Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etická výchova jako nástroj prevence Konference PPRCH 2010 Ing. Mgr. M. Nováková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etická výchova jako nástroj prevence Konference PPRCH 2010 Ing. Mgr. M. Nováková."— Transkript prezentace:

1 Etická výchova jako nástroj prevence Konference PPRCH 2010 Ing. Mgr. M. Nováková

2 Ing.Mgr. Nováková M Etická výchova – nový vzd ě lávací obor – cesta prevence ? Syndrom rizikového chování v dospívání (SRCH D) 1. A busus návykových látek (ev. vznik závislosti) Nikotin, alkohol, kanabinoidy,tzv.tvrdé drogy 2.V psychosociální oblasti Sociální maladaptace,poruchy chování,agresivita, delikvence, úrazy, sebevraždy 3.Rizika pro reprodukční zdraví Předčasný začátek pohlavního života – střídání partnerů – pohlavní nemoci – aborty – časná a nechtěná těhotenství

3 Informace → „norma“ chování vrstevníků na dospívající působí: 1. Informace o důsledcích RCH (vědomosti samy nestačí !, zvl. u ohrožených jedinců) 2. Motivace pro zdravý životní styl (ZŽS), SRCH D však nahrazuje něco „důležitého“ co dospívajícímu chybí – motivace pro RCH silnější než pro ZŽS 3. Dovednosti → jak odolávat tlaku vrstevníků- jak odmítat RCH Represe → účinná: zákony (drogy, doprava, trestná činnost) → málo až neúčinná: u konkrétního dospívajícího ► pouze mezní limity chování ! ► rozhodnout se pro ZŽS musí sám ( a problematika je komplexní)

4 Hlavní rizikové faktory dospívání Malá sebed ů v ě ra Malá sebeúcta P ř íslušnost k menšinám (rasovým, etnickým, nábo ž enským) Chyb ě ní smyslu ž ivota aj.

5 Hlavní ochranné faktory dospívání Funk č ní rodina Sebed ů v ě ra a sebeúcta Zapojení do pozitivní skupiny vrstevník ů Provázení zralým a anga ž ovaným dosp ě lým Komunikativní dovednosti

6 Prevence SRCH D Zajiš ť ovat zdravý psychosociální vývoj Odstra ň ovat faktory rizikové Posilovat faktory ochranné - práce s jednotlivcem

7 Etická výchova podle R. Olivara a L. Lenze P ě stuje: sebeúctu, zdravé sebev ě domí, dobré vztahy s vrstevníky (prosociálnost), toleranci k menšinám, komunika č ní dovednosti, hlubší motivace k zdravému ž ivotnímu stylu. Pracuje dlouhodobě s jedincem!

8 Výchovný trojúhelník- spolupráce tří složek škola Společnost - rodina

9 Ing.Mgr. Nováková M  Výchovný styl pedagoga  Výchovný program EV Zahrnuje faktory působící preventivně v rovině prevence sociálně patologických jevů (80 leta minulého století)  Cíl EV: výchova k prosociálnosti  Spole č enský aspekt  Individuální aspekt

10 Prosociálnost jako cíl  Prosociální chování je chování zaměřené na prospěch druhé osoby, které nevyplývá z povinnosti a je vykonáno bez nároku na odměnu  Vyžaduje vnitřní vztažný systém  Má tendenci se šířit, často přináší odměnu nepřímou  spolupráce, přátelství, pozitivní vztahy

11 Výchovný styl pedagoga 1. Výchovné spole č enství – vzájemná podpora, norma skupiny 2. Odm ě ny a tresty - (pozitivní motivace) 3. Pravidla (normální je naslouchat si, pomáhat si,spolupráce, pozice rovnosti ) – č itelnost 4. P ř ijetí bez podmínek – odd ě lení provin ě ní a provinilce 5. Vybízení k ž ádoucímu chování, spolupráci, pomoci …. 6. Induktivní disciplina – ukaz ň ování metodou d ů sledk ů 7. Radostná atmosféra – pouze ta v ě c, která byla vykonána v atmosfé ř e radosti, byla vykonána dob ř e (radostnost podporuje tvo ř ivost) 8. Vyjád ř ení podpory a sympatie – beru t ě, v ěř ím ti 9. Spolupráce s rodi č i Ing.Mgr. Nováková M

12 6 pravidel pochvaly PP ř icházím do hodiny v č as PP ř ipravím si pom ů cky PPo zvon ě ní jsem na svém míst ě PP ř ihlásím se, chci-li mluvit PPo t ř íd ě nepobíhám PPro ostatní jsem kamarád, mám k nim úctu…… Ing.Mgr. Nováková M

13  1. DODR Ž UJEME ŠEST PRAVIDEL POCHVALY  2. TADY NIKDO NIKOHO NESHAZUJE  3. VŠICHNI JSME SI ROVNI  4. VŠICHNI JSME KAMARÁDI  5. MÁME PRÁVO NA SV Ů J NÁZOR A RESPEKTUJEME DRUHÉ  6. OSLOVUJEME SE JMÉNEM  7. VCHÁZÍME S DOBROU NÁLADOU  8. VCI Ť UJEME SE (JSME EMPATI Č TÍ)  9. CHOVÁME SE NA SVÉ ÚROVNI  10. ZA URÁ Ž KU, UBLÍ Ž ENÍ, SE OMLUVÍME

14 Zahradnický model výchovy PP ř ipravit p ů du- výchovné spole č enství ZZasadit semeno – zaujetí dít ě te senzibilizace ZZapušt ě ní ko ř en ů - hodnotová reflexe RRoubování – pozitivní hodnocení, pochvala PPro ř ezávání – odm ě na, trest PPé č e o plody – transfer do ž ivota TTeplo a vláha - spolupráce, p ř átelství L. Lencz, Etická výchova

15 Ing.Mgr. Nováková M Program Etické výchovy  Komunikace  Sebepoznání sebep ř ijetí  Tvo ř ivost  Pozitivní hodnocení druhých  Komunikace cit ů  Empatie  Asertivita  Vzory  Pomoc, p ř átelství  Prosociálnost  Komplexní prosociálnost  Aplika č ní témata

16 Ing.Mgr. Nováková M Prožitkové metody formují postoje  Vnit ř ní nastavení pedagoga otevřenost, přijetí žáka bez podmínek  Vn ě jší výraz postoje atmosféra hodiny

17 Roviny osobnosti (podle V.E. Frankla) naplno č lov ě kem ve všech rovinách osobnosti: jaký jsem, kým jsem, kam sm ěř uji … osobní potenciál! Ing.Mgr. Nováková M Tělesná rovina Duševní rovina Duchovní rovina

18 Prostor pro vaše otázky Ing.Mgr. Nováková M Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Etická výchova jako nástroj prevence Konference PPRCH 2010 Ing. Mgr. M. Nováková."

Podobné prezentace


Reklamy Google