Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ETICKÁ VÝCHOVA Projekt etické výchovy podle R.R.Olivara a L. Lencze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ETICKÁ VÝCHOVA Projekt etické výchovy podle R.R.Olivara a L. Lencze."— Transkript prezentace:

1 ETICKÁ VÝCHOVA Projekt etické výchovy podle R.R.Olivara a L. Lencze

2 VZNIK ETV Prof. Roberto Roche Olivar z Barcelony vyvinul v 80. letech 20. stol. projekt výchovy k prosociálnosti. Vycházel z výzkumů (hlavně psychologických), že rozhodující faktor pro správný rozvoj charakteru je prosociálnost. Pokud si dítě osvojí prosociálnost, vyroste v dobrého a charakterního člověka.

3 Olivarův projekt VÝCHOVA K PROSOCIÁLNOSTI rozšířil Ladislav Lencz o aplikační témata a změnil název na ETICKÁ VÝCHOVA Lencz rozšířil metodiku, změnil pořadí některých témat podle důležitosti a upravil program pro domácí mentalitu a společenské a kulturní podmínky Slovenska

4 SLOŽKY ETV Cíl – vize – ETV: rozvíjení prosociálnosti Výchovný program: rozvíjí faktory podmiňující a podporující pozitivní rozvoj osobnosti (výchova k prosociálnosti, aplikační témata) Výchovný styl Výchovné metody (zážitkové učení)

5 PROSOCIÁLNOST Prosociálnost je takové chování, které přináší prospěch druhé osobě nebo skupině osob, které nevyplývá ze striktní povinnosti a není provázeno jakýmkoli očekáváním odměny. Motivem a předpokladem takového chování je vnitřní potřeba nebo tendence konat to, co prospěje druhému.

6 Čtyři znaky prosociálního chování Chování ve prospěch druhého, které nevyplývá z povinnosti. Chování bez očekávání protislužby nebo vnější odměny. Chování podporující reciprocitu (tj. podobné chování recipienta). Chování, které nenaruší identitu subjektu (toho, který se chová prosociálně)

7 Prosociální chování znamená: Poskytnout fyzickou pomoc Poskytnout fyzickou službu Darovat, půjčit nebo rozdělit se Poradit, vysvětlit Potěšení a povzbuzení smutných nebo utrápených lidí Vyjádřit pozitivní hodnocení druhých s cílem posilnit jejich sebeúctu

8 Se zájmen a soustavně naslouchat druhému Snažit se pochopit druhé, pochopit jejich city (empatie) Solidárnost – chování, které vyjadřuje účast na důsledcích, podmínkách, stavu, situaci nebo neštěstí druhých osob Snažit se o zmírnění protikladů dorozuměním a dohodou ve skupině, hledáním toho, co nás spojuje, vytvářet atmosféru pokoje a svornosti

9 Charakteristické rysy prosociální osobnosti podle Olivara: Soucit s lidmi, kteří mají těžkosti Radost z obdarování druhého nebo rozdělení se Námaha ve prospěch druhých lidí Úspěchy druhých lidí přijímat bez závisti Mít pochopení pro starosti a těžkosti svých známých a příbuzných Prožívat s druhými jejich starosti a radosti

10 Charakteristické rysy prosociální osobnosti podle Lencze: Navzdory složitosti problémů je optimistická Je oporou institucí Přináší nové věci Umí poskytnout pomoc Projevuje jistotu v ovládání skutečnosti Je empatická, osobně přitažlivá Má smysl pro humor Umí se odosobnit a získávat následovníky

11 VÝCHOVNÝ PROGRAM Komunikace Důstojnost lidské osoby, sebehodnocení Pozitivní hodnocení druhých Tvořivost a iniciativa Vyjadřování a komunikace citů Empatie Asertivita Reálné a zobrazené vzory Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce Komplexní prosociálnost

12 Aplikační témata Etika Lidské hodnoty Ekonomické hodnoty Rodina, ve které žiji Výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu Etické aspekty ochrany přírody Vztah k médiím

13 VÝCHOVNÝ STYL Vytvořme ze třídy výchovné společenství Přijměme dítě takové, jaké je a projevujme vůči němu přátelské city Připisujme dětem pozitivní vlastnosti, vyjadřujme pozitivní očekávání Formulujme jasná a splnitelná pravidla hry Reagujme na negativní jevy klidným poukázáním na jejich důsledky (induktivní disciplína)

14 Vybízejme k prosociálnímu chování Odměny a tresty a používejme opatrně Zapojme do výchovného procesu i rodiče Buďme nositeli radosti

15 VÝCHOVNÉ METODY Psychohry Vedení deníku Práce s obrazem a hudbou Práce s příběhem Skupinová spolupráce Dramatizace Projektové vyučování Strukturované drama

16 Záznamy Pozorování Shromažďování novinových článků Interwiew Kooperativní učení …

17 PRŮBĚH HODINY ETV Senzibilizace, zcitlivění se pro dané téma Hodnotová reflexe Nácvik ve třídě Reálná zkušenost – transfer do života

18 Senzibilizace Snaha o pochopení skutečnosti, významu a smyslu tématu, o kterém se hovoří. Vede k pochopení a ztotožnění se s představovanou hodnotou či tématem. Zahrnuje např.: předložení hesla, dialog na související téma, zkušenost žáka či učitele, čtení textů, promítání filmu, diskusi…

19 Hodnotová reflexe Snaha o pochopení teoretických základů a motivů, které vedou k objasnění nebo ke zevšeobecnění tématu. Je svázána se senzibilizací. Senzibilizace bez hodnotové reflexe je bezcenná Zahrnuje např.: dialog, hodnocení, chvíli ticha…

20 Desatero pro hodnotovou reflexi Motivujte skupinu k vyjádření jejího názoru Vytvořte prostor a pomínky pro vyjádření vlastního názoru pro všechny Svůj názor vyslovujte poslední, nikdy ho nevnucujte Používejte nehodnotící jazyk Téma diskuse veďte od obecného (známého) ke speciálnímu (jedinečnému)

21 Dodržujte pravidla diskuse:  Vždy mluví jen jeden  Každý má právo vyslovit svůj názor  Držíme se tématu  Hovoříme stručně Připravte si předem otázky se zřetelem na cíl aktivity Vyhněte se kritice Chvalte i dílčí postřehy, motivujte pochvalou

22 Buďte tvořiví Reagujte na konkrétní situaci Problémy mají přednost

23 Nácvik ve třídě Konkrétní nácvik dovedností formou aktivit, které umožňují prožitek vedoucí k upevnění postojů správného jednání zaměřeného ke zvnitřnění a ujasnění hodnot. Aktivity jsou zaměřeny k základním bodům programu ETV a aplikačních témat s ohledem na didaktický cíl.

24 Reálná zkušenost Zevšeobecnění a transfer do života. Aplikace osvojené látky v reálném životě Formy práce:  Vedení deníku  Shromažďování článků z novin a časopisů  Rodinné posezení u televize  …

25 Zlaté pravidlo: Co chceš, aby jiní činili tobě, čiň i ty jim. Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ani ty jim.


Stáhnout ppt "ETICKÁ VÝCHOVA Projekt etické výchovy podle R.R.Olivara a L. Lencze."

Podobné prezentace


Reklamy Google