Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015 Porada ředitelů škol a školských zařízení 9. prosince 2014 KÚ Libereckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015 Porada ředitelů škol a školských zařízení 9. prosince 2014 KÚ Libereckého kraje."— Transkript prezentace:

1 Návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015 Porada ředitelů škol a školských zařízení 9. prosince 2014 KÚ Libereckého kraje

2 Legislativní opora Zákon č. 561/2004 Sb. - školský zákon, § 9 MŠMT návrh projednává:  s ústředními odborovými orgány  organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností  kraji Předkládá:  Vládě ke schválení  Poslanecké sněmovně a Senátu k projednání Zpracovává se jednou za 4 roky

3 Legislativní opora  Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv (ve znění vyhl. č. 225/2009 Sb. a č. 195/2012 Sb.)  Stanovení strategických směrů rozvoje ze základních hledisek: demografie, trh práce, zaměstnanost vzdělanostní úroveň obyvatelstva celoživotní učení zlepšení kvality a efektivity systémů vzdělávání rovný přístup ke vzdělávání udržitelný rozvoj

4 Hiearchie strategických dokumentů ČR pro oblast vzdělávání Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 DZ ČR 2015-2020 Rámec rozvoje Strategie Datová VŠ do r. 2020 digitálního informační vzdělávání politika res. školství DZ VŠ 2016-2020 Akční plán inkluzivního aktualizace DZ VŠ vzdělávání – do 2020 (každoročně)

5 Tvorba DZ v čase  do 31.10. k připomínkování krajům  do 01.12. připomínky krajů na MŠMT  dopracování DZ ČR do 31. března  zveřejnění do 30 dnů po schválení Vládou ČR  návrh DZ krajů do 31. října (v roce schválení DZ ČR)  MŠMT stanovisko krajům do 15. prosince  dopracování do 31. března  zveřejnění do 30 dnů po schválení zastupitelstvem kraje

6 Návrh Dlouhodobého záměru ČR 2015  Vychází z opatření nastavených Strategií vzdělávání 2020  Reforma systému financování v letech 2016 - 2018  Založeno na připravovaných změnách legislativy  Předpokládá se čerpání prostředků ESF, programovací období 2014 - 2020 (hl. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – určen pro celé území ČR vč. Prahy)  Některá opatření přesahují do gesce jiných sociálních partnerů

7 Návrh Dlouhodobého záměru ČR 2015 Předškolní vzdělávání  Přijímání dětí od dvou let  Povinný poslední ročník MŠ před nástupem do ZŠ  Podpora „nedostatečných“ kapacit zejména z fondu MŠMT na podporu kapacit MŠ a ZŠ a z rozpočtu ERDF  Transformace přípravných tříd základních škol pro děti s OŠD

8 Návrh Dlouhodobého záměru ČR 2015 Základní vzdělávání  Zkvalitnění výuky na 2. stupni ZŠ  Podpora „nedostatečných“ kapacit zejména z fondu MŠMT na podporu kapacit MŠ a ZŠ a z rozpočtu ERDF  Optimální počet žáků na třídu (cca 20)  Hodnocení školy (nastavení kritérií kvalitní školy, srovnatelnost hodnocení ZŠ)  Odliv žáků na víceletá gymnázia – návrh 5 – 10 % podílu žáků  Není řešena otázka velikosti školy (zohlednění malotřídních škol)  Podpora kapacit zájmového vzdělávání (školní družiny, školní kluby)

9 Návrh Dlouhodobého záměru ČR 2015 Střední vzdělávání  Financování středního vzdělávání odráží zaměstnatelnost absolventů a objektivizovaná kritéria kvality střední školy („predikce trhu práce“)  Důraz na praktické vyučování v reálném prostředí  Přijímací zkoušky pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou  Zavedení elektronického testování žáků  Reforma maturitní zkoušky – návrh zavedení dvou úrovní MZ (jiné pro obory gymnázia a lycea) – matematika povinně pro gymnázia  Tlak na snižování kapacit oborů vzdělávání s nezaměstnaností absolventů v rozmezí 10 – 20 %  Zavedení institutu tzv. mistrovské zkoušky

10 Návrh Dlouhodobého záměru ČR 2015 Rovné příležitosti  Přijetí čtyř stupňů podpůrných opatření pro žáky se SVP (legislativa, financování, Katalog, diagnostické nástroje + proškolení)  Metodické vedení školských poradenských zařízení a institut revize, standardy kvality poradenského zařízení  Podpora školních psychologů a speciálních pedagogů  Péče o nadané žáky odkazem na Koncepci podpory rozvoje nadání a péče o nadané (2014 – 2020)

11 Návrh Dlouhodobého záměru ČR 2015 Pedagogičtí pracovníci  Dokončení a realizace kariérního systému učitelů  Modernizace počátečního vzdělávání + posílení DVPP  Zlepšit postavení a vzdělávání ředitelů škol Ústavní a ochranná výchova  Standardy kvality péče v jednotlivých typech zařízení (vyhl. od r. 2015)  Podpora středisek výchovné péče (ambulantní péče, celodenní – stacionáře)  Snižování kapacit zařízení ústavní péče  Změna legislativy!

12 Děkuji za pozornost. Magdalena Zábranská e-mail: magdalena.zabranska@kraj-lbc.czmagdalena.zabranska@kraj-lbc.cz telefon: 485 226 217


Stáhnout ppt "Návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015 Porada ředitelů škol a školských zařízení 9. prosince 2014 KÚ Libereckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google