Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP Pelhřimov 19.11.2012 Jihlava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP Pelhřimov 19.11.2012 Jihlava."— Transkript prezentace:

1 NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP Pelhřimov 19.11.2012 Jihlava

2 Rozpracovaný návrh problémového výkresu návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo - ORP Pelhřimov

3 NÁVRH LEGENDY PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo - ORP Pelhřimov

4 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – Město Pelhřimov návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo - ORP Pelhřimov ZDŮVODNĚNÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ Určení problémů k řešení v ÚPD Závady urbanistické, dopravní, hygienické a enviromentální Závady urbanistické sVTLxnPZ - Stávající vedení vysokotlakého VTL plynovodu křižuje návrh plochy změn sVTLxsZU - Stávající vedení vysokotlakého VTL plynovodu křižuje stávající zastavěné území Střety urbanistických záměrů nZVNxnPZ - Návrh nadzemního vedení ZVN křižuje návrh plochy změn nZVNxsZU - Návrh nadzemního vedení ZVN křižuje stávající zastavěné území nVVNxsZU - Návrh nadzemního vedení VVN křižuje stávající zastavěné území nEVxsZU - Návrh koridoru elektrického vedení křižuje stávající zastavěné území Střety dopravních záměrů nS1xsZU - Návrh plochy dopravy silnice I. třídy křižuje stávající zastavěné území

5 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo - ORP Pelhřimov ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – Město Pelhřimov SWOT ANALÝZAVYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI

6 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – Obec Košetice návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo - ORP Pelhřimov Určení problémů k řešení v ÚPD Závady urbanistické, dopravní, hygienické a enviromentální Závady dopravní sS2/sZU - Stávající silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi stávající zastavěné území Střety urbanistických záměrů nPZosZPF - Návrh plochy změn zasahuje do stávající I. a II. třídy ochrany nPZosUAN - Návrh plochy změn zasahuje do stávajícího území s archeologickými nálezy nPZosKR - Návrh plochy změn zasahuje do stávající krajinářské hodnoty zásadní nPZosKP - Návrh plochy změn zasahuje do stávajícího území nemovité kulturní památky nPZosLE - Návrh plochy změn zasahuje do stávající plochy lesa nPZosUUK - Návrh plochy změn zasahuje do stávajícího území s esteticky i historicky cennou urbanistickou kompozicí

7 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo - ORP Pelhřimov SWOT ANALÝZAVYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – Obec Košetice

8 KOMENTÁŘ K VYBRANÝM PROBLÉMŮM PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ROZDĚLENY PO OBCÍCH PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ROZDĚLENY PODLE ŘEŠITELNOSTI V ÚPD návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo - ORP Pelhřimov V současně zpracovávané 2. aktualizaci ÚAP ORP Pelhřimov nejsou nově identifikovány střety a závady, které by vyžadovaly jejich zapracování příp. by vyžadovaly úpravu ZÚR Kraje Vysočina.

9 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo - ORP Pelhřimov POŽADAVKY NA ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Požadavky na zadání územního plánu: Požadavky na řešení dle ÚAP – Město Pelhřimov Z ÚAP pro řešení ÚP vyplývá následující: Respektovat limity využití území: silnice I., II., a III. třídy včetně OP; železniční dráha celostátní ČD č. 224 včetně OP; síť kanalizačních, vodovodních a plynovodních tras a vedení včetně OP a bezpečnostních pásem; nadzemní a podzemní vedení VN, VVN a ZVN včetně OP; komunikační vedení a reléové trasy; zájmy armády – letový koridor; ÚSES, VKP, památné stromy, lesy včetně OP, OOP vodních zdrojů, ZÚ včetně aktivní zóny, skládky, poddolovaná území, staré zátěže území, zdroje znečištění, I. a II. třída ZPF; značené cyklotrasy a cyklostezky, turistické trasy; nemovité kulturní památky a jejich OP, vyhlášené území MPR a jeho OP; ostatní limity v území (OP hřbitova, zastavěné území, apod.); Zohlednit záměry ze ZÚR Kraje Vysočina: obchvat silnic I. třídy - I/19 a I/34; zlepšení silničního spojení Pelhřimov – Jihlava – úpravy silnice II. třídy II/602; zlepšení silničního spojení Pelhřimov – Čechtice – úpravy silnice II. třídy II/112; zlepšení silničního spojení Pelhřimova a Pacova na D1 – MÚK Hořice; nové vzdušné vedení trasy ZVN 400 kV Kočín – Mírovka; ochrana MPR Pelhřimov; upřesnění regionálního ÚSES – RBK 420 a 421; Zohlednit záměry z platného ÚPD města Pelhřimova Zohlednit záměry z ÚPD sousedních obcí Respektovat RURÚ Vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí: Technická infrastruktura města a některých m.č., kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, silnice I. a II.třídy, železnice, existence městské hromadné dopravy), dostatek zastavitelných ploch pro bydlení, výrobu, existence zdravotnictví, školství, kultury, vysoká intenzita bytové výstavby, rozvoj cestovního ruchu, rozvoj služeb, rekreační potenciál Vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy a vzhledem k existenci zdroje znečištění, výskyt starých ekologických zátěží, ohrožení zastavěného území záplavami, chybí infrastruktura v místních částech

10 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo - ORP PELHŘIMOV DOTAZY

11 DĚKUJI ZA POZORNOST Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Ing. František Souček E-mail: soucek@mupe.cz, Tel.: 565 351 468soucek@mupe.cz 19.11.2012 Jihlava


Stáhnout ppt "NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP Pelhřimov 19.11.2012 Jihlava."

Podobné prezentace


Reklamy Google