Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prioritní osa 4 Oblast podpory 4.1 –systémový rámec počátečního vzdělávání Individuální národní projekt Rozvoj školních poradenských služeb, včetně kariérového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prioritní osa 4 Oblast podpory 4.1 –systémový rámec počátečního vzdělávání Individuální národní projekt Rozvoj školních poradenských služeb, včetně kariérového."— Transkript prezentace:

1 Prioritní osa 4 Oblast podpory 4.1 –systémový rámec počátečního vzdělávání Individuální národní projekt Rozvoj školních poradenských služeb, včetně kariérového poradenství v podmínkách kurikulární reformy

2 Cíle projektu Rozvoj systému poradenských služeb ve školách, nové přístupy v systému poradenských služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb orientovaných na prevenci rizikového chování Rozvoj kariérového poradenství ve školách s důrazem na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání Rozvoj poradenských služeb pro pedagogy Zkvalitnění komunikace uvnitř školy, mezi školou a rodinou Prevence - diagnostika – intervence

3 Projekt se orientuje na: Žáky ZŠ a SŠ Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání Pedagogické pracovníky škol a školských zařízení

4 Aktivity projektu budou směřovány k: vytvoření návrhu na úpravy a racionalizaci poskytovaných poradenských služeb ve školách systému školních poradenských služeb orientovaných na žáka a jeho rodinu, na učitele a systém práce ve škole rozšíření systému školních poradenských pracovišť na školách v ČR zejména o dětské domovy se školou vytvoření včasné diagnostiky rizikového chování i speciálních vzdělávacích potřeb včetně rozvíjení dynamické diagnostiky

5 Aktivity projektu směřují dále k : Vytvoření záchytné sítě pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání Vytvoření metodik intervenční práce pro neprospívající a nemotivované žáky v kontextu jejich rizikového chování Vytvoření metodického vedení

6 Aktivita I. (IPPP)- Rozšíření ŠPP a zajištění jejich činnosti Zajištění činnosti školních poradenských pracovišť zejména na velkých ZŠ, SOU a SOŠ s velkou mírou rizikového chování, nově také v dětských domovech se školou a v regionu Prahy Náklady: 133 mil. Kč Aktivita II.(IPPP) - Krizová linka pro pedagogy Zajištění telefonické a emailové poradenské služby pro pedagogy ve školách ČR, kteří řeší krizové situace jako např. násilí mezi žáky, žáky a učiteli, problematickou komunikaci s rodiči, závislostní chování, podezření z týrání a zneužívání atd. Krizová linka bude spolupracovat se sítí školních poradenských pracovišť a PPP, SPC, SVP. Náklady: 11 mil. Kč

7 Aktivita III.(IPPP) - Metodické vedení Zajištění metodického dohledu, konzultací pro pracovníky ve školách - školní psychology, speciální pedagogy, výchovné poradce a školní metodiky prevence. Vytváření metodických zpráv a analýz poskytovaných služeb. Poskytování dlouhodobé supervize Evaluace poskytovaných poradenských služeb ve školách Náklady: 34 mil. Kč

8 Aktivita IV.(IPPP) – DVPP E-learning a prezenční vzdělávání pedagogických pracovníků škol zapojených do realizace projektu. Kasuistické semináře a bálintovské skupiny. Náklady: 16 mil. Kč Aktivita V.(IPPP) - Monitoring, evaluace, publicita V průběhu projektu bude měsíčně sledována struktura poskytovaných služeb a následně evaluována. Evaluace zahrnuje všechny aktivity projektu, je externí a zahrnuje složky normativní i formativní, včetně následných doporučení pro implementaci závěrů evaluace, Publicita bude zahrnovat pracovní setkání poskytovatelů služeb ve školách, ředitelů zapojených škol, pořádání konferencí (3), vytváření propagačních materiálů. Náklady: 5 mil. Kč

9 Výstupy projektu- ŠPP- IPPP ČR Funkční školní poradenská pracoviště s nově ověřovanými pracovišti v dětských domovech se školou (150) Analýza nejčastějších typů rizikového chování ve školách (kauzalita a možnosti prevence) Vytvoření monitorovacích nástrojů a intervenčních postupů pro nejčastější typy rizikového chování včetně rizik vyplývajících z nezdravého životního stylu Krizová linka pro pedagogy (násilí, šikana, týrání, závislosti) Prezenční a e-learningové vzdělávání Webový portál pro ŠPP

10 Výsledky projektu- ŠPP- IPPP ČR 1. Návrh restrukturalizace poradenského systému ve školství, racionalizace služeb ve spojení s nejnovějšími poznatky z intervenční a diagnostické práce 2. Koncepce školního poradenství jako prvku v systému poradenských služeb v ČR 3. Koncepce školního poradenství pro oblast práce s rizikovým chováním 4. Propojení výstupů NÚOV s IPPP ČR do celkové poradenské koncepce ve školství s vazbou na trh práce

11 Východiska Monitorování činnosti školních psychologů a školních speciálních pedagogů v období 2005-2008 Kvantitativní i kvalitativní ukazatele Metodické zprávy metodiků projektu Zpětnovazebné dotazníky a rozhovory s řediteli a učiteli zapojených škol Evaluační dotazníky z prezenčního DVPP Bálintovské skupiny

12 Součet počtu podpořených osob školními psychology (období září 2005 – leden 2008) Počet podpořených žáků 167 604 Počet podpořených učitelů 39 755 Počet podpořených rodičů 21 920 Počet podpořených ostatních osob 13 337 Počet podpořených celkem 242 616

13 Školní psychologové – počet podpořených osob

14

15 Součet počtu podpořených osob speciálními pedagogy (období září 2005 – leden 2008) Počet podpořených žáků 155 739 Počet podpořených učitelů 43 792 Počet podpořených rodičů 21 322 Počet podpořených ostatních osob 9 591 Počet podpořených celkem 230 444

16 Speciální pedagogové – počet podpořených osob

17

18

19

20

21

22 Změnila se atmosféra školy se vstupem psychologa/speciálního pedagoga ? Odpovědi na škále od 1velmi špatné do 10 vynikající 84% ředitelů potvrdilo změny, průměrná hodnota na škále činila u SPP 7,62 a u ŠP 7,8 Nejnižší uváděná hodnota u SPP 3-9 u ŠP 5-10 14% ředitelů změnu nepotvrdilo (krátká doba, výměna odborníka-nelze posoudit) Nejčastěji uváděli pozitivitu v komplexnosti a rychlosti nabízené služby, pozitivní vliv na vztahy ve škole, ovlivnění kvality komunikace uvnitř školy, zlepšení péče o problémové žáky, o agresivní žáky a zkvalitnění komunikace s rodiči

23 Změnila se atmosféra školy se vstupem psychologa/speciálního pedagoga ? Psychologové i speciální pedagogové 92%-se setkává se šikanou, někteří opakovaně, max.17x za rok (SOU) Využívají MP MŠMT k prevenci šikany Na řešení se podílí tým ŠPP nejčastěji ŠP a ŠMP Do řešení se zapojují rodiče a jiné subjekty podle závažnosti případu- Policie, OSPOD, SVP, psychiatrie Obvyklý postup-depistáž- schůzka s pedagogy, vedením a rodiči, práce se třídou, obětí i agresorem, volba strategie, dlouhodobá péče případně kázeňská opatření Školy vytváří krizové scénáře-častěji tam, kde pracuje psycholog Využívá se různých metodických postupů-Kolář, MIŠ, Monitoring,B3.. 2 metodici uvedli, že vše se řeší přes ředitele „v přísném utajení“ Velký význam se přikládá preventivní práci se třídami a to jak specifické tak nespecifické, včetně adaptačních pobytů

24 Nejčastěji udávané poruchy chování-specifické i nespecifické Speciální pedagogové ADD,ADHD-50% Agresivita- 35% Záškoláctví, skryté záškoláctví- 31% Projevy šikany- 23% Krádeže- 19% Ničení škol. majetku, vandalismus- 17%

25 Školní psychologové Záškoláctví, skryté záškoláctví-54% Projevy šikany-52% ADD,ADHD- 42% Agresivita- 38% Krádeže-24% Ničení školního majetku-10% Alkohol 10% Kouření 20% Drogy 8% Lhaní-10% Sebepoškozování -2%

26 Udržitelnost a celkové náklady na vytvoření aktivit realizovaných v IPPP ČR Základním výstupem a výsledkem projektu bude návrh funkčního systému školských poradenských služeb Maximální počet pracovišť do roku 2013- 250 Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy Postupný přechod financování služeb na zřizovatele Zajištění metodického vedení Celkové náklady na projekt : 250 mil Kč IPPP ČR a NÚOV

27 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Prioritní osa 4 Oblast podpory 4.1 –systémový rámec počátečního vzdělávání Individuální národní projekt Rozvoj školních poradenských služeb, včetně kariérového."

Podobné prezentace


Reklamy Google