Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Materiál je určen pro 3. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Materiál je určen pro 3. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Materiál je určen pro 3. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku. Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu.

3

4 POVAHA = deklaratorní, tj. že jsou v něm obsaženy údaje vztahující se k zásilce a k místu její nakládky a vykládky a eventuálně další údaje, které určují zvláštní způsob zacházení se zásilkou Toto jsou ovšem ty podmínky, které jsou v nákladním listě v rubrikách zmíněny a zdaleka to nemusejí být všechny podmínky přepravní smlouvy. PŘEPRAVNÍ SMLOUVA

5 PŘEPRAVNÍ SMLOUVA TZV. OBJEDNACÍ PŘÍKAZ- OBJEDNÁVKA PŘEPRAVY, KTERÁ BYLA AKCEPTOVÁNA tvoří tu vlastní konstitutivní přepravní smlouvu, tu smlouvu o přepravě, která zakládá příslušný právní vztah, a údaje, které by byly v nákladním listě CMR v rozporu s tím, co je uvedeno ve smlouvě přijaté obapolným konsenzem, příp. potvrzené, se stávají neplatnými a má přednost to ustanovení, které lze dokumentovat z písemného nebo jinak důkazně zaznamenaného projevu stran, tzn. z objednávky přepravy, z objednacího příkazu potvrzeného druhou stranou

6 Nákladní list CMR i ve své funkci deklaratorního dokladu má velice důležitou roli v celém smluvním vztahu. Nákladní list je dokladem o převzetí zásilky dopravcem. Vystavuje se ve třech původních vyhotoveních podepsaných odesílatelem a dopravcem, a dovoluje- li to právní řád státu, ve kterém se nákladní list vystavuje, mohou být tyto podpisy vytištěny nebo nahrazeny razítky odesílatele a dopravce.

7 1) obdrží odesílatel – červený 2) doprovází zásilku a je určen pro příjemce - modrý 3 ) si ponechá dopravce – zelený Ostatní listy u 5 listého nebo 7 listého provedení jsou určeny celní úřady.

8  Je možné, aby i při jedné přepravě byly převzaty zásilky, které mohou být od více odesílatelů, také není nemožné, aby šlo o zásilku od jednoho odesílatele opět na více nákladních listů, zejména když bude více příjemců pro jednotlivé partie zásilky.  Pak, je-li třeba zásilku naložit na několik nákladních vozidel nebo jde-li o různé druhy nebo samostatné části zásilky, má odesílatel nebo dopravce právo žádat o vystavení tolika nákladních listů, kolik vozidel má být použito nebo kolik druhů nebo samostatných částí zásilky se má nakládat.  Jelikož nákladní list je kogentním dokladem, tzn. takovým dokladem, který má zásilku mezinárodní dopravy doprovázet, Úmluva CMR stanoví, jaké údaje musí bezpodmínečně nákladní list CMR obsahovat.

9 1) místo a datum vystavení; 2) jméno a adresa odesílatele; 3) jméno a adresa dopravce; 4) místo a datum převzetí zásilky a místo jejího určení; 5) jméno a adresa příjemce;

10 6) obvyklé pojmenování povahy přepravované věci a druh obalu. Jestliže jde o zboží nebezpečné povahy, pak musí být uvedeno obecně uznávané označení, kromě toho musejí být k nákladnímu listu doloženy další doklady předepsané rovněž mezinárodní dohodou o přepravách nebezpečného zboží – počet kusů, jejich zvláštní značky a čísla; 7) hrubá váha zásilky nebo jiným způsobem vyjádřené množství zboží; 8) náklady spojené s přepravou, dovozné, vedlejší poplatky, cla a jiné výdaje vznikající od okamžiku uzavření smlouvy až do vydání zásilky; 9) pokyny potřebné pro celní a jiná úřední jednání; 10) údaj o tom, že přeprava i přes jakoukoliv opačnou doložku podléhá ustanovením této úmluvy.

11 Vedle údajů, které musí nákladní list CMR bezpodmínečně obsahovat, mohou přicházet v úvahu jako obligatorní (povinné) i další údaje, které vyplývají z přepravní smlouvy nebo se opírají o povinnosti dodatečně dopravcem přijaté na základě přímého ujednání s odesílatelem zásilky, případně s příkazcem přepravy. NEPOVINNÉ ÚDAJE

12 Jde o tyto nepovinné údaje: 1. z ákaz překládky, 2. v ýdaje, které bere odesílatel na sebe, 3. v ýše dobírky, která má být vybrána od příjemce při dodání zásilky, 4. u dání ceny zásilky a částky vyjadřující zvláštní zájem na dodání, 5. p okyny odesílatele dopravci týkající se pojištění zásilky, 6. s mluvenou lhůtu, ve které má být přeprava provedena, 7. s eznam dokladů předaných dopravci.

13 Z iniciativy Mezinárodní unie silniční dopravy byl zpracován protokol k Úmluvě CMR vztahující se k elektronickému nákladnímu listu CMR. V ustanoveních tohoto protokolu se poukazuje na možnost elektronické komunikace a její využití při elektronickém podpisu, což má umožnit, aby údaje nákladního listu CMR mohly být k dispozici všem takovým osobám, které jsou odpovědné za údaje uvedené v nákladním listě. Použití tohoto způsobu předpokládá, že je v legislativě členského států Úmluvy upraven elektronický podpis.

14  1.Nákladní list je jakým dokladem?  2.Vyjmenuj povinná data nákladového listu?  3.Vyjmenuj nepovinné údaje nákladového listu?  4.Popiš rozdělení nákladového listu při přepravě?

15 Úmluva CMR o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, ze dne 19. května 1956, Ženeva Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Materiál je určen pro 3. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google