Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - křižovatky na pozemních komunikacích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - křižovatky na pozemních komunikacích."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - křižovatky na pozemních komunikacích

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Křižovatky Projektování staveb a změn staveb křižovatek na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a křížení pozemních komunikací spolu s ČSN 73 6101 pro silnice a dálnice, spolu s ČSN 73 6110 pro místní komunikace a spolu s ČSN 73 6201 pro křížení pozemních komunikací. Pro sjezdy platí ustanovení ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. Připojení lesních cest se navrhují podle ČSN 73 6108 a polních cest podle ČSN 73 6109. Kapacitní výpočty křižovatek viz TP188, 234, 235, 236 Další související problematika viz TP: 65, 81, 100, 124, 131, 146, 169 Podmínky pro vzájemné připojení Z.13/1197 Sb., Vyhl.104/1997 a dal. Křižovatka je místo, v němž se pozemní komunikace v půdorysném průmětu protínají nebo stýkají a alespoň dvě z nich jsou vzájemně propojeny. Křížení je místo, v němž se pozemní komunikace v půdorysném průmětu protínají nebo stýkají, ale nejsou vzájemně propojeny Za křižovatku se nepovažuje: Sjezd a nájezd, úrovňové připojení - polní nebo lesní cesty; účelové komunikace, která není veřejně přístupná; zastávky osobní; hromadné dopravy; čerpací stanice pohonných hmot; motelu, motorestu; parkoviště; odpočívky; sousední nemovitosti.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Pojmy Norma zavádí pojmy paprsek a větev křižovatky! Dříve se místo paprsku používalo názvu rameno křižovatky. Tento pojem norma neuvádí, nemá se proto užívat názvů troj- nebo čtyřramenné křižovatky, správný název je styková nebo průsečná křižovatka. Paprsek je tedy část křižovatky, která představuje vstup a výstup jedné komunikace do prostoru křižovatky, nebo-li vjezd i výjezd, výjimečně u jednosměrných komunikací jen vjezd nebo jen výjezd. Odbočovací pohyby na křižovatce se dějí užitím větví křižovatky. Větev je na nejjednodušších křižovatkách vlastně jen určité rozšíření plochy vozovky, ohraničené malým směrovým obloukem, který vede vozidlo při odbočování doprava.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kolizní body viz např. 50°2'57.576"N, 14°16'26.566"E

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – poloha křižovatky v trase Hodnocení z hlediska směrového: v přímé – nejlepší! ve velkém směrovém oblouku – možné v místě minimální přechodnice – nevhodné Z hlediska výškového vedení: ve vydutém (údolnicovém) zaoblení nivelety – nejlépe v přímé – dobré ve vypuklém (vrcholovém) zaoblení nivelety –nejhorší Vždy musí být zajištěn rozhled pro zastavení ve směrovém i výškovém oblouku i rozhledové trojúhelníky v křižovatce! Úhel křížení u úrovňových křižovatek menší než 75° a větší než 105° je nevhodný. DLE ČSN 73 6102

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Rozdělení křižovatek ÚK MÚK TYPDRUH VZOR STUPEŇ USMĚRNĚNÍ DLE ČSN 73 6102

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Řízení ÚK TYPU 1.Neřízené dopravně nerozlišené (přednost zprava, 600 -800 vozidel/h) dopravně rozlišené (dopravními značkami – značka hlavní, vedlejší, stop, 1500 – 2000 vozidel/h) 2.Řízené oprávněnou osobou (policie, armáda...) SSZ = světelná signalizační zařízení Křižovatky neřízené, dopravně nerozlišené jsou především křižovatky s nízkou intenzitou dopravního proudu a neměly by být objektem výkonnostních (kapacitních) výpočtů.

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Vzory úrovňové křižovatky

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – příklad vzorů MÚK DLE ČSN 73 6102

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Druhy větví MÚK DLE ČSN 73 6102

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Doporučené typy a stupně usměrnění DLE ČSN 73 6102

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – podklady pro návrh ÚK, MÚK výkres situace stávajícího stavu alespoň v měřítku 1: 500 výhledové kategorie komunikací výhledové intenzity dopravy Údaje o intenzitě dopravních proudů* – zjistí se hodinové intenzity průměrné, špičkové (zastavěné území = místní komunikace), 50-ti rázové (extravilán = silnice) výhledové skladby dopravních proudů (větší poloměry pro kamiony) výhledové zavedení trasy MHD údaje o dopravních nehodách – ve stávající křižovatce se zjistí (http://www.jdvm.cz/pcr/ ):http://www.jdvm.cz/pcr/ o výskyt nehod a jejich četnost o nejčastější typ nehod o nejčastější příčina nehod Pro nehody je rozhodující počet a typ střetných (kolizních) bodů - body křižné jsou nejne- bezpečnější.

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – zásady návrhu křižovatky Návrhové období – 20 let od uvedení křižovatky do provozu, pokud orgány státní správy a samosprávy nestanoví jinak. Navrhuje se na výhledovou intenzitu dopravy v konci návrhového období. Homogenita tahu – přihlíží se k řešení předchozí i následující křižovatky tak, aby na jednom tahu komunikace nebo v rámci jednoho sídelního útvaru bylo jednotné dopravní řešení (umožnit obdobný sled jízdních úkonů). U mimoúrovňového křížení – méně významný proud má ze silnějšího odbočovat vpravo a zprava se do něj připojovat. Bezpečnost na křižovatce! Prioritní požadavek!!!

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – bezpečnost křižovatky Včasná viditelnost křižovatky: správně v předstihu osazené dopravní značky; zřízení dělících ostrůvků na vedlejší komunikaci; optické odlišení prostoru křižovatky (např. změnou okolní výsadby); odlišné osvětlení křižovatky (oranžové nebo intenzivnější osvětlení); Přehlednost křižovatky: použití kolmého křížení; zajištění co největšího rozhledového pole a jeho udržování; Jednoznačná srozumitelnost organizace dopravy na křižovatce: použití jednoduchých vzorů křižovatek; vhodné výškové a směrové řešení; usměrnění a vedení jednotlivých jízdních proudů v křižovatce – opticky (vodorovným značením) nebo fyzicky (ostrůvky); dostatečně a včas viditelné a srozumitelné vyznačení tvaru a řazení; zajistit u vícepruhových komunikací, aby pravý jízdní pruh v mezi křižovatkovém úseku procházel pak v křižovatce jako přímý.

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DI I. - soulad skutečné a psychologické přednosti v jízdě hlavní komunikace: komfortnější trasa a směrového, šířkové uspořádání ve srovnání s vedlejší komunikací; zajištění plynulého a směrově usměrněného průjezdu křižo-vatkou (optickým i fyzickým způsobem např. zřízením odbočovacích a připojovacích pruhů); odlišná struktura a barva povrchu vozovky; odpovídající dopravní značení. vedlejší komunikace: umístění směrových ostrůvků a dopravních stínů do opatření ke snížení rychlosti před vjezdem do křižovatky (snížit počet jízdních pruhů, zúžit krajnici nebo pruh) DLE ČSN 73 6102

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – volba typu ÚK dle kapacity Typ a vzor křižovatky Max. hodinová kapacita [voz/h] Max. celodenní kapacita [voz/den] Neřízená křižovatka a)1 500 - 2 00018 000 - 24 000 c) Okružní křižovatka s jedním pruhem na okružním pásu a jedním pruhem na vjezdu a) 2 000 - 2 50025 000 - 32 000 c) Okružní křižovatka s dvěma pruhy na okružním pásu a dvěma pruhy na vjezdu a) 2 500 - 3 50030 000 - 40 000 c) Spirálovitá okružní křižovatka a)2 500 - 3 50030 000 - 40 000 c) Světelně řízená křižovatka b)3 000 - 6 40036 000 - 77 000 c) a) V závislosti na počtu jízdních nebo řadicích pruhů a na intenzitách jednotlivých dopravních proudů. b) Kapacita řízené křižovatky závisí - kromě způsobu řízení - především na počtu řadicích pruhů. c) Odvozeno z hodinových kapacit při běžných denních variacích dopravy. (dle ČSN 73 6102, TP 188 upřesněno dle TP 234)

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dop_inž. I. – Orientační volba typu a vzoru ÚK nebo MÚK lze provést orientačně podle I 24 dopravy podle grafu starší ČSN 736102 (z roku 1995)

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Návrhové prvky ÚK Průběžné jízdní pruhy Přídatné pruhy Nároží a větve úrovňové křižovatky Dopravní ostrůvky Střední dělicí pásy. Podélný sklon Příčný sklon Rozhled na ÚK dále uvedené příklady

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Přídatné pruhy a) vyřazení odbočujících vozidel z průběžných jízdních pruhů, snížení jejich rychlosti na hodnotu umožňující bezpečné odbočení na křižující komunikaci nebo zastavení pro čekání na odbočení; b) zrychlení vozidel připojujících se na křižující komunikaci na rychlost blízkou rychlosti na přilehlém jízdním pruhu a snadnější zařazení do dopravního proudu křižující komunikace. Přídatné pruhy se nenavrhují na silnicích kategorijního typu S 6,5 a S 4,0 a na místních komunikacích funkční skupiny C a D1. Na čtyř nebo vícepruhových místních komunikacích funkční skupiny B se přídatné pruhy navrhují pouze v odůvodněných případech. Kategorie PKZákladní šířka a p v mŠířka ve zdůvodněných případech v m S24,53,503,25 (3,00)* S 20,753,253,00 S 11,53,253,00 S 9,53,253,00 (2,75)* B – Sběrná komunikace3,25 ; 3,002,75 (2,50**) *Ve stísněných šířkových podmínkách

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Pruh pro odbočení vpravo bez zastavení se zastavením a p =3,5(m) rychlost (km/h): 50 60 70 80 90 100 Lv (m): 40 45 55 60 70 80

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Délky zpomalovacích úseků L d v (m) pro rychlost: 50 km/h, 60 km/h, 70 km/h 80 km/h

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Pruh pro odbočení vlevo Pro délku odbočovacího pruhu pro odbočení vlevo a jeho dílčí úseky L v, L d a L c platí vztahy pro odbočení vpravo; L c = (6 + 8 p n ) P v kde: L c je délka čekacího úseku v m; p n podíl počtu nákladních vozidel a nebo autobusů z celkového počtu vozidel čekajících v řadě na odbočení; P v počet všech vozidel čekajících na odbočení udávají křivky v grafu na v závislosti na intenzitě provozu.

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Připojovací pruhy zrychlovacím úsekem L a manévrovacím úsekem L m zařazovacím úsekem L z. Zřizují se: Vždy u silnic s návrhovou rychlostí v n > 80 km/h a MÚK Na ostatních komunikacích a při nízkých intenzitách dopravy i na silnicích I. třídy se mohou připojovací pruhy přiměřeně zkrátit, nejméně však na L m = 30 m, a L z = 20 m nebo se od jejich návrhu může v odůvodněných případech upustit.

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Připojovací pruhy Hodnoty délek zrychlovacích úseků L a pro zrychlení 1,2 (m/s 2) a návrhové rychlosti 50, 60, 70 a 80 km/h lze odečíst v grafech (např. pro rychlost 50 nebo 80 (km/h)) s% - stoupání

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Připojovací pruhy Délky manévrovacích úseků připojovacích pruhů úrovňových křižovatek L m v (m) Délka zařazovacího úseku připojovacích pruhů úrovňových křižovatek L z v (m) Zkuste zkontrolovat délku připojovacího pruhu,např. R7: 50°8'52.100"N, 14°13'20.878"E

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Rozšiřovací a náběhové klíny Směrové vedení průběžných jízdních pruhů v prostoru křižovatky může být ovlivněno vložením dopravních ostrůvků, průběžných jízdních pruhů a odbočovacích pruhů. Směrové odchýlení musí být řešeno plynule rozšiřovacími klíny. kde: v n - návrhová rychlost [km/h] d - celkové potřebné rozšíření komunikace [m], d = d´ + d´´ d´ - příčné odsunutí [m], přitom d´ ≥ d / 2

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Dopravní ostrůvky fyzickému (zvýšené ostrůvky) a optickému oddělení a usměrnění dopravních proudů na křižovatkách; upozornění na vedlejší komunikace pro uživatele hlavní komunikace; přerušení dojmu pokračování vedlejší komunikace a zpomalení příjezdu k hlavní komunikaci; usměrnění dopravních proudů; omezení vzniku chybných manévrů; umístění zařízení pro řízení a bezpečnost provozu; vymezení ploch křižovatky nepoužívaných vozidly; ochraně chodců a cyklistů Podle účelu se rozdělují del ČSN73 6102 na: a) dělicí ostrůvky; b) směrovací ostrůvky; c) ochranné ostrůvky.

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Rozhledové poměry Řidič, přijíždějící k úrovňové křižovatce, má mít nerušený rozhled na paprsky křižovatky a vlastní křižovatku včetně dopravního značení a světelného signalizačního zařízení v rozsahu, který mu umožní poznat dopravní situaci a učinit potřebná rozhodnutí k bezpečnému uskutečnění křižovatkových pohybů, případně zabránění možné dopravní nehodě. POZOR: změna normy ČSN 73 6102 srpna 2011 Uvedené obrázky jsou z původní normy!

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – LITERATURA 1.RŮŽIČKA M.: Přednášky - Dopravní inženýrství I., Moodle TF ČZU Praha, http://moodle.czu.cz - každý rok aktualizované přednáškyhttp://moodle.czu.cz 2.SLINN M.-GUEST P.-MATTHEWS P.: Traffic Engineering Design, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005,Oxford,, 2. ed., ISBN 0-7506-5865-7, 232 p. 3.Juan de Dios Ortúzar – Willumsen Luis G.: Modelling transport, John Wiley and sons. LTD, 3rd. Ed. ISBN 13:978-0-471-86110- 2(H/B), 2006, 498 p. 4.KOČÁRKOVÁ D.- KOCOUREK J.- JACURA M.: Základy dopravního inženýrství, ČVUT Praha 2009, ISBN:978-80-01-04233-5, 142 s., Zákony ČR: Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a další (včetně všech doplňků a vyhlášek http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place ) (29.2.2012)http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place Informace o pozemních komunikacích: 1.www.rsd.cz (15.3.2012)www.rsd.cz 2.http://www.dalnice-silnice.cz (15.3.2012)http://www.dalnice-silnice.cz 3.http://www.ceskedalnice.cz/ (15.3.2012)http://www.ceskedalnice.cz/ 4.http://www.dopravniinfo.cz/ (15.3.2012) – doporučené odkazy => správci komunikacíhttp://www.dopravniinfo.cz/ Základní normy: 6.ČSN 73 6100 1-2 Názvosloví 7.ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (2004 oprava 2005, 2009 změna Z1) 8.ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (11/2007, změna 2011) 9.ČSN 73 6104. Klasifikace mezinárodních silnic (1990) 10.ČSN 73 6108 Lesní dopraní síť (1996) 11.ČSN 73 6109 Projektování polních cest (2004) 12.ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006)


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - křižovatky na pozemních komunikacích."

Podobné prezentace


Reklamy Google