Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IOP - výzva č. 06 oblast intervence 2.1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IOP - výzva č. 06 oblast intervence 2.1"— Transkript prezentace:

1 IOP - výzva č. 06 oblast intervence 2.1
Centrum pro regionální rozvoj ČR Zadávání veřejných zakázek

2 Osnova prezentace Zadávání zakázek Povinnosti zhotovitele dle PPŽP
Zadávání zakázek dle zákona 137/2006 Sb. Zadávání zakázek dle Závazných postupů Povinnosti zhotovitele dle PPŽP Dělení zakázek Kontrola zakázek ze strany CRR

3 Zadávání zakázek Při realizaci projektu je uskutečněno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek nespadajících do režimu tohoto zákona postupuje příjemce v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 („Závazné postupy“), které jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce.

4 Zadávání zakázek jestliže má žadatel/příjemce zpracované přísnější interní postupy pro zadávání veřejných zakázek, je povinen se jimi řídit a poskytnout je pracovníkům CRR společně s dokumentací k výběrovému/zadávacímu řízení

5 Zadávání zakázek Způsobilost nákladů je podmíněna dodržením pravidel hospodářské soutěže – pravidel pro zadávání veřejných zakázek! informace o vypsání veřejných zakázek je nutné zveřejňovat v předstihu na webových stránkách příjemce

6 Zadávání zakázek dle 137/2006 Sb.
A) Postup pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: pokud bude zadávací řízení zahájeno po vyhlášení výzvy k předkládání projektů, žadatel/ příjemce dotace je povinen předložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 10 pracovních dní před zveřejněním ZŘ nebo před odesláním výzvy uchazečům pozvat CRR jako pozorovatele na zasedání hodnotící komise nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním

7 Zadávání zakázek dle 137/2006 Sb.
Nové finanční limity pro zadávání veřejných zakázek od stanoví hranici mezi nadlimitní a podlimitní veřejnou zakázkou; stanovený limit představuje nejnižší hodnotu nadlimitní veřejné zakázky Nařízením Komise (ES) č. 1177/2009 se od změnily finanční limity ve směrnicích 2004/17/ES a 2004/18/ES. Finanční limity jsou na české koruny přepočítávány sdělením Komise (ES) č. 2009/C 292/01. Finanční limity pro jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek stanoví hranici mezi nadlimitní a podlimitní veřejnou zakázkou; stanovený limit představuje nejnižší hodnotu nadlimitní veřejné zakázky. Dosavadní a nové finanční limity jsou uvedeny v tabulce.

8

9 Zadávání zakázek dle Závazných postupů
B) Postup pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu zákona č.137/2006 Sb.: Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období představují základní minimum v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod působnost zákona č. 137/2006 Sb., které musí žadatelé/příjemci podpory plně respektovat – blíže viz příloha Příručky pro žadatele a příjemce

10 Zadávání zakázek dle Závazných postupů
Zakázky podle předpokládané hodnoty: zakázka malého rozsahu - předpokládaná hodnota nedosahuje v případě zakázek na dodávky a služby hodnoty 2 000 000 Kč bez DPH, v případě zakázek na stavební práce hodnoty 6 000 000 Kč bez DPH zakázka s vyšší hodnotou - předpokládaná hodnota činí v případě zakázky na dodávky a služby nejméně 2 000 000 Kč bez DPH, v případě zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez DPH (pro IOP 2.1 nerelevantní)

11 Zadávání zakázek dle Závazných postupů
Zakázky malého rozsahu 1. kategorie dodávky a služby do 100 tis. Kč bez DPH stavební práce do 500 tis. Kč bez DPH přímý nákup doporučujeme písemnou objednávku/ smlouvu účetní dokladovatelnost

12 Zadávání zakázek dle Závazných postupů
Zakázky malého rozsahu 2. kategorie Dodávky a služby od 100 tis. Kč do 500 tis. Kč bez DPH Stavební práce od 500 tis. Kč do 3 mil. Kč bez DPH výzva min. 3 zájemcům nebo uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení v tisku, na webových stránkách, v Obchodním věstníku apod. lhůta k podání nabídek min. 7 dní nemusí být ustanovena hodnotící komise

13 Zadávání zakázek dle Závazných postupů
Zakázky malého rozsahu 3. kategorie dodávky a služby od 500 tis. Kč do 2 mil. Kč bez DPH stavební práce od 3 mil. Kč do 6 mil. Kč bez DPH výzva min. 3 zájemcům nebo uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení v tisku, na webových stránkách, v Obchodním věstníku apod. lhůta k podání nabídek min. 10 dní alespoň 3členná hodnotící komise

14 Zadávání zakázek dle Závazných postupů
Při zadávání zakázek dle závazných postupů je třeba dodržet zásady (§6 zákona 137/2006 Sb.) Rovného zacházení Zákazu diskriminace Transparentnosti Z tohoto důvodu doporučujeme v zadávací dokumentaci stanovit: základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 zákona č. 137/2006 Sb., profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 54 zákona č. 137/2006 Sb., údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení v souladu s § 44 odst. 3, písm. f, § 78 a odst. 4 § 50 zákona č. 137/2006 Sb. při uzavírání Dodatku ke smlouvě s dodavatelem doporučujeme řídit se zákonem č. 137/2006 Sb. (zejména odst. 5 a 7 § 23).

15 Zadávání zakázek dle Závazných postupů
zadavatel se při hodnocení musí řídit pouze nabídkami uchazečů a hodnotit je podle předem stanovených kritérií (článek 7, 9 a 10 Závazných postupů) zadavatel musí respektovat výsledek hodnocení a uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem (článek 8 Závazných postupů) zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení v souladu s článkem 12 Závazných postupů;

16 Zadávání zakázek zadávací/výběrové řízení může být zahájeno a dokončeno před vydáním právního aktu o poskytnutí podpory V případě, že žadatel provede výběrové řízení před vydáním právního aktu, je povinen dodat CRR dokumentaci ke kontrole společně s žádostí o dotaci. V případě provedení výběrových řízení po datu vydání právního aktu, předkládá tuto dokumentaci až ke Zjednodušené žádosti o platbu. Dále předkládá žadatel/příjemce ke kontrole dokumentaci týkající se zadávacích řízení, která jsou plánována.

17 Zadávání zakázek ke kontrole je potřeba předložit např.:
zadávací dokumentaci záznam o ohlášení výběrového řízení zprávu o posouzení a hodnocení nabídek nabídky jednotlivých uchazečů smlouvu s vítězným uchazečem (blíže viz příloha)

18 Zadávání zakázek zadavatel je povinen informovat CRR o změnách, které nastaly v průběhu výběrového řízení nebo realizace zakázky prostřednictvím hlášení o pokroku, resp. monitorovací zprávy. nutno věnovat pozornost celému textu Závazných postupů (viz příloha Příručky) - každá odchylka od Závazných postupů může vést k tomu, že výdaje budou vyhodnoceny jako nezpůsobilé!

19 Povinnosti dodavatele
Po dobu 10 let od ukončení realizace projektu, min. však do roku 2021: je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů . V souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dále příjemce povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt IOP Doporučujeme tyto povinnosti zakotvit ve smlouvě s dodavatelem (resp. formou četného prohlášení dodavatele).

20 Dělení zakázek zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity (bod 6.4 Závazných postupů) pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12 zákona. Zadavatel musí vymezit předpokládanou cenu zakázky dle § 12 až § 16 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

21 Dělení zakázek při posuzování zda se jedná o jedinou veřejnou zakázku nebo o více samostatných veřejných zakázek je potřeba zohlednit souvislost: věcnou geografickou časovou Případně další okolnosti (předvídatelnost zakázky)

22 Dělení zakázky zadavatel nesmí rozdělit veřejnou zakázku tak, aby se
z jedné nadlimitní zakázky stalo několik podlimitních zakázek z jedné podlimitní zakázky stalo několik zakázek malého rozsahu z jedné zakázky malého rozsahu 3. kategorie, stalo několik zakázek malého rozsahu 2. kategorie

23 Dělení zakázek jak předcházet dělení zakázek
1) zadat všechny obdobné zakázky jako jednu „velkou zakázku“ 2) „přípustné dělení“ zakázky ve smyslu §13 odst. 4 zákona

24 Dělení zakázek - §13, odst. 4 Je-li veřejná zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující součet předpokládaných hodnot všech částí veřejné zakázky.

25 Dělení zakázek - §98 (1) Zadavatel může rozdělit veřejnou zakázku na části, připouští-li to povaha předmětu veřejné zakázky. (2) V případě rozdělení veřejné zakázky na části uvede zadavatel tuto skutečnost v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení a vymezí předmět jednotlivých částí veřejné zakázky a další požadavky související s rozdělením veřejné zakázky na části. (3) Pokud zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části, uvede v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zda je dodavatel oprávněn podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky.

26 Kontrola zakázek Zadávací řízení probíhá po předložení žádosti o podporu (VŘ je kontrolováno v průběhu) příjemce je povinen zaslat příslušné P-CRR min. 10 pd před zveřejněním ZD k odsouhlasení P-CRR sdělí písemnou formou ( em, dopisem...) příjemci, zda ZD je v souladu s podmínkami programu. V případě, že není v pořádku, konzultuje s příjemcem dokumentaci, včetně návrhů nápravných opatření. Příjemce je povinen doručit P-CRR pozvánku na zasedání hodnotící komise nejpozději do 7 kd před konáním. Pracovník P-CRR se může zúčastnit zasedání komise v roli pozorovatele.

27 Kontrola zakázek Zadávací řízení probíhá po předložení žádosti o podporu (VŘ je kontrolováno v průběhu) P-CRR zkontroluje tendrovou dokumentaci (viz příloha) Pokud byl ke SoD uzavřen dodatek, je příjemce povinen informovat CRR Do 20 pd od obdržení podkladů k ZŘ: je příjemce vyzván, aby doklady dodal ve stanovené lhůtě. Pokud nebyly zjištěny chyby, zašle P-CRR příjemci souhlasné stanovisko jakoukoli písemnou formou. Pokud ZŘ neproběhlo v souladu s podmínkami programu oznámí CRR tuto skutečnost ŘO/MV spolu s doporučením, jak dále postupovat Po obdržení stanoviska ŘO/MV pracovník CRR sdělí příjemci výhrady a návrh nápravných opatření (dopisem s doručenkou).

28 Kontrola zakázek B) ŽŘ je kontrolováno až po podpisu SoD (ZŘ proběhlo před podáním žádosti) Žadatel je povinen současně se žádostí o podporu předložit dokumentaci k ZŘ Pokud příjemce nepředložil kompletní dokumentaci, je dokumentace vyžádána na základě kontroly formálních náležitostí. P-CRR zkontroluje podklady k ZŘ Zadávací řízení proběhlo řádně, oznámí CRR tuto skutečnost (dopisem či elektronicky) žadateli Zadávací řízení neproběhlo řádně, oznámí CRR tuto skutečnost ŘO/MV, které tuto skutečnost zohlední při ex-ante kontrole

29 Kontrola zakázek Stanoviska CRR k zadávacímu řízení však nenahrazují případná stanoviska orgánu dohledu (ÚOHS) a nezbavuje zadavatele zodpovědnosti za dodržování zákona. Pokud je při kontrole zjištěn nesoulad, který není možné odstranit prostřednictvím nápravného opatření, může být u projektu zahájeno šetření na nesrovnalost – viz PPŽP kapitola 10.

30 Nejčastější pochybení při zadávacím řízení
Nedodržování předepsaných lhůt Neúplné dokladování jednotlivých úkonů Složení hodnotící komise (resp. komise pro otevírání obálek) neodpovídá internímu předpisu žadatele; § 74 zákona Nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky Hodnocení nabídek dle „referencí“ Dle § 50 odst. 1 představují reference (realizace obdobné zakázky) kvalifikační kritérium, konkrétně technický kvalifikační předpoklad Dle § 50 odst. 4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií. Nezačleňování povinností vyplývajících z realizace projektu s podporou z IOP do smluv s třetími stranami – lze nahradit prohlášením.

31 Děkujeme za pozornost za pobočku CRR ČR Jihozápad:
Ing. Naděžda Burešová, vedoucí pobočky Ing. Martina Němcová, projektový manažer tel


Stáhnout ppt "IOP - výzva č. 06 oblast intervence 2.1"

Podobné prezentace


Reklamy Google