Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejčastější chyby v žádostech o dotaci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejčastější chyby v žádostech o dotaci"— Transkript prezentace:

1 Nejčastější chyby v žádostech o dotaci
Centrum pro regionální rozvoj ČR Ing. Jana Břicháčková

2 Osnova Ex-ante kontroly (vč. kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí) Kontrola výběrových řízení Předkládání monitorovacích zpráv

3 Posouzení žádosti CRR ČR provádí po obdržení žádosti
posouzení přijatelnosti a formálních náležitostí analýzu rizik, příp. ex-ante kontrolu kontrolu výběrových řízení Na základě kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí může být žadatel vyzván (max. 2x) k doplnění/ upřesnění žádost lhůta: 15 pd od doručení žádosti Na základě ex-ante kontrol dochází k úpravám v žádostech Manažeři IPRM jsou o provedených úpravách informováni dopisem

4 Nejčastější chyby v žádostech
Popis aktivit neodpovídá projektové dokumentaci V žádosti uvedeno, že dojde k přeměně balkónů na lodžie X v PD pouze rekonstrukce balkónů, V žádosti uvedeno, že dojde pouze k výměně kabiny výtahu X kompletní rekonstrukce, vč. strojovny)

5 Nejčastější chyby v žádostech
Výchozí hodnoty indikátorů nejsou nulové Indikátoru Úspora spotřeby energie Hodnota neodpovídá údajům v průkazu energetické náročnosti budovy Chybná interpretace hodnot v průkazu Aktivity uvedené v průkazu nesouhlasí s projektovou žádostí

6 Nejčastější chyby v žádostech
Stavební rozpočet neodpovídá údajům v žádosti uvedeným na záložce Potřeby V rozpočtech uvedeny nezpůsobilé výdaje - nutné krácení Časově náročná komunikace s žadatelem (souhlas s krácením, doložení nového rozpočtu) Nejčastěji - položka rezerva

7 Nejčastější chyby v žádostech
Zdroje a potřeby nejsou uvedeny správně v letech Způsobilé výdaje: Pokud etapa/ projekt končí do – v roce 2010 Pokud etapa/ projekt končí po – v roce 2011 Nezpůsobilé výdaje: V letech, kdy budou skutečně vynaloženy Nesmí se používat záporné částky!

8 Nejčastější chyby v žádostech
Přílohy nekompletní přílohy nejsou originálem nebo úředně ověřenou kopií stavební povolení ještě není pravomocné Chybí podpis/ razítko statutárního zástupce zejm. podpis 2. osoby v případě, že je na základě stanov třeba podpis dvou zástupců Tištěná verze žádosti neodpovídá verzi elektronické Hashcode žádosti na potvrzení od města neodpovídá hashcode předložné žádosti

9 Kontrola výběrových řízení
Každý zadavatel je povinen v souvislosti se zadáváním zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace Předpokládaná hodnota zakázky, jakož i nabídková cena nabídky vybrané jako nejvýhodnější, musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým Jestliže má žadatel/příjemce zpracované interní postupy pro zadávání veřejných zakázek: musí být přísnější je povinen se jimi řídit je povinen je poskytnout pracovníkům CRR (společně s dokumentací k výběrovému/zadávacímu řízení)

10 Kontrola výběrových řízení
V případě zakázky do 2 mil. Kč (bez DPH), resp. do 6 mil. Kč (bez DPH) u stavebních prací jsou zadavatelé povinni postupovat podle tzv. Závazných postupů (Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013, příloha PPŽP). V případě zakázky nad 2 mil. Kč (bez DPH), resp. nad 6 mil. Kč (bez DPH) u stavebních prací jsou zadavatelé povinni postupovat v souladu se  zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatelé, na které se nevztahuje zákon 137/2006 Sb. postupují pod Závazných postupů

11 Kontrola výběrových řízení
Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12 až § 16 zákona č. 137, resp. v bodě 6.4 závazných postupů. Zadavatel je povinen informovat CRR o změnách, které nastaly v průběhu výběrového řízení nebo realizace zakázky.

12 Nejčastější chyby ve výběrovém řízení
nedodržování předepsaných lhůt neúplné dokladování jednotlivých úkonů složení hodnotící komise (resp. komise pro otevírání obálek) neodpovídá internímu předpisu žadatele; § 74 zákona, resp. závazným postupům nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky nedovolené rozdělení předmět zakázky tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12 až § 16 zákona 137/2006 Sb.

13 Nejčastější chyby ve výběrovém řízení
Netransparetně nastavená hodnotící kritéria - hodnocení nabídek „dle referencí“ Dle § 50 představují reference (realizace obdobné zakázky) kvalifikační kritérium, konkrétně technický kvalifikační předpoklad Dle § 50 odst. 4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií oprávněnost dodavatele – dodavatel nemá živnost na dodávanou činnost (přičemž se jedná o koncesovanou, vázanou či činnost vyžadující odbornou způsobilost) nezačleňování povinností vyplývajících z realizace projektu s podporou z IOP do smluv s třetími stranami – lze nahradit prohlášením.

14 Nejčastější chyby – výběrová řízení
Chyby při vyplňování Benefitu Chybně vyplněno pole Postup v případě SVJ a BD: VŘ není dle zákona č. 137, 139/2006 Sb.), v případě měst: VZMR nebo příslušný typ VŘ dle zákona neodpovídající stav VŘ Plánováno x zahájeno

15 Kontrola výběrových řízení
CRR poskytuje při přípravě zadávací dokumentace odborné konzultace s cílem ověřit, zda zadávací/výběrové řízení proběhlo nebo proběhne v souladu s podmínkami programu a platnými předpisy nemůže však za žadatele/ příjemce vypracovávat dokumentaci k zadávacím/výběrovým řízením. Pracovník CRR se může jednání hodnotící komise zúčastnit jako pozorovatel.

16 Monitorovací zprávy Etapovou/závěrečnou monitorovací zprávu
příjemce předkládá do dvaceti pracovních dnů po ukončení etapy/projektu Příklad: Projekt bude ukončen k Závěrečná monitorovací zpráva musí být předložena do MZ vyplňuje příjemce v Benefitu

17 Chyby v monitorovací zprávě
V popisu realizace nejsou milníky, např. předání díla, kolaudační rozhodnutí … Není popsána realizace za sledované období (danou etapu); špatné sledované období Chybně vyplněné údaje o zadávacích řízení Nejsou doloženy všechny přílohy Zpráva/ čestné prohlášení není podepsáno oprávněnou osobou Po zfinalizování MZ není možné zprávu bez pomoci pracovníků CRR opět editovat! Pomůcka pro vyplnění monitorovací zprávy – v příloze.

18 Důležité zdroje informací
Příručka pro žadatele a příjemce Postup pro vyplnění záložek EDS/SMVS FAQy na

19 Ing. Jana Břicháčková; brichackova@crr.cz; 221 580 267
Děkuji za pozornost Ing. Jana Břicháčková;


Stáhnout ppt "Nejčastější chyby v žádostech o dotaci"

Podobné prezentace


Reklamy Google