Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mezinárodní silniční doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy - cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mezinárodní silniční doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy - cvičení."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mezinárodní silniční doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy - cvičení Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mezinárodní silniční doprava je doprava osob a věcí silničními vozidly, při které výchozí a cílové místo leží na území dvou různých států. Základním znakem mezinárodní dopravy je její provádění z území jednoho státu na území druhého státu. Není-li tato podmínka splněna, nejedná se o mezinárodní dopravu.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) uzavřené v Ženevě dne 19. května 1956, (plný název "Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road") Vyhl. 11/1975 Sb. Tato Úmluva se vztahuje na každou smlouvu o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, jestliže místo převzetí zásilky a předpokládané místo jejího dodání, jak jsou uvedena ve smlouvě, leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem této Úmluvy. Toto ustanovení platí bez ohledu na trvalé bydliště a státní příslušnost stran. Úmluva se nevztahuje a) na přepravy prováděné v rámci mezinárodních poštovních úmluv, b) na přepravy mrtvol, c) na přepravy stěhovaných svršků.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dokladem o uzavření přepravní smlouvy je nákladní list. Chybí-li nákladní list, má-li nedostatky nebo byl-li ztracen, není tím existence nebo platnost přepravní smlouvy dotčena a vztahují se na ni i nadále ustanovení této Úmluvy. Nákladní list se vystavuje ve třech původních vyhotoveních podepsaných odesílatelem a dopravcem. Dovoluje-li to právní řád státu, ve kterém se nákladní list vystavuje, mohou být tyto podpisy vytištěny nebo nahrazeny razítky odesílatele a dopravce. První vyhotovení nákladního listu obdrží odesílatel, druhé doprovází zásilku a třetí si ponechá dopravce. Je-li třeba zásilku naložit na několik vozidel, anebo jde-li o různé druhy nebo samostatné části zásilky, mají odesílatel nebo dopravce právo žádat o vystavení tolika nákladních listů, kolika vozidel má být použito, anebo kolik druhů nebo samostatných částí zásilky se má nakládat.

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nákladní list musí obsahovat tyto údaje: a) místo a datum vystavení, b) jméno a adresu odesílatele, c) jméno a adresu dopravce, d) místo a datum převzetí zásilky a místo jejího určení, e) jméno a adresu příjemce, f) obvyklé pojmenování povahy přepravované věci a druh obalu; u věcí nebezpečné povahy jejich obecně uznávané označení, g) počet kusů, jejich zvláštní značky a čísla, h) hrubou váhu zásilky nebo jiným způsobem vyjádřené množství zboží, i) náklady spojené s přepravou (dovozné, vedlejší poplatky, cla a ostatní výdaje vznikající od okamžiku uzavření smlouvy až do vydání zásilky), j) pokyny potřebné pro celní a jiná úřední jednání, k) údaj o tom, že přeprava i přes jakoukoliv opačnou doložku podléhá ustanovením této Úmluvy.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nákladní list musí popřípadě obsahovat ještě tyto údaje: a) zákaz překládky, b) výdaje, které bere odesílatel na sebe, c) výši dobírky, která má být vybrána při dodání zásilky, d) udání ceny zásilky a částky vyjadřující zvláštní zájem na dodání, e) pokyny odesílatele dopravci týkající se pojištění zásilky, f) smluvenou lhůtu, ve které má být přeprava provedena, g) seznam dokladů předaných dopravci. Strany mohou zapsat do nákladního listu ještě jiné údaje, které pokládají za užitečné.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nákladní list je, pokud není prokázán opak, věrohodným dokladem o uzavření a obsahu přepravní smlouvy, jakož i o převzetí zásilky dopravcem. Neobsahuje-li nákladní list výhrady dopravce s jejich odůvodněním, platí právní domněnka, že zásilka a její obal byly v okamžiku převzetí dopravcem v dobrém zjevném stavu a že počet kusů, jejich značky a čísla se shodovaly s údaji v nákladním listě. Odesílatel je oprávněn disponovat se zásilkou, zejména může požadovat na dopravci zastavení přepravy, změnu místa dodání nebo vydání zásilky jinému příjemci, než který byl uveden v nákladním listě. Toto právo však zaniká, jakmile je druhý výtisk nákladního listu odevzdán příjemci.

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nákladní list CMR (propisovací tiskopis) Pro odesilatele Pro příjemce

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pro příjemce Pro další potřebu

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sbírka mezinárodních smluv č. 66 / 2011 DODATKOVÝ PROTOKOL K ÚMLUVĚ O PŘEPRAVNÍ SMLOUVĚ V MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVĚ (CMR), TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRONICKÉHO NÁKLADNÍHO LISTU „Elektronický nákladní list“ znamená nákladní list obsahující údaje pocházející z jednoho nebo několika elektronických záznamů dat dopravce, odesílatele nebo jiné osoby podílející se na plnění smlouvy o přepravě podléhající Úmluvě, včetně údajů logicky spojovaných s elektronickým záznamem dat prostřednictvím dodatků nebo jinak spojovaných s elektronickým záznamem dat současně s jeho vydáním nebo následně poté, takže se stávají součástí elektronického nákladního listu

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti EUROLICENCE Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy musí být každý dopravce pro vykonávání mezinárodní dopravy zboží pro cizí potřebu v rámci EU držitelem Licence společenství - Eurolicence a každé jeho motorové vozidlo musí být vybaveno jejím opisem Ve státech EU jsou veškeré bilaterální, tranzitní a třetizemní přepravy uvnitř EU uskutečňovány bez vstupních povolení a Eurolicence veškerá tato povolení nahrazuje.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Výdejem Eurolicencí jsou v ČR pověřeny Krajské úřady – odbory dopravy. Výdej Eurolicencí není nijak početně omezen, obdrží je každý dopravce, který je držitelem platné koncese na silniční dopravu velkými vozidly. Každému žadateli kromě originálu licence je vydáno tolik opisů, kolik vozidel s platnou finanční způsobilostí provozuje. S platností od 4.12.2011 se vydávají Eurolicence a opisy na dobu 10ti let. Eurolicence a opisy vydané před 4.12. 2011 zůstávají platné do dne skončení platnosti, uvedené na Eurolicenci. S platností od 4.12.2011 podléhají Eurolicenci také vozidla s největší přípustnou hmotností včetně přívěsu vyšší než 3,5t.

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

14 Zahraniční vstupní povolení Vstupní povolení je doklad umožňující dopravci vstup jeho vozidla na území cizího státu a slouží tedy jako prostředek regulace dopravy. Povolení jsou vydávána každoročně na základě bilaterálních mezivládních dohod v kontingentech, jejichž sjednávání mají na starosti Smíšené komise. Jednání probíhá na principu reciprocity. Zahraniční vstupní povolení přiděluje dopravcům Ministerstvo dopravy a spojů České republiky prostřednictvím sdružení ČESMAD BOHEMIA.

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Povolení CEMT Povolení CEMT jsou mnohostranná povolení pro mezinárodní silniční nákladní dopravu pro cizí potřeby, prováděnou na základě systému kontingentu dopravními podniky se sídlem v členském státě CEMT a) Mezi členskými státy CEMT. b) Tranzitem přes území jednoho nebo více členských států CEMT vozidly registrovanými v členském státě CEMT.

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Povolení CEMT

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR Sdělení MZV ČR č. 61/2008 Sms. http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/SearchResult.aspx?q=61/2008&typeLaw=mezinarodni_smlouva&what =Cislo_zakona_smlouvy [ TIR (zkratka z franc.) Transports Internationaux Routiers ]

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Koordinátorem systému TIR je Mezinárodní unie silničních dopravců - IRU.IRU V členských zemích ve kterých je možné provádět operace TIR jsou založena národní záruční sdružení systému. Záručním sdružením v České republice je Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA.ČESMAD BOHEMIA Jednotlivá Sdružení prostřednictvím IRU předávají informace o vydaných karnetech TIR celním orgánům. Ty tak mohou kontrolovat platnost a pravost dokladu (doklad je nepřenosný). Tato opatření eliminují podvody zneužívající tranzitní systém TIR. IRU

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přeprava některých druhů zboží na podkladě karnetu TIR je zcela zakázána, jiné druhy zboží jsou označeny jako „zboží s vysokým rizikem" a mohou být přepravovány jen podle přísných pravidel a postupů. a) Zboží, jehož přeprava na podkladě karnetů TIR je ve všech smluvních zemích zakázána bez ohledu na přepravované množství či celní hodnotu: Alkohol a odvozené produkty, kromě piva a vína. Tabák a odvozené produkty, kromě surového tabáku. b) Zboží, jehož přeprava na podkladě karnetů TIR v rámci EU je povolena pouze ve stanoveném hmotnostním limitu. c) Druhy zboží označené jako zboží „s vysokým rizikem” podle pravidel IRU. Zboží „s vysokým rizikem" je možné přepravovat na podkladě běžného karnetu TIR pouze v případě, že hmotnost přepravovaného zboží nepřekročí určité hmotnostní limity. V opačném případě může být toto zboží přepravováno pouze na podkladě karnetu TIR s označením MHR/HVG.

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vstup do systému TIR Dopravce, který má zájem být účastníkem systému TIR musí splňovat požadavky pro vstup do systému a podat na příslušné záruční sdružení vyplněnou žádost o přijetí do systému TIR spolu se všemi přílohami. Regionální pracoviště poté předá žádost příslušným orgánům záručního Sdružení a Generálního ředitelství cel.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Požadavky pro osoby žádající o přístup k systému TIR a) Koncesní listina pro provádění mezinárodní přepravy. b) Řádné finanční postavení. c) Prokázané znalosti umožňující provádění Úmluvy TIR. d) Absence závažných nebo opakovaných porušení celních nebo daňových předpisů. e) Písemné prohlášení o: dodržení celních formalit požadovaných na základě Úmluvy TIR, zaplacení dlužných částek, umožnění sdružení prověřovat plnění výše uvedených požadavků.

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Způsob ručení Dopravce může složit u záručního sdružení peněžní hotovost nebo využít bankovní záruky, kdy přebírá záruku za dopravce bankovní ústav. Minimální vstupní záruka na odběr pěti běžných karnetů je 5 000 USD a za každý další 280 USD až do výše 50 000 USD. Záruky na citlivé zboží označované MHR/HVG činí dodatečných 50 000 USD. Hotovost složená u záručního sdružení zůstává v jeho držení po dobu 27 měsíců od ukončení výdeje posledního karnetu dopravci.

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti KARNET je mezinárodní celní doklad, který ručí celním orgánům v režimu tranzitu za celní dluh do výše 50.000 $. V současnosti lze na podkladě karnetu TIR provádět přepravy v rámci následujících zemích.

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

25 Zboží přepravované na podkladě karnetu TIR podle ustanovení Úmluvy TIR nepodléhá u pohraničních celnic placení, nebo skládání dovozních, nebo vývozních cel a poplatků a u pohraničních celnic má být podrobeno jen namátkové kontrole. Aby byla zaručena přeprava zboží s minimálními potížemi při tranzitu a zároveň s maximálními zárukami pro celní správy ve všech tranzitních zemích, je do systému TIR zakotveno pět základní požadavků.

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pět základních požadavků systému TIR 1) zboží je přepravováno v celně bezpečných vozidlech nebo kontejnerech; 2) ohrožená cla a daně jsou po dobu přepravy zajištěna mezinárodně platnou zárukou; 3) zboží je doprovázeno mezinárodně uznávaným karnetem, který vstupuje v platnost v zemi odeslání a který slouží jako kontrolní doklad v zemi odeslání, tranzitu a určení; 4) kontrolní opatření celních úřadů, uskutečněná v zemi odeslání, jsou uznávaná v tranzitních zemí i zemi určení. 5) kontrolovaný přístup dopravců i vydávajících a záručních sdružení do systému TIR

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Osvědčení silničního vozidla k dopravě pod celní uzávěrou Pro provoz pod celní uzávěrou musí vozidlo nebo kontejner projít schvalovacím řízením, na jehož základě získá osvědčení, jehož originál musí být umístěn ve vozidle. Platnost tohoto osvědčení je 2 roky, poté je potřeba projít přezkoušením. Součástí osvědčení je fotodokumentace a nákresy s vyznačením míst určených pro celní uzávěru. Schvaluje se pouze nákladní prostor určený pro přepravu zboží. Požadavky na nákladní prostor a) Jasně zřetelné stopy narušení v případě, že dojde ke vniknutí do celně uzavřené části bez porušení uzávěry. b) Snadné a účinné umístění celní uzávěry. c) Žádný skrytý prostor pro zboží. Pokud je to z technických důvodů nutné, musí být tento prostor jasně zřetelný a přístupný celní kontrole. d) Snadný přístup při celních prohlídkách.

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obsah karnetu TIR a jeho použití Každý karnet TIR má své identifikační číslo. Obsahuje dva obalové listy, sérii oddělitelných listů, manifest o zboží a havarijní protokol. Karnet TIR platí pouze na jednu jízdu, která může zahrnovat maximálně 4 celnice odeslání a určení. Musí obsahovat alespoň tolik oddělitelných listů, kolik jich je k prováděné přepravě potřeba. Pro každou celnici odeslání nebo určení jsou zapotřebí 2 listy a navíc další dva pro každý tranzitní stát. Na jeden karnet nelze provádět přepravu více vozidly. Jedná-li se ale o soupravu nebo je-li na jednom vozidle naloženo více kontejnerů, lze tuto přepravu provést na základě jednoho karnetu. V tom případě musí být v manifestu o zboží uveden obsah každého prostoru odděleně.

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

30 Tabulky označující vozidlo TIR mají rozměr 250 x 400 mm a na vozidle musí být umístěny tak, aby byly dobře viditelné a v případě, že není prováděna přeprava TIR, musí být přizpůsobeny k tomu, aby to bylo zřetelné, např. tím, že budou sejmuty, překlopeny nebo zakryty. Bílý nápis „TIR“ je umístěný na modrém podkladu.

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Použití karnetu není omezeno pouze na silniční dopravu, ale na základě uznání kontejneru jako schválené nákladní jednotky i pro dopravu železniční, vnitrozemskou vodní a na námořní dopravu, přičemž minimálně část celé přepravní operace musí být uskutečněna po silnici. Od 1.1.2009 musí držitel karnetu TIR, který provádí přepravu přes hranice EU, předkládat údaje karnetu do elektronického systému NCTS.

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Karnet ATA ATA Karnet je mezinárodní ručební celní dokument, kterým mezinárodně uznávané organizace poskytují záruku vůči celním správám svých států za zaplacení eventuálně vzniklého celního dluhu. Platí 1 rok. Karnety ATA pokrývají dovoz a vývoz: a) Zařízení potřebných pro výkon povolání. b) Zařízení určených pro vystavování nebo předvádění. c) Obchodních vzorků a reklamních filmů.

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ECS (Export Control System) Elektronický celní systém, umožňující elektronickou komunikaci při celním odbavení. Elektronické podávání vývozních dokladů je od počátku roku 2009 v rámci EU jediným možným způsobem vyclení při vývozu zboží.

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Jednotný správní doklad Jednotný správní doklad (dále jen JSD) V EU se po přechodu na systém ECS, v ČR vedeným pod názvem e-Vývoz, doklad JSD používá již jen při dovozu zboží. Vývoz je realizován elektronicky pomocí elektronické celní deklarace s tím, že je možné vytisknout tzv. Vývozní doprovodný doklad. JSD je využíván také ve speciálních celních režimech, kdy sice zboží neopustí hranice státu, ale je uloženo například do celního skladu nebo svobodného celního pásma, což je území, ve kterém zboží nepodléhá clu: a) Obchodní svobodné celní pásmo, v němž se zboží skladuje nebo kompletuje. b) Průmyslové svobodné celní pásmo slouží např. k úpravám zboží.

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vývozní doprovodný doklad Vývozní doprovodný doklad (dále jen VDD) je vydáván přepravci při zahájení celního režimu vývozu v rámci systému ECS. Při celním odbavení je na něj vytištěno číslo MRN, které je též ve formě čárového kódu. Pomocí tohoto čísla je možné zásilku po celou dobu přepravy identifikovat a sledovat pohyb vyvezeného zboží až do okamžiku opuštění Evropské unie, resp. ukončení režimu vývozu.

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tranzitní doprovodný doklad Tranzitní doprovodný doklad (dále jen TDD) je dokument používaný při režimu tranzitu v systému NCTS. Obsahuje číslo MRN včetně čárového kódu. Pomocí MRN je možné sledovat zásilku až do okamžiku, kdy překročí hranice Evropské unie. NCTS (New computerised transit system) NCTS je elektronický systém pro podávání a evidenci celních prohlášení v rámci EU při přepravách v režimu tranzitu. Systém umožňuje elektronickou komunikaci při celním odbavení zásilky od celního úřadu, kde začíná režim tranzitu k celnímu úřadu, kde zboží opouští území EU.

37 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Osvědčení o původu zboží Tyto doklady slouží k uplatnění nižších celních sazeb ve státě určení na základě konkrétních mezinárodních smluv. V některých případech může dojít k úplnému osvobození od cla. Příklady těchto dokumentů: EUR. 1, EUR. 2, FORM A.

38 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroje: Novák, R.. Mezinárodní kamionová doprava plus. Praha, ASPI Publishing, s.r.o., 2003, ISBN 80-86395-53-7. http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Nakladni_doprava/Legislativa/ http://www.prodopravce.cz/clanek-i4137-3-1.php http://www.mvcr.cz/soubor/sb025-08m-pdf.aspx


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mezinárodní silniční doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy - cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google