Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství a Hluk z dopravy Podklady ke cvičení Převzato a upraveno dle Zákonů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství a Hluk z dopravy Podklady ke cvičení Převzato a upraveno dle Zákonů."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství a Hluk z dopravy Podklady ke cvičení Převzato a upraveno dle Zákonů a jejich prováděcích vyhlášek, Technických podmínek, ČSN specifikovaných níže

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podklady pro hlukové výpočty dle TP 219 1.Druhy krytu komunikace 2.Intenzita dopravy 3.Rychlost dopravního proudu 4.Úroveň kvality dopravy (ÚKD)

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ad. 1. Hlukové výpočty - Druhy krytu komunikace Dle metodiky (30) je potřebné znát koeficient F 3

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ad.2. Hlukové výpočty – Intenzity dopravy Pro hlukové výpočty jsou požadovány intenzity dopravy a skladba dopravního proudu v současné době a ve výpočtovém období. Intenzita dopravy a skladba dopravního proudu se určí: v denní době 06:00 - 22:00 hodin a v noční době 22:00 - 6:00 hodin Respektive pro výpočet strategické hlukové zátěže: v denní době 06:00 - 18:00 hodin, večerní době 18:00 - 22:00 hodin a noční době 22:00 - 6:00 hodin). Skladba dopravního proudu je požadována v dělení na:  osobní automobily,  nákladní automobily  nákladní soupravy

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ad.2. Hlukové výpočty – Intenzity dopravy I OAd intenzita osobních automobilů v denním období (6:00 - 22:00), I NAd intenzita nákladních automobilů (bez nákladních souprav) v denním období (6:00-22:00), I NSd intenzita nákladních souprav v denním období (6:00 - 22:00), I OAn intenzita osobních automobilů v nočním období (22:00 - 6:00), I NAn intenzita nákladních automobilů (bez náklad. souprav) v nočním období (22:00 - 6:00), I NSn intenzita nákladních souprav v nočním období (22:00 - 6:00). Pro zjištění strategické hlukové zátěže se dále určí intenzita dopravy ve večerním období (18:00 - 22:00): I OAd intenzita osobních automobilů v denním období (6:00 - 18:00), I NAd intenzita nákladních automobilů (bez nákladních souprav) v denním období (6:00 - 18:00), I NSd intenzita nákladních souprav v denním období (6:00 - 18:00), I OAv intenzita osobních automobilů ve večerním období (18:00 - 22:00), I NAv intenzita nákladních automobilů (bez nákladních souprav) ve večerním období (18:00 - 22:00), I NSv intenzita nákladních souprav ve večerním období (18:00 - 22:00), I OAn intenzita osobních automobilů v nočním období (22:00 - 6:00), I NAn intenzita nákladních automobilů (bez nákladních souprav) v nočním období (22:00 - 6:00), INSnintenzita nákladních souprav v nočním období (22:00 - 6:00)

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ad.2. Hlukové výpočty – Intenzity dopravy V případě že je znám pouze celodenní údaj intenzity dopravy (například z celostátního sčítání dopravy), tj. hodnoty: I OA24 intenzita osobních vozidel za 24 hodin, I NA24 intenzita nákladních vozidel (bez nákladních souprav) za 24 hodin, I NS24 intenzita nákladních souprav za 24 hodin, provede se rozdělení intenzity na jednotlivá období podle následujícího výpočtu. Poznámka: V případě využití dat z celostátního sčítání dopravy se hodnoty I OA24, I NA24, I NS24 určí: I OA24 = O+M, I NS24 = NS + PN2 + PN3 + PTR + PA I NA24 = T - 2 x (NS + PN2 + PN3 + PTR + PA) Pokud se nepodaří zjistit zvlášť hodnoty I NA24, I NS24 použije se hodnota I NAC24 - Intenzita nákladních vozidel včetně nákladních souprav za 24 hodin. Vysvětlení symbolů vychází z CSD z let 2000, 2005 (označení vozidel v r.2010 se liší!) Pozn * O - osobní a dodávkové automobily, mikrobusy, motocykly s postranním vozíkem, M-jednostopá motorová vozidla, NS – návěsy, PN2 přívěsy středních nákladních automobilů, PN3 - přívěsy těžkých nákladních automobilů, PTR přívěsy traktorů, PA - přívěsy autobusů, T - celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel [počet vozidel / 24 hod], S - celoroční průměrná intenzita všech vozidel [počet vozidel / 24 hod]

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pro přepočet celodenních intenzit (za 24 h) na intenzity v denním (6:00 - 22:00) a nočním (22:00 - 6:00) období se vychází z určení kategorie a třídy pozemní komunikace, na které posuzované místo leží (viz zákon č. 13/1997 Sb. [2]). Dále je nutné rozlišit, zda je daná silnice I. třídy mezinárodní silnicí - „E“ (viz. „Evropská dohoda o hlavních silnicích s mezinárodním provozem - AGR, Ženeva, 1975“). Metodika rozlišuje komunikace na: dálnice a rychlostní silnice, silnice I. třídy se statutem mezinárodní silnice („E“), silnice I. třídy bez statutu mezinárodní silnice, silnice II. třídy, silnice III. třídy, místní komunikace (bez rozlišení třídy4). Kategorii a třídu pozemní komunikace sdělí příslušný silniční správní úřad. Ad.2. Hlukové výpočty – Intenzity dopravy

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Na dálnicích a silnicích I. - III. třídy se určí podíl nákladní dopravy dle vztahu: Ad.2. Hlukové výpočty – Intenzity dopravy Podíl intenzity dopravy v nočním období (22:00 - 6:00) z celodenní intenzity dopravy pro jednotlivé druhy vozidel se vypočte vztahem: kde: N Z základní procentní podíl intenzity dopravy v noční době [%], N Q, k PNA koeficienty zpřesňující procentní podíl intenzity dopravy v noční době podle podílu intenzity nákladní dopravy [%]. Hodnoty koeficientů N Z, N Q, k PNA a P noc pro jednotlivé druhy vozidel se odečtou z následující tabulek.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ad.2. Hlukové výpočty – Intenzity dopravy

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ad.2. Hlukové výpočty – Intenzity dopravy

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ad.2. Hlukové výpočty – Intenzity dopravy

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ad.2. Hlukové výpočty – Intenzity dopravy U vozidel pravidelné hromadné dopravy se při rozdělení na intenzitu v denní, večerní a noční době vychází z platných jízdních řádů. Pro výhledové období se vychází ze stávajících jízdních řádů nebo z údajů silničního správního úřadu.

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ad.2. Hlukové výpočty – Intenzity dopravy Rozložení intenzity dopravy na vícepruhových komunikacích je závislé na: počtu jízdních pruhů, intenzitě dopravy, skladbě dopravního proudu Určí se hodnota I24(t) - denní intenzita dopravy (vozidel celkem, oba směry dohromady) vyjádřená v tisících vozidel pro: I 24 v rozmezí 5 000 - 53 000 [voz/den] I 24(t) = I 24 /1000 [tis. voz/den] I 24 > 53 000 [voz/den] I 24(t) = 53 [tis. voz/den] U čtyřpruhových komunikací se provede základní rozdělení intenzit v jednotlivých jízdních pruzích (v příčném řezu komunikace) podle tabulky 7(při rozdělení na intenzitu v denním a nočním období) nebo 8 (při rozdělení na intenzitu v denním, večerním a nočním období). U šestipruhových komunikací se provede rozdělení intenzit v jednotlivých jízdních pruzích (v příčném řezu komunikace) podle tabulky 9 nebo 10 viz dále.

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ad.3. Hlukové výpočty – Rychlost dopravního proudu Pro hlukové výpočty je potřebná průměrná rychlost dopravního proudu (v závislosti na charakteru komunikace a provozu) v rozdělení na hodnoty pro den, večer a noc. U vícepruhových komunikací v dělení na jednotlivé jízdní pruhy. Rychlost dopravního proudu se získá měřením rychlostí jednotlivých vozidel pomocí: automatických detektorů umožňujících záznam jednotlivého vozidla, radarových měřičů rychlosti (stacionárních nebo přenosných), dalšími postupy dopravní telematiky (např. úseková měření rychlosti) viz také přednáška dopravní průzkumy

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ad.3. Hlukové výpočty – Rychlost dopravního proudu

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ad.3. Hlukové výpočty – Rychlost dopravního proudu

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ad.3. Hlukové výpočty – Rychlost dopravního proudu Silnice a místní komunikace Pokud není zjištěna skutečná průměrná rychlost dopravního proudu, určí se rychlost neovlivněného dopravního proudu (proud splňující podmínky úrovně kvality dopravy na stupni A až C (viz dále) dle vztahu: V p = V max + k kde: V p -průměrná reálná rychlost5) neovlivněného dopravního proudu [km/h], V max - nejvyšší dovolená rychlost [km/h], k - parametr korekce rychlosti [km/h] viz následující tabulka Obdobně se stanoví průměrná rychlost pro dálnice a rychlostní silnice podle tabulek uvedených v TP 219

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ad.3. Hlukové výpočty – Rychlost dopravního proudu

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ad.4. Hlukové výpočty – Úroveň kvality dopravy Pro hlukové výpočty se sleduje ukazatel kvality dopravy na úsecích a křižovatkách. Kvalita dopravy je dána zejména stupněm vytížení komunikace. Stupeň vytížení komunikace se určí podle vztahu: a v = I/C kde:a v stupeň vytížení [-], Iintenzita dopravy [voz/den], Ckapacita komunikace [voz/den].

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ad.4. Hlukové výpočty – Úroveň kvality dopravy Poznámka: Pro kapacitu je určující návrhová kategorie podle ČSN 73 6101, nikoliv třída silnice (I., II. nebo III. třída). Kapacita komunikací v této a následující tabulce je uvedena jako orientační, pro běžné sklonové poměry, skladbu dopravního proudu, křivolakost. Nejedná se o úrovňovou intenzitu komunikace ve smyslu požadované úrovně kvality dopravy. Podrobný výpočet kapacity komunikace je uveden v ČSN 73 6110 pro místní komunikace a v ČSN 73 6101 [16] pro dálnice a silnice.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ad.4. Hlukové výpočty – Úroveň kvality dopravy

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ad.4. Hlukové výpočty – Úroveň kvality dopravy Ovlivnění křižovatkami Dopravní proud je ovlivněn křižovatkami na komunikační síti. Míra ovlivnění je dána kapacitou křižovatek a intenzitou dopravního proudu. Kapacita křižovatek, zdržení, vzdutí a čekací doba se určí: u neřízených křižovatek podle TP 188, u okružních křižovatek podle TP 135, u křižovatek řízených světelnou signalizací podle TP 81, u mimoúrovňových křižovatek podle ČSN 73 6102

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zákony a Normy [1]Zákon č. 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů [2]Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích [3]Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích [4]Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší [5]Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích [6]Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí [7]Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny [8]Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví [9]Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb. [10]Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel [11]Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích [12]Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti [13]Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší [14]Nařízení vlády č. 148/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [15]ČSN 73 6100. Názvosloví silničních komunikací [16]ČSN 73 6101. Projektování silnic a dálnic [17]ČSN 73 6102. Projektování křižovatek na pozemních komunikacích [18]ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Technické podmínky [19]TP 81 Zásady pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích, II. vydání, CDV, 2006 [20]TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích, V-Projekt Ostrava, 2005 [21]TP 180. Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, EVERNIA s.r.o., 2006 [22]TP 188. Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek, EDIP s.r.o., 2007 [23]TP 189. Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, EDIP s.r.o., 2007 [24]TP 219 - Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Literatura [25]Rámcová směrnice 96/62/EC On ambient air quality and management [26]Směrnice 2002/49/EC o hodnocení a řízení environmentálního hluku [27]Využití dopravně inženýrských dat a metod pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí (Závěrečná zpráva projektu č. 1F55A/065/120), EDIP s.r.o., 2010 [28]Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladiny hluku z dopravy, VUVA Brno,1991 [29]Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, Český ekologický ústav Praha, 1995 [30]Hluk v životním prostředí, Planeta č. 2/2005, MŽP, 2005 [31]Výhledové koeficienty růstu dopravy pro období 2005-2040, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2007 [32]André, M., Hammarstrom, X., Reynoud, I.: Driving statistics for the assessment of polutant emissions from road transport, INRETS Report LTE 9906, 1999 [33]Vybrané podklady geografického informačního systému ŘSD, Silniční databanka Ostrava [34]Ministerstvo životního prostředí ČR: Emisní faktory motorových vozidel, 2002 [35]Píša V. a kol.: MEFA 06 - program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla (www.atem.cz/mefa.htm ) [36]U.S. EPA: AP-42 - Compilation of Air Pollutant Emission Factors [37]Šebor G. a kol.: Projekt VaV MD ČR 1F54E/121/520 Souhrnná metodika pro hodnocení emisí znečišťujících látek ze silniční dopravy, souhrnná zpráva za rok 2007 [38]Zjištění aktuální dynamické skladby vozového parku na silniční síti v ČR a jeho emisních parametrů v roce 2005, ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o., 2006 [39]Adamec, V.: Výzkumný záměr 2, Výzkum spolehlivosti a bezpečnosti silniční dopravy včetně jejího vlivu na životní prostředí ve vztahu k trvale udržitelné mobilitě, Souhrnná zpráva o stavu řešení výzkumného záměru za rok 1999 - 2003, CDV, 2004


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství a Hluk z dopravy Podklady ke cvičení Převzato a upraveno dle Zákonů."

Podobné prezentace


Reklamy Google