Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.10.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.10.2007."— Transkript prezentace:

1 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.10.2007

2

3 Program Finanční alokace Harmonogram Oblasti podpory Výzvy Praktické informace Hodnocení a výběr projektů Křížové financování

4 Programové období 2007 – 2013 (resp. 2015) Finanční alokace pro Pardubický kraj 31 140 710,- EUR Oblast podpory 1.1 – 12 836 487,- EUR Oblast podpory 1.2 – 4 667 813,- EUR Oblast podpory 1.3 – 5 834 767,- EUR Oblast podpory 3.2 – 7 801 643,- EUR

5 Limity Oblast podporyMin.Max. 1.1400 000,-Stanoveno ve výzvě 10 – 15 mil. 1.2400 000,-Stanoveno ve výzvě 10 – 15 mil. 1.3400 000,-Stanoveno ve výzvě 10 – 15 mil. 3.2400 000,-Stanoveno ve výzvě De minimis 6 200 000,-

6 Finanční alokace pro jednotlivé oblasti podpory

7 Příprava vyhlášení výzev MŠMT vyhlásí výzvu krajům k tvorbě globálních grantů 10/07 Výzva pro tvorbu GG – tři měsíce (odevzdání GG 12/07) Proces hodnocení 1/08 Vyhlášení výzev k předkládání GG 2/08

8 Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

9 Prioritní osa 1 1.1 Počáteční vzdělávání Oprávněný žadatelCílová skupinaPříklady aktivit Školy a školská zařízení Města a obce Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství NNO Žáci škol a školských zařízení Pracovníci a vedoucí škol a školských zařízení Pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání - Rozvoj klíčových kompetencí na školách (jazyky, ICT) - Rozvoj partnerství a síťování - Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) - Rozvoj kariérového poradenství ve školách - Rozvoj podnikatelských, technických znalostí, vzdělávání pro udržitelný rozvoj

10 Prioritní osa 1 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků Oprávněný žadatelCílová skupinaPříklady aktivit Školy a školská zařízení Města a obce Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství NNO - Děti se speciálními vzdělávacími potřebami z MŠ a přípravných tříd ZŠ - Žáci ZŠ a SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání - Rodiče dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Děti a žáci mimořádně nadaní - Pracovníci škol a školských zařízení a NNO - Zlepšování organizačních metod výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup - Budování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze škol či osoby, které již systém opustily - Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy - Zvyšování kompetencí PP

11 Prioritní osa 1 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Oprávněný žadatelCílová skupinaPříklady aktivit Školy a školská zařízení Města a obce NNO Sdružení asociace škol Pracovníci škol a školských zařízení Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení - Další vzdělávání PP včetně odborných praxí a zahraničních stáží - Podpora výuky cizích jazyků včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů - Zvyšování kompetencí řídících pracovníků

12 Prioritní osa 3 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Oprávněný žadatelCílová skupinaPříklady aktivit Školy a školská zařízení Vzdělávací instituce Právnické osoby Lektoři Pracovníci vzdělávacích institucí Účastníci dalšího vzdělávání - Vytváření vzdělávacích modulů provazujících počáteční a další vzdělávání - Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání, rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách - rozvoj sítí a partnerství institucí v oblasti DV

13 Globální granty Oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3, 3.2 Zprostředkující subjekt Pardubický kraj Žadatel

14 Výzvy Pk vyhlásí výzvu k předkládání projektů, uveřejněna na: www.pardubickykraj.cz, www.esfcr.cz, v 1 regionálním deníku a v jednom s celostátní působnostíwww.pardubickykraj.cz www.esfcr.cz Výzva stanoví termín předložení projektů a další specifické náležitosti (maximální částka projektů, místo předložení, specifická hodnotící kritéria, povinné přílohy projektu apod.)

15 Podmínky a pravidla pro žadatele Text výzvy Příručka pro žadatele Příručka pro příjemce Prováděcí dokument k OP VK Manuál OP VK

16 Další informace Projektová přihláška - formulář „Žádost o přidělení finanční podpory z OP VK“, který bude k dispozici on-line (v systému Benefit 7+). - předkládá se elektronicky (on-line vyplnění a odeslání žádosti) a 1x v listinné podobě (na adresu ZS). Partnerství Partnerství - Skupina dvou a více subjektů spolupracujících při dosahování cílů projektu A) obecné (podpůrné konzultace před a při přípravě projektu) B) projektové (na smluvním základě se podílejí na přípravě a realizaci projektu) Finanční partnerství nebude v OP VK možné

17 Další informace Partner společná příprava a realizace projektu za předem sjednaných podmínek společná příprava a realizace projektu za předem sjednaných podmínek role je do podrobností vymezena v žádosti a ve smlouvě role je do podrobností vymezena v žádosti a ve smlouvě bez jeho přispění nemůže být projekt realizován (nenahraditelnost) bez jeho přispění nemůže být projekt realizován (nenahraditelnost) jeho role má neziskový charakter jeho role má neziskový charakter bez přímého finančního plnění (vzájemně si s žadatelem neúčtují a neposkytují peníze) bez přímého finančního plnění (vzájemně si s žadatelem neúčtují a neposkytují peníze)Dodavatel role v projektu je pouze podpůrná role v projektu je pouze podpůrná výběr se řídí zákonem č.137/06 Sb., o veřejných zakázkách výběr se řídí zákonem č.137/06 Sb., o veřejných zakázkách poskytuje žadateli službu poskytuje žadateli službu

18 Hodnocení a výběr projektů Formální hodnocení dodržení vazeb na příslušné prioritní osy a oblasti podpory programu; oprávněnost žadatele a činností; způsobilé výdaje; přiměřenost a správnost rozpočtu Kontrola úplnosti a správnosti údajů

19 Hodnocení a výběr projektů Věcná kritéria 1. Zdůvodnění projektu (zdůvodnění záměru, přínos pro cílovou skupinu) 2. Cílová skupina (přiměřenost cílové skupiny a zapojení cílových skupin) 3. Realizace projektu (klíčové aktivity a stadia realizace, připravenost projektu na možná rizika, předchozí zkušenosti s řízením obdobných projektů, publicita, udržitelnost projektu) 4. Finanční řízení (přiměřenost rozpočtu, vzhledem k cílům a obsahu projektu, provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami, nastavení vnitřního kontrolního systému) 5. Výsledky a výstupy (kvantifikace a zajištění výsledků a výstupů, monitorování projektu) 6. Horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj) 7. Specifické požadavky (specifikovány ve výzvě)

20 Hodnocení a výběr projektů akcePočet pracovních dnů od ukončení předchozí činnosti Počet kalendářních dnů od konečného termínu pro předkládání Vyhlášení výzvy Ukončení výzvy /uzávěrka příjmu žádostí/ + 4040 Formální hodnocení (od registrace) + 3070 Věcné hodnocení+ 2090 Výběrová komise + 20110

21 Hodnocení a výběr projektů akcePočet pracovních dnů od ukončení předchozí činnosti Počet kalendářních dnů od konečného termínu pro předkládání Schválení žádostí orgány kraje (na nejbližším zasedání) +70180 Zveřejnění výsledků výběru a vyrozumění úspěšných a neúspěšných žadatelů + 5185 Kompletace rozhodnutí/smlouvy o poskytnutí dotace +15200 Cca 7 měsíců

22 Způsobilé výdaje výdaje vynaloženy za účelem dosažení cíle projektu. Jejich vynaložení musí být prokazatelné (zpravidla výpisem z účtu). výdaje, které byly uskutečněny v průběhu trvání projektu (od akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace, od podpisu smlouvy) musí být doložitelné účetními doklady, např. fakturami, pokladními doklady, kupními smlouvami (s povinnými náležitostmi podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) pouze výdaje, které splňují principy hospodárnosti a efektivity. L imity budou stanoveny v Příručce pro příjemce, popř. v pokynech pro jednotlivá kola výzev.

23 Způsobilé výdaje osobní výdaje související s realizací projektu (zejména mzdové náklady, a to ve výši hrazené zaměstnavatelem – tj. včetně odvodů 26 % na sociální a 9 % na zdravotní pojištění) cestovní náhrady související s realizací projektu zařízení související s realizací projektu (dlouhodobý nehmotný majetek, drobný hmotný majetek, nájem, operativní leasing, daňové odpisy) náklady na provoz kanceláře (režijní výdaje, ostatní výdaje – administrativní výdaje, provoz vozidla) nákup služeb souvisejících s realizací projektu přímá podpora (mzdové příspěvky zaměstnavateli pro pracovníka v době jeho účasti na dalším vzdělávání) DPH, pokud u ní nevzniká nárok na odpočet

24 Křížové financování Křížové financování umožňuje financovat výdaje, které nejsou způsobilé v programech ESF, ale lze je uskutečnit v rámci pravidel způsobilosti ERDF. Křížové financování může být použito, je-li to účelné, na pořízení nábytku, vybavení, vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků, avšak pouze v situaci, kdy si příjemce nemůže uplatnit odpisové náklady Křížové financování lze uplatnit do 10% z celkových uznatelných výdajů projektu

25 Realizace projektu Pravidelné monitorovací zprávy (1x za tři měsíce) Sledování plnění monitorovacích indikátorů Průběžné žádosti o platbu (1. zálohová platba ve výši 25% z celkových uznatelných nákladů bez nutnosti žádat, další po vyčerpání 90% z předešlých záloh) Kontroly na místě Publicita projektu Archivace 10 let po skončení programu.

26 Kontakty Krajský úřad Pardubického kraje Odbor školství, mládeže a sportu Oddělení programové pomoci EU ve školství Elena Zrebená 466 026 488 Elena.zrebena@pardubickykraj.cz www.pardubickykraj.cz www.msmt.cz www.esfcr.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.10.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google