Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Hospodaření podniku Ročník / obor studia:II. – III.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Hospodaření podniku Ročník / obor studia:II. – III."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Hospodaření podniku Ročník / obor studia:II. – III. r./ Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 620 Klíčová slova: Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, zisk, ztráta. Anotace: Výkladová prezentace pro podporu výuky předmětu ekonomika, na téma: hospodaření podniku.

2 Hospodaření podniku

3 Podnik je celek, ve kterém se některé vstupy přeměňují na výstupy. Vstupy podniku představují suroviny, materiál, práce, stroje. výstupy podniku jsou statky nebo služby. Spotřebované vstupy vyjádřené v peněžních jednotkách se nazývají náklady. Vyprodukované a prodané výstupy pro uspokojení lidských potřeb vyjádřené v penězích se nazývají výnosy. Výnosy, které se vztahují k prodaným výkonům se nazývají tržby. Podnik tedy může získávat tržby např. prodejem svých výrobků, prodejem zboží, prodejem služeb.

4 Náklady Jsou finanční ohodnocení vložených prostředků do podnikání. Náklady představují v peněžním vyjádření spotřebu věcných prostředků a práce. Náklad je úbytek peněžních prostředků či majetku podniku.

5 Dělení nákladů 1. Z hlediska účetního i druhového 2. Z hlediska kalkulace i účelu 3. Z hlediska závislosti na objemu výroby 4. Z hlediska daňového 5. Z hlediska místa jejich vzniku a odpovědnosti za jejich vznik

6 1. Z hlediska účetního i druhového Provozní – mzdové, spotřeba materiálu, odpisy, spotřeba externích služeb a zboží, … Finanční – úroky, zisk z akcií, dividendy vyplácené, kurzové ztráty.. Mimořádné – manka, živelné pohromy, zřizovací výdaje…

7 2. Z hlediska kalkulace i účelu Přímé – výrobní materiál, mzdy pracovníků ve výrobě, pomocný materiál,… - jejich výše se dá jednoduše určit na kalkulační jednici (1 výrobek, 1 litr, 1 metr...) - jde o náklady, jejichž výše se přímo úměrně mění s objemem výroby, účetní jednotky si stanoví normy spotřeby těchto nákladů na kalkulační jednici Nepřímé (režijní) – opravy, doprava, reklama, odpisy, mzdy nevýrobních pracovníků, náklady na expedici, nájemné.... - jejich výši nelze jednoznačně určit na kalkulační jednici. K tomu se využívá různých metod jako např. pomocí rozvrhové základny, kalkulace dělením.... - jde o společné náklady, které slouží k zajištění a doplnění výrobního procesu

8 3. Z hlediska závislosti na objemu výroby Fixní - náklady, které se při změnách objemu výkonu nemění Variabilní - náklady, které se mění v závislosti na objemu produkce Pozn. -Sečtením fixních a variabilních nákladů na vyráběný počet statků a služeb vypočítáme celkové náklady výroby. -Celkové náklady : CN = FN + (vn/j  objem výroby)

9 4. Z hlediska daňového Náklady ovlivňující základ daně – všechny náklady, které dle daňových zákonů mohou ovlivňovat základ daně, mohou být odečteny od příjmů a snížit tak daňový základ Náklady neovlivňující základ daně – náklady, které nesmí ovlivňovat základ daně jako například: - Nákup dlouhodobého majetku - Splátka úvěru - Osobní spotřeba podnikatele - Zdravotní a sociální pojištění podnikatele - Cestovné hrazené zaměstnancům nad limit - Hodnota stravenek hrazených zaměstnancům nad limit - Poskytnuté dary nesplňující podmínky daňových zákonů - Placené DPH....

10 5. Z hlediska místa jejich vzniku a odpovědnosti za jejich vznik Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik, členění nákladů podle vnitropodnikových útvarů, členění nákladů podle hospodářských středisek, členění nákladů podle nákladových středisek. Výrobna sušenek Sklad výrobního materiálu Odbyt, sklad hotových sušenek Správa a účtárna

11 Způsoby snižování nákladů V oblasti materiálu – využít levnějšího materiálu (záporem může být menší kvalita), zmenšit odpad, využití odpadu... V oblasti mezd – více práce pro 1 pracovní sílu (ušetření prac. síly); zvýšit produktivitu práce, neekonomická motivace Dlouhodobý majetek – snaha o růst produkce se stávajícím majetkem, vyšší procento využití kapacity strojů, druhé a třetí směny.. Spotřeba energií – nesvítit zbytečně, stroje včas vypínat, efektivita topení + alternativní zdroje energie (slunce..), zateplení budov... Využít technický rozvoj Zdokonalení organizace a řízení - (nebudou prostoje) kontrola zmetkovitosti výroby, průběžná kontrola ve výrobním procesu, lepší plánování...

12 Výnosy Finanční ohodnocení výstupu z výrobního procesu (ať statků či služeb) Výnos je evidován v určitém momentu realizace: a) momentem realizace může být dokončení výrobku a jeho převedení do skladu hotových výrobků b) momentem realizace může být zaslání faktury odběratelům, kteří mají zájem o nabízené služby či statky c) momentem realizace může být až úhrada faktury od odběratelů Pojem výnos používaný v účetnictví není totožný s pojmem příjem. Rozdíl je především právě v momentu realizace. Výnos vzniká již se zasláním faktury, příjem je, až když faktura je uhrazena. Příjem je tudíž přírůstek peněžních prostředků (pojem používaný v daňové evidenci).

13 Druhy výnosů z hlediska účetního Provozní – tržby z prodeje výrobků a služeb... Finanční – úroky, přijaté dividendy, kurzové zisky.. Mimořádné – přebytek při inventuře, úhrada škody od pojišťovny...

14 Způsoby zvyšování výnosů Zvyšování cen (rizikem je snížení konkurenceschopnosti a ztráta zákazníka) Lepší marketingová činnost – propagace, reklama, dárky, množstevní slevy, soutěže, věrnostní programy.  Zdokonalením organizace a řízení pracovních činností…

15 Bod zvratu Bod E, ve kterém se střetnou tržby s celkovými náklady, se nazývá bod zvratu (mrtvý bod, kritické množství výroby).  Pokud by podnik vyráběl toto množství produkce, nedosahoval by ani zisku ani ztráty.  Pokud bude podnik produkovat více výrobků, začne již dosahovat zisku.  Pokud by objem výroby snížil, skončilo by jeho hospodaření se ztrátou.  Rozdíl mezi cenou a variabilními náklady nazýváme příspěvek na úhradu fixních nákladů. Bod zvratu (BZ) vypočítáme podle vzorce:

16 Příklad k procvičení: Výrobna polotovarů vyrábí knedlíky, jejichž prodejní cena je Kč 22,-. Variabilní náklady firmy činí Kč 8,- na jeden výrobek, celkové fixní náklady jsou ve výši Kč 11.200,-.  Vypočítejte bod zvratu pro výrobu knedlíků.

17 Příklad k procvičení – řešení: Dosadíme do vzorce: BZ = 11 200 / 22 – 8 = 800 Pokud by firma vyráběla 800 ks knedlíků, nedosahovala by ani zisku ani ztráty. Tento objem produkce se nazývá bod zvratu. Chce-li firma dosáhnout zisku, musí zvýšit objem produkce nad 800 ks knedlíků.

18 Výsledek hospodaření V pravidelných intervalech firma zjišťuje porovnáním výnosů a nákladů svůj výsledek hospodaření. Pro své potřeby si firma toto porovnání může dělat kdykoli během účetního období, pro potřeby daňové se výsledek hospodaření zjišťuje po ukončení účetního období (tedy po 12ti po sobě jdoucích měsících). Po ukončení tohoto účetního období jsou tři měsíce plné závěrkových a uzávěrkových činností a nejčastěji do 31.3. (pokud je účetní období rovno kalendářnímu roku) musí být odevzdáno daňové přiznání k dani z příjmu na příslušný Finanční úřad a samozřejmě do stejného data musí být uhrazena i dlužná daň.

19 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření podniku můžeme rozdělit na: provozní (provozní výnosy - provozní náklady), finanční (finanční výnosy - finanční náklady), mimořádný (mimořádné výnosy - mimořádné náklady). Takto zjištěný výsledek hospodaření je tzv. hrubý výsledek hospodaření. Odečteme-li od hrubého výsledku hospodaření daň z příjmů, dosta­ neme výsledek hospodaření čistý (disponibilní). hrubý výsledek hospodaření - daň z příjmů = čistý výsledek hospodaření Pokud výnosy jsou vyšší než náklady, je výsledkem hospodaření zisk.

20 Výsledek hospodaření

21 Opomeneme-li, že se náklady mohou za určitých okolností rovnat výnosům, pak výsledky hospodaření mohou nastat dva: 1.Náklady < výnosy = ZISK 2. Náklady > výnosy = ZTRÁTA

22 Zisk Mezi základní funkce zisku patří: kriteriální funkce  zisk je kritériem pro rozhodování o budoucím vývoji podniku, např. o rozšíření poskytovaných služeb, o investicích, rozvojová funkce  zisk je zdrojem podnikání, slouží pro další rozvoj podniku, motivační funkce  zisk je motivem pro podnikání i základem hmotné zainteresovanosti pro zaměstnance, rozdělovací funkce  zisk je základem pro rozdělování peněžních prostředků mezi podniky a stát (část zisku je příjmem do státního rozpočtu v podobě daní).

23 Příklad k procvičení: Z uvedených položek zjistěte výši nákladů a výnosů a vypočítejte hospodářský výsledek:  Spotřeba materiálu700 000 Kč  Spotřeba elektrické energie350 000 Kč  Mzdy zaměstnanců550 000 Kč  Tržby z prodeje zboží2 900 000 Kč  Odpisy dlouhodobého majetku350 000 Kč  Zaplacené nájemné za prostory500 000 Kč  Tržby za poskytnuté služby500 000 Kč  SP a ZP za zaměstnance150 000 Kč  Opravy a údržba 50 000 Kč

24 Příklad k procvičení – řešení: Náklady:2 650 000,- Kč Výnosy:3 400 000,- Kč HV = CV – CN HV = 3 400 000 – 2 650 000 HV = 750 000,- Kč – ZISK

25 Použitá literatura KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN 978-80- 7373-059-8. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled: Teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 1. vyd. Zlín: CEED nakladatelství, 2002, 279 s. ISBN 80-902-5526-4.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Hospodaření podniku Ročník / obor studia:II. – III."

Podobné prezentace


Reklamy Google