Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání Priorita 3 Rozvoj celoživotního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání Priorita 3 Rozvoj celoživotního."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Partneři projektu: NÚOV, IPPP ČR V zdělávání I nformace P oradenství VIP Kariéra Vzdělávání – Informace - Poradenství Prjekt je finacován Evropskou unií a rozpočtem České republiky.

2 Hlavní potřeby v oblasti podpory kariérového rozhodování  Potřeba efektivnější vnitřní koordinace činností na školách při zabezpečování služeb kariérového poradenství  Potřeba užšího propojení kariérového poradenství s kariérovým vzděláváním žáků  Potřeba efektivnější spolupráce s dalšími partnery – PPP, ÚP, zaměstnavateli Proč VIP Kariéra?

3  Připravení pedagogičtí pracovníci na školách (systém DVPP)  Žáci připravení k úspěšnému kariérovému rozhodování a k orientaci na trhu práce Proč VIP Kariéra?

4  zvýšení celkového standardu služeb pedagogicko- psychologického a kariérového poradenství na školách  zkvalitnění poradenských služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  pedagogům základních a středních škol bude poskytnuto know how pro kariérové poradenství a vzdělávání  žáci získají kvalitnější poradenství a informace pro kariérové rozhodování Přínos projektu VIP Kariéra

5 Hlavní cíl:  Rozvoj a zlepšení systému informační, metodické a vzdělávací podpory kariérového poradenství a vzdělávání Specifické cíle:  Vybudování integrovaného Informačního Systému o uplatnění Absolventů škol na trhu práce - ISA  Vytvoření sítě školních poradenských pracovišť - ŠPP  Realizace prezenční a e-learningové formy DVPP v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání – DVPP Co je cílem projektu?

6 Integrovaný internetový portál zahrnující celou řadu komponent pro žáky, rodiče i školy:  vzdělávací nabídka škol  analýzy a informace pro žáky i absolventy  multimediální průvodce… Interaktivní informační systém ISA Aktivita NÚOV

7  Popisy oborů vzdělání SOU, SOŠ a VOŠ  Seznam všech středních a vyšších škol, jejich adresy, kontaktní údaje  Přehled učebních a studijních oborů otevíraných v příštím školním roce  Údaje o počtu přihlášených a přijímaných, termínu dne otevřených dveří atd.  Možnosti studia při zaměstnání Informace o vzdělávací nabídce škol a jednotlivých oborech vzdělání Aktivita NÚOV

8  analýza shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání  šetření zaměstnavatelů – kvalifikační požadavky, názory na připravenost absolventů škol pro vstup na trh práce  analýza inzerce, šetření názorů pracovníků personálních agentur zaměřené na potřeby zaměstnavatelů Analýzy o potřebách trhu práce Aktivita NÚOV

9  Nezaměstnanost absolventů škol - analýzy z hlediska uplatnitelnosti absolventů  Šetření názorů pracovníků úřadů práce k uplatnitelnosti absolventů  Přechod absolventů do praxe (šetřen zaměřené na připravenost ze školy a na profesní očekávání)  Přechod absolventů SŠ do terciárního vzdělávání Informace o uplatnění absolventů škol Aktivita NÚOV

10 Sekce Problémy při studiu Aktivita NÚOV Informačně poradenský modul – základním smyslem pomoc při řešení nejrůznějších problémů se studiem, snižování a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Určeno primárně přímo žákům – prvotní poradenské informace rady doporučení

11  modelové profesní uplatnění - filmové scény z reálného pracovního prostředí  kvíz (přemýšlení o vlastních představách, zájmech a předpokladech pro různá profesní uplatnění) Multimediální průvodce Aktivita NÚOV Integrující prvek usnadňující orientaci ve vzdělávacím systému a ve světě práce, navigující žáky k využívání informačních zdrojů o vzdělávacích a profesních možnostech.

12 Cíle:  Přiblížení poradenských služeb žákům a učitelům škol  Zkvalitnění podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  Omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání ŠPP již fungují na stovce škol – tvoří je školní psycholog, školní speciální pedagog, metodik prevence, výchovný poradce a konzultační tým vybraných pedagogů školy Vytvoření sítě ŠPP Aktivita IPPP

13 Dvě formy:  Prezenční forma pro oblast kariérového a pedagogicko- psychologického poradenství a přístupu ke speciálním vzdělávacím potřebám – IPPP  E-learningová forma – systematické bezplatné vzdělávání pedagogických pracovníků v kariérovém poradenství prostřednictvím internetu - NÚOV Realizace dalšího vzdělávání v oblasti kariérového a pedagogicko- psychologického poradenství

14  Vzdělávací programy pro školní psychology, speciální pedagogy a další pracovníky v oblasti kariérového a pedagogicko-psychologického poradenství  Obsahy programů: např. tvorba a realizace strategií ped.- psych. a kariér. poradenství, přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, techniky učebních strategií, práce s nástroji pedagogické diagnostiky  více informací na http://www.ippp.cz Prezenční forma DVPP Aktivita IPPP

15  vybudováno virtuální školící pracoviště pro vzdělávání pedagogů za použití moderních didaktických forem a informačních technologií – elektronické studijní prostředí  připraven modulový vzdělávací program a převeden do e- learningové podoby  vyškoleni studijní poradci - tutoři E-learningová forma DVPP - eKariéra Aktivita NÚOV

16 Elektronické studijní prostředí je umístěno na adrese http://ekariera.nuov.cz http://ekariera.nuov.cz  přístup prostřednictvím počítače připojeného k internetu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a tedy možnost studovat:  bez absencí ve škole  individuálně - podle aktuálních časových možností účastníků  bezplatně E-learningová forma DVPP - eKariéra Aktivita NÚOV

17 Dvanáct tématických celků – modulů: Úvod do kariérového poradenství Kariérová dráha a kariérové rozhodování Komunikace v kariérovém poradenství Orientace ve vzdělávací soustavě a ve vzdělávací nabídce Orientace ve světě práce Požadavky světa práce Vstup na trh práce Pracovně právní problematika Sociální souvislosti kariérového poradenství Informační zdroje pro kariérové poradenství a možnosti jejich využívání Národní soustava kvalifikací Podpora kariérového rozhodování a vzdělávání ve výuce E-learningová forma DVPP - eKariéra Aktivita NÚOV

18 http://www.karieroveporadenstvi.cz http://www.vip.nuov.cz http://ekariera.nuov.cz http://www.infoabsolvent.cz Další informace naleznete na:

19 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání Priorita 3 Rozvoj celoživotního."

Podobné prezentace


Reklamy Google