Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj ČR Zadávání veřejných zakázek Praha, 23. března 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj ČR Zadávání veřejných zakázek Praha, 23. března 2011."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj ČR Zadávání veřejných zakázek Praha, 23. března 2011

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 2 Zadávání veřejných zakázek ⋐ Proč jsou veřejné zakázky tak důležité? (a jejich včasná kontrola) ⋐ pokud není provedeno správně nebo není hned opraveno - špatně se během projektu nebo na konci chyby opravují ⋐ riziko – výdaje na zakázku realizovanou po nesprávně provedeném zadávacím řízení nejsou způsobilé – dotace se vrací i po provedených následných kontrolách v době udržitelnosti

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 3 ⋐ použití veřejných finančních prostředků ze SR a SF – povinnost zadávat v souladu s legislativou a pravidly a principy zadávání v EU ⋐ podceňovat roli kontroly zadávacího řízení by se nemuselo vyplatit – na (zkontrolovaných) tendrech projekty ze SF stojí (i financování ze SF obecně) ⋐ šance, že tendr v projektech financovaných z EU bude zkontrolován, je mnohonásobně větší, než u „nedotovaných“ projektů, kde hrozí jen kontrola ÚOHS Zadávání veřejných zakázek

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 4 Zadávání veřejných zakázek ⋐ více jak 50% veřejných zakázek vykazuje chyby v zadávání nebo realizaci zakázek – ať formální nebo závažnější vedoucí k: ⋐ porušení zákona č. 137/2006 Sb.nebo ⋐ porušení podmínek příslušného programu, daných programovou dokumentací nebo ⋐ pouze ke komplikacím vlastního zadávacího řízení nebo realizace zakázky

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 5 Zadávání zakázek ⋐ zadávání zakázek v souladu se ⋐ zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ⋐ Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 („Závazné postupy“) ⋐ jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 6 Zadávání zakázek ⋐ NEZAPOMENOUT – povinnosti nad rámec Závazných postupů a zákona – PPŽP (str. 33 a násl.) ⋐ pokud bude zadávací řízení zahájeno po vyhlášení výzvy k předkládání projektů, žadatel/ příjemce dotace je povinen ⋐ předložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 10 pracovních dní před zveřejněním ZŘ nebo před odesláním výzvy uchazečům ⋐ pozvat CRR jako pozorovatele na zasedání hodnotící komise nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním

7 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 7 Zadávání zakázek dle Závazných postupů ⋐ Na základě usnesení vlády ČR 48/2009 dne 12.1.2009 ⋐ závazná z hlediska poskytnutí dotace – jejich nedodržení může být sankcionováno ⋐ harmonizují postupy při zadávání zakázek ze SF tam kde nejsou řízeny zákonem ⋐ základní minimum v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod působnost zákona ⋐ poskytovatel dotace si stanoví vlastní požadavky – např. finanční limity pro jednotlivé druhy zakázek, publicitu projektů, kontroly, možnost se zúčastnit ZŘ v roli pozorovatele,... ⋐ zajišťují soulad postupu příjemců při zadávání s evropskou legislativou

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 8 Zakázky podle předpokládané hodnoty: ⋐ zakázka malého rozsahu - předpokládaná hodnota nedosahuje v případě zakázek na dodávky a služby hodnoty 2 000 000 Kč bez DPH, v případě zakázek na stavební práce hodnoty 6 000 000 Kč bez DPH – 3 kategorie ⋐ zakázka s vyšší hodnotou - předpokládaná hodnota činí v případě zakázky na dodávky a služby nejméně 2 000 000 Kč bez DPH, v případě zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez DPH ⋐ pro IOP 2.1 nerelevantní Zadávání zakázek dle Závazných postupů

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 9 Zakázky malého rozsahu 1. kategorie ⋐ dodávky a služby do 100 tis. Kč bez DPH ⋐ stavební práce do 500 tis. Kč bez DP ⋐ přímý nákup ⋐ doporučujeme písemnou objednávku/ smlouvu ⋐ účetní dokladovatelnost Zadávání zakázek dle Závazných postupů

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 10 Zakázky malého rozsahu 2. kategorie ⋐ Dodávky a služby od 100 tis. Kč do 500 tis. Kč bez DPH ⋐ Stavební práce od 500 tis. Kč do 3 mil. Kč bez DPH ⋐ výzva min. 3 zájemcům nebo uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení v tisku, v Obchodním věstníku apod. ⋐ lhůta k podání nabídek min. 7 dní ⋐ nemusí být ustanovena hodnotící komise Zadávání zakázek dle Závazných postupů

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 11 Zakázky malého rozsahu 3. kategorie ⋐ dodávky a služby od 500 tis. Kč do 2 mil. Kč bez DPH ⋐ stavební práce od 3 mil. Kč do 6 mil. Kč bez DPH ⋐ výzva min. 3 zájemcům nebo uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení v tisku, v Obchodním věstníku apod. ⋐ lhůta k podání nabídek min. 10 dní ⋐ alespoň 3členná hodnotící komise Zadávání zakázek dle Závazných postupů

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 12 ⋐ Při zadávání zakázek dle závazných postupů je třeba dodržet zásady (§6 zákona 137/2006 Sb.) ⋐ Rovného zacházení ⋐ Zákazu diskriminace ⋐ Transparentnosti ⋐ nutno věnovat pozornost celému textu Závazných postupů (viz příloha Příručky) - každá odchylka od Závazných postupů může vést k tomu, že výdaje budou vyhodnoceny jako nezpůsobilé Zadávání zakázek dle Závazných postupů

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz Zadávání zakázek dle Závazných postupů ⋐ Doporučujeme: ⋐ v zadávací dokumentaci stanovit: ⋐ základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 zákona č. 137/2006 Sb., ⋐ profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 54 zákona č. 137/2006 Sb., ⋐ Ekonomické a technické kvalifikační požadavky v rozsahu § 55a § 56 zákona č. 137/2006 Sb. ⋐ při uzavírání Dodatku ke smlouvě s dodavatelem řídit se zákonem č. 137/2006 Sb. (zejména odst. 5 a 7 § 23) ⋐ údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení stanovit v souladu s § 44, odst. 3, písm.f, § 50, odst. 4 a § 78 zákona č.137/2006 Sb.

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 14 ⋐ zadavatel se při hodnocení musí řídit pouze nabídkami uchazečů a hodnotit je podle předem stanovených kritérií (článek 7, 9 a 10 Závazných postupů) ⋐ zadavatel musí respektovat výsledek hodnocení a uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem (článek 8 Závazných postupů) ⋐ zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení v souladu s článkem 12 Závazných postupů Zadávání zakázek dle Závazných postupů

15 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 15 Zadávání zakázek dle 137/2006 Sb. ⋐ Limity dle 137/2006 Sb ⋐ finanční limity pro zadávání veřejných zakázek od 1.1.2010 stanoví hranici mezi nadlimitní a podlimitní veřejnou zakázkou; stanovený limit představuje nejnižší hodnotu nadlimitní veřejné zakázky ⋐ nejdůležitější rozdíl – zveřejnění na TEDu, lhůty

16 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 16

17 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 17 Zadávání zakázek ve vztahu k projektu ⋐ zadávací/výběrové řízení může být zahájeno a dokončeno před vydáním právního aktu o poskytnutí podpory ⋐ v případě, že žadatel provede výběrové řízení před předložením žádosti o dotaci je povinen dodat CRR dokumentaci ke kontrole společně s žádostí o dotaci ⋐ v případě provedení výběrových řízení po datu vydání právního aktu, předkládá tuto (kompletní) dokumentaci až s následující MZ/HoP

18 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 18 Zadávání zakázek ve vztahu k projektu ⋐ dále předkládá žadatel/příjemce ke kontrole dokumentaci týkající se zadávacích řízení, která jsou plánována (v době realizace projektu). ⋐ pokud bude zadávací řízení zahájeno po vyhlášení výzvy k předkládání projektů, žadatel/ příjemce dotace je povinen ⋐ předložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 10 pracovních dní před zveřejněním ZŘ nebo před odesláním výzvy uchazečům ⋐ pozvat CRR jako pozorovatele na zasedání hodnotící komise nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním

19 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 19 Zadávání zakázek ⋐ ke kontrole je potřeba předložit např.: ⋐ zadávací dokumentaci ⋐ záznam o ohlášení výběrového řízení ⋐ zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ⋐ nabídky jednotlivých uchazečů ⋐ smlouvu s vítězným uchazečem

20 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 20 Zadávání zakázek ⋐ kontrolou projde kompletní dokumentace ze zadávacího řízení!!! ⋐ uschovat všechno - doložení transparentnosti postupu zadavatele je na zadavateli, nikoliv na kontrolách – zadavatel je zodpovědný za důkazy v rámci šetření a kontrol (problém třeba u elektronického zveřejnění ZD na webu zadavatele) ⋐ požadavek na archivaci dokumentace plyne z § 155

21 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 21 Zadávání zakázek ⋐ povinnost informovat CRR o změnách, které nastaly v průběhu výběrového řízení nebo realizace zakázky prostřednictvím hlášení o pokroku, resp. monitorovací zprávy ⋐ Ale je praktické konzultovat problémy se ZŘ hned

22 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 22 Povinnosti dodavatele ⋐ po dobu 10 let od ukončení realizace projektu, min. však do roku 2021: ⋐ je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy ⋐ zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy ⋐ zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů ⋐ v souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dále příjemce povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt IOP ⋐ doporučujeme tyto povinnosti zakotvit ve smlouvě s dodavatelem (resp. formou četného prohlášení dodavatele)

23 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 23 Kontrola zakázek ⋐ P-CRR zkontroluje tendrovou dokumentaci ⋐ pokud byl ke SoD uzavřen dodatek, je příjemce povinen informovat CRR ⋐ do 20 pd od obdržení podkladů k ZŘ: ⋐ je event. příjemce vyzván k doplnění (ve stanovené lhůtě) ⋐ pokud nebyly zjištěny chyby, zašle P-CRR příjemci souhlasné stanovisko jakoukoli písemnou formou ⋐ pokud ZŘ neproběhlo v souladu s podmínkami programu oznámí CRR tuto skutečnost ŘO/MV spolu s doporučením, jak dále postupovat ⋐ po obdržení stanoviska ŘO/MV pracovník CRR sdělí příjemci výhrady a návrh nápravných opatření (dopisem s doručenkou)

24 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 24 Kontrola zakázek ⋐ stanoviska CRR k zadávacímu řízení však nenahrazují případná stanoviska orgánu dohledu (ÚOHS) a nezbavuje zadavatele zodpovědnosti za dodržování zákona ⋐ pokud je při kontrole zjištěn nesoulad, který není možné odstranit prostřednictvím nápravného opatření, může být u projektu zahájeno šetření podezření na nesrovnalost – viz PPŽP kapitola 9.6

25 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 25 Nejčastější chyby ⋐ špatně připravená zadávací dokumentace ⋐ špatně definovaný předmět plnění ⋐ špatně nastavená hodnotící kritéria a jejich používání (reference, kvalifikace) – pokud hodnotí uchazeče, jde o kvalifikaci, pokud hodnotí nabídku, jde o kritérium – nově hodnotící kritéria musí být v relaci s cenou ⋐ Velké množství formálních chyb (lhůty, obsazení komise, nedokonalé zápisy z hodnocení)

26 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 26 Nejčastější chyby ⋐ špatně zvolený druh zadávacího řízení ⋐ dělení zakázek ⋐ kvalifikace – příliš přísná, není ve vztahu k zakázce, nově – jen v kopiích ⋐ zvýhodnění konkrétních výrobců/výrobků – žádná snaha o popsání požadavků zadavatele pomocí tech. parametrů – používána obezlička „zadavatel připouští zaměnitelné kvalitativně a technicky obdobné řešení“

27 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 27 Dělení zakázek ⋐ zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty ⋐ pod finanční limity (bod 6.4 Závazných postupů) ⋐ pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12 zákona ⋐ zadavatel musí vymezit předpokládanou cenu zakázky dle § 12 až § 16 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

28 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 28 Dělení zakázek ⋐ zohledňuje se souvislost: ⋐ věcná ⋐ geografická ⋐ časová ⋐ Případně další okolnosti (předvídatelnost zakázky) ⋐ je nutno zvážit všechny okolnosti, např. zda pro dvě zakázky neexistuje stejný okruh uchazečů atp. – doporučení konzultovat s pobočkou

29 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 29 Dělení zakázek ⋐ pouze část IV. výzvy – Vnitřní integrace úřadu a integrace ISVS, může být tendrována samostatně, neboť není splněno kritérium věcné souvislosti ⋐ Příklad: Výběrové řízení na části/ dílčí plnění ⋐ Projekt bude podán na všech 6 částí (aktivit) výzvy. Vypsána tedy budou 2 výběrová řízení: ⋐ VŘ č. 1: rozdělené na 5 částí/dílčích plnění ⋐ 1) část I. výzvy - Elektronická spisová služba ⋐ 2) část II. výzvy - Digitální mapa veřejné správy ⋐ 3) část III. výzvy - Digitalizace a ukládání dat ⋐ 4) část V. výzvy - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence ⋐ 5) část VI. výzvy - Zřízení technologického centra na úrovní kraj (TCK), včetně zajištění povinných služeb ⋐ VŘ č. 2: část IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

30 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 30 Dělení zakázek ⋐ jak předcházet dělení zakázek ⋐ 1) zadat všechny obdobné zakázky jako jednu „velkou zakázku“ ⋐ 2) menší zakázky zadávat v přísnějším režimu ⋐ 3) „přípustné dělení zakázky na části“ dle § 98 ve smyslu §13 odst. 4 zákona (předpokládaná cena jako součet všech částí zakázky)

31 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 31 Nejčastější chyby v zadávacím řízení ⋐ vícepráce, dodatky k SoD ⋐ vícepráce jsou pro zadavatele běžné, je s nimi dopředu kalkulováno, berou je jako něco zcela normálního ⋐ ale za vícepráce lze považovat pouze nutné práce pro dokončení díla za podmínky, že je zadavatel nemohl předpokládat ⋐ dodatek k SOD je zadávací řízení – podléhá tedy stejnému režimu, jako standardní zakázka! (zejména JŘBU - § 23 odst. 5 a 7)

32 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 32 Co je dobré pohlídat ⋐ lhůty realizace zakázky ve vztahu k harmonogramu projektu ⋐ časovou rezervu pro možnost opakování ZŘ (špatné nabídky, výpadek stavebních aktivit v zimním období,...) ⋐ zadání celé zakázky i v případě že jsou tendrovány způsobilé a nezpůsobilé náklady dohromady ⋐ zakázka musí vyhovovat zákonu celá ⋐ finanční limity se vztahují k celkovým nákladům, nejen ke způsobilým ⋐ začleňování povinností vyplývajících z realizace projektu s podporou z IOP do smluv s třetími stranami ⋐ lze nahradit prohlášením

33 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 33 Důležité odkazy ⋐ www.strukturalni-fondy.cz/iop www.strukturalni-fondy.cz/iop ⋐ www.crr.cz www.crr.cz ⋐ www.portal-vz.cz www.portal-vz.cz ⋐ zde naleznete: ⋐ Příručku pro žadatele a příjemce, včetně Příloh ⋐ Metodika pro zadávání zakázek ⋐ Prezentace pro žadatele a příjemce ⋐ další důležité informace, FAQ

34 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 34 Děkuji za pozornost Mgr. Jan Orel orel@crr.cz


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj ČR Zadávání veřejných zakázek Praha, 23. března 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google