Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální granty Ústeckého kraje Seminář pro žadatele 2. výzva Krajský úřad Ústeckého kraje Ústí nad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální granty Ústeckého kraje Seminář pro žadatele 2. výzva Krajský úřad Ústeckého kraje Ústí nad."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální granty Ústeckého kraje Seminář pro žadatele 2. výzva Krajský úřad Ústeckého kraje Ústí nad Labem 10. 7. 2008

2 2 Globální granty – Prioritní osa 1 GG dle oblastí podpory  1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání  1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

3 3 2. výzvy k předkládání grantových projektů (GP) průběžné výzvy vyhlášení: 7. 7. 2008 počátek příjmu žádostí: 28. 7. 2008 ! ukončení: do vyčerpání alokace na danou výzvu - do výběrového procesu pro jednání VK v září 2008 budou zařazeny GP předložené ZS nejpozději do 15. 8. 2008 12 hod info na http://opvk.kr-ustecky.czhttp://opvk.kr-ustecky.cz Benefit7 – on-line žádost: www.eu-zadost.cz

4 4 Základní dokumenty Prováděcí dokument OPVK z 18. 6. Příručka pro žadatele OPVK verze ze 30. 6. 2008 Metodika způsobilých výdajů 2007 - 2013 Text výzvy včetně příloh aktuální informace na stránkách ZS: http://opvk.kr-ustecky.cz http://opvk.kr-ustecky.cz

5 5 Alokace na 2. výzvu135 mil  min. výše na GP 3 mil.  max. výše na GP 15 mil Podporované činnosti  všechny aktivity podle Prováděcího dokumentu (příloha č.1 výzvy Popis činností) GG 1.1 Zkvalitnění počátečního vzdělávání v ÚK

6 6 Specifické požadavky pro 2. výzvu GG 1.1 ÚK OPVK  Cíle projektu reflektují lokální specifika na území kraje  Aktivity projektu podporují provázanost základního i středního školství  Soulad cíle projektu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje

7 7 Cílové skupiny GG 1.1 žáci základních a středních škol (musí být převažující CS) pracovníci škol a školských zařízení vedoucí pracovníci škol a školských zařízení pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže

8 8 města a obce školy a školská zařízení; sdružení asociace škol; organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství; profesní organizace zaměstnavatelů; profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské, oborové; hospodářská komora podle zákona č. 301/1992 Sb., o hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky; zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity nestátní neziskové organizace vysoké školy Oprávnění žadatelé GG 1.1

9 9 Alokace na 2. výzvu40 mil min. výše na GP 3 mil. max. výše na GP 15 mil Podporované činnosti Všechny aktivity podle Prováděcího dokumentu (příloha č.1 výzvy Popis činností) GG 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

10 10 Specifické požadavky pro 2. výzvu GG 1.2 ÚK OPVK (1)  Cíle projektu reflektují lokální specifika na území kraje  Zaměření projektu na různé typy vzdělávacích institucí/zařízení  Zkušenosti žadatele s prací s danou cílovou skupinou na území Ústeckého kraje:  Soulad cíle projektu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje

11 11 Cílové skupiny GG 1.2 děti se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol a přípravných tříd základních škol; děti a mladiství (do 18 let), kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání; žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání; žáci základních a středních škol v případě realizace aktivity „Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání“; rodiče dětí a žáků se sociálním či zdravotním znevýhodněním; děti a žáci mimořádně nadaní pracovníci škol a školských zařízení; vedoucí pracovníci škol a školských zařízení; pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže

12 12 města a obce školy a školská zařízení; sdružení asociace škol; organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství organizace působící v oblasti volného času a mládeže nestátní neziskové organizace vysoké školy ostatní vzdělávací instituce Oprávnění žadatelé GG 1.2

13 13 Alokace na 2. výzvu70 mil – min. výše na GP 3 mil. – max. výše na GP 15 mil Podporované činnosti Všechny aktivity podle Prováděcího dokumentu (příloha č.1 výzvy Popis činností) Akreditované vzdělávání Již stávající (možno doložit jako nepovinnou přílohu k žádosti) Získání akreditace nejpozději do skončení realizace GP GG 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v ÚK

14 14 Specifické požadavky pro 2. výzvu GG 1.3  Cíle projektu reflektují lokální specifika na území kraje  Zaměření projektu na další vzdělávání ostatních pracovníků škol a školských zařízení  Akreditace pro oblast vzdělávání dospělých  Soulad cíle projektu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje

15 15 Cílové skupiny GG 1.3 pracovníci škol a školských zařízení vedoucí pracovníci škol a školských zařízení Oprávnění žadatelé GG 1.3 města a obce školy a školská zařízení; sdružení asociace škol; nestátní neziskové organizace ostatní vzdělávací instituce vysoké školy ostatní vzdělávací instituce

16 16 Délka trvání GP - max. 3 roky Pro 2. výzvu – začátek realizace GP 1.1.2009 (tj. max 36 měsíců) Realizace aktivit Pouze na území Ústeckého kraje Křížové financování Ve 2. výzvách 20% ze závěrečných způsobilých výdajů (viz prezentace k rozpočtu) Udržitelnost 5 let od skončení realizace projektu viz PpŽ Nutnost popsat podrobně v žádosti Doporučení pro zpracování žádosti

17 17 Podporované činnosti výzvou Možnost kombinace 1 – 3 činností Uvést v popisu klíčových aktivit Klíčové aktivity (KA) NEUVÁDĚT Řízení projektu jako KA Řadit KA podle harmonogramu realizace Zdůvodnění a popis včetně nákladů vzhledem k rozpočtu Náklady na KA = 70% nákladů projektu Doporučení pro zpracování žádosti (2)

18 18 Výchozí stav projektu NE zjišťování výchozího stavu v rámci projektu Měl by být žadateli znám Cílová skupina Pro koho, povědomí o zájmu CS Motivace a zapojení CS Popis motivace, oslovení, zapojení a výběru zástupců CS Inovativnost NE pokračování a financování stávajících aktivit Zdůvodnění co přinese projekt nového – výstupy a výsledky Doporučení pro zpracování žádosti (3)

19 Monitorovací indikátory Příloha č. 2 textu výzvy Realistická kvantifikace – omezenost CS Nastavení MI vzhledem k rozpočtu projektu sankce za nenaplnění jakéhokoliv indikátoru 50% a více = vrácení 100% dotace 15% - 50% = vrácení 25% dotace 5% - 15% = vrácení 5% dotace 19

20 20 Oprávněnost žadatele 1 Právnická osoba se sídlem v ČR Podnikající subjekty a NNO –více než 2letá historie společnosti –zřízeny nebo založeny za účelem vzdělávání nebo vědecké a výzkumné činnosti v hlavní činnosti

21 21 Oprávněnost žadatele 2 –vzdělávání zapsáno ve vedlejší činnosti Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) – např. M 80 Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE) Sekce P, 85 – Vzdělávání živností volnou obor činnosti č. 72 - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (s platností od 1.7.2008) obory živnosti č. 100 – Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti, č. 114 – Mimoškolní výchova a vzdělávání č. 112 – Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti podle přílohy k nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných.

22 22 Náležitosti pro předložení GP Správný formulář – finálně uložená žádost se specifickým klíčem (tzv.hash) k dané výzvě vytištěná z www.eu-zadost.cz + CD se žádostí ve formátu *pdf včetně přílohwww.eu-zadost.cz –všechny přílohy musí být doloženy i v elektronické podobě a musí být totožné s listinnou podobou.

23 23 Náležitosti pro předložení GP Povinné přílohy a jejich řazení –Právní subjektivita (Viz PpŽ) –Prohlášení o partnerství (Benefit7 po finalizaci) –Souhlas zřizovatele – pouze příspěvkové organizace kraje, měst a obcí) NENÍ NUTNÝ SOUHLAS RADY !!! Žádost musí být PEVNĚ spojena např.provázkem, přelepena pásku a podepsána statut. zástupcem (viz Příručka pro žadatele) LISTY NEMOHOU BÝT VOLNĚ VYJÍMATELNÉ!!

24 24 Hodnocení GP Hodnocení formálních kritérií – opravitelné Hodnocení kritérií přijatelnosti – neopravitelné Věcné hodnocení – min.2 hodnotitelé zaregistrovaní v Centrální databázi hodnotitelů MŠMT –min. počet dosažených bodů – 65 ze všech obdržených hodnocení –jména hodnotitelů se nesdělují Výběrová komise Rada Ústeckého kraje Zastupitelstvo Ústeckého kraje –do 30 dnů Smlouva o realizaci GP –do 30 dnů od podpisu Smlouvy 1. zálohová platba

25 25 Realizace GG v Ústeckém kraji Ústecký kraj jako Zprostředkující subjekt: výkon ZS vykonává: Odbor regionálního rozvoje oddělení grantů EU pro vzdělávání 5. patro – budova A KÚ e-mail: opvk@kr-ustecky.czopvk@kr-ustecky.cz http://opvk.kr-ustecky.cz

26 26 Za pozornost děkuje a mnoho dobrých nápadů přeje Martina Černá cerna.martina@kr-ustecky.cz 475 657 499


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální granty Ústeckého kraje Seminář pro žadatele 2. výzva Krajský úřad Ústeckého kraje Ústí nad."

Podobné prezentace


Reklamy Google