Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Dynamický nákupní systém s názvem: „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Dynamický nákupní systém s názvem: „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“"— Transkript prezentace:

1 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Dynamický nákupní systém s názvem: „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“ CMS FORUM 12. 3. 2014 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

2 Agenda Úvodní slovo Rekapitulace stávajícího stavu projektu – Souhrn událostí s dopadem na návrh harmonogramu prezentovaném dne 6. 11. 2013 – Aktuální harmonogram projektu k 12. 3. 2014 – Rekapitulace přehledu dílčích VZ – 1. kolo Požadavky na součinnost od Pověřujících zadavatelů (2. kolo) Otázky a odpovědi Slovo závěrem KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

3 Souhrn událostí s dopadem na návrh harmonogramu prezentovaném dne 6. 11. 2013 Přehled VZ I. kola – celkem 182 dílčích veřejných zakázek – Datum odeslání zjednodušených oznámení 182 VZ – 25. 9. – 27. 9. 2013. Celková maximální přípustná cena pro hodnocení – součet všech 182 VZ činil 254 480 032 Kč. Datum zveřejnění 182 výzev 21. 10. – 24. 10. 2013. Datum podání nabídek byl k 13. 12. 2013 (část 1) a k 16. – 17. 12. 2013 (část 2). – v Části 1 vypsáno celkem 15 VZ služby DATA VPN. – v Části 2 vypsáno celkem 26 VZ DATA ETHERNET, 28 VZ AL, 6 VZ Internet Asymetrický, 5 VZ DF, 1 VZ INFRASTRUKTURA_DC, 1 VZ HLAS GL, 7 VZ Internet Symetrický, 52 VZ HTS, 1 VZ WL, 19x ISDN2, 8 VZ ISDN30, 5 VZ LL, 2 VZ DATA_DF_BACKUP, 6 VZ HLAS PCM + ISND30. – Pověřující zadavatelé: MV ČR, MD, ČOI, GŘ HZS, GIBS, VPŠ a SPŠ MV v Holešově, KŘP A, KŘP B, KŘP C, KŘP E, KŘP H, KŘP l, KŘP J, KŘP K, KŘP M, KŘP P, KŘP S, KŘP T, KŘP U, KŘP Z, ZZMV, HZS S, HZS P. Termín pro podání prvních elektronických nabídky MV byl původně stanoven na období 13. - 18. 12. 2013. Zahájení I. kola elektronických aukcí bylo plánováno na 18. - 20. 12. 2013. Celkem se jednalo o 27 elektronických aukcí. Zbývající elektronické aukce mělo MV zahájit 6. 1. 2013. Rekapitulace stávajícího stavu projektu KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Dílčí zadavatelské činnostiI. vlnaII. vlnaIII. vlna Požadavky, kontrola dat v potále KIVS5.8.201313.11.201313.1.2014 Finální vygenerování PL26.8.201322.11.201322.1.2014 Zveřejnění Zjednodušených oznámení (F9)25.9. – 27.9.201325. – 26.11.201327. – 28. 1. 2014 Podání předběžných nabídek11.10. – 14.10.201311. – 12.12.201310. – 11. 2. 2014 Odeslání výzev21.10. – 23.10.201313. – 16.12.201312. – 13. 2. 2014 Podání nabídek13. – 17.12.201310. – 11.2.201410. – 11. 4. 2014 Zahájení elektronických aukcí18.12.2013 (6. 1.2014)17.2.201414. 4. 2014 Migrace (Max. doba zavedení služby)duben 2014červen 2014srpen 2014

4 S ohledem na velké množství žádostí o poskytnutí dodatečných informací, jakož i rozsáhlých námitek některých dodavatelů, které byly Centrálnímu zadavateli doručeny 3 dny před skončením 2-měsíční lhůty stanovené pro podání nabídek, bylo potřeba kvalifikovaně vyhodnotit v zákonem stanovených lhůtách dopad těchto žádostí a námitek na běh zadávacího řízení na veřejnou zakázku Poskytování služeb KIVS - 2013-2017. Po kvalifikovaném vyhodnocení všech námitek byly Centrálním zadavatelem přijaty kroky s dopadem na zadávací řízení vypsaná v období 21.- 23. 10. 2013, byla prodloužena lhůta pro podání nabídek na předmětnou veřejnou zakázku. Termín 6. – 8. 1. 2014. V návaznosti na došlé připomínky se Centrální zadavatel rozhodl v co největší možné míře vyhovět námitkám dodavatelů a učinit nápravné kroky. Rozhodnutí o vyhovění či nevyhovění zaslaným námitkám rozeslal Centrální zadavatel stěžovatelům dne 20. 12. 2013. Jednalo se zejména o zrušení některých Poptávkových listů (65 VZ), úpravu technických specifikací, podrobnější vysvětlení napadených zadávacích podmínek atd. V souvislosti s výše uvedeným postupem Centrálního zadavatele se díky období nezbytnému pro posouzení a vyřešení námitek posunulo plánované spuštění elektronických aukcí I. kola na období od 6. ledna 2013. (Mělo být soutěženo celkem prvních 10 dílčích veřejných zakázek). Dne 30. 12. 2013 však jeden z účastníků VZ podal na ÚOHS Návrh proti obsahu výzvy k zahájení zadávacího řízení a postupu centrálního zadavatele v DNS, jehož součástí je návrh na zrušení 114 výzev k podání nabídek na poskytování služeb KIVS. Rekapitulace stávajícího stavu projektu KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

5 Téhož dne (30. 12. 2013) následovalo i podání Návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS od dalšího účastníka VZ, ve kterém se navrhovatel domáhá, aby bylo zrušeno zadání předmětné veřejné zakázky, případně aby ÚOHS uložil Centrálnímu zadavateli přijmout příslušná opatření k nápravě, která by odstranila namítané nedostatky v zadávací dokumentaci. Dne 6. 1. 2014 a 7. 1. 2014 Centrální zadavatel odeslal ÚOHS Vyjádření zadavatele k návrhům navrhovatelů na zahájení správního řízení. Z důvodů podání obou výše uvedených návrhů k ÚOHS se Centrální zadavatel rozhodl do 15. 1. 2014 pozastavit realizaci elektronických aukcí, tak aby ÚOHS dostal dostatečný prostor k prověření stavu zadávacího řízení a případně k vydání předběžného opatření. Dne 17. 1. 2014 Centrální zadavatel odeslal písemná doplnění do datové schránky ÚOHS. CD s úplnou dokumentací veřejné zakázky bylo ze strany Centrálního zadavatele předáno osobně na podatelnu ÚOHS. Centrální zadavatel na základě výše uvedeného se zahájením elektronických aukcí vyčkával do 15. 2. 2014 na vyjádření ÚOHS v rámci pokračujících správních řízení. Vzhledem k tomu, že ÚOHS nevydal do 15. 2. 2014 předběžné opatření a zatím nerozhodl ve věci, spustil dne 24. 2. 2014 Centrální zadavatel první elektronické aukce. Celkem 33 EA v termínu 24. – 27. 2. 2014. V současné době probíhá ze strany Centrálního zadavatele hodnocení podaných nabídek. Rekapitulace stávajícího stavu projektu KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

6 Nadále pokračuje evidence veškerých dokumentů a kroků Centrálního zadavatele v tomto zadávacím řízení a pravidelné informování o nich ÚOHS v souvislosti s probíhajícím správním řízením. Vzhledem ke stávající celkové situaci Centrální zadavatel doporučil v průběhu ledna 2014 těm Pověřujícím zadavatelům, kterým na základě stávajících smluv končí poskytování služeb KIVS k 31. březnu 2014, aby bezodkladně zahájili postup zajištění příslušných služeb, a to případně s odkazem na usnesení vlády ze dne 27. února 2013 č. 138. Stav VZ II. kola – celkem v plánu 165 dílčích veřejných zakázek Příjem požadavků Pověřujících zadavatelů pro II. kolo byl ukončen dne 9. 12. 2013. (po trojím vygenerování Poptávkových listů, které byly Centrálním zadavatelem odeslány na Pověřující zadavatele ke kontrole). Dne 9. 12. 2013 MV zahájilo vypsání Zjednodušených oznámení pro II. kolo a po jejich zveřejnění započala lhůta 15 kalendářních dnů na podání předběžných nabídek. Centrální zadavatel zveřejnil celkem 75 Zjednodušených oznámení ve VVZ z původně plánovaných 165 VZ. Důvodem bylo právě velké množství žádostí o poskytnutí dodatečných informací, jakož i rozsáhlých námitek některých dodavatelů. V současné době paralelně probíhá příprava výzev a poptávkových listů, resp. příprava autorizace dřívějších požadavků Pověřujících zadavatelů na příslušné služby. Předběžně se dá odhadovat, že se II. kola elektronických aukcí zúčastní 82 Pověřujících zadavatelů. Rekapitulace stávajícího stavu projektu KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

7 Na základě námitek účastníků VZ Centrální zadavatel zohlední jejich námitky v jichž připravených Poptávkových listech Pověřujících zadavatelů – Oddělení exotických (místně specifických – zadaných např. souřadnicí) služeb do celků s ostatními službami. – U dvoubodových služeb (např. ETH) vyčlenit z krajských linek služby, které tyto kraje přesahují do samostatných Poptávkových listů. Aktualizace Katalogových listů na základě podnětů ze strany Pověřujících zadavatelů Změna koncepce tvorby Poptávkových listů KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

8 Centrální zadavatel provedl: Informovat ministra vnitra do 30. října 2013 o výsledných cenách dosažených v zadávacím řízení podle bodu IV/1a tohoto usnesení, Povinností Centrálního zadavatele je do 31. prosince 2013 podat vládě souhrnnou informaci o průběhu zadávacího řízení a o dosažených výsledných cenách v rámci jednotlivých resortů/úřadů v období po 27. březnu 2013 na základě informací získaných podle bodu IV/1b tohoto usnesení. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 27. února 2013 č. 138 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

9 ? Otázky a odpovědi... KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

10 Děkujeme Vám za pozornost KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)


Stáhnout ppt "KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Dynamický nákupní systém s názvem: „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“"

Podobné prezentace


Reklamy Google