Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁSAHY STÁTU DO EKONOMIKY Nikola Krásná C2B. stát svými regulacemi zasahuje do chování ekonomiky a role tr ž ního systému je omezená ▶ smíšená ekonominka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁSAHY STÁTU DO EKONOMIKY Nikola Krásná C2B. stát svými regulacemi zasahuje do chování ekonomiky a role tr ž ního systému je omezená ▶ smíšená ekonominka."— Transkript prezentace:

1 ZÁSAHY STÁTU DO EKONOMIKY Nikola Krásná C2B

2 stát svými regulacemi zasahuje do chování ekonomiky a role tr ž ního systému je omezená ▶ smíšená ekonominka reáln ě není ž ádný trh č ist ě tr ž ní všude na sv ě t ě dochází k v ě tším č i menším regulacím ekonomická (sociální) regulace úmyslná X neúmyslná

3 PŘÍČINY ZÁSAHŮ STÁTU legislativní úpravy hospoda ř ení legislativní úpravy hospoda ř ení ( obchodní zákoník, ž ivnostenský zákon atd.) státní výroba ( d ů sledek nezájmu soukromého sektoru)

4 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA P Ř ÍMÉ – administrativní opat ř ení – povolení, p ř íkazy, zákazy P Ř ÍMÉ – administrativní opat ř ení – povolení, p ř íkazy, zákazy NEP Ř ÍMÉ – dan ě, dotace, státem stanovené ceny NEP Ř ÍMÉ – dan ě, dotace, státem stanovené ceny Cíle:zvýšit efektivitu trh ů posílit motivaci ekonomických subjekt ů chránit n ě které subjekty ekonomiky posílit ekonomickou rovnost a svobodu zvýšit mezinárodní ekonomickou konkurenceschopnost

5 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA Nep ř ímo je mohou ovliv ň ovat nap ř íklad tak, ž e budou platit ur č itým subjekt ů m za to, ž e nebudou ur č itého výrobku produkovat tolik, kolik by ke svým kapacitám vyráb ě t mohli (nap ř. zem ě d ě lci). Finan č ní podpora výrobce statk ů, o které není v ekonomice dostate č ný zájem (kulturní statky apod.)

6 HLAVNÍ CÍLE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY MAGICKÝ ČTYŘÚHELNÍK cíle : v ě tšina ekonom ů se shoduje na č ty ř ech základních makroekonomických cílech (tzv.magický č ty ř úhelník)

7 HLAVNÍ CÍLE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY MAGICKÝ ČTYŘÚHELNÍK vysoká úrove ň a dynamika produktu (ro č ní tempo r ů stu HDP) vysoká zam ě stnanost a nízká nezam ě stnanost (pr ů m ě rná ro č ní míra nezam ě stnanosti) cenová stabilita (pr ů m ě rná ro č ní míra inflace) vyrovnaná bilance zahrani č ního obchodu (saldo obchodní bilance)

8 OPATŘENÍ Stát je v moderní spole č nosti demokratickou institucí, ze svých č in ů se musí zodpovídat a musí prokazovat, ž e jedná v souladu s platnou legislativou. Proto veškerá opat ř ení státu mají písemnou podobu a podle významu je m ůž eme č lenit na zákony, podzákonná opat ř ení, vyhlášky, metodické pokyny apod.

9 ZDROJE 123. Zásahy státu do ekonomiky, jejich cíle a formy, Základní rozd ě lení, Hlavní cíle hospodá ř ské politiky [cit.2016-05-09] Dostupné z: http://www.ius- wiki.eu/tnh/pfuk/tnh/zkouska/nova/otazka-123http://www.ius- wiki.eu/tnh/pfuk/tnh/zkouska/nova/otazka-123 ÚLOHA STÁTU V EKONOMICE. ZÁSAHY STÁTU DO EKONOMIKY - ZÁKLADNÍ P Ř Í Č INY ZÁSAH Ů STÁTU [cit.2016-05-09] Dostupné z: http://ekonomika- otazky.studentske.cz/2008/07/loha-sttu-v-ekonomice-zsahy-sttu-do.htmlhttp://ekonomika- otazky.studentske.cz/2008/07/loha-sttu-v-ekonomice-zsahy-sttu-do.html 4 Podstata a cíle hospodá ř ské politky státu [cit.2016-05-09] Dostupné z: http://www.ceed.cz/makroekonomie/04_cile_a_nastroje_HP.htm http://www.ceed.cz/makroekonomie/04_cile_a_nastroje_HP.htm

10 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ZÁSAHY STÁTU DO EKONOMIKY Nikola Krásná C2B. stát svými regulacemi zasahuje do chování ekonomiky a role tr ž ního systému je omezená ▶ smíšená ekonominka."

Podobné prezentace


Reklamy Google