Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj ČR"— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj ČR
Zadávání veřejných zakázek Praha 16. prosince 2010 Centrum pro regionální rozvoj ČR

2 Zadávání veřejných zakázek
Zadávání zakázek dle zákona 137/2006 Sb. Zadávání zakázek dle Závazných postupů (VZMR)

3 Zadávání veřejných zakázek
Proč jsou veřejné zakázky tak důležité? (a jejich včasná kontrola?) Protože pokud není provedeno správně a není hned opraveno, velmi špatně se během projektu nebo na konci chyby vzešlé ze zadávacího řízení opravují riziko – výdaje na zakázku realizovanou po nesprávně provedeném zadávacím řízení nejsou způsobilé – dotace se vrací i třeba až po provedených následných kontrolách v době udržitelnosti

4 Zadávání veřejných zakázek
Jde o použití veřejných finančních prostředků ze SR a SF – povinnost zadávat v souladu s legislativou a pravidly a principy zadávání v EU – každé vynaložené € musí být zadáno transparentně, nediskriminačně a musí být dokontrolovatelné podceňovat roli kontroly zadávacího řízení by se nemuselo vyplatit – na (zkontrolovaných) tendrech projekty ze SF stojí (i financování ze SF obecně) Šance, že tendr v projektech financovaných z EU bude zkontrolován, je mnohonásobně větší, než u „nedotovaných“ projektů, kde hrozí jen kontrola ÚOHS

5 Zadávání veřejných zakázek
více jak 50% veřejných zakázek vykazuje chyby v zadávání nebo realizaci zakázek – ať formální nebo závažnější vedoucí k: porušení zákona č. 137/2006 Sb.nebo porušení podmínek příslušného programu, daných programovou dokumentací nebo pouze ke komplikacím vlastního zadávací ho řízení nebo realizace zakázky

6 Zadávání zakázek Při realizaci projektu je uskutečněno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek nespadajících do režimu tohoto zákona postupuje příjemce v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 („Závazné postupy“), které jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce.

7 Zadávání zakázek Na základě usnesení vlády ČR 48/2009 dne 12.1.2009
Tato pravidla jsou závazná z hlediska poskytnutí dotace – jejich nedodržení může být sankcionováno Harmonizují postupy při zadávání zakázek ze SF tam kde nejsou řízeny zákonem Představují základní minimum v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod působnost zákona Poskytovatel dotace si stanoví vlastní požadavky – např. finanční limity pro jednotlivé druhy zakázek, publicitu projektů, kontroly, možnost se zúčastnit ZŘ v roli pozorovatele Zajišťují soulad postupu příjemců při zadávání s evropskou legislativou

8 Důležité odkazy www.strukturalni-fondy.cz/iop www.crr.cz
zde naleznete: Příručku pro žadatele a příjemce, včetně Příloh Metodika pro zadávání zakázek Prezentace pro žadatele a příjemce další důležité informace, FAQ

9 Zadávání zakázek NEZAPOMENOUT – povinnosti nad rámec Závazných postupů – PPŽP str. 31 informace o vypsání veřejných zakázek je nutné zveřejňovat v předstihu na webových stránkách příjemce/MV.

10 Zadávání zakázek jestliže má žadatel/příjemce zpracované přísnější interní postupy pro zadávání veřejných zakázek, je povinen se jimi řídit a poskytnout je pracovníkům CRR společně s dokumentací k výběrovému/zadávacímu řízení ???

11 Zadávání zakázek dle 137/2006 Sb.
Limity dle 137/2006 Sb Nové finanční limity pro zadávání veřejných zakázek od stanoví hranici mezi nadlimitní a podlimitní veřejnou zakázkou; stanovený limit představuje nejnižší hodnotu nadlimitní veřejné zakázky Nejdůležitější rozdíl – zveřejnění na TEDu, lhůty Nařízením Komise (ES) č. 1177/2009 se od změnily finanční limity ve směrnicích 2004/17/ES a 2004/18/ES. Finanční limity jsou na české koruny přepočítávány sdělením Komise (ES) č. 2009/C 292/01. Finanční limity pro jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek stanoví hranici mezi nadlimitní a podlimitní veřejnou zakázkou; stanovený limit představuje nejnižší hodnotu nadlimitní veřejné zakázky. Dosavadní a nové finanční limity jsou uvedeny v tabulce.

12

13 Zadávání zakázek dle Závazných postupů
Postup pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu zákona č.137/2006 Sb.: Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období Jsou přílohou PPŽP

14 Zadávání zakázek dle Závazných postupů
Zakázky podle předpokládané hodnoty: zakázka malého rozsahu - předpokládaná hodnota nedosahuje v případě zakázek na dodávky a služby hodnoty 2 000 000 Kč bez DPH, v případě zakázek na stavební práce hodnoty 6 000 000 Kč bez DPH zakázka s vyšší hodnotou - předpokládaná hodnota činí v případě zakázky na dodávky a služby nejméně 2 000 000 Kč bez DPH, v případě zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez DPH (pro IOP 2.1 nerelevantní)

15 Zadávání zakázek dle Závazných postupů
Zakázky malého rozsahu 1. kategorie dodávky a služby do 100 tis. Kč bez DPH stavební práce do 500 tis. Kč bez DPH přímý nákup doporučujeme písemnou objednávku/ smlouvu účetní dokladovatelnost

16 Zadávání zakázek dle Závazných postupů
Zakázky malého rozsahu 2. kategorie Dodávky a služby od 100 tis. Kč do 500 tis. Kč bez DPH Stavební práce od 500 tis. Kč do 3 mil. Kč bez DPH výzva min. 3 zájemcům nebo uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení v tisku, na webových stránkách MV, v Obchodním věstníku apod. lhůta k podání nabídek min. 7 dní nemusí být ustanovena hodnotící komise

17 Zadávání zakázek dle Závazných postupů
Zakázky malého rozsahu 3. kategorie dodávky a služby od 500 tis. Kč do 2 mil. Kč bez DPH stavební práce od 3 mil. Kč do 6 mil. Kč bez DPH výzva min. 3 zájemcům nebo uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení v tisku, na webových stránkách MV, v Obchodním věstníku apod. lhůta k podání nabídek min. 10 dní alespoň 3členná hodnotící komise

18 Zadávání zakázek dle Závazných postupů
Při zadávání zakázek dle závazných postupů je třeba dodržet zásady (§6 zákona 137/2006 Sb.) Rovného zacházení Zákazu diskriminace Transparentnosti Vždy je nutné uvažovat nad složitostí a charakterem zakázky a vymezení všech zadávacích podmínek Z tohoto důvodu doporučujeme v zadávací dokumentaci stanovit: základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 zákona č. 137/2006 Sb., profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 54 zákona č. 137/2006 Sb., Ekonomické a technické kvalifikační požadavky v rozsahu § 55a § /2006 Sb. při uzavírání Dodatku ke smlouvě s dodavatelem doporučujeme řídit se zákonem č. 137/2006 Sb. (zejména odst. 5 a 7 § 23).

19 Zadávání zakázek dle Závazných postupů
údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení v souladu s § 44 odst. 3, písm. f, § 78 a odst. 4 § 50 zákona č. 137/2006 Sb. zadavatel se při hodnocení musí řídit pouze nabídkami uchazečů a hodnotit je podle předem stanovených kritérií (článek 7, 9 a 10 Závazných postupů) zadavatel musí respektovat výsledek hodnocení a uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem (článek 8 Závazných postupů) zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení v souladu s článkem 12 Závazných postupů;

20 Zadávání zakázek dle Závazných postupů
Vlastně tvůrce Závazných postupů požaduje se chovat obdobně jako dle zákona, alespoň v základních principech zadávání. Zadavatel musí kromě splnění závazných úkonů zvolit přiměřené kroky vzhledem k charakteru zakázky nutno věnovat pozornost celému textu Závazných postupů (viz příloha Příručky) - každá odchylka od Závazných postupů může vést k tomu, že výdaje budou vyhodnoceny jako nezpůsobilé!

21 Zadávání zakázek ve vztahu k projektu
zadávací/výběrové řízení může být zahájeno a dokončeno před vydáním právního aktu o poskytnutí podpory V případě, že žadatel provede výběrové řízení před předložením žádosti o dotaci je povinen dodat CRR dokumentaci ke kontrole společně s žádostí o dotaci. V případě provedení výběrových řízení po datu vydání právního aktu, předkládá tuto (kompletní) dokumentaci až s následující MZ/HoP.

22 Zadávání zakázek ve vztahu k projektu
Dále předkládá žadatel/příjemce ke kontrole dokumentaci týkající se zadávacích řízení, která jsou plánována (v době realizace projektu). pokud bude zadávací řízení zahájeno po vyhlášení výzvy k předkládání projektů, žadatel/ příjemce dotace je povinen předložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 10 pracovních dní před zveřejněním ZŘ nebo před odesláním výzvy uchazečům pozvat CRR jako pozorovatele na zasedání hodnotící komise nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním

23 Zadávání zakázek ke kontrole je potřeba předložit např.:
zadávací dokumentaci záznam o ohlášení výběrového řízení zprávu o posouzení a hodnocení nabídek nabídky jednotlivých uchazečů smlouvu s vítězným uchazečem (blíže viz příloha)

24 Zadávání zakázek Kontrolou projde kompletní dokumentace ze zadávacího řízení!!! Požadavek na archivaci dokumentace plyne z § 155 Máte si uschovat zcela všechno a doložení transparentnosti postupu zadavatele je na zadavateli, nikoliv na kontrolách – zadavatel je zodpovědný za důkazy v rámci šetření a kontrol (problém třeba u elektronického zveřejnění ZD na webu zadavatele)

25 Zadávání zakázek zadavatel je povinen informovat CRR o změnách, které nastaly v průběhu výběrového řízení nebo realizace zakázky prostřednictvím hlášení o pokroku, resp. monitorovací zprávy. Ale proč čekat na MZ a ŽOP (kde je na kontrolu až 20 dnů) – je nutné a praktické konzultovat problémy se ZŘ hned

26 Povinnosti dodavatele
Po dobu 10 let od ukončení realizace projektu, min. však do roku 2021: je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů . V souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dále příjemce povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt IOP Doporučujeme tyto povinnosti zakotvit ve smlouvě s dodavatelem (resp. formou četného prohlášení dodavatele).

27 Kontrola zakázek Zadávací řízení probíhá po předložení žádosti o podporu (VŘ je kontrolováno v průběhu) P-CRR zkontroluje tendrovou dokumentaci (viz příloha) Pokud byl ke SoD uzavřen dodatek, je příjemce povinen informovat CRR Do 20 pd od obdržení podkladů k ZŘ: je příjemce vyzván, aby doklady dodal ve stanovené lhůtě. Pokud nebyly zjištěny chyby, zašle P-CRR příjemci souhlasné stanovisko jakoukoli písemnou formou. Pokud ZŘ neproběhlo v souladu s podmínkami programu oznámí CRR tuto skutečnost ŘO/MV spolu s doporučením, jak dále postupovat Po obdržení stanoviska ŘO/MV pracovník CRR sdělí příjemci výhrady a návrh nápravných opatření (dopisem s doručenkou).

28 Kontrola zakázek Stanoviska CRR k zadávacímu řízení však nenahrazují případná stanoviska orgánu dohledu (ÚOHS) a nezbavuje zadavatele zodpovědnosti za dodržování zákona. Pokud je při kontrole zjištěn nesoulad, který není možné odstranit prostřednictvím nápravného opatření, může být u projektu zahájeno šetření podezření na nesrovnalost – viz PPŽP kapitola 10. Nesrovnalostí se rozumí porušení předpisů ES nebo předpisů ČR, které upravují použití prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou, nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo rozpočet EU formou neoprávněné výdajové položky. Tzn. jedná se o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty ČR, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů převedeny dále příjemcům. Bude-li mít ZS podezření na nesrovnalost vztahující se ke konkrétnímu projektu, přeruší do vyřešení věci administraci projektu. Jestliže se prokáže, že k nesrovnalosti došlo a jedná se o porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předá ZS věc k dalšímu řízení příslušnému finančnímu úřadu. Ten může příjemci vyměřit odvod za porušení rozpočtové kázně a případně i penále za prodlení.

29 Nejčastější chyby Nejčastější chyby v zadávacím řízení:
špatně připravená zadávací dokumentace špatně definovaný předmět plnění Špatně nastavená hodnotící kritéria a jejich používání (reference, kvalifikace) – pokud hodnotí uchazeče, jde o kvalifikaci, pokud hodnotí nabídku, jde o kritérium – nově hodnotící kritéria musí být v relaci s cenou Zakázka – návrh pokud tendrujete myšlenku – návrh, pokud tendrujete věc - zakázka Velké množství formálních chyb (lhůty, obsazení komise, nedokonalé zápisy z hodnocení) Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.

30 Předmět veřejné zakázky – jeden Radar V Brdech

31 Nejčastější chyby Nejčastější chyby v zadávacím řízení
Špatně zvolený druh zadávacího řízení Dělení zakázek Kvalifikace – příliš přísná, není ve vztahu k zakázce, nově – jen v kopiích Zvýhodnění konkrétních výrobců/výrobků – žádná snaha o popsání požadavků zadavatele pomocí tech. parametrů – používána obezlička „zadavatel připouští zaměnitelné kvalitativně a technicky obdobné řešení“

32 Dělení zakázek zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity (bod 6.4 Závazných postupů) pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12 zákona. Zadavatel musí vymezit předpokládanou cenu zakázky dle § 12 až § 16 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

33 Dělení zakázky zadavatel nesmí rozdělit veřejnou zakázku tak, aby se
z jedné nadlimitní zakázky stalo několik podlimitních zakázek z jedné podlimitní zakázky stalo několik zakázek malého rozsahu z jedné zakázky malého rozsahu 3. kategorie, stalo několik zakázek malého rozsahu 2. kategorie

34 Dělení zakázek při posuzování zda se jedná o jedinou veřejnou zakázku nebo o více samostatných veřejných zakázek je potřeba zohlednit souvislost: věcnou geografickou časovou Případně další okolnosti (předvídatelnost zakázky) Je nutno selským rozumem zvážit všechny okolnosti, např. zda pro dvě zakázky neexistuje stejný okruh uchazečů atp. – doporučení konzultovat s pobočkou

35 Dělení zakázek Část I. výzvy - Zřízení technologického centra ORP
Část II. výzvy –pořízení elektronické spisové služby ORP a řešení spisové služby obcí ve správním obvodu ORP !! Jedno zadávací řízení dohromady !! Část III. Výzvy – vnitřní integrace úřadu – možno zadat samostatně (doporučeno ale jako jedna zakázka)

36 Dělení zakázek jak předcházet dělení zakázek
1) zadat všechny obdobné zakázky jako jednu „velkou zakázku“ 2) menší zakázky zadávat v přísnějším režimu 3) „přípustné dělení zakázky na části“ dle § 98 ve smyslu §13 odst. 4 zákona (předpokládaná cena jako součet všech částí zakázky)

37 Nejčastější chyby v zadávacím řízení
Vícepráce, dodatky k SoD Vícepráce jsou pro zadavatele běžné, je s nimi dopředu kalkulováno, berou je jako něco zcela normálního Zásada, že za vícepráce lze považovat pouze nutné práce pro dokončení díla za podmínky, že je zadavatel nemohl předpokládat, je zadavatelům zcela cizí

38 Nejčastější chyby v zadávacím řízení
Dodatek k SOD je zadávací řízení – podléhá tedy stejnému režimu, jako standardní zakázka !!!!!

39 Nejčastější chyby v zadávacím řízení
-netendrování v případě Partnera projektu Častou chybou při zadávání zakázek je přímé zadání zakázky partnerovi projektu. Partneři projektu jsou chápáni z pohledu Evropské unie jako někdo, kdo projektu pomůže, bez jehož existence by projekt nešel realizovat a kdo tyto práce vykoná zadarmo. Pokud tedy zadavatel – příjemce pomoci, chce zadat (ve většině případů standardní služby - studie, školení apod.) svému partnerovi tyto práce za finanční úplatu a mohl by tyto služby jinak běžně sehnat na trhu, je partner z hlediska zákona č. 137/2006 Sb. zcela běžným dodavatelem a zakázka se musí tendrovat.

40 Co je dobré pohlídat Při kontrole ZD je třeba posuzovat:
lhůty realizace zakázky ve vztahu k harmonogramu projektu časovou rezervu pro možnost opakování ZŘ v případě špatných nabídek, výpadek stavebních aktivit v zimním období zadání celé zakázky i v případě že jsou tendrovány způsobilé a nezpůsobilé náklady dohromady. Zakázka musí vyhovovat zákonu celá, finanční limity, podle kterých se volí postup tendru se vztahují k celkovým nákladům, nejen ke způsobilým Nezačleňování povinností vyplývajících z realizace projektu s podporou z IOP do smluv s třetími stranami – lze nahradit prohlášením

41 Přílohy Seznam dokumentace k ZŘ Zkratky pro zadávání VŘ do Benefit7 p

42 Nenechte se otrávit

43 Děkujeme za pozornost Bc. Vladimír Studnička studnicka@crr.cz


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google