Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt etické výchovy podle R.R.Olivara a L. Lencze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt etické výchovy podle R.R.Olivara a L. Lencze"— Transkript prezentace:

1 Projekt etické výchovy podle R.R.Olivara a L. Lencze
ETICKÁ VÝCHOVA Projekt etické výchovy podle R.R.Olivara a L. Lencze

2 VZNIK ETV Prof. Roberto Roche Olivar z Barcelony vyvinul v 80. letech 20. stol. projekt výchovy k prosociálnosti. Vycházel z výzkumů (hlavně psychologických), že rozhodující faktor pro správný rozvoj charakteru je prosociálnost. Pokud si dítě osvojí prosociálnost, vyroste v dobrého a charakterního člověka.

3 Olivarův projekt VÝCHOVA K PROSOCIÁLNOSTI rozšířil Ladislav Lencz o aplikační témata a změnil název na ETICKÁ VÝCHOVA Lencz rozšířil metodiku, změnil pořadí některých témat podle důležitosti a upravil program pro domácí mentalitu a společenské a kulturní podmínky Slovenska

4 SLOŽKY ETV Cíl – vize – ETV: rozvíjení prosociálnosti
Výchovný program: rozvíjí faktory podmiňující a podporující pozitivní rozvoj osobnosti (výchova k prosociálnosti, aplikační témata) Výchovný styl Výchovné metody (zážitkové učení)

5 PROSOCIÁLNOST Prosociálnost je takové chování, které přináší prospěch druhé osobě nebo skupině osob, které nevyplývá ze striktní povinnosti a není provázeno jakýmkoli očekáváním odměny. Motivem a předpokladem takového chování je vnitřní potřeba nebo tendence konat to, co prospěje druhému.

6 Čtyři znaky prosociálního chování
Chování ve prospěch druhého, které nevyplývá z povinnosti. Chování bez očekávání protislužby nebo vnější odměny. Chování podporující reciprocitu (tj. podobné chování recipienta). Chování, které nenaruší identitu subjektu (toho, který se chová prosociálně)

7 Prosociální chování znamená:
Poskytnout fyzickou pomoc Poskytnout fyzickou službu Darovat, půjčit nebo rozdělit se Poradit, vysvětlit Potěšení a povzbuzení smutných nebo utrápených lidí Vyjádřit pozitivní hodnocení druhých s cílem posilnit jejich sebeúctu

8 Se zájmen a soustavně naslouchat druhému
Snažit se pochopit druhé, pochopit jejich city (empatie) Solidárnost – chování, které vyjadřuje účast na důsledcích, podmínkách, stavu, situaci nebo neštěstí druhých osob Snažit se o zmírnění protikladů dorozuměním a dohodou ve skupině, hledáním toho, co nás spojuje, vytvářet atmosféru pokoje a svornosti

9 Charakteristické rysy prosociální osobnosti podle Olivara:
Soucit s lidmi, kteří mají těžkosti Radost z obdarování druhého nebo rozdělení se Námaha ve prospěch druhých lidí Úspěchy druhých lidí přijímat bez závisti Mít pochopení pro starosti a těžkosti svých známých a příbuzných Prožívat s druhými jejich starosti a radosti

10 Charakteristické rysy prosociální osobnosti podle Lencze:
Navzdory složitosti problémů je optimistická Je oporou institucí Přináší nové věci Umí poskytnout pomoc Projevuje jistotu v ovládání skutečnosti Je empatická, osobně přitažlivá Má smysl pro humor Umí se odosobnit a získávat následovníky

11 VÝCHOVNÝ PROGRAM Komunikace Důstojnost lidské osoby, sebehodnocení
Pozitivní hodnocení druhých Tvořivost a iniciativa Vyjadřování a komunikace citů Empatie Asertivita Reálné a zobrazené vzory Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce Komplexní prosociálnost

12 Aplikační témata Etika Lidské hodnoty Ekonomické hodnoty
Rodina, ve které žiji Výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu Etické aspekty ochrany přírody Vztah k médiím

13 VÝCHOVNÝ STYL Vytvořme ze třídy výchovné společenství
Přijměme dítě takové, jaké je a projevujme vůči němu přátelské city Připisujme dětem pozitivní vlastnosti, vyjadřujme pozitivní očekávání Formulujme jasná a splnitelná pravidla hry Reagujme na negativní jevy klidným poukázáním na jejich důsledky (induktivní disciplína)

14 Vybízejme k prosociálnímu chování
Odměny a tresty a používejme opatrně Zapojme do výchovného procesu i rodiče Buďme nositeli radosti

15 VÝCHOVNÉ METODY Psychohry Vedení deníku Práce s obrazem a hudbou
Práce s příběhem Skupinová spolupráce Dramatizace Projektové vyučování Strukturované drama

16 Záznamy Pozorování Shromažďování novinových článků Interwiew Kooperativní učení

17 PRŮBĚH HODINY ETV Senzibilizace, zcitlivění se pro dané téma
Hodnotová reflexe Nácvik ve třídě Reálná zkušenost – transfer do života

18 Senzibilizace Snaha o pochopení skutečnosti, významu a smyslu tématu, o kterém se hovoří. Vede k pochopení a ztotožnění se s představovanou hodnotou či tématem. Zahrnuje např.: předložení hesla, dialog na související téma, zkušenost žáka či učitele, čtení textů, promítání filmu, diskusi…

19 Hodnotová reflexe Snaha o pochopení teoretických základů a motivů, které vedou k objasnění nebo ke zevšeobecnění tématu. Je svázána se senzibilizací. Senzibilizace bez hodnotové reflexe je bezcenná Zahrnuje např.: dialog, hodnocení, chvíli ticha…

20 Desatero pro hodnotovou reflexi
Motivujte skupinu k vyjádření jejího názoru Vytvořte prostor a pomínky pro vyjádření vlastního názoru pro všechny Svůj názor vyslovujte poslední, nikdy ho nevnucujte Používejte nehodnotící jazyk Téma diskuse veďte od obecného (známého) ke speciálnímu (jedinečnému)

21 Dodržujte pravidla diskuse:
Vždy mluví jen jeden Každý má právo vyslovit svůj názor Držíme se tématu Hovoříme stručně Připravte si předem otázky se zřetelem na cíl aktivity Vyhněte se kritice Chvalte i dílčí postřehy, motivujte pochvalou

22 Buďte tvořiví Reagujte na konkrétní situaci Problémy mají přednost

23 Nácvik ve třídě Konkrétní nácvik dovedností formou aktivit, které umožňují prožitek vedoucí k upevnění postojů správného jednání zaměřeného ke zvnitřnění a ujasnění hodnot. Aktivity jsou zaměřeny k základním bodům programu ETV a aplikačních témat s ohledem na didaktický cíl.

24 Reálná zkušenost Zevšeobecnění a transfer do života.
Aplikace osvojené látky v reálném životě Formy práce: Vedení deníku Shromažďování článků z novin a časopisů Rodinné posezení u televize

25 Zlaté pravidlo: Co chceš, aby jiní činili tobě, čiň i ty jim.
Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ani ty jim.


Stáhnout ppt "Projekt etické výchovy podle R.R.Olivara a L. Lencze"

Podobné prezentace


Reklamy Google