Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."— Transkript prezentace:

1

2 SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Všechny smluvní vztahy jsou upraveny novým Občanským zákoníkem v § 1724 – 2883; Obecné postupy: Akceptace návrhu smlouvy Dispozitivní ustanovení o smluvním právu Ochrana slabší smluvní strany Regulace nepoctivého jednání SMLUVNÍ VZTAHY VE VÝSTAVBĚ

5 Nejčastěji používané typy smluv v oblasti stavebnictví: Smlouva o sdružení (společenská smlouva) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy Smlouva o dílo Kupní smlouva Mandátní smlouva a příkazní smlouva Ostatní smlouvy SMLUVNÍ VZTAHY VE VÝSTAVBĚ

6 Základní principy Stanovení vedoucího účastníka – správce Stanovení účelu společnosti Doba trvání, zánik Rozdělení činnosti účastníků, podíly Práva a povinnosti společníků Detaily hospodaření se většinou stanovují ve stanovách společnosti SPOLEČENSKÁ SMLOUVA § 2716-2746 OZ

7 Stanovení podílů společníků § 2728 (1)Neurčí-li smlouva poměr, jakým se společníci podílejí na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti, jsou jejich podíly stejné. Určí-li smlouva poměr, jakým se společník podílí buď jen na majetku, anebo jen na zisku nebo na ztrátě, platí stejný poměr i pro ostatní případy. (2) (2) Ujednání vylučující právo společníka na podíl na zisku nemá právní účinky. Ujednání vylučující povinnost společníka podílet se na ztrátě má právní účinky jen mezi společníky. SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

8 Může se vztahovat k různým typům následných smluv; Upravena § 1785-1788 NOZ; Musí obsahovat ujednání o době, v níž musí být zavázaná strana vyzvána k uzavření smlouvy; Při nesplnění povinnosti uzavřít smlouvu má oprávněna strana nárok na náhradu škody; Zánik smlouvy při absenci výzvy nebo při změně okolností, za kterých byla uzavírána SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ

9 Smlouva nemusí být uzavřena písemně; Pokud jedna ze stran odmítne uzavřít smlouvu, druhá strana musí své právo u soudu uplatnit do 1 roku od posledního dne lhůty, kdy měla být budoucí smlouva uzavřena; Je vhodné stanovit tuto lhůtu do kdy má být smlouva uzavřena (v NOZ je dáno bez zbytečného odkladu). SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ

10 Problematika koupě je řešena v ustanovení § 2079 a následujících NOZ; Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu; Při koupi nemovité věci musí mít smlouva písemnou formu. KUPNÍ SMLOUVA

11 Neoznámil-li kupující prodávajícímu skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem do pěti let od nabytí, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne- li prodávající, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět. Novinka: § 506 Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení. Stavba je součástí pozemku a tvoří jeden celek, není možné prodat odděleně KUPNÍ SMLOUVA

12 Nutné součásti: Smluvní strany Předmět smlouvy Ujednání o ceně – výše, způsob zaplacení Dohoda o tom, kdo zajistí převod vlastnického práva na katastru nemovitostí Pozor: převod vlastnického práva nezávisí na zaplacení kupní ceny!! Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % platí kupující. KUPNÍ SMLOUVA

13 Dle NOZ lze dohodnout v kupní smlouvě: Výhradu vlastnického práva Výhradu zpětné koupě Výhradu zpětného prodeje Předkupní právo Koupi na zkoušku Výhradu lepšího kupce Cenovou doložku KUPNÍ SMLOUVA

14 Zavazuje se mandatář, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost, uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu; Uzavírá se často mezi veřejným zadavatelem a inženýrskou organizací. MANDÁTNÍ SMLOUVA

15 Příkazní smlouvou se zavazuje příkazník, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost; Příkazník je ze zákona povinen provést příkaz osobně; Příkazní smlouva je ze své podstaty bezúplatná. PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

16 Dle § 1746 Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena. a) Smlouva o pomoci při prokazování kvalifikace b) Smlouva o spolupráci na zakázce Použití při prokazování kvalifikace pomocí subdodavatele. OSTATNÍ TYPY SMLUV

17 Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň odhadem. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek. SMLOUVA O DÍLO § 2586-2635 NOZ


Stáhnout ppt "SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google