Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence rizikového chování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence rizikového chování"— Transkript prezentace:

1 Prevence rizikového chování
Den prevence 15. ledna 2014

2 Co to vlastně znamená prevence?
Prevence (předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem,  zločinům, nehodám, násilí, ekologickým katastrofám a podobně.

3 Rizikové chování Pod pojmem rizikové chování rozumíme takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost. 

4 Rizikové chování dospívajících
Drogy a jiné ilegální látky Celkově je ve světě i u nás patrný nepříznivý trend posouvání konzumace těchto látek do nižšího věku a dívčí populace!!! Nikotinizmus a statistika Nejčastěji začínají děti kouřit ve čtrnácti letech. Denně kouří 25 % 16letých středoškoláků, z čehož 8 % jsou silní kuřáci nad 11 cigaret denně.

5 Alkohol V roce 2007 pilo podle Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice nadměrné dávky alkoholu (více než 3x v posledním měsíci) 20 % studentů a destiláty v posledním měsíci pilo opakovaně 12,3 % šestnáctiletých! Alkohol je jednoznačně nejpopulárnější, nejdostupnější a nejzneužívanější drogou. 

6 Negativní jevy v oblasti psychosociální
Do této oblasti patří především poruchy chování, agresivita až delikvence a kriminalita, ale i sebepoškozování a sebevražedné chování. V rozsáhlém výzkumu v posledních letech bylo prokázáno, že brutalita se v České republice stupňuje a agrese se posouvá do stále nižšího věku a do dívčí populace.

7 Poruchy chování Poruchy chování jsou projevy chování dětí a mládeže, které nerespektují ustálené společenské normy. Vyskytují se hlavně u sociálně narušené mládeže, ale také u jedinců s jiným typem postižení. K jejich vzniku přispívá vliv nevhodného nebo nedostatečného výchovného působení, vlivy sociální nebo určité dispozice osobnosti.

8 Agresivita je chování, které vědomě a se záměrem ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby nebo věci. Existuje několik forem agrese, např. agrese slovní (vyhrůžky), agrese fyzická (bití, vražda);

9 Kriminalita Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.“ Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních a společenských norem, které jsou charakteristické pro trestný čin. Osoby ve věku let se označují jako mladiství a jsou ze zákona trestně odpovědní s jistým omezením. Osoby mladší 15 let nejsou trestně odpovědné, spáchá-li však dítě mezi 12. až 15. rokem věku čin, za který lze dle trestního zákona uložit výjimečný trest, může se takovému jedinci uložit v občansko-právním řízení ochranná výchova, kterou uloží příslušný soud.

10 Delikvence Širším pojmem než kriminalita je delikvence, neboť označuje činnost porušující nejen právní, ale i společenské, tedy širší normy, takže se takové jednání vztahuje i na děti a mladistvé, kteří se tak stávají delikventy. zahrnujeme kázeňské přestupky ve škole, neposlušnost, vzdorovitost, negativismus a lži, dále také alkoholismus, záškoláctví, toxikomanii, útěky, toulky, tabakismus, sebepoškozování, prostituci; Mládež NENÍ NEPOSTIŽITELNÁ!!! viz detenční ústavy

11 Co jsou detenční ústavy pro mládež?
je druh ochranného opatření, které se vykonává ve zvláštních ústavech, kde jsou realizovány různé psychologické, pedagogické a další programy pro zde umístěné mladistvé osoby, jež jsou nebezpečné společnosti. Tyto ústavy jsou střeženy vězeňskou službou.

12 Mapa

13 Sebepoškozování Tělesná bolest odvádí pozornost od psychických trápení, poranění „zabaví“. Příčiny jsou rozličné, k sebepoškozování může vést i nuda. I formy jsou různé, typické je řezání na rukou. Příčin bývá celá řada. Může to být pouhá touha získat pozornost, vyhnout se nepříjemnosti. Může jít o symbolické trestání sebe sama. O touhu po prožitku bolesti. Někdy může jít o jeden z příznaků nejzávažnějších duševních chorob.

14 Formy poškozování pořezávání se pálení se – cigaretou nejčastěji
údery o zeď (někdy připomínající rčení „hlavou zeď neprorazíš“) vytrhávání si vlasů bolestivé škrábání se polykání nevhodných předmětů bodání se nožem nebo nůžkami

15 Sebevraždy mladistvých
Každý rok se počet sebevražd u mladistvých zvyšuje. Dokonce statistika ukázala, že počet sebevražd nebo jen pokusů o sebevraždu je v ČR nejvyšší z celé EU. Důvodem, proč děti chtějí skončit se životem může být mnoho. Nejčastěji je to však z rodinných důvodů, kdy mají špatné nebo žádné zázemí doma. Dalším častým důvodem jsou problémy ve škole nebo problémy se zařazením do kolektivu.

16 Poruchy reprodukčního zdraví v dospívání
Kombinace mnoha faktorů tlačí v současnosti mladé lidi, aby začali sexuálně žít velmi časně.  S předčasným pohlavním životem je ve větší míře spojené střídání partnerů, což se projevuje ve vyšším výskytu pohlavně přenosných infekcí a nechtěných těhotenství. Velká část nemocných HIV/AIDS se nakazí právě v adolescenci.

17 Rizikové skupiny aneb Kdo je nejvíc ohrožen
Mezi ohrožené patří především zanedbávané a zneužívané děti, dále lidé s malou sebedůvěrou, sebeúctou. Mezi rizikové faktory patří významná ztráta v rodině, chronicky nemocní rodiče (tělesně nebo duševně, včetně závislosti na návykových látkách), příliš autoritativní rodiče, nedostatek komunikace, příliš liberální rodiče či nefunkční rodina.

18 Prevence Nejde tady o osvojení si celoživotního zdravého životního stylu (správná výživa, tělesný pohyb, režim dne, odmítnutí nikotinu aj.), jak je celé populaci předkládán a jehož osvojení právě v dětství a dospívání je důležité. Jde zde navíc – vlastně především – o vyvarování se rizikového chování během dospívání!!!

19 Závěr Nejúčinnější je prevence , jejímž cílem je zabránit rozvinutí syndromu rizikového chování dospívajících , spočívá v pozitivním citovém, hodnotovém a sociálním formování dítěte v rodině. A dále, aby byly naplněny základní potřeby dospívajícího: tvorba vlastní identity – osobnostní i sociální, potřeba jeho společenského uplatnění především mezi vrstevníky. 


Stáhnout ppt "Prevence rizikového chování"

Podobné prezentace


Reklamy Google