Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přestupky Stanoviska VOP – kazuistika a ESO Prezentace pro pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje a podřízených správních orgánů Mgr. Ivo Kousal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přestupky Stanoviska VOP – kazuistika a ESO Prezentace pro pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje a podřízených správních orgánů Mgr. Ivo Kousal."— Transkript prezentace:

1 Přestupky Stanoviska VOP – kazuistika a ESO Prezentace pro pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje a podřízených správních orgánů Mgr. Ivo Kousal

2 www.ochrance.cz 2 Sp. zn. 1847/2013/VOP/IK „Vydání kopií písemností účastníku řízení z přestupkového spisu v průběh přestupkového řízení je vždy úkonem souvisejícím s přestupkovým řízením, a proto není předmětem správního poplatku (§ 2 odst. 2 zákona o správních poplatcích). Po pravomocném skončení přestupkového řízení není předmětem správního poplatku vydání kopií písemností z přestupkového spisu účastníkovi řízení, je-li dána časová a funkční souvislost mezi vydáním kopií a přestupkovým řízení. Zpoplatněno být nemůže (ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o správních poplatcích) účastníkovi řízení ani vydání kopií písemností ze stížnostního spisu vedeného v souvislosti s vyřizováním stížnosti na postup přestupkového orgánu.“ § 2 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích: Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. § 17 zákona č. 106/1999 Sb. – hrazení nákladů

3 www.ochrance.cz 3 Sp. zn. 469/2014/VOP/IK „Vůle k podání trestního oznámení deklarovaná v žádosti o nahlédnutí do přestupkového spisu nepředstavuje právní zájem na nahlédnutí ve smyslu ustanovení § 38 odst. 2 SŘ.“  žádá-li o nahlédnutí do spisu osoba, jíž byla přestupkem způsobena žalovatelná újma (na zdraví, majetku, cti apod.), neměl by po ní správní orgán požadovat např. rozhodnutí ČAK o přidělení advokáta či plnou moc k podání žaloby (není povinné právní zastoupení)  pokud žádá o nahlédnutí do spisu osoba, která přestupkem nebyla postižena, musí právní zájem nebo jiný vážný důvod nejen tvrdit, ale i prokázat

4 www.ochrance.cz 4 Sp. zn. 566/2014/VOP/IK „Správní orgán by měl při posuzování důvodnosti omluvy účastníka řízení či jeho zástupce z ústního jednání (§ 74 odst. 1 ZoP) vycházet z konkrétních podkladů, a to i v případě omluvy z důvodu dovolené.“ „Při souběhu ústního jednání a jiných pracovních závazků advokáta účastníka řízení by měl vzít do úvahy časovou posloupnost převzetí zastupování v jednotlivých věcech a předvolání k ústnímu jednání (hlavnímu líčení). V takovém případě by z omluvy advokáta mělo být zřejmé, že nemohl využít substituce jiným advokátem (§ 26 zákona č. 26/1996 Sb., o advokacii). V případě opakované omluvy by měl správní orgán zvážit, zdali se nejedná o obstrukční jednání s cílem zmařit projednání přestupku v prekluzivní lhůtě.“ Mgr. Tomáš Naiser: Náležitá omluva z ústního jednání o přestupku v judikatuře správních soudů, www.epravo.cz http://www.epravo.cz/top/clanky/nalezita-omluva-z-ustniho-jednani-o- prestupku-v-judikature-spravnich-soudu-95836.html

5 www.ochrance.cz 5 Sp. zn. 664/2014/VOP/IK „Ke spáchání přestupku zpravidla postačí, použije-li osoba obranný sprej v rozporu s podmínkami nutné obrany či krajní nouze, bez ohledu na to, zdali byl adresát zákroku skutečně zasažen či nikoliv“ § 2 odst. 2 písm. a) ZoP: Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem

6 www.ochrance.cz 6 Sp. zn. 1606/2014/VOP/IK „Přestupek proti majetku podvodem (§ 50 odst. 1 písm. a/ ZoP) lze spáchat též úmyslným neuskutečněním přislíbeného plnění nemajetkového charakteru, pokud v důsledku takového jednání vznikne poškozenému majetková škoda.“  Úmysl jakožto pojmový znak přestupku proti majetku je třeba vztahovat nikoliv k motivaci stěžovatele v roli poškozeného (není rozhodné, zda částky na dobití kreditu posílal obviněnému z přestupku na základě jeho výslovné žádosti, nebo z vlastní dobré vůle), ale k vnitřním pohnutkám obviněného z přestupku.

7 www.ochrance.cz 7 Sp. zn. 4281/2014/VOP/IK „Přestupku proti občanskému soužití schválnostmi podle § 49 odst. 1 písm. c) ZoP je možno se dopustit též výkonem vlastnického práva k pozemku, pokud se jím zasahuje do právem chráněných zájmů jiných osob.„  rozsudek NSS ze dne 2. 7. 2010, č.j. 7 As 12/2010-65: "výkon vlastnického práva, zahrnující i užívání nemovitosti vlastníkem, nevybočí-li z mezí veřejnoprávní regulace a nezasáhne-li do zákonem chráněných práv jiných, tedy zásadně nemůže být považován za přestupek."

8 www.ochrance.cz 8 Sp. zn. 5174/2014/VOP/MK „Při hodnocení, zda lze jednání podezřelého/obviněného kvalifikovat jako jiné hrubé jednání ve smyslu § 49 odst. 1 písm. c) ZoP, musí správní orgán srozumitelně odůvodnit, kde se nalézá dělicí hranice mezi jednáním postižitelným jako přestupek a jednáním jinak nevhodným či neslušným.“  rozsudek NSS ze dne 31. 3. 2010, č. j. 2 As 84/2009-64

9 www.ochrance.cz 9 Sp. zn. 6374/2014/VOP/IK „Automatické dovozování pravdivosti svědecké výpovědi na základě skutečnosti, že svědek byl poučen o povinnosti vypovídat pravdivě a nic nezamlčovat (§ 55 odst. 1 SŘ), je v rozporu se zásadou volného hodnocení důkazů.“  rozsudek NSS ze dne 20. 10. 2014, č.j. 8 As 90/2014-87

10 www.ochrance.cz 10 Sp. zn. 6454/2014/VOP/IK „Vyřešení věci domluvou nepředstavuje překážku věci rozhodnuté (§ 48 odst. 2 SŘ). Pokud správní orgán dospěje k závěru, že se jedná o podezření ze spáchání přestupku, zahájí ve věci řízení a v případě prokázání skutku může uložit sankci.“

11 www.ochrance.cz 11 Sp. zn. 6854/2014/VOP/IK „Dlouhodobé obnažení vodovodní přípojky může představovat přestupek proti občanskému soužití schválnostmi podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích.“

12 www.ochrance.cz 12 Sp. zn. 7393/2014/VOP/IK „Užívání cizího pozemku bez právního titulu přes výslovný nesouhlas vlastníka pozemku může být podle okolností považováno za přestupek proti občanskému soužití schválnostmi podle § 49 odst. 1 písm. c) ZoP.“ Dobrá víra a vydržení práva odpovídajícího věcnému břemeni průchodu přes cizí pozemek (služebnost stezky):  Rozsudek NS ze dne 7. 6. 2001, sp. zn. 22 Cdo 595/2001

13 www.ochrance.cz 13 Sp. zn. 7798/2014/VOP/IK „Je-li osobou dotčenou přestupkem osoba, která by mohla přestupek projednávat, je namístě, aby vyrozuměla svého nadřízeného o okolnostech nasvědčujících, že je vyloučena z řízení.“

14 www.ochrance.cz 14 Sp. zn. 7799/2014/VOP/IK „V přestupkovém právu neexistuje institut ochrany svědka; svědek tedy může odepřít svědeckou výpověď resp. nesmí být vyslýchán pouze v případech specifikovaných v § 55 odst. 2 až 4 SŘ“

15 www.ochrance.cz 15 Sp. zn. 7827/2014/VOP/IK I bezobsažný telefonát může za určitých okolností naplňovat znaky skutkové podstaty přestupku proti občanskému soužití jiným hrubým jednáním podle § 49 odst. 1 písm. c) ZoP.  vědomá nedbalost (§ 4 odst. 1 písm. a/ ZoP) vs. nepřímý úmysl (§ 4 odst. 2 písm. b/ ZoP)

16 www.ochrance.cz 16 Děkuji Vám za pozornost. E-mail: kousal@ochrance.cz Tel. 542 542 458


Stáhnout ppt "Přestupky Stanoviska VOP – kazuistika a ESO Prezentace pro pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje a podřízených správních orgánů Mgr. Ivo Kousal."

Podobné prezentace


Reklamy Google