Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONCEPCE MŠMT 2007-2010 Ondřej Liška. Východiska Komplexní, systémový přístup odpovídající globálnímu kontextu Změny jsou nejen žádoucí, ale nevyhnutelné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONCEPCE MŠMT 2007-2010 Ondřej Liška. Východiska Komplexní, systémový přístup odpovídající globálnímu kontextu Změny jsou nejen žádoucí, ale nevyhnutelné."— Transkript prezentace:

1 KONCEPCE MŠMT 2007-2010 Ondřej Liška

2 Východiska Komplexní, systémový přístup odpovídající globálnímu kontextu Změny jsou nejen žádoucí, ale nevyhnutelné Jak chce česká společnost uspět ekonomicky, sociálně a kulturně v globálních podmínkách za deset, dvacet i více let? Na čem chceme postavit svou konkurenceschopnost a sociální soudržnost? Nové impulsy z oblasti vzdělávání, vědy, průmyslu ad., se zahraničním přesahem, rozvoj celospolečenské debaty Dlouhodobé strategie založené na mezinárodních zkušenostech

3 Evropské fondy Posílení expertního zázemí Vytvořeny pracovní skupiny k zásadním otázkám s cílem vytvořit silný mandát potřebný pro efektivní jednání s EK, úzká spolupráce s partnery Realistický harmonogram s logickou návazností kroků Zabezpečení administrativních kapacit a odpovídající struktury pro efektivní využití Motivační a podpůrný nástroj

4 MŠMT jako efektivní instituce Jasná a přehledná struktura Personální stabilizace - týmová spolupráce Řízení lidských zdrojů Využití informačních technologií (uvnitř i vně úřadu) Procesní audit

5 2007-2010 Vzdělávání – Regionální školství – Terciární vzdělávání – Celoživotní učení – Sociální soudržnosti – Multikulturního soužití – Evropské dimenze vzdělávání Výzkum a vývoj provázanost a prostupnost celého systému

6 Regionální školství Kurikulární reforma – slabé stránky Přechod z Rámcových vzdělávacích programů na školní – formalistické pojetí – nedostatečná podpora pedagogů, nabídka pro další vzdělávání Financování reformy (pedagogů i činností) Malá srozumitelnost reformy směrem k veřejnosti (rodičům) Chybí dialog zpětné vazby (školy-MŠMT)

7 Kurikulární reforma - příležitosti Zlepšení metodické podpory pro učitele, ředitele a zřizovatele Nastavení a zkvalitnění systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Maximalizace využití evropských fondů ve prospěch reformy Intenzivní propagace reformy, systematické objasňování jejích cílů veřejnosti

8 Státní maturity Užitečná a bezpečná státní maturita Příprava paragrafovaného znění novely zákona s cílem představit v co nejkratší době jasný koncept Studie proveditelnosti Financování a organizační zabezpečení Jasné a přehledné informace

9 Financování regionálního školství Regionální školství je decentralizovaný systém, v němž svoji úlohu hrají – Stát (mzdy, učebnice, pomůcky, rozvojové programy) – Kraje (střední a speciální školství, podmínky pro výuku) – Obce (předškolní a základ školství, podmínky pro výuku) Proto i řešení otázky financování musí zahrnout všechny partnery

10 Finanční model pro decentralizované školství? Otázka stejné vážnosti jako otázka výdajů na sociální zabezpečení či zdravotnictví Návaznost na kurikulární reformu – Kvalita výuky a její hodnocení – Ohodnocení učitelů a motivace mladých pedagogů – Zachování co nejširší, místně dostupné nabídky vzdělávání → KULATÝ STŮL pro hledání – Dlouhodobého modelu – Širšího dialogu a podpory

11 Terciární vzdělávání Stav: probíhá příprava Bílé knihy - reformy terciárního vzdělávání Konkurenceschopnost v evropském měřítku Diverzifikace vysokých škol Posílení vazby mezi vysokými školami a potřebami společnosti (regionů, průmyslu atp.) Provázanost terciárního vzdělávání s regionálním školstvím (výhledově na zavedení užitečné maturity) Výkony VŠ a jejich vazba na financování NOVÝ ZÁKON O TERCIÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Harmonogram příprav Podpora expertního týmu Otevřená diskuse a srozumitelnost reformních záměrů směrem k veřejnosti

12 Celoživotní učení Zvýšení role a podílu českých vysokých škol a NNO na trhu celoživotního vzdělávání Vytvořit čitelný systém celoživotního učení Celoživotní učení jako běžná součást profesní kariéry, rodičovské péče i seniorského věku

13 Kulturně sociální dimenze vzdělávání Vzdělávání Hraje zásadní roli pro sociální soudržnost, dvojnásob v éře globalizace Je předpokladem pro rozvoj tolerance, integrace kulturních odlišností Je podmínkou demokracie, dodržování lidských práv a aktivního občanství Je nejefektivnějším nástrojem boje proti sociálnímu vyloučení

14 Kulturně sociální dimenze vzdělávání Cíl: zkvalitnit sledování následujících oblastí a posílit v nich roli MŠMT Odstranění bariér v přístupu ke vzdělání Prostupnost vzdělávací soustavy vzhledem k sociálnímu postavení dětí a jejich rodin, Vyrovnávání šancí Integrace hendikepovaných, sociálně vyloučených a dětí se speciálními potřebami Sociálně patologické jevy Multikulturní vzdělávání a integrace

15 Kulturně sociální dimenze vzdělávání Evropská dimenze vzdělávání Role škol jako center rozvoje místní komunity Respektování alternativ výukových programů Uznání a podpora neformálního vzdělávání Výchova ke zdravému životnímu stylu

16 Výzkum a vývoj Cíl: Prostředek pro konkurenční a inovační prostředí – Vytvoření „strategické aliance nové kvality“ mezi státem, průmyslem a institucemi (VŠ, AV, výzkumné instituce) – Zaměření na kvalitu – cílenost výzkumu a jeho orientace na špičkové výsledky, aplikovatelnost – Vytvoření podmínek v oblasti infrastruktury a lidského potenciálu („proti úniku mozků“) – Maximální otevření tohoto prostředí směrem do zahraničí

17 Výzkum a vývoj Příprava nové národní politiky V&V Příprava národní program výzkumu III – od roku 2010 Využití 7. rámcového programu EU, dalších mezinárodních programů a spolupráce Využití prostředků strukturálních fondů EU – zlepšení infrastruktury pro podporu regionálních institucí pro V&Va inovace – zlepšení infrastruktury pro podporu V&V na VŠ Úzká spolupráce s RVV na reformě financování a hodnocení V&V

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "KONCEPCE MŠMT 2007-2010 Ondřej Liška. Východiska Komplexní, systémový přístup odpovídající globálnímu kontextu Změny jsou nejen žádoucí, ale nevyhnutelné."

Podobné prezentace


Reklamy Google