstarání uhradit úplatu (+ náklady) Určitá úplata

25 Komisionář jedná Jedná s potřebnou odbornou péčí
Podle pokynů komitenta Odchýlení se od pokynů: 1) je-li to v zájmu komitenta A ZÁROVEŇ 2) komisionář si nemůže vyžádat včasný souhlas Pokud komisionář poruší povinnost, komitent může odmítnout uznat jednání za uskutečněné na svůj účet Odmítnutí musí učinit bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o jednání a jeho obsahu

26 Příkaz komitenta ObZ s tímto pojmem pracuje, ale nestanoví podrobnosti
Je běžné, že si strany sjednávají podrobnosti ohledně příkazů ve smlouvě (včetně automatizovaného předávání příkazů – např. příkazy přes Internet – nákup/prodej cenných papírů)

27 … komisionář Chrání zájmy komitenta
Povinnost oznamovat všechny okolnosti, které mohou mít vliv na změnu příkazů Povinnost pojistit – když stanoví smlouva nebo na příkaz komitenta (pojištění jde vždy na vrub komitenta) Podávání zpráv komitentu – způsobem stanoveným ve smlouvě, v termínech dle smlouvy. Jinak na výzvu komitenta

28 … Závazek komisionáře není osobní povahy, ledaže to stanoví smlouva
Komisionář je povinen použít třetí osoby, pokud nemůže splnit sám Za splnění či porušení závazku použitou třetí osobou odpovídá komisionář

29 Vztah komitenta vůči třetím osobám
Nejsou přímá práva a povinnosti, nejsou přímé vztahy mezi těmito osobami Komitent může žádat (i žalovat) přímo na třetí osobě vydání věci či splnění jiného závazku, které byly opatřeny komisionářem pro komitenta

30 Vlastnické právo ObZ (§ 583) hovoří o vlastnictví věcí movitých
Vlastnictví přechází z komitenta přímo na třetí osobu Při získání věci přechází pak vlastnictví přímo z třetí osoby na komitenta (předáním komisionáři) Komisionář má jen právo detence A taté povinnosti … Komisionář odpovídá podle smlouvy o skladování

31 Převod získaných práv Bez zbytečného odkladu po zařízení
Komisionář dále povinen vydat vše, co bylo získání Komitent je povinen vše převzít

32 Odpovídá komisionář za splnění závazku?
… třetí osoba nesplnila závazek … pokud komisionář tento závazek písemně převzal Pokud komisionář porušil příkazy komitenta týkající se osoby, s níž měla být smlouva na účet komitenta uzavřena. Platí přiměřeně ustanovení o ručení (= komisionář přiměřeně ručí ze zákona) Pkd 3tí osoba poruší své závazky, je komisionář povinen vymáhat plnění na 3tí osobě, popř. postoupit závazky komitentu (§ 586)

33 Zpráva a vyúčtování § 584 Komisionář je povinen podat komitentu zprávu a provést vyúčtování Ve zprávě – označení osoby, se kterou byla smlouva uzavřena Pokud neučiní, může komitent vymáhat plnění z této smlouvy na komisionáři ObZ nestanoví další podrobnosti, je dobré si je sjednat ve smlouvě

34 Úplata Úplata sjednaná ve smlouvě
Úplata přiměřená uskutečněné činnosti a dosaženému výsledku s přihlédnutím k úplatě obvykle poskytované za obdobnou činnost v době uzavření smlouvy. Nárok na úplatu vznikne po splnění povinností komisionářem (§§ 584 – 586) – tedy po zprávě + vyúčtování a převedení práv

35 Náklady Jsou splatné současně s úplatou
Náklady nutně nebo užitečně vynaložené komisionářem při plnění svého závazku. V pochybnostech se má za to, že v úplatě je obsažena i náhrada nákladů. Vhodné sjednat konkrétněji ve smlouvě

36 Použití dalších ustanovení ObZ
Obdobně se použije úprava §§ (zánik komisionářské smlouvy výpovědí, zánik smrtí komisionáře nebo zánik komisionáře P.O.) Je-li podle smlouvy vztah mezi komisionářem a komitentem trvalé povahy (dle ObZ trvalá činnost), pak se použijí přiměřeně ustanovení ObZ o smlouvě o obchodním zastoupení

37 Smlouva o zprostředkování
Úprava v ObZ (§§ 642 – 651) Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu (provizi).

38 Podstatné části Strany (zájemce + zprostředkovatel)
Závazek zprostředkovatele vyvíjet činnost Vymezení (alespoň typové) určité smlouvy, která má být se třetí osobou uzavřena – k uzavření směřuje činnost zprostředkovatele Závazek zájemce zaplatit zprostředkovateli provizi Provize Závazek zprostředkovatele není trvalé ani dlouhodobé povahy Smlouva neformální

39 Podstata smlouvy a její užití
Podstatou je zajištění příležitosti přičiněním zprostředkovatele, někdy též i dosažení výsledku (uzavření smlouvy) Na ujednání stran o „cíli“ je závislá provize (vznik nároku)

40 Zprostředkovatel a jeho činnost
Postupuje dle zájmu, pokynů a instrukcí zájemce Sděluje zájemci okolnosti důležité pro rozhodování o uzavření zprostředkovávané smlouvy zájemce je povinen sdělovat zprostředkovateli skutečnosti, jež pro něho mají rozhodný význam pro uzavření této smlouvy.

41 Kdy vznikne nárok na provizi?
3 možnosti (§§ 644 – 646) 1) uzavřením zprostředkovávané smlouvy (pkd s.o zprostředkování nestanoví jinak) 2) již obstaráním příležitosti pro zájemce k uzavření smlouvy (stanoví-li s.o zpr.) – např. provedením prezentace, roznesením letáků apod. 3) až poskytnutím plnění ze zprostředkované (uzavřené smlouvy)

42 Odložená provize Pkd poskytnutím plnění ze zprostředkované (uzavřené smlouvy) V tomto případě vzniká zprostředkovateli nárok na provizi také v případě, kdy závazek třetí osoby vůči zájemci zanikl nebo splnění závazku třetí osoby se oddálilo z důvodů, za něž odpovídá zájemce. Je-li základem pro určení výše provize rozsah splněného závazku třetí osoby, započítává se do tohoto základu i plnění neuskutečněné z důvodů, za něž odpovídá zájemce.

43 Provize i po ukončení smlouvy § 651
Vzniku práva zprostředkovatele na provizi nebrání skutečnost, že teprve po zániku smlouvy o zprostředkování je s třetí osobou uzavřena smlouva (§ 644), popřípadě splněna smlouva (§ 646), na kterou se vztahovala jeho zprostředkovatelská činnost. Zájemce má zprostředkovateli sdělit potřebné informace

44 Výše provize Provize sjednaná ve smlouvě
Provize obvyklá za zprostředkování obdobných smluv v době uzavření smlouvy o zprostředkování.

45 Kdy nevznikne nárok na provizi?
smlouva s třetí osobou byla uzavřena bez jeho součinnosti, Pokud v rozporu se smlouvou byl činný jako zprostředkovatel též pro osobu, s níž byla uzavřena zprostředkovávaná smlouva.

46 Odpovědnost / ručení zpr. za splnění 3tí osobou??
Zprostředkovatel neručí za splnění třetí osobou Zprostředkovateli je ale uložena ObZ povinnost – nenavrhnout zájemci uzavření smlouvy s osobou, ohledně které ví nebo musí vědět, že je důvodná pochybnost, že splní řádně a včas své závazky ze zprostředkované smlouvy. Při porušení této povinnosti odpovídá za škodu, která tím může vzniknout zájemci Na žádost zájemce je zprostředkovatel povinen sdělit údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, s kterou zprostředkovatel navrhuje uzavření smlouvy.

47 Zánik smlouvy o zprostředkování
Marným vyčerpáním - pokud smlouva, která je předmětem zprostředkování, není uzavřena v době určené ve smlouvě o zprostředkování. Pokud ve s.o zprostředkování není rozhodná doba určena, může zprostředkovatel i zájemce smlouvu ukončit tím, že to oznámí druhé straně (zvláštní výpověď – vhodné sjednat podrobnosti ve smlouvě)

48 Smlouva o obchodním zastoupení
Úprava v §§ 652 – 672a ObZ Směrnice 86/653/EHS, o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců

49 Co je to obchodní zastoupení?
Trvalý / dlouhodobý vztah 2 nezávislých podnikatelů, jehož účelem je zajištění dodávek výrobků či služeb na trhu při spolupůsobení obou stran

50 Podstatné náležitosti a forma
Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv (dále jen "obchody") nebo sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet. Strany (obch.zástupce a zastoupený), závazek dlouhodobé činnosti za určitým účelem Závazek zastoupeného přijmout Mezi podstatnými částmi není provize, ale vyplývá z „na jeho účet“ Písemná forma je zákonem předepsána

51 Právní způsobilost stran – osobní předpoklady
Zastoupený = podnikatel Obchodní zástupce = nezávislý podnikatel (není ve vztahu podřízenosti k obchodnímu zástupci), není osobou vlastněnou obchodním zástupcem Obch.zástupce není osobou, které zákon nedovoluje uzavřít takovou smlouvu

52 … obchodní zástupce Zástupcem nemůže být
a) osoba, která může jako orgán zavazovat právnickou osobu, (= statutární orgán) b) společník či člen podle zákona zmocněný zavazovat ostatní společníky nebo členy, nebo c) likvidátor nebo správce konkursní podstaty či vyrovnací správce. Smlouva uzavřená v rozporu je absolutně neplatná pro obcházení zákona

53 Kdy se nepoužije úprava smlouvy o obch.zastoupení
Úprava se nepoužije a S.o obch.zastoupení není uzavřena, když jde o vztah mezi zastoupeným a a) obchodní zástupcem, jehož činnost není placena, nebo b) osobou působící na burze cenných papírů nebo na komoditní burze. (= komisionářská smlouvy)

54 Činnost obchodního zástupce
Obchodní zástupce je povinen ve stanovené územní oblasti vyvíjet s odbornou péčí činnost, jež je předmětem jeho závazku. KDE: Oblast určena ve smlouvě. Jinak ČR CO: Vyhledávání zájemců o uzavření obchodů. Podrobnosti o obchodem musí být vymezeny ve smlouvě. Právní úkony jménem zastoupeného? Jen s plnou mocí řádně udělenou. PaP se pak řídí ustanoveními ObZ o mandátní smlouvě. Bez plné moci nemůže ani jednat ani cokoliv přijímat jménem zastoupeného

55 … činnost obchodního zástupce
Poctivě, v dobré víře a s odbornou péčí Podle zájmů zastoupeného V souladu s pověřením a rozumnými pokyny zastoupeného Má sdělovat zastoupenému informace, které má k dispozici. Rovněž informaci, pokud nemůže činnost vykonávat – BZO (např. ztratil podnikatelské oprávnění) Zpráva/zprávy o vývoji trhu a všech okolnostech důležitých pro zájmy zastoupeného (např. rozhodování související s uzavíráním obchodů) – vhodné sjednat podrobnosti ve smlouvě

56 … činnost obchodního zástupce
Podmínky obchodů – pokud S zahrnuje i uzavírání obchodů jménem zastoupeného Zástupce se nemůže odchýlit od podmínek, ledaže zastoupený projevil souhlas s jiným postupem Povinnost spolupůsobit (§ 656) při uskutečňování obchodů – např. při řešení nesrovnalostí (např. reklamace vad dodaného zboží)

57 Povinnost mlčenlivosti § 657
Týká se informací získaných od zastoupeného při činnosti zástupce Zástupce nesmí sdělit údaje získané nebo využít pro sebe nebo pro jiné osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy zastoupeného. Souhlas zastoupeného s využitím Povinnost uložená zákonem – nemusí se zvláště sjednávat Souvislost s konkurenční doložkou – viz dále, nutno sjednat

58 Ručení za závazky obch.zástupcem
Jen, když se 1) k tomu písemně zavázal a2) obdržel zvláštní odměnu Jedná se tedy o ručení smluvní (rozdíl od s.o zprostředkování)

59 Zástupce Povinnost jednat poctivě a v dobré víře (§ 655a)
a) poskytnout zástupci nezbytnou dokumentaci, která se vztahuje k předmětu obchodů, a b) obstarat zástupci informace nezbytné k plnění závazků ze smlouvy o obchodním zastoupení, zejména v rozumné lhůtě sdělit obchodnímu zástupci, že předpokládá významné snížení rozsahu činnosti oproti tomu, co by mohl zástupce normálně očekávat. Povinnost informovat o úkonech obstaraných zástupcem – že zastoupený sám přijal, odmítl nebo nesplnil úkon obstaraný zástupcem.

60 Podklady a pomůcky § 663 všechny podklady a pomůcky potřebné k plnění závazku obchodního zástupce Např. katalogy, formuláře, pomůcky, vzorky Jsou vlastnictvím zastoupeného, povinnost spotřebovat (vyúčtovat), povinnost nespotřebované vrátit po ukončení smlouvy Spotřebovatelnost může vyplývat z povahy Povinnost uschovat nabyté doklady pro potřeby zastoupeného, po celou dobu, kdy mohou být významné pro ochranu zájmů zastoupeného (např. reklamační protokol po celou dobu záruční doby nebo doby použitelnosti)

61 Provize - § 659, 659a-c, 660 – 662a Právo na provizi, LEDAŽE ObZ stanoví jinak 1) Provize sjednaná ve smlouvě, jinak 2) provize odpovídající zvyklostem na místě výkonu s ohledem na druh zboží, kterého se týká SoOZ, 3) provize ve výši rozumné odměny s přihlédnutím ke všem okolnostem uskutečněného úkonu Část odměny měnící se podle počtu a hodnoty obchodních případů je složkou provize

62 KDY nemá zástupce právo na provizi
Když byl zástupce při uzavírání obchodu činný jako obchodní zástupce nebo zprostředkovatel pro osobu, s níž zastoupený uzavřel obchod! V tomto případě nemá zástupce ani právo na úhradu nákladů

63 Za CO je provize? (Nárok na provizi)
Může být dle § 661 sjednáno, že náleží i jen za obstarání příležitosti (např. provedení nabídkové schůzky, telefonické oslovení apod.), jinak přísluší právo na provizi za uskutečnění obchodu Je-li základem pro určení provize rozsah splněného závazku třetí osoby, započítává se do tohoto základu i plnění neuskutečněné z důvodů, za něž odpovídá zastoupený (660/5 ObZ)

64 Provize za úkony po dobu trvání SoOZ § 659a
Podmínky vzniky nároku na provizi: obchod uzavřen v důsledku činnosti zástupce, nebo jestliže obchod byl uzavřen s třetí osobou, kterou před účinností SoOZ získal jako zákazníka za účelem uskutečňování obchodů tohoto druhu. Výhradní zastoupení (pro určité území nebo okruh osob): také tehdy, pokud obchod anebo činnost k němu směřující byl uskutečněn se zákazníkem příslušejícím k tomuto území nebo k této skupině osob, ledaže zástupce působil ve věci jako zástupce i zprostředkovatel i pro druhou stranu (3tí osobu).

65 Provize za úkony po ukončení trvání SoOZ § 659b
jestliže byl úkon uskutečněn především v důsledku činnosti zástupce, je-li smlouva uzavřena v rozumné lhůtě po ukončení smlouvy, nebo jestliže v souladu s podmínkami uvedenými v § 659a byla objednávka třetí osoby obdržena zastoupeným nebo obchodním zástupcem před ukončením smlouvy.

66 Provize dělená aneb který obchodní zástupce má právo na provizi § 659c
zástupce nemá právo na provizi podle § 659a, jestliže na ni má podle § 659b právo předcházející obchodní zástupce, není-li vzhledem k okolnostem spravedlivé provizi rozdělit mezi oba obchodní zástupce.

67 … za CO je provize? (Nárok na provizi)
Právo na provizi za uskutečnění obchodu vzniká v okamžiku, kdy (alternativně) a) zastoupený splnil závazek ze smlouvy, b) zastoupený byl povinen splnit závazek na základě smlouvy uzavřené s třetí osobou, nebo c) třetí osoba splnila závazek ze smlouvy. Právo na provizi vzniká nejpozději v okamžiku, kdy třetí osoba splnila svou část závazku nebo byla povinna ji splnit, splnil-li zastoupený svoji část. Jestliže však má třetí osoba splnit svůj závazek až po uplynutí více než šesti měsíců po uzavření obchodu, vzniká obchodnímu zástupci nárok na provizi po uzavření obchodu. Od shora uvedeného se lze odchýlit jen ve prospěch obchodního zástupce

68 Splatnost provize, výkaz
Provize je splatná nejpozději v poslední den měsíce, který následuje po skončení čtvrtletí, ve kterém na ni vzniklo právo. Od shora uvedeného se lze odchýlit ve smlouvě, ale jen ve prospěch obchodního zástupce Výkaz o dlužné provizi (§ 662a) - nejpozději poslední den měsíce následujícího po čtvrtletí, ve kterém se stala splatnou má zastoupený povinnost předat zástupci výkaz Obsah výkazu: hlavní složky, na základě kterých byla provize vypočítána. Zástupce má právo na informace nutné k ověření: veškeré údaje, zejména výpis z účetních knih, které má zastoupený k dispozici a které obchodní zástupce potřebuje k ověření výše provizí, které mu náleží (§ 662a/2)

69 Zánik práva na provizi § 662
(1) Právo na provizi zanikne, je-li zřejmé, že smlouva mezi zastoupeným a třetí osobou nebude splněna, a jestliže nesplnění není důsledkem okolností přičitatelných zastoupenému, nestanoví-li smlouva něco jiného. (např. zástupce přestal vykonávat činnost) (2) Provize, která byla již uhrazena, musí být vrácena, jestliže právo na ni zaniklo podle předchozího odstavce. (3) Od ustanovení odstavce 1 se lze dohodou odchýlit jen ve prospěch obchodního zástupce.

70 Úhrada nákladů zástupci
Vedle provize, jen když to bylo sjednáno ve smlouvě (tedy jinak si své náklady nese ze své provize) Zástupci vzniká právo na úhradu nákladů, jen když vznikl nárok na provizi z obchodu, kterého se náklady týkají, ledaže SoOZ stanoví jinak

71 Zastoupení výhradní a nevýhradní
Výhradní zastoupení (určité území, určité osoby, nebo kombinace předchozích kritérií) Výhradní zastoupení musí být sjednáno ve smlouvě zastoupený je povinen ve stanovené územní oblasti a pro určený okruh obchodů nepoužívat jiného zástupce zástupce není oprávněn v tomto rozsahu vykonávat obchodní zastoupení pro jiné osoby nebo uzavírat obchody na vlastní účet nebo účet jiné osoby. Nevýhradní zastoupení = není-li sjednáno výhradní, zastoupený i zástupce jsou oprávněni jednat (omezení práv zástupce může být obsaženo ve smlouvě)

72 Provize při výhradním zastoupení § 666
Zastoupený může i sám uzavírat obchody Musí ale platit zástupci provizi i z nich jako by byly uzavřeny s jeho součinností (§ 659a/2), ledaže smlouva stanoví jinak

73 Zánik zastoupení § , 670, 672 Uplynutí doby určité, na kterou je smlouva uzavřena. POZOR: Pkd dále pokračují strany, mění se SoOZ na dobu neurčitou Doba neurčitá – když je doba vyjádřená, nebo doba trvání není vůbec nevyjádřená, nebo není ve smlouvě uveden účel, ze kterého by vyplývalo omezení Výpovědí smlouvy uzavřené na dobu neurčitou

74 Výpovědní lhůta Její délka závisí na trvání vztahu (1 měsíc pro první rok, 2 měsíce pro druhý rok, 3 měsíce pro třetí a další roky trvání smluvního závazku). Strany nemohou dohodnout kratší výpovědní lhůtu. (trvání vztahu celkem – včetně SoOZ na dobu určitou, která se změnila na dobu neurčitou) Pokud dohodnou delší výpovědní lhůtu, nesmí být lhůta opravňující zastoupeného kratší než lhůta, kterou musí dodržet zástupce Výpovědní lhůta skončí ke konci kalendářního měsíce, ledaže strany dohodly jinak

75 Výhradní zastoupení – sjednaný objem obchodů jako důvod výpovědi smlouvy
Bylo-li výhradní zastoupení sjednáno na dobu určitou, může kterákoliv strana vypovědět smlouvu způsobem stanoveným v § 668 odst. 3, jestliže objem obchodu nedosáhl během posledních 12 měsíců objemu obchodů stanoveného ve smlouvě, jinak přiměřeného odbytovým možnostem.

76 Právo na odškodnění §§ 669-669a
Zvláštní peněžité právo zástupce Smyslem je odškodnit zástupce za to, že na základě ukončení SoOZ přišel o zastoupení (a o budoucí provize) Kdy vzniká?: a) zástupce zastoupenému získal nové zákazníky nebo rozvinul významně obchod s dosavadními zákazníky a zastoupený má dosud podstatné výhody vyplývající z obchodů s nimi, a b) placení tohoto odškodnění je spravedlivé, jsou-li vzaty v úvahu všechny okolnosti, zejména provize, kterou obchodní zástupce ztrácí a která vyplývá z obchodů uskutečněných s těmito zákazníky; tyto okolnosti zahrnují také použití nebo nepoužití konkurenční doložky ve smyslu § 672a. Také v případě, že k zániku SoOZ došlo v důsledku smrti zástupce (§ 669/4) Právo na odškodnění musí být zástupcem uplatněno do 1 roku od zániku SoOZ, jinak dochází k jeho prekluzi (§ 669/5)

77 … právo na odškodnění Nezbavuje zástupce práva na náhradu škody
Od ustanovení ObZ (§ 669) se nelze dohodou odchýlit v neprospěch zástupce před uplynutím stanovené platnosti smlouvy

78 Kdy právo na odškodnění vůbec nevznikne § 669a
Spravedlivý korektiv pro obě strany – nebylo by spravedlivé, aby měl zástupce právo na odškodnění, když zastoupený ukončil smlouvu, protože zástupce ji porušil nebo ji sám ukončil, ačkoliv pro to nebyl objektivní spravedlný důvod (1) Právo na odškodnění podle § 669 nevznikne, a) jestliže zastoupený ukončil smlouvu pro takové porušení smluvního závazku obchodním zástupcem, které by opravňovalo k odstoupení od smlouvy, b) jestliže obchodní zástupce ukončil smlouvu, není-li toto ukončení odůvodněno okolnostmi na straně zastoupeného nebo není-li odůvodněno věkem, invaliditou nebo nemocí obchodního zástupce, jestliže od něj pokračování v činnosti nelze rozumně požadovat, nebo c) jestliže podle dohody se zastoupeným obchodní zástupce převede práva a povinnosti ze smlouvy o obchodním zastoupení na třetí osobu. (2) Strany se nemohou před uplynutím smluvené doby platnosti smlouvy dohodnout v neprospěch obchodního zástupce odchylně od předchozího odstavce.

79 Výše odškodnění nesmí překročit roční provizi vypočítanou z ročního průměru odměn získaných zástupcem během posledních pěti let, trvala-li smlouva dobu kratší než pět let, musí být vypočítáno z průměru za celé smluvní období.

80 Konkurenční doložka § 672a
Písemná dohoda ve smlouvě Maximální trvání 2 roky od ukončení SoOZ Obsah: závazek zástupce zdržet se na stanoveném území nebo vůči stanovenému okruhu osob na tomto území výkonu činnosti na vlastní nebo na cizí účet, která byla předmětem obchodního zastoupení, nebo jiné soutěžní činnosti (ve vztahu k podnikání zastoupeného). Nelze sjednat jinou konk.doložku (viz § 672a/2) Soud má právo moderovat (omezit) nebo i prohlásit za neplatnou, pokud omezuje zástupce více, než je potřeba k ochraně zájmů zastoupeného


Stáhnout ppt "Smlouvy se zástupci."

Podobné prezentace


Reklamy Google