Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Materiál je určen pro 3. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Materiál je určen pro 3. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Materiál je určen pro 3. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku. Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu.

3

4 Nebezpečné věci jsou látky a předměty pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí. Mezi vlastnosti těchto látek řadíme výbušnost, hořlavost, infekčnost, radioaktivitu a žíravost. Pod pojmem nebezpečné věci je nutné chápat nejen látky, ale i předměty obsahující nebezpečné věci (náboje, akumulátory, lihové baterie). Dohoda ADR vymezuje také odpad.

5 klasifikuje nebezpečné věci do 13 tříd a 3 obalových skupin třída je skupina nebezpečných věcí, které mají stejnou hlavní nebezpečnou vlastnost obsaženou v názvu třídy určité látky mohou být přiřazeny (pro účel balení) na základě svého stupně nebezpečnosti do skupin balení OBALOVÉ SKUPINY

6 TYTO OBALOVÉ SKUPINY MAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ VÝZNAM: OBALOVÁ SKUPINA I látky s vysokým stupněm nebezpečí, OBALOVÁ SKUPINA II látky se středním stupněm nebezpečí, OBALOVÁ SKUPINA III látky s nízkým stupněm nebezpečí.

7 Každé látce nebo předmětu je přiřazeno identifikační číslo látky, neboli UN číslo (UN kód ). Toto číslo je čtyřmístné, začínající číslovkou – 0,1,2,3. Pro jednoznačnou klasifikaci nebezpečných věcí je nutné znát: a)UN číslo b) Číslo třídy c) Číslo obalové skupiny

8 Každému UN číslu je přiřazeno oficiální pojmenování, které se v řadě případů liší od obchodních názvů. Identifikační číslo nebezpečnosti slouží k rychlé identifikaci druhu a intenzity nebezpečí. Použití mají zejména při značení vozidel a kontejneru, pro volně ložené látky a cisternových vozidel a cisternových kontejnerů, včetně vozidel bateriových a MEGC. Identifikační číslo nebezpečnosti sestává ze dvou nebo tří číslic, nazývá se Kemlerův kód. Zdvojení číslice označuje intenzifikaci příslušného nebezpečí. Postačuje-li k označení nebezpečnosti látky jediná číslice, doplní se tato číslice na druhém místě nulou. Existují kombinace číslic, které mají zvláštní význam (např. 22 hluboce zchlazený zkapalněný plyn, dusivý). Pokud je před identifikačním číslem nebezpečnosti uvedeno písmeno " X ", znamená to, že látka reaguje nebezpečně s vodou. Pro takové látky smí být použita voda pouze po schválení znalci.

9 ZPŮSOB PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ DOHODA ADR UMOŽŇUJE TROJÍ ZPŮSOB PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ : 1. PŘEPRAVA V KUSECH KUSY SMĚJÍ BÝT PŘEPRAVOVÁNY a)v uzavřených vozidlech nebo v uzavřených kontejnerech b) v zaplachtovaných vozidlech, nebo v zaplachtovaných kontejnerech c) v nekrytých vozidlech nebo v nekrytých kontejnerech 2. VE VOLNĚ LOŽENÉM STAVU SMĚJÍ BÝT PŘEPRAVOVÁNY a)jako volně ložené ve vozidlech b) v kontejnerech, pokud zvláštní ustanovení výslovně dovolují tento způsob přepravy 3.PŘEPRAVA V CISTERNĚ

10 1. Označování kusů

11 Naplněním obalu, tzn. sudu, pytle, kanystru vznikne KUS. Každý kus musí být zřetelně a trvale označen UN číslem, jemuž jsou předřazena písmena "UN", a bezpečnostní značkou podle předepsaných vzorů. Všechna označení musejí být :  zřetelně viditelná a čitelná,  odolná vůči vlivu povětrnosti bez podstatného zhoršení své čitelnosti

12 2. Označování dopravních jednotek a kontejnerů

13 Jednou ze základních povinností řidiče při přepravě nebezpečných věcí v režimu Dohody ADR je správné označení vozidla, tedy dopravní jednotky, oranžovými tabulkami, případně, pokud je to předepsáno, i velkými bezpečnostními značkami. Označování kontejnerů, stejně tak jako označování kusů, je povinností odesílatele.

14 3. Označování vozidel pro přepravu nebezpečných věcí

15  Dopravní jednotku, kterou se přepravují nebezpečné věci v kusech, je třeba označit dvěma pravoúhlými reflexními oranžovými tabulkami o základně 400 mm a výšce 300 mm.  Tabulky se umísťují kolmo k podélné ose dopravní jednotky, jedna na přední, druhá na zadní stranu dopravní jednotky, a to tak, aby byly zřetelně viditelné.

16  Identifikační čísla na tabulkách musejí být černé barvy o výšce 100mm a tloušťce čáry 15 mm. Přitom v horní části tabulky je uvedeno identifikační číslo nebezpečnosti a v dolní části tabulky je uvedeno identifikační číslo látky (UN kód).  Obě čísla jsou v polovině tabulky oddělena vodorovnou černou čarou o tloušťce 15 mm. Identifikační čísla musejí být nesmazatelná a musejí zůstat čitelná i po 15 minutách přímého působení ohně.

17  1.Popiš Přílohu A Dohody ADR?  2.Jaké znáš obalové skupiny Dohody ADR?  3.Vyjmenuj co je potřebné ke klasifikaci nebezpečné věci?  4.Popiš jak se označují dopravní prostředky?  5.Vysvětli co je UN číslo?

18 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR, přijatá v Ženevě 30.září 1957 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Materiál je určen pro 3. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google